X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3570
Przesłano:

Scenariusz lekcji diagnozujacej z matematyki dla uczniów z upośledzeniem lekkim w kl. II Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Temat: Powtórzenie wiadomości o kole i okręgu

Cel główny: zdiagnozowanie wiedzy i umiejętności uczniów dotyczących okręgu i koła (własności koła i okręgu, obliczanie długości okręgu i koła, pola kola)
Cele operacyjne:
1. w zakresie wiadomości, uczeń:
- zna własności koła i okręgu,
- rozumie pojęcia: promień, średnica, środek okręgu (koła), cięciwa,
- rozumie różnice miedzy kołem a okręgiem,
- zna wzory na obliczenie pola koła, długości (obwodu) pola i okręgu,
- wie jakie jednostki długości stosuje się w obliczeniach pola i obwodu,
- rozumie tekst matematyczny (zadania tekstowe),
- zna wartość liczby ∏,
-potrafi ułożyć pytanie do treści zadania.

2.w zakresie umiejętności, uczeń:
- potrafi wskazać przedmioty w kształcie koła i okręgu,
- umie zastosować wzór i podstawić dane do wzoru,
- potrafi wykonać działania sposobem pisemnym, potęgować, zamieniać jednostki,
- sprawnie wykreśla figury o podanych własnościach,
- wykonuje działania z użyciem kalkulatora,
- umie wykorzystać możliwości technologii komputerowej.

3. w zakresie kształtowania postaw, uczeń:
- jest zaangażowany w pracę grupy,
- zna zasady kulturalnego, estetycznego spożywania posiłków.
Metody:
- słowne,
- oglądowe,
- praktycznego działania,
- zastosowanie technologii komputerowej
Formy:
- indywidualna,
- zbiorowa
- grupowa
Zasady:
- indywidualizacji,
- operatywności wiedzy,
- świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania i uczenia się,
Środki dydaktyczne:
- karty pracy, przybory kreślarskie, komputer, medale za osiągnięcia sportowe

Przebieg zajęć:

1.Czynności organizacyjno – porządkowe przygotowujące do rozpoczęcia zajęć.
2. Pogadanka wprowadzająca do tematu lekcji.
Podanie celu lekcji. Zapisanie tematu „Powtarzamy wiadomości o kole i okręgu”.
Nauczyciel informuje na co będzie zwracał uwagę podczas lekcji.
„Oczekuję, że po lekcji:
- utrwalisz różnice między kołem a okręgiem,
- przypomnisz sobie jak obliczyć obwód okręgu,
- powtórzysz sobie jak obliczyć pole koła,
- będziesz wiedział jak zastosować poznane wiadomości w praktyce”.
3.Powtórzenie wiadomości o kole i okręgu.
a. Własności koła i okręgu

Karta pracy nr 1

b. Wyodrębnianie kół i okręgów.

Karta pracy nr 2

c. Obwód koła i okręgu.
Przypomnienie wzoru na obwód, wartości liczby ∏, jednostek w jakich obliczamy obwody figur. Ocena koleżeńska.
Praca w grupach (zasada indywidualizacji, praca zróżnicowana). Uczniowie czytają treść zadania, ustalają sposób rozwiązania, podstawiają dane do wzoru, wykonują obliczenia sposobem pisemnym, podają odpowiedź z zastosowaniem odpowiedniej jednostki. Grupa uczniów „najlepszych” układa pytanie do zadania.
Grupa I
„Okrągły obrus należy obszyć koronką. Średnica tego obrusu wynosi 50 cm. ,
Grupa II
„Serwetka w kształcie koła ma promień równy 5cm. Ile potrzeba tasiemki na obszycie jej brzegów ?”
Grupa III
„Oblicz obwód okrągłego stołu, którego promień wynosi 1m”.
d. Pole koła
Przypomnienie wzoru na pole koła, wartości liczby ∏, jednostek w jakich obliczamy pola figur, sposobu potęgowania liczb.

Karta pracy nr 3

Uczniowie ustalają sposób rozwiązania zadania, podstawiają dane do wzoru, wykonują obliczenia z użyciem kalkulatora, podają odpowiedź z zastosowaniem odpowiedniej jednostki.(praca indywidualna)
e. Wykreślanie kół o podanych własnościach. Obliczanie pola i obwodu wykreślonej figury.
Wykorzystanie medali zdobytych przez uczniów. (praca w zeszytach)
5. Podsumowanie lekcji, ocena aktywności uczniów. Informacja zwrotna
Pytania nauczyciela:
Na dzisiejszej lekcji przypomniałem sobie.........
Po dzisiejszej lekcji dobrze umiem.........
Muszę jeszcze poćwiczyć.............

Karta pracy nr 1

„Własności koła i okręgu”

Przyjrzyj się rysunkom, wyjaśnij oznaczenia, podpisz rysunki.

(rysunek okręgu) (rysunek koła)

O – ............................
AO- .............................
BC- .............................
CD- ..............................

Karta pracy nr 2.

Przedmioty kształtem przypominające koło
1
2
3
4

Przedmioty kształtem przypominające okrąg
1
2
3
4

Karta pracy nr 3

„Blat stołu ma kształt koła o średnicy równej 4m. Jakie pole powinna mieć serweta, aby w całości pokryła jego blat?

Wybierz wzór

O=2∏r ≈

P=∏r2

Odpowiedź

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.