X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36233
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego - cz. III

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
za okres 01.09.2017 r. – 04.02.2018 r.

Imię i nazwisko: Katarzyna Seroka
Placówka oświatowa: Przedszkole nr 3

§7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Współpraca z opiekunem stażu
Nowy rok rozpoczęłam poprzez ustalenie wraz z opiekunem stażu, p. Beatą Łazicką, harmonogramu obserwacji zajęć. Podczas trwania I semestru obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz prowadziłam uroczystość w jego obecności. Po każdych zajęciach omawiałyśmy je, m.in. pod względem ciekawych pomysłów, wykorzystanych metod nauczania oraz napotkanych trudności. Dzięki temu wciąż doskonalę umiejętność tworzenia scenariuszy zajęć i mogę wyciągnąć wnioski ze swojej i innych pracy. Jest to również możliwość rozwijania swoich umiejętności jako nauczyciel oraz jest motywacją do tworzenia, jak najbardziej interesujących i efektywnych zajęć z wykorzystaniem ciekawych pomocy. Miałam możliwość współpracy z opiekunem podczas pracy i tworzenia Rocznego Planu Pracy Przedszkola. Dzięki temu wciąż rozwijam umiejętność tworzenia dokumentów przedszkola. Dodatkowo, jako wychowawcy dwóch najstarszych grup, wspólnie z opiekunem stażu zorganizowałyśmy uroczysty apel z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości. Wspólnie napisałyśmy scenariusz, prowadziłyśmy próby, uczyłyśmy dzieci wierszy i piosenek. Przygotowałam również dekoracje do uroczystości.
Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy
Oprócz zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu, prowadziłam zajęcia w obecności wicedyrektor p. Beaty Karaban oraz zajęcia z języka angielskiego przed wizytator z Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza zajęć. Wspólnie z obserwującymi dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji.
W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje dzieci. Wymiana spostrzeżeń z obserwatorami okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
Starałam się również dawać dobry przykład i służyć radom koleżankom robiącym staż na nauczyciela kontraktowego. Prowadziłam dwa zajęcia w obecności p. Zuzanny Jarzynki oraz jedne w obecności p. Wiesławy Dobiesz. Po zajęciach omawiałyśmy celowość poszczególnych aktywności, dzieliłam się, moim zdaniem, ciekawymi pomysłami, zabawami, stronami internetowymi przydatnymi w pracy nauczyciela.
W tym roku szkolnym głównym priorytetem jest dla mnie rozwój umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. Dlatego, aby podnieść swoje kwalifikacje uczęszczam dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny na zajęcia dla dorosłych w szkole językowej Up&Up
w Ostródzie na poziomie Intermediate (średnio zaawansowany). Szansą rozwoju jest możliwość rozwijania moich umiejętności, jako nauczyciela języka angielskiego i prowadzenie zajęć językowych dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat w prywatnej szkole językowej. W ten sposób uczę się pod okiem profesjonalnych lektorów języka angielskiego, jak prowadzić efektywne, interesujące i w pełni angażujące dzieci zajęcia językowe. Są to z wykształcenia nauczyciele języków z dużym doświadczeniem zawodowym, pracujący w wielu placówkach oświatowych. Prowadzę również obserwacje zajęć innych lektorów, robię z nich notatki oraz omawiam z nimi zajęcia. Wnioski wyniesione z prywatnej placówki wykorzystuje do pracy w Przedszkolu, gdzie prowadzę zajęcia językowe we wszystkich grupach przedszkolnych. Dodatkowo spotykam
się z bardziej doświadczonymi lektorami i wymieniamy się pomysłami na gry i zabawy językowe dla dzieci, ciekawymi stronami internetowymi, wspólnie organizujemy zabawy
z okazji świąt (Halloween, Guy Fawkes Day, Christmas).
Jeszcze nie miałam okazji wzięcia udziału do tej pory w żadnym szkoleniu ze względu na sytuację osobistą, ale korzystam z nowoczesnych technologii i aktywnie biorę udział w e-konferencjach organizowanych przez różne wydawnictwa:
 Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej. Szkolenie teoretyczne cz. 1-3 –
e-konferencja (wyd. Mac);
 Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej. Szkolenie praktyczne cz. 1-2 –
e-konferencja (wyd. Mac);
 Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych – e-konferencja (wyd. Pearson);
 Jak radzić sobie z trudnymi emocjami uczniów – e-konferencja (wyd. Mac).
Takie szkolenia wymagają samodyscypliny, aby poświęcić swój czas na obejrzenie filmu szkoleniowego. Po filmie, aby uzyskać certyfikat, trzeba często rozwiązać test dotyczący szkolenia.
