X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35961
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Katarzyna Nastarowicz – nauczyciel mianowany

Kwalifikacje: studia magisterskie – „Pedagogika z nauczaniem początkowym i wychowaniem przedszkolnym”; studia podyplomowe - „Logopedia”

Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Zakątek” w Rawie Mazowieckiej

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2017r. - 31.05.2020r.)

Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1
Poznanie procedury awansu zawodowego
- wyszukiwanie i analiza przepisów dotyczących prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego.
sierpień - wrzesień 2017r.

2
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
- opracowanie planu rozwoju zawodowego;
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego;
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
sierpień 2017r.
sierpień 2017r.
okres stażu
maj 2020r.
wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego
dokumentacja
sprawozdanie z realizacji planu

3
Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach, szkoleniowych radach pedagogicznych zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami przedszkola;
- systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej, portali internetowych;
- tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
Zaświadczenia
wykaz lektur, stron internetowych
materiały, pomoce, zdjęcia

4
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola
- dokonywanie wpisów do dziennika zajęć;
- opracowywanie i realizowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej;
- wypełnianie kart obserwacji dzieci;
- prowadzenie kroniki przedszkolnej;
- pisanie sprawozdań
cały okres stażu
cały okres stażu
cały okres stażu
2017/2018
cały okres stażu
dziennik zajęć
miesieczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej
karty obserwacji
kronika przedszkolna
sprawozdania

5
Promocja placówki poprzez przygotowanie i udział dzieci w konkursach, festiwalach, przeglądach.
- rozwijanie zdolności, umiejętności, wiedzy dzieci poprzez uczestnictwo w konkursach, festiwalach, spartakiadach, przedstawieniach
cały okres stażu
zaświadczenia, dyplomy, zdjęcia, prace dzieci

6
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym
- prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami;
- pedagogizacja rodziców;
- konsultacje indywidualne z rodzicami;
- zajęcia otwarte dla rodziców;
- organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji, upominków, laurek dla najbliższych;
- angażowanie rodziców w życie przedszkola.
okres stażu
okres stażu
w miarę potrzeb
okres stażu
okres stażu
okres stażu
sprawozdania z zebrań z rodzicami, listy obecności
notatki w zeszycie kontaktów z rodzicami
scenariusze zajęć, listy obecności
scenariusze uroczystości, zdjęcia, laurki, zaproszenia, upominki

7
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
- organizowanie wycieczek do różnych instytucji (Biblioteka Pedagogiczna, Zespół Placówek Specjalnych, Szkoła Podstawowa nr1, Straż, Policja, zakład fryzjerski, itp.);
- wspólpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, logopeda);
- media lokalne
okres stażu
okres stażu
okres stażu
karty wycieczek, zdjęcia, adnotacje w dzienniku zajęć, kronika przedszkolna
notatki
artykuły w prasie lokalnej

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
- opracowywanie materiałów dydaktycznych przy użyciu komputera;
- opracowywanie dokumentacji, sprawozdań, scenariuszy zajęć, miesięcznych planów pracy;
- przygotowywanie zaproszeń, podziękowań, dyplomów przy użyciu komputera;
- gromadzenie niezbędnych aktów prawnych z wykorzystaniem Internetu;
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli;
- komunikowanie się z innymi nauczycielami drogą mailową w celu wymiany doświadczeń
okres stażu
na bieżąco
w miarę potrzeb
okres stażu
w miarę potrzeb
w miarę potrzeb
pomoce dydaktyczne, karty pracy, zdjęcia
dokumentacja, sprawozdania, plany miesieczne
wzory dyplomów, podziękowań, zaproszeń
spis aktów prawnych

2
Współpraca przy prowadzeniu strony internetowej przedszkola
- aktualizacja strony internetowej;
- zamieszczanie zdjęć i artykułów z życia placówki
okres stażu
na bieżąco
strona internetowa przedszkola

3
Wykorzystanie nośników audiowizualnych i programów multimedialnych w trakcie pracy
- uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD, programy multimedialne); wykorzystanie ich w pracy z dziećmi;
- relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego
okres stażu
okres stażu
płyty CD, DVD, komputer, odtwarzacz płyt CD, pen-drive
aparat cyfrowy, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1
Publikacja na portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
- opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego
październik 2017r.
publikacja na stronie internetowej, zaświadczenie

2
Opracowywanie i udostępnianie innym nauczycielom ciekawych materiałów do pracy dydaktycznej
- przygotowywanie i udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, kart pracy
- publikacja na internetowej stronie przedszkola artykułów z zakresu logopedii
okres stażu
okres stażu
publikacje na stronie internetowej przedszkola

