X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36067
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

IMIĘ I NAZWISKO : Marta Sxxxxxxxxx
NAZWA PLACÓWKI : Szkoła Podstawowa im. xxxxxxxxxxxxxxx
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata 9 miesięcy (1.09.2017 – 31.05.2020 r.)
PEŁNIONA FUNKCJA : nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
POSIADANE KWALIFIKACJE: wyższe studia magisterskie - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
OPIEKUN STAŻU: mgr Renata xxxxxxx
Plan oparty na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Opracowany według wymagań określonych w §7 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

ORGANIZACJA STAŻU
§ 7 ust.1 pkt.1, 2, 3

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły.
Formy realizacji
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim: współorganizacja zabaw dla dzieci oraz konkursów, współpraca podczas organizacji akademii szkolnych i różnorodnych imprez.
- Współpraca z Radą Rodziców.
Termin
-Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
-Cały okres stażu
Sposób dokumentacji
-Potwierdzenia obecności na szkoleniach Rady Pedagogicznej
-Zdjęcia
-Potwierdzenie RR
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
FR
- Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego: w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez różne instytucje.
- Rozpoczęcie studiów podyplomowych: rewalidacja z tyflopedagogiką.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy: budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp. Biblioteczka metodyczno- przedmiotowa.
T
Cały okres stażu
Data rozpoczęcia studiów podyplomowych
Październik 2017 r.
SD
-Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd., zgromadzone materiały
-Dyplom ukończenia studiów
-Spis zebranych pozycji
3.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
FR
- Rozporządzenie MEN z 3 sierpnia 200 r. W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela.
- Rozporządzenie MEN z 19 kwietnia 1999 r. W sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
- Ustawa o systemie oświaty.
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CDN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
T
Cały okres stażu
SD
-Notatki
-Wydruki

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.
§ 7 ust.2 pkt.1,
FR
1.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie kontraktu.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
- Prowadzenie zajęć hospitowanych przez opiekuna stażu. Konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza. Wskazanie mocnych i słabych stron przeprowadzonych zajęć.
T
-Wrzesień 2017
-Cały okres stażu- raz w miesiącu
-Raz na dwa miesiące
SD
-Plan rozwoju
- Kontrakt wzajemnej współpracy między nauczycielem a opiekunem
- Harmonogram
- Arkusze obserwacji zajęć (wnioski)
- Konspekty
1.Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy. - Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej, analiza literatury fachowej i nowości pedagogicznych.
FR
- Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych. Opracowanie własnych pomocy – gazetki, karty pracy, prezentacje multimedialne.
- Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
T
-Cały okres stażu
SD
-Zbiór materiałów, zgromadzona literatura – lista książek, karty pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne.
-Przykładowe pomoce - zdjęcia
-Notatki
2.Prowadzenie dokumentacji szkolnej
FR
- Prowadzenie dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych.
- Arkusze ocen.
- Oceny semestralne dla każdego dziecka.
T
Cały okres stażu
Pod koniec każdego semestru
SD
Dzienniki lekcyjne
Ocena(ksero)

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§ 7 ust.1 pkt.2,

1.Poznanie środowiska dzieci . Nawiązanie współpracy z rodzicami.
FR
- Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych – spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne.
- Założenie indywidualnych zeszytów kontaktowych.
T
- Cały okres stażu
- wg potrzeb
SD
-Protokoły spotkań z rodzicami
-Zeszyt kontaktowy
2.Praca na rzecz środowiska lokalnego.
FR
- Udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole.
- Współpraca z wychowawcami świetlicy, wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
- Współpraca z biblioteką wiejską.
T
-Cały okres stażu (według potrzeb)
SD
-Notatki, zdjęcia

3.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów.
FR
- Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy.
- Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce.
- Bieżące kontakty z rodzicami uczniów.
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych i prowadzenie zajęć o tematyce prozdrowotnej.
- Opracowanie zajęć na temat zalet i zagrożeń życia we współczesnych czasach.
- Praca indywidualna z dziećmi z orzeczeniami, opiniami – indywidualizacja pracy na zajęciach zgodnie z możliwościami psychofizycznymi dzieci.
T
-Cały okres stażu (według potrzeb)
SD
-Archiwizacja prezentacji multimedialnych.
-Zapisy w dzienniku zajęć lekcyjnych.
-Notatki w teczce wychowawcy

5.Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
FR
- Tworzenie dekoracji plastycznych uatrakcyjniających wizerunek szkoły (apele, korytarze szkolne, sala lekcyjna).
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych zgodnych z potrzebami klasy, szkoły.
- Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
- Zachęcanie do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
- Współorganizowanie i udział w realizacji projektów edukacyjnych.
T
-Cały okres stażu
-(zgodnie z kalendarzem uroczystości)
SD
-Zapisy w dzienniku zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
-Archiwizacja prezentacji multimedialnych.
-Dyplomy
-Zdjęcia

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 7 ust. 2 pkt 3

1.Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
FR
- Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
- Przygotowanie materiałów dydaktycznych ( prezentacji multimedialnych, scenariuszy, testów, sprawdzianów, mini testów ewaluacyjnych) na komputerze.
- Przygotowywanie ogłoszeń na potrzeby uczniów i ich rodziców.
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
- Dokumentowanie przebiegu stażu.
T
-Cały okres stażu
-Scenariusze zajęć.
SD
-zgromadzone prezentacje multimedialne, testy, sprawdziany, mini testy ewaluacyjne.
-Ksero
-Potwierdzenia

2.Publikacje w Internecie.
FR
- Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
T
-rok szkolny 2017/2018
SD
-Strona internetowa (wydruk)
3.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
FR
- Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu.
- Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl i innych.
- Udział w e-warsztatach
T
-cały okres stażu
SD
-Wydruki
-Zaświadczenia o udziale w szkoleniach

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
§ 7 ust. 2 pkt 4

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. - Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i umiejętności wychowawczych. Cały okres stażu Potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
2.Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki - Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
- Sporządzanie notatek z przeczytanych książek.
- Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej.
T
- Cały okres stażu(na bieżąco)
SD
-Notatki (ksero) z literatury,
- potwierdzenie opiekuna stażu

3.Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
FR
- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z PPP i OPS.
- Współpraca z wychowawcami świetlicy, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych,
praca w zespołach przedmiotowych i wychowawczych.
T
-Cały okres stażu
SD
-Zapisy w dzienniku.
-Sprawozdania

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
§ 7 ust. 2 pkt 5
FR
1.Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. - Ustawa karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zmianami;
- Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: Statutu Szkoły, WSO, Programu Profilaktyczno – Wychowawczego.
T
-Cały okres stażu
SD
-Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów.
-Znajomość przepisów.
-Dokumentacja szkolna

2.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
FR
- Udział w radach pedagogicznych oraz zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.
T
-Cały okres stażu
SD
-Listy obecności, potwierdzenia, sprawozdania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.