W ramach współpracy z innymi nauczycielami przedszkola miałam okazję poznać instrument, jakim są Bum Bum Rurki oraz wykorzystać je do zabaw muzyczno-rytmicznych, plastycznych a także sportowych w przedszkolu. Dostałam dostęp do materiałów szkoleniowych oraz programu komputerowego pomocnego w organizacji zajęć z tym instrumentem.
Ze względu na nacisk na edukację matematyczną w przedszkolu wynikający z priorytetów edukacyjnych na rok szkolny 2017/2018 staram się samodzielnie rozwijać swoje umiejętności poprzez zgłębianie nowoczesnych metod i rozwiązać edukacyjnych.
Jednym z nich jest ciekawe narzędzie edukacyjne – Wiatrak matematyczny, zakupiony na wniosek nauczycieli przez panią dyrektor w tym roku szkolnym. Jest to narzędzie edukacyjne wykorzystywane do edukacji matematycznej. Zapoznałam się
z materiałami udostępnionym przez panią dyrektor i korzystam z Wiatraka podczas swoich zajęć organizując zabawy i gry edukacyjne.
Inną metodą nauki matematyki jest programowanie/kodowanie. Z racji na brak możliwości kodowania na komputerach czy tabletach, znalazłam stronę internetową „Kodowanie na dywanie”, zakupiłam książkę z zabawami i grami do nauki kodowania bez potrzeby korzystania z komputerów. Korzystam z zasobów w/w strony i tworzę zajęcia rozwijające logiczne i kreatywne myślenie, analizowanie, umiejętność rozwiązywania problemów. Oprócz tego kodowanie jest wstępem do poznania nowych technologii, które oprócz tego, że otaczają dzieci na każdym kroku, ich zrozumienie i umiejętność korzystania z nich są jednym z osiągnięć dzieci w obszarze poznawczym, wynikających z Podstawy Programowej. Staram się w mojej pracy wykorzystać komputer czy umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii i podstaw programowania, do rozwijania mądrego korzystania z nowoczesnych technologii.
Uczestniczenie w pracach organów Przedszkola
Na bieżąco biorę udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Uczestniczyłam spotkaniu dotyczącym tworzenia Statutu Przedszkola. Należę do Zespołu ds. Rocznego Planu Pracy, współtworzyłam w/w dokument. Jestem przewodniczącą Zespołu ds. Ewaluacji wewnętrznej. Zespół ewaluacyjny spotkał się we wrześniu i stworzyliśmy Plan ewaluacji, opracowałyśmy ankietę dla nauczycieli oraz arkusz obserwacji.
Współpracuję także z Radą Rodziców Przedszkola. Byłam zapraszana na zebrania Rady Rodziców, wspierałam członków rady w pisaniu protokołów i uchwał. Pomogłam stworzyć Preliminarz budżetowy, Plan Pracy. Aktywnie wspomagałam realizację planu Rady Rodziców. Udział w spotkaniach Rady Rodziców pozwolił mi na aktywna współpracę z rodzicami, na nawiązanie lepszego kontaktu z rodzicami, poznanie ich potrzeb. Wspólnie z Radą zorganizowaliśmy przedszkolne Mikołajki, imprezę integracyjną Wspólne Kolędowanie oraz Bal Karnawałowy. Szczególnie mocno miałam okazję wykazać się, jako współorganizator podczas Wspólnego Kolędowania. Stworzyłam plan imprezy, byłam odpowiedzialna za rozdzielenie ról poszczególnym osobom, zorganizowałam pomoc w przygotowaniu sali i kawiarenki na łączniku szkoły. Wykonałam dekoracje, pomogłam w napisaniu scenariusza dla prowadzącej imprezę członkini Zarządu Rady Rodziców.
Jestem również odpowiedzialna za szukanie i pomoc w zapisywaniu nauczycieli z naszego przedszkola na szkolenia, kursy, konferencje. Staram się podsyłać interesujące szkolenia, również te internetowe.
Kolejny rok jestem odpowiedzialna za prowadzenie Kroniki Przedszkola. Staram się regularnie dodawać zdjęcia na stronie internetowej przedszkola z życia grupy.
Na bieżąco współpracowałam z nauczycielami przy organizacji imprez przedszkolnych, korzystałam z ich wsparcia i doświadczenia.
