X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35890
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr inż. Lidia Olszowska
nauczyciel
matematyki, chemii, informatyki i techniki
W Niepublicznej Szkole Podstawowej
i Niepublicznym Gimnazjum Edison
w Chrzanowie

Okres trwania stażu:
2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu:
01 września 2017 rok

Data zakończenia stażu:
31 maja 2020 rok

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

W oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

CELE:

Cel podstawowy podejmowanego stażu:

> uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:

> zadania wynikające z organizacji stażu;
> zadania dotyczące osobistego rozwoju nauczyciela:
- doskonalenie warsztatu i metod pracy,
- analiza własna pracy i podjętych działań,
- rozwijanie umiejętności zawodowych,
- podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.
> zadania dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze - wspieranie uczniów w ich rozwoju, rozwijanie zainteresowań, wyrównywanie braków w wiedzy;
> zadania podejmowane dla lepszego funkcjonowania szkoły - różne formy doskonalenia służące podnoszeniu poziomu pracy szkoły, efektywne działanie w zespołach i praca w grupie.

Podstawa prawna opracowania planu rozwoju zawodowego:

Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. po zmianach z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. nr 170, poz.1218 i 1221, nr 220, poz.1600, z 2007 r. nr 17, poz. 95, nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, nr 158, poz.1103, nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369, nr 247, poz.1821, z 2008 r. nr 145, poz. 917, nr 227, poz. 1505, z 2009 r. nr 1, poz. 1) – Rozdział 3 Art. 9.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013, poz. 393).

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego - analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (KN, Roz. MEN z dn. 01.03.2013 r., śledzenie stron internetowych MEN, Karta Nauczyciela).
Opracowanie planu rozwoju zawodowego, autorefleksja, autoanaliza.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Gromadzenie i ciągła aktualizacja dokumentów związanych z awansem. Znajomość procedur awansu zawodowego
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie i przedłożenie dyrektorowi szkoły planu rozwoju zawodowego
Zaświadczenia, notatki, scenariusze imprez, konspekty, referaty, plany, sprawozdania etc
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Cały okres stażu

2. Przeanalizowanie zasad funkcjonowania organizacji zadań szkoły Analiza dokumentacji szkoły: statut, program rozwoju szkoły, regulamin szkolnego systemu oceniania i promowania.
Prowadzenie dokumentacji wynikającej obowiązku nauczyciela
Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Udział w pracach komisji szkolnych: zadaniowej, przedmiotowej, dydaktycznej
Współpraca z rodzicami - dni otwarte.
Plan rozwoju
Cały okres stażu

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli, mającym na celu podniesienie jakości pracy własnej i szkoły.
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, kursach, konferencjach i warsztatach metod.
Bieżąca analiza własnej pracy (autorefleksja, ewaluacja, wnioskowanie, wdrożenia zmian)
Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji.
Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania.
Opracowanie kryteriów ocen, przedmiotowego systemu oceniania
Praca z uczniem zdolnym (prowadzenie zajęć z uczniami biorącymi udział w konkursach informatycznych).
Praca z uczniem mającym problemy z nauką (zajęcia wyrównawcze, indywidualne zajęcia wspomagające, metody aktywizujące ucznia). Poszukiwanie nowatorskich metod rozwiązywania problemów.
Tworzenie autorskich materiałów edukacyjnych.
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
Konsultacje z doradcą metodycznym.
Stały kontakt z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Współpraca z wychowawcami. Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce oraz zachowania uczniów.
Współpraca z rodzicami. Wspólne rozwiązywanie problemów.
Analiza własnych osiągnięć.
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.
Wysoki poziom przygotowania merytorycznego w pracy
Rozwijanie własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy specjalistycznej
Uaktualnienie wiedzy z dziedziny pedagogiki i psychologii
Gromadzenie dokumentów
Opracowane materiały, pomoce
Dyplomy
Zaświadczenia, inne
Wzrost wyników nauczania
Podwyższanie jakości pracy szkoły
Poznanie swoich słabych i mocnych stron oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
Obsługa szkolnego dziennika elektronicznego
Korzystanie na lekcjach z programów komputerowych (Excel, Word, Power Point, Gimp)
Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera: tworzenie dokumentacji własnej, szkolnej, wykorzystanie programu multimedialnego do układania planu lekcji, przygotowanie pomocy dydaktycznych: dyplomów, tabel wynikowych, dzienniczków samokontroli i samooceny ucznia, harmonogramu imprez szkolnych, scenariuszy imprez szkolnych, klasowych, sprawozdań itp.
Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych.
Wykorzystanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem z innymi nauczycielami.
Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
Komputerowe projektowanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń, wyróżnień, itp. Materiały dydaktyczne
Scenariusze lekcji
Prezentacje multimedialne
Dokumentacja własna, wydruki,
sprawozdania, konspekty, tabele
wynikowe, dyplomy
Cały okres stażu

2. Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych. Prowadzenie lekcji i zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i programów edukacyjnych oraz tablicy interaktywnej. Prezentacje multimedialne
Cały okres stażu

3. Opracowywanie prezentacji multimedialnych jako aktywizująca forma pracy z uczniem
Cały okres stażu

4. Publikacja własnych materiałów na stronie internetowej szkoły oraz szkolnej stronie Facebooka krótkich sprawozdań z przebiegu szkolnych wydarzeń z udziałem uczniów, prac uczniów, opisu i galerii zdjęć. Zakładka do szkolnej strony internetowej
Cały okres stażu

5. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela przy użyciu dostępnego oprogramowania. Dokumentacja własna.
Cały okres stażu

6. Przygotowanie i organizacja szkolnego konkursu multimedialnego „Historia mojej szkoły” dla uczniów klas IV-VII oraz gimnazjum.
Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z organizacją konkursu. Styczeń-marzec 2018 rok. Dokumentacja własna
Regulamin konkursu. Dokumentacja szkolna
Styczeń-marzec 2018 rok

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Opublikowanie "Planu rozwoju zawodowego" w portalu internetowym zatwierdzonego "Planu rozwoju zawodowego". Listopad 2017 rok Wydruk publikacji ze strony internetowej

2. Prowadzenie lekcji pokazowych dla nauczycieli. Organizowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, praktykantów, nauczycieli stażystów, rodziców. Raz w roku
Scenariusze, konspekty zajęć
Plany metodyczne, środki dydaktyczne, nagrania, zdjęcia
Raz w roku

3. Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą z zakresu obsługi i wykorzystania komputera w pracy pedagogicznej. Diagnozowanie potrzeb, pokaz, ćwiczenia w pracowni komputerowej np. z obsługi edytora tekstu Microsoft Word, Excel, Power Point.
Scenariusze zajęć, pytania, notatki
Cały okres stażu

4. Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą nabytą podczas odbytych kursów i szkoleń. Diagnozowanie potrzeb, pokaz, pogadanka.
Scenariusze zajęć, pytania, notatki, zgromadzone dokumenty, zaświadczenia
Cały okres stażu, według potrzeb

5. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości i akcji szkolnych, konkursów, szkoleń.
Scenariusze, konspekty zajęć
Dokumentacja szkolna
Cały okres stażu

6. Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Umieszczenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w Internecie. Lipiec 2020r. Wydruk publikacji ze strony internetowej

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających kłopoty z przyswojeniem materiału
Dokumentacja szkolna, plan zajęć
Cały okres stażu

2. Opracowywanie i wdrażanie programów imprez szkolnych Przygotowanie i organizacja imprez szkolnych – Dzień Matematyki, Dzień liczby Pi, Mikołajki. itp. Harmonogram imprez.
Scenariusze imprez zatwierdzone przez dyrektora
Cały okres stażu

3. Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców. Zatwierdzenie planu spotkań, diagnozowanie potrzeb, pogadanki, dyskusje, spotkania z pedagogiem szkolnym. Zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami oraz według potrzeb
Plan spotkań, zebrane pytania, konspekty spotkań, zapisy z dziennika, dokumentacja szkolna

4. Udział w opracowywaniu programów dotyczących szkoły
Pomoc w opracowywaniu np. programu Wychowawczego Szkoły, Statutu Szkoły, programu Profilaktycznego Szkoły Dokumentacja szkolna
Cały okres stażu

5. Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w organizowanych w szkole konkursach. Pomoc w zbieraniu materiałów, zadania dodatkowe, włączenie do pomocy rodziców, powtarzanie, utrwalanie materiału (w czasie wolnym od zajęć).
Zdjęcia, sprawozdania, ewentualnie dyplomy
Cały okres stażu, w miarę potrzeb

6. Współpraca z rodzicami. Angażowanie rodziców w akcje szkolne, np. piknik rodzinny, Jasełka. Zgodnie ze szkolnym harmonogramem Scenariusze akcji, zdjęcia, dokumentacja szkolna

7. Opracowanie planu pracy wychowawcy
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela-wychowawcy.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kontakty z pedagogiem i psychologiem, realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych.
Plan pracy wychowawcy klasy
Dokumentacja szkolna
Początek roku szkolnego.
Cały okres stażu

