X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35970
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Małgorzata Brandygier Gliwice, 05.09.2017
nauczyciel języka angielskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5
w Gliwicach

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017
Data zakończenia stażu: 31 maja 2020
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy

Cele:

● wszechstronny rozwój osobisty
● pogłębianie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej
● dalszy rozwój zawodowy jako nauczyciela języka angielskiego z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę
● podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły
● podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
● realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela
dyplomowanego

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
l.p.
zadania do realizacji
formy realizacji
dowody realizacji
termin
(Tabela)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia, Karta Nauczyciela).

Przygotowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Prawidłowo sformułowane dokumenty: złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

wrzesień 2017
2.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Przedłożenie planu rozwoju zawodowego.
wrzesień 2017
3.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie odpowiedniej dokumentacji.
Zaświadczenia, opracowane materiały, notatki.
cały okres stażu
4.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Ocena dorobku zawodowego.

Złożenie wniosku.
maj-czerwiec 2020

czerwiec 2020

po zakończonym stażu

§8 ust. 2 pkt 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

1.
Znajomość dokumentacji dotyczącej zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Analiza dokumentów związanych z organizacją pracy szkoły: Statutu Szkoły, regulaminów, WSO, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki i innych.

cały okres stażu
2.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Zaświadczenia.
cały okres stażu

3.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach zewnętrznego doskonalenia nauczycieli na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły.
Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach metodycznych i dydaktycznych oraz innych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły oraz własnymi.
Potwierdzenia, zaświadczenia.
cały okres stażu

4.
Samokształcenie.
Bieżące śledzenie publikacji w Internecie związanych z dydaktyką języka angielskiego, psychologią
i pedagogiką.
Czytanie prasy, literatury fachowej i poradników metodycznych.
Bieżąca analiza własnej pracy – autorefleksja, ewaluacja, wnioskowanie, wdrażanie zmian celem podwyższania jakości pracy szkoły.
Adresy stron internetowych.
Spis literatury.
cały okres stażu

5.
Praca w zespole humanistycznym i innych.
Udział w zebraniach.
Pisemne potwierdzenie.
cały okres stażu

6.
Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
Przygotowywanie i przeprowadzanie testów, poprawa i analiza prac, opracowywanie wniosków do dalszej pracy.
Testy, analiza wyników, wnioski.
według potrzeb

7.
Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
Zachęcanie uczniów do brania udziałuw konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
przygotowywanie pomocy naukowych, pomoc w przygotowaniach konkursowych w formie indywidualnej i/lub grupowej.
Wykaz uczniów biorących udział w poszczególnych konkursach, dyplomy, podziękowania.
cały okres stażu

8.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z potrzeb lub zainteresowań uczniów.
Organizowanie zajęć dla dzieci potrzebujących wsparcia i/lub chcących rozwijać swoje zainteresowania.
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych.
cały okres stażu

9.
Organizacja imprez i uroczystości szkolnych.
Organizacja i pomoc przy organizacji różnego typu imprez, uroczystości, akcji, wyjść i wycieczek.
Adnotacje w dziennikach,
potwierdzenia.
cały okres stażu

10.
Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym.
Organizowanie gazetek tematycznych, gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dbanie o mienie szkolne.
Zdjęcia, notatki.
cały okres stażu

§8 ust. 2 pkt 2
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1.
Umiejętne stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy.

Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej.
Przykładowe dokumenty.
cały okres stażu

2.
Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów.
Zapisy w dzienniku elektronicznym.
cały okres stażu

3.
Wykorzystywanie technik informacyjnych do gromadzenia danych.
Przykładowe dokumenty.
cały okres staż
4.


Wykorzystywanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych – korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, różnych stron internetowych w ramach przygotowywania się do zajęć oraz na zajęciach.
Adresy internetowe przykładowych źródeł, tytuły wybranych programów edukacyjnych, adnotacje w tematach lekcji.
cały okres stażu

5.
Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych (sprawdzianów, kart pracy, testów) w wykorzystaniem komputera oraz tworzenie prezentacji w programie Power Point.
Załączenie wybranych materiałów.
cały okres stażu

6.
Prowadzenie zajęć w pracowni językowej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Zgodnie z planem lekcji.
cały okres stażu

7.
Stosowanie oprogramowania
do przygotowywania druków okolicznościowych (np. dyplomów).
Wzór wybranego druku okolicznościowego.
według potrzeb

8.
Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej.
Adresy stron internetowych, potwierdzenia zamieszczenia publikacji.
cały okres stażu

9.
Zarządzanie stroną internetową Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX w ramach pełnienia funkcji koordynatora regionalnego.
Adres strony internetowej.
rok szkolny 2017/2018,
następnie według potrzeb

§8 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW
I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

1.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.

Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom szkoły scenariuszy lekcji, testów, ankiet, kart pracy
i innych materiałów.
Przykładowe testy i karty pracy.
Przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej.
cały okres stażu

2.
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, rodziców i innych osób.
Notatki.
cały okres stażu

3.
Współpraca z innymi nauczycielami w przygotowaniach do imprez i uroczystości szkolnych.
Scenariusze imprez i uroczystości, plany wycieczek.
cały okres stażu

4.
Udział w pracach zespołu humanistycznego oraz innych.
Sprawozdania z zebrań.
cały okres stażu

5.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Notatki.
według potrzeb

6.
Konsultacje z innymi nauczycielami.
Notatki.
według potrzeb

7.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu.
Kontrakt z nauczycielem,
notatki.
rok szkolny 2017/2018,
następnie według potrzeb

8.
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz autorskich materiałów dydaktycznych.
Adresy internetowe.
raz w półroczu

§8 ust. 2 pkt 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

1.
Przygotowanie i realizacja programu zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych.
Opracowanie programu.
Wdrożenie programu oraz jego realizacja.
Opracowany program.
Zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
wrzesień 2017
wrzesień 2018
wrzesień 2019
cały okres stażu

2.
Opracowanie założeń do pracy z uczniem z opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Analiza treści opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Dostosowywanie wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów.
Notatki.
według potrzeb

3.
Opracowanie i realizacja programu mającego na celu przygotowanie uczniów do konkursów.
Opracowanie programu.
Wdrożenie programu oraz jego realizacja.
Opracowany program.
Zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
według potrzeb

4.
Podejmowanie działań w ramach wolontariatu.
Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt.
Zaangażowanie w okolicznościowe zbiórki żywności.
Zapisy w dzienniku zajęć lekcyjnych.
Notatki i zaświadczenia.
cały okres stażu

5.
Rozwijanie u uczniów zainteresowania czytelnictwem.
Organizowanie wyjść do bibliotek miejskich.
Zapisy w dzienniku zajęć lekcyjnych.
Notatki i zaświadczenia.
cały okres stażu

§8 ust. 2 pkt 4c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

1.
Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
Prowadzenie zajęć.
Opracowany program zajęć dodatkowych.
Zapisy w dziennikach pozalekcyjnych.
cały okres stażu

2.
Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach z języka angielskiego.
Notatki, podziękowania, dyplomy.
według potrzeb

3.
Organizacja i przeprowadzanie szkolnych konkursów.
Przygotowywanie zadań konkursowych oraz organizacja i przeprowadzanie konkursów.
Notatki, dyplomy.
według harmonogramu

4.
Organizacja i współorganizacja uroczystości szkolnych.
Przygotowywanie scenariuszy.
Pomoc uczniom uczestniczącym w różnych przedsięwzięciach.
Potwierdzenie dyrektora, scenariusze imprez, zdjęcia.
cały okres stażu

5.
Organizacja wycieczek i wyjść.
Organizacja wycieczek i wyjść i ich realizacja.
Karty wycieczek i wyjść, zapisy w dziennikach lekcyjnych, zdjęcia.
cały okres stażu

6.
Przeprowadzenie ankiety dotyczącej sytuacji rodzinnej uczniów.
Opracowanie i przeprowadzenie ankiety wśród rodziców/prawnych opiekunów na zebraniu.
Kwestionariusz ankiety.
rok szkolny 2017/2018

7.
Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Potwierdzenia, zaświadczenia.
cały okres stażu

§8 ust. 2 pkt 4d
UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH – UZYSKANIE UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM

1.
Wykazanie się umiejętnością posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym.
Tytuł magistra w zakresie filologii rosyjskiej – specjalność nauczycielska.

§8 ust. 2 pkt 4e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Wskazywanie rodzicom/opiekunom prawnym uczniów możliwych form pomocy w przypadku występowania u dziecka trudności.
Analiza wskazań poradni i praca z uczniami zgodnie z jej zaleceniami.
Notatki.
według potrzeb

2.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Analiza poszczególnych przypadków i wspólne poszukiwanie rozwiązań.
Notatki, zapisy w dzienniku lekcyjnym.
cały okres stażu

3.
Współpraca z Policją.
Spotkania poświęcone zasadom bezpieczeństwa, zachowaniom ryzykownym oraz sposobom unikania zagrożeń.
Zapisy w dzienniku lekcyjnym.
według potrzeb

4.
Współpraca z nauczycielami innych szkół.
Uczestnictwo w konkursach międzyszkolnych.
Notatki, dyplomy, podziękowania.
cały okres stażu

5.
Współpraca z Regionalnym Stowarzyszeniem Oświatowym KAGANEK.
Pełnienie funkcji koordynatora regionalnego w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX.
Potwierdzenie.
rok szkolny 2017/2018,
następnie według potrzeb

§8 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI, TYPU I RODZAJU SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY


1.
Pogłębianie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów uczniów.
Samodzielne pogłębianie wiedzy.
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi nauczycielami.
Lista przeczytanych pozycji.
Notatki.
cały okres stażu

2.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie pojawiających się problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Opis i analiza dwóch przypadków.
Diagnoza problemów.
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
Wprowadzenie działań naprawczych.
Podsumowanie oraz wnioski.
Opis przypadków.
Dokumenty potwierdzające realizację działań.
cały okres stażu
Plan rozwoju zawodowego jest planem otwartym i może ulec modyfikacjom w trakcie trwania stażu za zgodą dyrektora szkoły.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
(podpis nauczyciela mianowanego) (podpis dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.