§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Systematycznie prowadzę obserwację dzieci odnotowując ją na kartach obserwacji oraz wypełniając karty obserwacji dzieci. Na podstawie wyników planuję dalszą pracę z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych a także z dziećmi zdolnymi. W mojej pracy staram się uwzględniać nie tylko dzieci zdolne, ale także te słabsze i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Systematycznie prowadzę pacę indywidualną, którą odnotowuję w dzienniku PP.
W swojej pracy wykorzystuję szereg nowatorskich, aktywnych metod pracy. Zdobyte przeze mnie umiejętności praktyczne wykorzystuję pracując metodami: pedagogiki zabawy, W. Sherborne, wykorzystanie muzyki relaksacyjnej.
Do osiągnięcia optymalnych wyników mojej pracy niezbędna jest współpraca ze specjalistami. W związku z tym kontynuowałam współpracę z logopedą i pedagog przedszkolną. Służą oni wsparciem i wskazówkami do pracy z budzącymi moje wątpliwości dziećmi.
Na początku roku, uwzględniając priorytety na ten rok szkolny stworzyłam Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych, Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych, Plan współpracy z rodzicami. Do tej pory zrealizowałam zawarte w w/w dokumentach działania:
 Urodziny – obchodzenie urodzin dzieci w grupie
 Dzień Kropki
 Sprzątanie Świata
 Dzień Przedszkolaka
 Dzień Chłopaka
 Dzień Uśmiechu
 Spotkanie z policjantem
 Spotkanie z ratownikami medycznymi
 Spotkanie z pracownikiem Straży Miejskiej
 Pierwszy Dzień jesieni- wycieczka do lasu, spotkanie z leśnikiem
 Dzień głośnego czytania – zorganizowany we współpracy z uczennicami szkoły
 Dzień Uśmiechu
 Dzień Kundelka – akcja charytatywna „Paczka dla zwierzaczka”, spotkanie z pracownikami schroniska dla zwierząt
 Święto Niepodległości – organizacja apelu
 Andrzejki - zorganizowany we współpracy z uczennicami szkoły
 Halloween – angielskie święto realizowane na zajęciach j. angielskiego
 Spotkanie z myśliwymi z Koła Łowieckiego Drwęca w Ostródzie. Zbiórka kasztanów i żołędzi dla leśnych zwierząt (konkurs)
 Dzień Języków Obcych – we współpracy ze szkołą
 Mikołajki
 Wspólne kolędowanie – impreza integracyjna we współpracy z Rada Rodziców
 Dzień Babci i Dziadka – występ artystyczny
 Bal Karnawałowy
Uwzględniając potrzeby uczniów oraz priorytety na rok szkolny 2017/2018 stworzyłam dwa projekty edukacyjne: Mali matematycy – rozwijający umiejętności matematyczne oraz Mali Badacze – projekt wspierający umiejętność analizowania, wyciągania wniosków i poznania podstawowych zjawisk przyrodniczych za pomocą doświadczeń. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” staram się jak najczęściej czytać dzieciom. Staram się zaangażować w tę akcję również uczniów szkoły i innych nauczycieli.
Współpraca z rodzicami
Kontynuowałam współpracę z rodzicami grupy "Ekoludki” poprzez zebrania z rodzicami, gazetki informacyjne dla rodziców zawierające podstawowe zagadnienia dotyczące pracy z dziećmi w danym miesiącu oraz przegląd ważnych wydarzeń z życia grupy i przedszkola. Współpraca polegała głównie na kontaktach indywidualnych, prezentacji prac plastycznych, udostępnianiu zdjęć na strone internetowej przedszkola, aktywnym włączaniu rodziców w organizowanie uroczystości, doposażaniu placówki w różnorodne pomoce i zabawki, na prowadzeniu rozmów dotyczących problemów indywidualnych dzieci oraz aktualnych wydarzeń z życia przedszkola. Jesienią przeprowadziłam obserwacje dzieci oraz przedstawiłam wyniki obserwacji na zebraniu z rodzicami w listopadzie. Na bieżąco informuję rodziców o postępach i trudnościach dzieci.
Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin, ze środowiskiem lokalnym
Jak wyżej wspomniałam staram się współpracować z przedszkolnym logopedą, pedagogiem szkolnym oraz poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Bardzo ważna dla mnie jest również współpraca i ciągły kontakt z nauczycielem prowadzącym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi mającymi trudności. W ten sposób mogę na bieżąco kontrolować postępy dzieci, informować rodziców o zadaniach realizowanych na zajęciach i przekazywać zalecenia do dalszej pracy.