8. Aktywna realizacja zadań wychowawczych szkoły
Integracja społeczności szkolnej. Sprawowanie opieki wychowawczej w czasie zajęć szkolnych, zajęć w terenie, wyjazdów edukacyjnych.
Rozwijanie skutecznych i właściwych relacji uczeń – nauczyciel.
Organizacja imprez okolicznościowych (Andrzejki, Mikołajki, Dzień Dziecka itp.).
Organizacja wycieczek do kin, teatrów i muzeów oraz wycieczek turystycznych.
Wycieczki integracyjne.
Dokumentacja wychowawcy klasy, dziennik lekcyjny, zdjęcia, scenariusze imprez
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Przygotowanie i organizacja akcji pozaszkolnych Przygotowanie i organizacja imprez pozaszkolnych – Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Dokarmianie zwierząt
Harmonogram imprez.
Scenariusze imprez zatwierdzone przez dyrektora
Cały okres stażu

2. Przygotowanie i organizacja akcji pozaszkolnych Przygotowanie i udział w krakowskiej Paradzie Smoków
Harmonogram imprezy
Projekt zatwierdzony przez dyrektora
Dyplomy
Cyklicznie raz w roku

3. Włączenie się w organizowanie akcji społecznych - Akcja „Góra Grosza”, ‘Grosz do grosza”, „Szlachetna paczka”
Dyplomy
Podziękowania
Zaświadczenia
Czas trwania akcji

4. Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie
Współorganizacja akcji charytatywnych – piknik rodzinny – akcja dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie Dokumentacja szkolna
Koniec roku szkolnego - cyklicznie

5. Przygotowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania ucznia Przygotowanie regulaminu szkolnych warsztatów muzycznych dla uczniów klas IV-VIII oraz gimnazjum.
Przygotowywanie programu na uroczystości szkolne.
Rozwijanie zdolności muzycznych uczniów.
Integracja zespołu.
Dokumentacja własna
Regulamin warsztatów
Dokumentacja szkolna
Cały okres stażu

6. Współpraca z muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich. Cykliczne lekcje muzealne
Rozwijanie horyzontów i zainteresowań uczniów Dokumentacja szkolna
Cały okres stażu

7. Współpraca z muzeum w Dom Urbańczyka
Cykliczne lekcje muzealne
Rozwijanie horyzontów i zainteresowań uczniów
Dokumentacja szkolna
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów.
Realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych.
Dokumentacja własna
Dokumentacja szkolna
Cały okres stażu, w razie potrzeby

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Aktywna współpraca z opiekunami uczniów z deficytami rozwojowymi, o specyficznych trudnościach.
Analiza wskazań poradni odnośnie uczniów z deficytami.
Praca z uczniem mającym trudności w nauce oraz z problemami wychowawczymi zgodnie z sugestiami poradni.
Konsultacje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Dokumentacja własna
Opinia o uczniu
Dokumentacja szkolna
Cały okres stażu, w razie potrzeby

3. Współpraca ze Strażą Pożarną w Trzebini
Propagowanie bezpiecznych zachowań w domu, szkole oraz poza domem.
Organizacja spotkań z przedstawicielami Straży Pożarnej w celu kształtowania zasad postępowania podczas zaistnienia sytuacji niebezpiecznych.
Rozbudzanie u uczniów zainteresowania zawodami dotyczącymi udzielania pomocy innym.
Dokumentacja własna
Dokumentacja szkolna
Cały okres stażu, w razie potrzeby

4. Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Chrzanowie
Udział w spotkaniach z policjantem z Posterunku Policji w Chrzanowie celem zapoznania uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji.
Dokumentacja szkolna
Dwa razy do roku, według potrzeb

5. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych. Integracja zespołów klasowych: imprezy szkolne, wycieczki, pomoc koleżeńska.
Dokumentacja własna
Dokumentacja szkolna
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 f.
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej formy wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Własne refleksje po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielami.
Dokumentacja własna
Dokumentacja szkolna
Zaświadczenia o ukończeniu kursu, szkolenia
Cały okres stażu

2. Organizacja konkursów szkolnych.
Konkurs multimedialny „Historia mojej szkoły Dokumentacja szkolna
Raz do roku

3. Sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych. Przygotowanie i opieka podczas uczestnictwa uczniów w konkursach.
Dokumentacja szkolna
Cały okres stażu

4. Sukcesy w pracy zawodowej. Osiągnięcia w pracy zawodowej. Potwierdzenie Dyrekcji
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza przypadków wychowawczych.
Zdiagnozowanie przypadków wychowawczych
Opis przypadku ucznia z problemem edukacyjnym.
Opis przypadku ucznia z problemem wychowawczym.
Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi wychowawcami, rodzicami.
Przeprowadzenie ankiety określającej sytuację rodzinną ucznia.
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Dokumentacja własna
Dokumentacja szkolna
Cały okres stażu

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
Studiowanie literatury fachowej z zakresu pedagogiki i profilaktyki Dokumentacja własna
Wpisy w dokumentacji szkolnej
Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.