3
Praca w zespołach nauczycieli przedszkola
- aktywny udział w pracach zespołów;
- wymiana doświadczeń, prowadzenie dyskusji, podejmowanie decyzji;
- przygotowywanie dokumentacji związanej z pracą zespołów
w miarę potrzeb
na bieżąco
na bieżąco
dokumentacja zwiazana z pracą zespołów

4
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
- wspólne rozwiązywanie problemów, opracowywanie niezbędnej dokumentacji;
- dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na szkoleniach, warsztatach, kursach, udostępnianie materiałów;
- polepszenie współpracy i wymiana doświadczeń
okres stażu
okres stażu
okres stażu
dokumentacja
materiały ze szkoleń, kursów, warsztatów

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
- opracowanie i realizacja programu własnego „W kuchni przez cztery pory roku”;
- nawiązanie współpracy z Zespołem Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej celem wspólnej realizacji programu;
- zorganizowanie pikniku jako podsumowania realizacji programu;
- ewaluacja podjętych działań
2017/2018
program własny, zdjęcia z jego realizacji, zapisy w dzienniku zajęć

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
- stosowanie różnorodnych metod i form pracy, indywidualizacji nauczania z uwzględnieniem różnic rozwojowych;
- obserwacja dzieci i ich zachowań, funkcjonowania w grupie rówieśniczej;
- rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami;
- organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
scenariusze zajęć
karty obserwacji
notatki
scenariusze zajęć

2
Praca z dziećmi zdolnymi lub z trudnościami
- prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci z trudnościami;
- przygotowywanie dzieci zdolnych do udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach
według potrzeb
według potrzeb
wpisy do dziennika
dyplomy, podziękowania

3
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym
- organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, konkursów;
- organizowanie wycieczek do różnych instytucji użyteczności publicznej – zapoznanie dzieci z różnymi zawodami, miejscami;
- zamieszczanie informacji dotyczących działalności przedszkola w lokalnej prasie oraz na portalu edukacyjnym i stronie internetowej przedszkola
okres stażu
okres stażu
na bieżąco
scenariusze, dyplomy, zaproszenia, podziękowania
zdjęcia, karty wycieczek
publikacje internetowe, artykuły w prasie lokalnej

4
Udział w różnych akcjach, zbiórkach, programach
- aktywny udział w:”Szlachetna paczka”, „WOŚP”, „Góra Grosza”; „Cała Polska czyta dzieciom”; w „Sprzątaniu Świata”; „Kubusiowi przyjaciele natury”, itp.

okres stażu
Podziękowania, zdjecia, potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1
Współpraca ze specjalistami
- kierowanie dzieci na konsultacje ze specjalistami; realizacja wytycznych;
- zasięganie porad i wskazówek specjalistów;
- uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną
według potrzeb
według potrzeb
okres stażu
opinie
zaświadczenia

2
Nawiązanie współpracy z instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
- organizacja wyjść i wycieczek do: Straży Pożarnej, Policji, Biblioteki Pedagogicznej, Szkoły Podstawowej nr1, itp.;
- współpraca z pielęgniarką przedszkolną;
- wizyta w zakładzie fryzjerskim, kwiaciarni, księgarni, na poczcie, itp.
według potrzeb
na bieżąco
według potrzeb
zdjęcia, karty wycieczek, zaświadczenia

3
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
- prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dzienniki zajęć, karty obserwacji, dokumentacji związanej z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
na bieżąco
dokumentacja przedszkolna

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1
Udział w wewnątrzprzedszkolnych i zewnętrznych imprezach integracyjnych
- współorganizowanie rodzinnych festynów, imprez, uroczystości, wspólna zabawa, integracja grupy, angażowanie rodziców i dzieci w pomoc w przygotowaniach;
- lepsze poznanie się dzieci i rodziców, wprowadzenie miłej, przyjaznej atmosfery;
- adaptacja nowych dzieci do warunków przedszkolnych – zapoznanie z placówką i pracowniakmi
okres stażu
okres stażu
według potrzeb
zdjęcia, scenariusze zajęć, potwierdzenia

2
Angażowanie się w prace zwiazane z wystrojem przedszkola
- dbanie o eststyczny wygląd przedszkola, sali zajęć, kącików w sali;
- wykonywanie dekoracji zgodnie z porą roku, uroczystościami;
- współpraca przy dekorowaniu sali gimnastycznej na bal karnawałowy lub inne wydarzenia
cały okres stażu
okres stażu
w miarę potrzeb
zdjęcia

3
Uzyskanie dodatkowych osiagnięć w pracy zawodowej
- otrzymywanie dodatków motywacyjnych;
- nagrody Dyrektora
okres stażu
dyplom

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

1
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
- opis i analiza dwóch przypadków – identyfikacja problemu, objawy, prognoza, formy pracy z dzieckiem, wdrażanie oddziaływań
okres stażu
opis przypadków

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji, gdyż trudno jest zaplanować szczególowe działania na tak długi okres czasu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.