X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36023
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: ....................
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce pracy: ................
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2015
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2018

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
- aktualizacja przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- opracowanie planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
- opracowane i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
VIII, IX 2015
IX 2015
VI 2018

-plan rozwoju zawodowego
-wniosek o rozpoczęcie stażu
- sprawozdanie z realizacji planu

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola (kursach doskonalących, warsztatach, zajęciach koleżeńskich)
- samodzielne studiowanie literatury fachowej, wymiana doświadczeń i refleksji z innymi nauczycielami
- uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- gromadzenie materiałów służących jako pomoc naukowa w pracy dydaktyczno – wychowawczej
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce
okres stażu

- potwierdzenie przez dyrektora uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach
- zaświadczenia o ukończeniu kursów
- protokoły rad pedagogicznych
- teczki pomocy własnych
- karty pracy
- scenariusze

3. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami
- realizacja zadań ujętych w planie współpracy z rodzicami
- organizowanie zebrań z rodzicami
- organizowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych
- pedagogizacja rodziców w różnych formach np.: prelekcja,
gazetka informacyjna, referaty umieszczane na stronie internetowej przedszkola
- organizowanie uroczystości oraz konkursów dla rodziców i dzieci
- wsparcie w zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
okres stażu

- plan zebrań z rodzicami
- scenariusze zajęć i uroczystości
- gazetki
-referaty
- regulaminy
- potwierdzenie dyrektora

4. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola - opracowywanie dokumentacji przedszkolnej: plany pracy przedszkola, ankiety dla rodziców,
koncepcja pracy przedszkola itp.
okres stażu - opracowane dokumenty

5. Promocja przedszkola w środowisku
- przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, przeglądach i turniejach organizowanych przez różne instytucje zewnętrzne lub inne przedszkola
okres stażu

- podziękowania
- dyplomy
- potwierdzenie dyrektora

(§ 8 ust .2 pkt. 2 )
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej .

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
-tworzenie i opracowywanie dokumentów przedszkolnych
-wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń
-przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do awansu zawodowego
-wykonywanie pomocy do zajęć np. scenariusze, napisy do globalnego czytania
-wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych
-redagowanie artykułów edukacyjnych dla rodziców okres stażu

- przykładowe materiały
-plany pracy
- scenariusze zajęć, imprez, uroczystości
- artykuły itp.

2. Korzystanie z internetu
- korzystanie z encyklopedii multimedialnych
-śledzenie innowacji w nauczaniu poprzez odwiedzanie edukacyjnych stron internetowych
- pozyskiwanie z internetu informacji, materiałów potrzebnych do pracy nauczyciela
- zamieszczanie artykułów edukacyjnych, informacji o grupie oraz zdjęć z uroczystości na stronie internetowej przedszkola
okres stażu

-wykaz najczęściej odwiedzanych stron internetowych
- przykłady materiałów z internetu
- strona internetowa szkoły

(§ 8 ust. 2 pkt. 3)
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
– organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
- omawianie zajęć, wymiana doświadczeń z nauczycielami
- udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy zajęć i uroczystości
okres stażu

-konspekty i scenariusze zajęć
- przykładowe materiały

2. Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych
– aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej
- udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy, dzielenie się wiedzą zdobytą na różnych formach doskonalenia zawodowego

okres stażu
– potwierdzenie dyrektora
– opracowane materiały

3. Współpraca z innymi nauczycielami - konsultacje z nauczycielami, pedagogiem, logopedą i psychologiem
- korzystanie z materiałów metodycznych innych nauczycieli
- wspólne działania na rzecz przedszkola
okres stażu

- potwierdzenia
- materiały metodyczne

4. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje – opublikowanie na stronach internetowych: planu rozwoju zawodowego, programu autorskiego itp.
okres stażu

– teksty publikacji
- adres strony internetowej

(§ 8 ust . 2 pkt. 4 a )
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu własnego ,,W świecie bajki i baśni’’
- zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu
- merytoryczne opracowanie
- przedstawienie na radzie pedagogicznej
-realizacja programu według ustalonego planu pracy
2016/2017

- własny program
- ewaluacja

( §8 ust. 2 pkt. 4 c)
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Zapewnienie dzieciom dostępu do kultury i sztuki
- udział w wycieczkach i wyjazdach do kina, teatru czy muzeum
- oglądanie spektakli teatralnych na terenie placówki
okres stażu

- dokumentacja wycieczki
- zdjęcia

2. Przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów
- współorganizowanie konkursów wewnątrz przedszkolnych i między przedszkolnych
okres stażu

- regulaminy konkursów
- potwierdzenia dyrektora
- zdjęcia

3. Realizacja programów ekologicznych i prozdrowotnych
- realizowanie programów i projektów proponowanych przez inne instytucje promujących ekologię i zdrowy styl życia
okres stażu

- wytwory dzieci
- zdjęcia
- certyfikaty

4. Opracowanie i przeprowadzenie imprez i uroczystości przedszkolnych - współorganizowanie imprez : pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Bal karnawałowy, dzień Babci i Dziadka, dzień Matki i Ojca itd.
według harmonogramu imprez i uroczystości

- scenariusze uroczystości
- potwierdzenia dyrektora
- zdjęcia

5. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej - realizowanie na zajęciach elementów metod: Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak, Ruch Rozwijający W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Pedagogika Zabawy, metoda Labana i inne
okres stażu

- scenariusze zajęć

6. Udział w akcjach charytatywnych
- zachęcanie i motywowanie rodziców i dzieci do udziału w akcjach charytatywnych np. Góra grosza
okres stażu

- potwierdzenie dyrektora
-podziękowania

(§ 8 ust. 2 pkt. 4 e)
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z instytucjami oświatowymi -nawiązanie współpracy ze specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łukowie w przypadku problemów wychowawczo - dydaktycznych
-zachęcanie rodziców do korzystania z usług specjalistów w Poradni
- współpraca z Przedszkolami i Szkołami na terenie Łukowa
okres stażu

- opinie
- zaświadczenia
- zdjęcia
- potwierdzenie dyrektora

2. Współpraca z instytucjami społecznymi i porządku publicznego - nawiązanie współpracy z : Policją, Strażą Pożarną, Muzeum itp.
okres stażu

- zdjęcia
- potwierdzenia dyrektora

3. Współpraca ze szkolną biblioteką - cykliczne wizyty w bibliotece
- wypożyczanie książek oraz zachęcania do czytania przez rodziców
- spotkania z p. bibliotekarką w przedszkolu
- udział w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom’’
okres stażu

- zaświadczenie z biblioteki
- potwierdzenie dyrektora

(§ 8 ust . 2 pkt. 5)
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis dwóch przypadków: opis i analiza problemu wychowawczego lub edukacyjnego -nazwa problemu
-krótka charakterystyka problemu
- analiza podjętych działań i wynikających z nich efektów
okres stażu

- opis i analiza przypadków

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.