X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35898
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

NAUCZYCIEL: MGR DARIA MAŃKOWSKA NAUCZANY PRZEDMIOT: JĘZYK ANGIELSKI
OKRES STAŻU: 1.09.2017 – 31.05.2020

AKTY PRAWNE:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 roku (Rozdział 3a, Awans Zawodowy Nauczycieli)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.03.2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

CELE PODEJMOWANEGO STAŻU

Cel podstawowy
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe
• usprawnienie organizacji pracy szkoły,
• usprawnienie procesu nauczania,
• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własny warsztat pracy,
• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy,
• osiągnięcie sukcesów w nauczaniu oraz wychowywaniu,
• nawiązanie efektywnej współpracy z przedstawicielami instytucji samorządowych.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
(Tabela - dop. red.)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
•analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli (ustawa, rozporządzenia)
•śledzenie zmian
•złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
•sporządzenie planu rozwoju zawodowego wrzesień 2017
2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
•gromadzenie dokumentacji
•praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego cały okres stażu
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
•przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju czerwiec 2020

„UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY”– paragraf8 ust.2 pkt.1
ZADANIA FORMY REALIZACJI
1.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych z zakresu nauczania języka angielskiego.
•uczestniczenie w kursach, warsztatach organizowanych przez wydawnictwa oraz szkoleniach organizowanych przez ODN w Poznaniu cały okres stażu certyfikaty
2.Praca w zespole przedmiotowym
•pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu
•organizowanie pomocy dydaktycznych
•współtworzenie dokumentacji szkolnej, korekty i dostosowania: PZO z języka angielskiego, regulaminów, kalendarza imprez, teczki wychowawcy
•przygotowanie sprawozdań z pracy anglistów i germanistów
cały okres stażu
3.Aktywny udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
•aktywne uczestnictwo w posiedzeniach zespołu nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego oraz udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez zespół, m.in. ewaluacja PZO z języka angielskiego
•aktywne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez ODN i wydawnictwa
•uczestnictwo w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego w miarę potrzeb certyfikaty, protokoły
4.Organizowanie i współorganizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów z języka angielskiego
•zorganizowanie VII Gminnej Olimpiady z języka angielskiego
•zorganizowanie konkursu językowego na mini-słownik dla klas
- IV-VII oraz
- IV-VIII
w ramach szkolnego projektu „Szkoła promująca zdrowie”
•współorganizowanie konkursu na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową i wielkanocną w języku angielskim,
•współorganizowanie szkolnego konkursu z języka angielskiego
•zorganizowanie konkursu „Word Master” dla uczniów klas VII przy użyciu platformy Insta.Ling regulaminy konkursów, przykładowe listy zadań,
fotografie
5.Stworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej
•opracowanie testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów
•opracowanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości i diagnozy edukacyjnej
•prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce
•udział w przebiegu egzaminu zgodnie z funkcją wyznaczoną przez dyrektora szkoły
•przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty w formie zajęć pozalekcyjnych cały okres stażu programy, testy, plany pracy
7.Pedagogizowanie rodziców podczas zebrań i konsultacji
•omawianie problemów szkolnych, specyficznych trudności w nauce, trudności wychowawczych, zagadnień profilaktycznych cały okres stażu wpisy w dzienniku lekcyjnym

„WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ” – paragraf 8 ust.2 pkt 2
ZADANIA FORMY REALIZACJI
1.Wykorzystanie komputera do przygotowania pomocy dydaktycznych
•stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej
•wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych
•wykorzystanie komputera do przygotowania wystroju sali lekcyjnej, uroczystości szkolnych
•prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera
•wykorzystanie komputera do dokumentacji zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela dyplomowanego cały okres stażu przykładowe pomoce dydaktyczne
2.Korzystanie z Internetu
•wyszukiwanie informacji, publikacji przydatnych w pracy wychowawcy klasowego i nauczyciela języka polskiego
•korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i słowników multimedialnych oraz programów do nauki prawidłowej wymowy
•poszukiwanie rozwiązań pedagogicznych na stronach „WWW” cały okres stażu przykładowe materiały wykorzystane na lekcjach
3. Korzystanie z pracowni multimedialnej (tabletów)
•prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tabletów i programów multimedialnych cały okres stażu

„UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZNIE OTWARYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ” - paragraf 8 ust.2 pkt 3
ZADANIA FORMY REALIZACJI
1. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz innych zainteresowanych nauczycieli
•przygotowanie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK 1 raz w semestrze scenariusze zajęć
2.Nawiązanie współpracy z krytycznym przyjacielem
•zaproszenie krytycznego nauczyciela na zajęcia celem ewaluacji swoich zachowań podczas zajęć 1 raz w semestrze notatki
3.Pomoc nauczycielowi stażyście w uzyskaniu kolejnego stopnia awansu zawodowego
•pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego
•obserwowanie zajęć otwartych prowadzonych przez stażystę
•sporządzenie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty konspekty, scenariusze zajęć, projekt oceny
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli – wychowawców.
•przygotowanie ciekawych lekcji wychowawczych scenariusze zajęć
5. Upowszechnienie i promowanie własnych doświadczeń
•publikacje na portalu edux.pl artykuły

„OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM
W SPRAWACH NIELETNICH” - paragraf 8 ust.2 pkt 4a
ZADANIA FORMY REALIZACJI
1. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego zgodnego z programem wychowawczo - profilaktycznym szkoły
•opracowany program
•praca podczas godzin wychowawczych
2.Opracowanie i wdrożenie programu przygotowującego uczniów do egzaminu ósmoklasisty
•opracowany program
•praca podczas godzin pozalekcyjnych rok szkolny 2018/2019
3. Opracowanie i wdrożenie programu własnego koła z języka angielskiego
•opracowany program
•praca podczas godzin pozalekcyjnych

„POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWACZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH” - paragraf 8 ust. 2 pkt 4c
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN UWAGI O REALIZACJI
1.Opracowanie i realizacja Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka
•scenariusze lekcji wychowawczych dla klas IV-VI grudzień 2017,2018,2019 sprawozdania
2.Przeprowadzenie debaty dla uczniów klas VII – „Po co nam prawa człowieka? debata grudzień 2017 sprawozdanie
3.Opracowanie i koordynowanie realizacji projektu "A trip to the United Kingdom – SCOTLAND”
•lekcje poświęcone kulturze szkockiej w klasach IV-VII
•praca plastyczna czerwiec 2018 sprawozdanie

„WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI”
– paragraf 8 ust.2 pkt 4e
ZADANIA FORMY REALIZACJI
1.Systematyczna współpraca i uczestnictwo w Szkolnym Zespole Promującym Zdrowie
•wykonywanie zadań powierzonych przez koordynatora zespołu cały okres stażu sprawozdania
2.Współpraca z Komendą Policji w Nowym Tomyślu oraz Strażą Pożarną •lekcje wychowawcze z udziałem zaproszonych osób 1 raz w semestrze scenariusze zajęć
3.Współpraca z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Nowym Tomyślu •gazetki ścienne cały okres stażu fotografie
4.Systematyczna współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
•konsultacje, rozmowy w miarę potrzeb notatki
5.Organizowanie wycieczek klasowych
•wycieczki do kina, teatru
•wycieczki kilkudniowe cały okres stażu fotografie

„UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY” - paragraf 8 ust.2 pkt 5
ZADANIA FORMY REALIZACJI
1. Wspieranie rozwoju uczniów i ich rodziców w zakresie pojawiających się w szkole problemów edukacyjnych i wychowawczych
•diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
•diagnozowanie problemów wychowawczych i emocjonalnych
•diagnozowanie sytuacji rodzinnej z pomocą pedagoga i psychologa szkolnego
•konsultacje dla rodziców cały okres stażu notatki, zapisy w dzienniku lekcyjnym
2.Wybór tematu do opisu i analizy
•opracowanie analizy przypadku ucznia mającego problemy w nauce stosownie do potrzeb notatki

Daria Mańkowska

Zatwierdzam do realizacji:

........................................
Data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.