Zorganizowałam spotkanie z policjantem dzięki współpracy z jednym rodzicem – policjantem. Pomógł on w ustaleniu terminu, zorganizował małe pamiątki dla dzieci w postaci odblaskowych breloczków. Oprócz spotkania z policjantem, w grupie odbyły się zajęcia z ratownikiem medycznym, pracownikiem Straży Miejskiej, myśliwymi z Koła Łowieckiego Drwęca w Ostródzie, którzy opowiedzieli o zwierzętach występujących w naszych lasach oraz formach pomagania im. Spotkaliśmy się również z pracownikami schroniska dla zwierząt w Ostródzie, którzy opowiedzieli o swojej pracy. Zebraliśmy w ramach rozwijania postaw wolontariackich karmę dla zwierząt z w/w schroniska. Dodatkowo odwiedziliśmy podczas wycieczki do lasu leśnika, który opowiedział o naturalnym środowisku zwierząt leśnych, oprowadził nas po lesie, pokazał różne gatunki drzew, krzewów, kwiatów i grzybów. Pokazał na żywym przykładzie najmniejszych mieszkańców lasu, gady i płazy leśne.
Współpracuję również ze szkołą. We wrześniu uczennice klasy IV czytały dzieciom bajkę. W listopadzie również uczennice klasy IV przygotowały i przeprowadziły zabawę Andrzejkową. Również w listopadzie dzieci z mojej grupy uczestniczyły w Dniu Języków Obcych w szkole. Zaśpiewały tam dwie piosenki w języku angielskim.
§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej:
 wykonywanie pomocy dydaktycznych;
 wykonywanie karty pracy;
 wykonywanie arkusza obserwacji;
 opracowywanie scenariusze zajęć, imprez okolicznościowych;
 opracowywanie planów miesięcznych;
 stworzenie karty monitorowania realizacji Podstawy Programowej;
 tworzenie dokumentacji przedszkolnej.
Wykorzystywanie Internetu do pracy własnej:
 korzystanie ze stron internetowych, w celu uatrakcyjnienia zajęć (np. edu-seek.pl, profesor.pl, wychowanie przedszkone.pl, nauka.pl itp.);
 przeglądanie stron internetowych MEN, w celu zapoznania się z nowelizacjami ustaw i nowymi rozporządzeniami;
 śledzenie nowych pozycji książkowych z zakresu pedagogiki;
 śledzenie bieżących poradników pedagogicznych;
 dzielenie się wiedzą z koleżankami z pracy (przekazywanie wiedzy zdobytej na szkoleniach, warsztatach, kursach).
§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Rozwijałam własne kompetencje poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, które opisałam wcześniej. Czerpię również wiedzę ze spotkań odbytych po obserwacjach zajęć prowadzonych i obserwowanych przeze mnie. Jest to praktyczna wiedza, dzięki której mogłam poddać analizie swoje mocne i słabe strony. Ogromnym źródłem wiedzy są dla mnie lektorzy języka angielskiego w prywatnej placówce. Dzięki obserwacji ich zajęć, spotkań szkoleniowych z nimi, mogę wykorzystać zdobytą wiedzę w przedszkolu. Również dbam o rozwój języka angielskiego uczęszczając na kurs, aby moja praca, jako nauczyciela języka angielskiego była jak najlepsza.
Staram się współpracować nie tylko z nauczycielami uczącymi w poszczególnych grupach, ale również z pedagogiem szkolnym, nauczycielem prowadzącym zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne w grupie, aby praca z dziećmi była jak najbardziej efektywna, pomocna, jeżeli chodzi o dzieci słabsze lub z opiniami, ale także rozwijająca dla dzieci zdolnych.
Bardzo ważna dla mnie jest również współpraca z rodzicami. Staram się dzielić z nimi swoimi spostrzeżeniami na temat rozwoju dzieci, sposobami na pracę w domu, aby pomóc dzieciom słabszym, staram się udzielać rad jako pedagog w wychowaniu dzieci, podczas trudnych wychowawczo sytuacji. W obserwacji dzieci i ustaleniu kierunku oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych sporządziłam arkusz obserwacji, z którego mogłam wyczytać, które dzieci mają problemy w poszczególnych obszarach i nad którymi trzeba pracować oraz które należą do mocnych stron dzieci.
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
W swojej pracy staram się na bieżąco i według potrzeb korzystać z:
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59 ze zmianami)
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356)
 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1189)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1658)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 1611)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 610)
 Statut Przedszkola nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostródzie
Uczestniczyłam w pracach organów Przedszkola:
 Brałam udział w pracach Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
 Zespole ds. Rocznego Planu Pracy Przedszkola
 Zespołu ds. ewaluacji
 Zespołu ds. Statutu Przedszkola
 Na bieżąco współpracowałam z gronem pedagogicznym przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.