X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35654
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Zadania organizacyjne

Zadania

Formy realizacji

Termin realizacji

Dowody realizacji
Poznanie procedury
awansu
zawodowego

Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego.
Opracowanie i przygotowanie planu rozwoju zawodowego oraz wniosku o rozpoczęcie stażu
IX 2017r.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie materiałów i dokumentów
Okres stażu
Zaświadczenia, opracowane materiały

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego
V 2020r.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust.2pkt1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
Wdrożenia mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

Promocja placówki poprzez przygotowanie i udział dzieci w konkursach i przeglądach

Udział dzieci w konkursach i przeglądach: plastycznych ,tematycznych, muzycznych, teatralnych
Okres stażu
Notatki własne

Wzbogacenie, rozwijanie oraz doskonalenie swojego warsztatu pracy

Tworzenie własnych pomocy dydaktycznych i wprowadzenie własnych rozwiązań metodycznych, udział w kursach
Okres stażu
Notatki własne, zaświadczenia z kursów kwalifikacyjnych

Doskonalenie warsztatu zawodowego i Metod Pracy Pedagogicznej

Aktualizowanie i modyfikowanie własnego rozwoju zawodowego z wykorzystaniem pojawiających się nowości i ofert dokształcenia i doskonalenia

Okres stażu

Notatki własne, zaświadczenia z kursów kwalifikacyjnych

Czynny udział w tworzeniu
dokumentacji przedszkola i wykonywaniu czynności dodatkowych

- Wpisy do dziennika zajęć
- Opracowanie i realizacji planów współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym
-Prowadzenie obserwacji dziecka i arkuszy gotowości szkolnej.
- Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej.
-Prowadzenie kroniki grupy przedszkolnej

- Okres stażu
Początek każdego roku szkolnego

Okres stażu

Dziennik zajęć,
Teczka dokumentacji grupy, zdjęcia, plany, scenariusze spotkań, arkusze obserwacji, diagnozy gotowości szkolnej, plany miesięczne, kronika grupy zawierająca uroczystości wewnątrz grupy

Wzbogacenie metod oraz form swojej pracy

-Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np.. dziecięcej matematyki prof. E. Gruszczyk-Kołczyńskiej, ruchu rozwijającego W. Scherbone, metod badawczych

Okres stażu

Scenariusze, wpisy do dziennika, zdjęcia, prace dzieci,

Aktywny udział w działalności przedszkolnego koła LOP

- Przygotowanie gazetek tematycznych
-Przygotowanie turnieju ekologicznego
- Organizowanie wycieczek przyrodniczych
-Udział w akcji sprzątania świata

Okres stażu

Scenariusze, zdjęcia, karty wycieczki

Klub Wiewiórka

Przygotowanie harmonogramu planu pracy
Okres stażu
Scenariusze zdjecia

Podejmowanie działań na rzecz podwyższenia jakości pracy przedszkola

Organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci uzdolnionych oraz zajęć wyrównawczych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Okres stażu
Dziennik zajęć, karty obserwacji

§8 ust.2 pkt2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
-Gromadzenie rozporządzeń oświatowych
-Opracowywanie dokumentów/sprawozdań , planów miesięcznych, scenariuszy zajęć ,hospitacji, zaproszeń, dyplomów
-prowadzenie kroniki wydarzeń grupy przy pomocy komputera
-Wykorzystanie multimedialnych publikacji innych nauczycieli
-Wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera
Okres stażu
Sprawozdania, scenariusze, plany, wzory zaproszeń, dyplomów

Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola
-Umieszczanie informacji dot. Osiągnięć dzieci na stronie internet. Przedszkola
-Korzystanie z programów komputerowych tj,Microsoft Word. Open Office,Exel,Microsoft Power Point
Okres stażu
Strona internetowa przedszkola

Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
-Wzbogacenie treści omawianych zajęć za pomocą programów komputerowych, tablicy multimedialnej i Internetu
-śledzenie informacji dotyczących nauczaniu wych. przedszkolnego
Okres stażu
Adresy stron internetowych

Wykorzystanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy

-Uzupeł. włas.zest.pom.dyd//płyty CD,VCD,DVD i wykorzystanie
aparatu cyfrowego

Okres stażu Płyty z nagraniami, zdjęcia

§8 ust.2pkt3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnatrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego i innych zajęć
Zadania
Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

