X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35644
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Bartosz Mastalerz
Nauczyciel wychowania fizycznego
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wodzinie Prywatnym

Staż pracy: 8 lat
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2019r.

Plan rozwoju opracowany w oparciu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cel główny stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Cele szczegółowe:
1) podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2) realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły,
3) pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Zadania organizacyjne:
Lp. Zadania/działania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli pozwalającą ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: ustawy, rozporządzenia. Analiza materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli publikowanych w Internecie i innych źródłach.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Wrzesień 2016r.

Wrzesień 2016r.

Okres stażu. Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Znajomość procedur awansu zawodowego nauczycieli.

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
2. Kompleksowe zapoznanie się z organizacją pracy w szkole i jej funkcjonowaniem we wszystkich obszarach działania. Systematyczna analiza dokumentacji szkoły: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, P Programu profilaktyki i wewnątrzszkolnych regulaminów.

Udział w opracowywaniu, modyfikacji i uaktualnianiu dokumentacji szkolnej Okres stażu. Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Założenie teczki „Awans zawodowy”.

Gromadzenie materiałów i dokumentów mających znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy. Wrzesień 2016r.

Okres stażu.
Teczka „Awans zawodowy”.

Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.
4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, analiza. Przygotowanie sprawozdania i opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Po zakończeniu stażu. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Wymagania niezbędne ( § 8 ust. 2, pkt. 1 – 5 ) do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania/ działania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w
wewnątrzszkolnym i zewnętrznym
doskonaleniu zawodowym. Udział w szkoleniach metodycznych, kursach, warsztatach i konferencjach.
Udział w lekcjach otwartych i koleżeńskich.
Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Praca w zespole nauczycieli klas IV – VI. Okres stażu. Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach.
2. Uaktualnianie własnej wiedzy metodycznej i merytorycznej oraz rozbudowanie własnego warsztatu pracy. Systematyczne studiowanie literatury, prasy branżowej i fachowej oraz ogólnopedagogicznej.
Stała analiza nowości wydawniczych i prawa oświatowego poprzez zasoby biblioteczne i internetowe. Okres stażu. Wykaz literatury.
3. Analizowanie zmian w przepisach rozgrywek sportowych. Udział w spotkaniach szkoleniowych z gier zespołowych, czytanie fachowej literatury, bieżące wprowadzanie do sportu szkolnego zmian w przepisach gier sportowych. Okres stażu Zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach, konferencjach, wykaz literatury.
4. Współpraca z ULKS Wodzin Prywatny oraz MZSZ w Łodzi, MOKSiT w Tuszynie i PCS w Bełchatowie. Praca z uczniami należącymi do poszczególnych sekcji sportowych w ramach ULKS.
Opieka trenerska podczas treningów i zawodów sportowych.
Prowadzenie zajęć na pływalni w Tuszynie oraz na lodowisku w Bełchatowie. Okres stażu, według kalendarza imprez sportowych

Okres stażu. Zdjęcia, dyplomy, sprawozdania.
5. Obserwacje i analizowanie rozwoju uczniów. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. Przeprowadzanie testów sprawności fizycznej. Przeprowadzenie badań, analiza.
Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych. Okres stażu. Wyniki pomiarów. Narzędzia badawcze.
Analiza, wnioski do dalszej pracy.

6. Konstruowanie i aktualizacja Przedmiotowego Systemu Oceniania z Wychowania Fizycznego. Opracowanie dokumentu. Okres stażu. Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego.
7. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu własnego dla uczniów (ucznia) o szczególnych potrzebach edukacyjnych Opracowanie dokumentu Okres stażu Program nauczania wychowania – fizycznego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
8. Wdrożenie i ewaluacja innowacji pedagogicznej. Opracowanie i wdrożenie projektu innowacji pedagogicznej. Okres stażu Dokumentacja wprowadzonej innowacji pedagogicznej. Ewaluacja
9. Prowadzenie zajęć dla szczególnie utalentowanej młodzieży. Zajęcia prowadzone w ramach sks–ów, w ramach projektów z gminy Tuszyn.
Indywidualne treningi z uczniami przygotowującymi się do zawodów.
Okres stażu. Dokumentacja zajęć, zdjęcia.
10. Współorganizowanie imprez sportowych promujących szkołę. Organizowanie indywidualnie lub wspólnie z innymi nauczycielami imprez sportowych (zawodów gminnych, międzypowiatowych) oraz wewnątrzszkolnych turniejów z poszczególnych dyscyplin, a także plebiscytu, konkursów, zawodów na Festynie Rodzinnym.

Zorganizowanie międzyszkolnego turnieju piłki nożnej chłopców i dziewcząt.
Okres stażu.

Wrzesień 2016 – 2019, Regulamin imprez. Sprawozdania zawodów sportowych. Dokumenty poświadczające.

Potwierdzenie dyrektora szkoły.

11. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja planu pracy szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa. Opracowanie planu pracy szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa. Okres stażu Plany pracy szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa, narzędzia badawcze, ewaluacja własnej pracy.
12. Informacje o wydarzeniach sportowych szkoły. Opiekowanie się gablotą z pucharami oraz gazetką sportową (zamieszczanie aktualnych informacji dotyczących sportu w szkole oraz zawodów międzyszkolnych).
Przekazywanie informacji sportowych administratorowi strony internetowej szkoły. Okres stażu. Gazetka sportowa, strona internetowa szkoły.
13. Współpraca z rodzicami. Zajęcia otwarte dla rodziców.

Przeprowadzenie ankiety dotyczącej atrakcyjności zajęć.

Udział w wywiadówkach. Okres stażu. Scenariusz zajęć.

Kwestionariusz i analiza ankiety.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania/ działania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy zawodowej i życiu codziennym. Śledzenie aktualności na portalach internetowych.

Wykorzystanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych
z nauczaniem z innymi nauczycielami.
Systematyczne przekazywanie krótkich informacji
z przebiegu szkolnych wydarzeń sportowych
z udziałem uczniów administratorowi strony internetowej szkoły.
Zgłaszanie udziału w szkoleniach, konkursach, zawodach sportowych za pomocą internetu.

Wykorzystanie tablicy multimedialnej, projektora i komputera w prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego. Okres stażu. Wykaz stron i internetowych.

Publikacje w Internecie.

Konspekty lekcji.
2. Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy. Wykorzystanie programów graficznych i multimedialnych do opracowywania sprawozdań, tworzenia pomocy dydaktycznych np. dyplomów. Wykorzystanie internetu, jako źródła informacji
z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia. Okres stażu. Sprawozdania, przykładowe pomoce ( dyplomy ).
3. Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela z użyciem dostępnego oprogramowania komputerowego. Okres stażu. Teczka „Awans zawodowy”.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania/działania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego Opublikowanie na portalu internetowym zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego Rok szkolny 2016/2017. Zaświadczenie zamieszczenia publikacji.
2. Prowadzenie lekcji pokazowych dla nauczycieli. Organizowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Okres stażu. Konspekty, scenariusze zajęć.
3. Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Umieszczenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w internecie. Kwiecień - maj 2019r. Zaświadczenie zamieszczenia publikacji.
4. Wymiana doświadczeń z nauczycielami wychowania fizycznego z terenu Gminy Tuszyn. Spotkania z nauczycielami wychowania fizycznego z terenu Gminy Tuszyn.
Okres stażu. Harmonogram zawodów sportowych dla Gminy Tuszyn.