Publikacja na stronie internet. Planu Rozwoju Zawodowego
-Publikacja zatwierdzonego planu
Wrzesień 2017r.
Strona internetowa

Udostępnienie do wykorzyst .dla innych nauczycieli scenari.zajęć
-Opublikowanie na str.internet.
wybr.scenari.zajęć i uroczyst.
Okres stażu
Publikacje na stronach internetowych

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
-Zaproszenie nauczycieli z innych grup przedszkol. na zajęcia i uroczystości przedszkol.
Okres stażu
Zdjęcia, scenariusze spotkań

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
-Wspólne rozwiazywanie problemów, wymiana doświad.
-Wspólne oprac.konkursów i imprez przedszkolnych.
-Konsultacje z nauczycielami z innych placówek
-Przekazywanie mat. i pomocy dyd. innym nauczycielom
-Udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli i wymiana doświadczeń
-Dzielenie się z nauczycielami wiedzą i zdobyta podczas szkoleń, warsztatów metodycznych i konferencji

Okres stażu

Notatki, scenariusze zajęć

Prowadzenie spotkań w ramach pedagogizacji rodziców
-Opracowywanie planu spotkań, pogadanki, dyskusje, spotkania z psychologiem, logopedą
Okres stażu
Scenariusze spotkań

Organizowanie zajęć otwartych warsztatów i imprez okolicznościowych dla rodziców
-Zaangażowanie dzieci we wspólną pracę w przygot. Zajęć
-Opracow. scenariuszy imprez okolicznościowych
Wg kalendarza imprez okolicznościowych
Scenariusze spotkań

§8 ust.2 pkt4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postepowaniem w sprawach nieletnich

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

Opracowanie i wdrożenie własnego programu

Opracowanie i realizacja własnego programu edukacyjnego pt.
Żary-moje miasto
Drugi rok stażu
Opracowany własny program

§8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych wychowawczych lub
opiekuńczych

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

Podniesienie kwalifikacji zawodowych w ramach studiów podyplomowych
Systematyczny udział w zajęciach
Marzec 2018r.
Potwierdzenie o ukończeniu studiów

Diagnozowanie dziecka sześcioletniego
Przeprowadzenie badan gotowości szkolnej
Kwiecień 2019r.
Arkusze gotowości szkolnej

Udział dzieci w konkursach
Przeprowadzenie przedszkolnych konkursów, udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych
Okres stażu
Regulaminy, scenariusze, zdjęcia

Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów
- przygot.planu pracy dla dzieci o spec. Potrzebach edukacyjnych i indywidualna praca
-przygot. dzieci uzdolnionych do różnorodnych konkursów
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku, kronika, zdjęcia

Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola
Zapoznanie dzieci ze środowiskiem, organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych np. do Nadleśnictwa, Starej Owczarni
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku, kronika, zdjęcia

§8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postepowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

Współpraca z pedagogiem i psychologiem przedszkolnym

-Systematyczne spotkania, konsultacje
Okres stażu
Notatki

Współpraca z PPP w Żarach

-Konsultacje, realizacja zadań
Okres stażu
Sprawozdania półroczne

Nawiązanie współpracy z SP nr2

-Opracowania planu spotkań
Okres stażu
Notatki, scenariusze sppotkań
Współpraca z jednostkami ratowniczymi np. Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną

-Organizowanie spotkań z jednostkami
- Udział w konkursach organizowanych przez jednostki
Okres stażu
Notatki , zdjecia

Współpraca z Domem Dziecka

- Organizowanie zbiórki podarunków z Okazji Świąt Bożego Narodzenia
Okres stażu
Notatki, sprawozdania

Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt

-Zbiórka karmy, koców
-Organizacja spotkań w wolontariuszami
Okres stażu
Notatki, sprawozdania

§8 ust.2 pkt5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiazywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Opis i analiza przypadków wychowawczych

- Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych
- Ustalenie metod pracy z dziećmi
-Systematyczna praca nad rozwianiem problemu.
Podsumowanie i wnioski

W trakcie stażu

Opis i analiza dwóch przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.