5. Zajęcia sportowe dla nauczycieli Organizacja meczy siatkówki lub innych form aktywności fizycznej. 2017r. – 2018r. Protokół z meczu, lista obecności, zdjęcia.
6. Ukończenie form doskonalenia zawodowego i podjęcie się wykształcenia grupy nauczycieli. Prowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej. 2018r. – 2019r. Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Poświadczenie Dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a)
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania/działania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych o profilu piłki nożnej.
Opracowanie programu z piłki nożnej i mini piłki nożnej i wdrożenie go na zajęciach pozalekcyjnych. Ewaluacja programu
Realizacja programu. Okres stażu. Program w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
2. Organizacja, przeprowadzenie oraz udział w zawodach i konkursach o tematyce sportowej. Przygotowanie uczniów do zawodów międzyszkolnych, udział w międzyszkolnych zawodach sportowych. Okres stażu. Potwierdzenie udziału, scenariusze imprez związanych ze sportem.
3. Zorganizowanie wyjścia na imprezę sportową. Wspólne wyjście – w roli widzów – z najaktywniejszymi uczniami na zawody sportowe. Okres stażu. Lista uczniów, bilety.
4. Długa przerwa na sportowo – propozycja spędzania aktywnie czasu podczas długiej przerwy. Wprowadzenie w szkole „szybkich treningów” i rozgrywek szkolnej ligi PN chłopców na długich przerwach (20 min.) Okres stażu. Notatki, sprawozdania.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c)
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania/działania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów utalentowanych, w tym przygotowanie ich do udziału w zawodach sportowych.
Organizowanie zajęć sportowych w terenie. Okres stażu. Prowadzenie zajęć SKS, dzienniki, listy obecności uczniów
2. Organizowanie uczniom aktywnego wypoczynku w czasie wolnym. Prowadzenie zajęć sportowych ( gry zespołowe, tenis stołowy, badminton, gry i zabawy ruchowe) w czasie ferii zimowych. Okres stażu. Ferie zimowe w województwie łódzkim. Listy obecności, harmonogram zajęć.
3. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań uczniów. Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek oraz wyjść poza teren szkoły i sprawowanie opieki nad dziećmi. Okres stażu. Plany wycieczek, karty wyjścia, zdjęcia.
4. Organizacja i prowadzenie imprez szkolnych, międzyszkolnych, międzypowiatowych. Organizowanie turniejów sportowych szkolnych i międzyszkolnych. Współpraca ze szkołami w Srocku, Rękoraju i Brzozie – reaktywowanie międzyszkolnej ( międzypowiatowej )ligi piłki nożnej chłopców szkół podstawowych. Okres stażu. Zaświadczenie uczestnictwa w turnieju, dyplomy, puchary, podziękowania, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e)
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania/działania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Współpraca z pielęgniarką środowiskową. Zorganizowanie i przeprowadzenie pogadanek
dotyczących:
-uzależnień i ich konsekwencji
w klasach VI
- przestrzegania higieny osobistej
w klasach V
-pokaz i objaśnienie udzielenia pierwszej pomocy Okres stażu. Potwierdzenie dyrektora, wpisy w dzienniku.
2. Współpraca ze strażą pożarną. Pogadanka na temat współczesnych zagrożeń.
Zorganizowanie próbnych alarmów przeciwpożarowych z udziałem straży pożarnej Okres stażu.

Październik 2016r., maj 2018r. Dokumentacja w dzienniku, potwierdzenie Dyrektora.
Protokół z przeprowadzonego próbnego alarmu przeciwpożarowego.
3. Współpraca z policją. Rozmowy na temat problemów nieletnich z prawem Okres stażu. Dokumentacja w dzienniku, potwierdzenie Dyrektora.

§ 8 ust. 2. pkt. 4 f)
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Lp. Zadania/działania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1 Sukcesy uczniów w zawodach międzyszkolnych. Udział uczniów w rywalizacji sportowej.
Opieka trenerska podczas uczestnictwa uczniów w rozgrywkach i zawodach sportowych: gminnych, powiatowych, rejonowych i wojewódzkich. Okres stażu. Listy uczestników, sprawozdania z zawodów, dyplomy.
2. Akcentowanie postawy „fair play” w rywalizacji sportowej. Rozmowy, dyskusje na temat szacunku do przeciwnika, czystej gry. Okres stażu. Zapisy w dzienniku, notatki, potwierdzenie przez organizatora zawodów.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania/działania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opis, analiza i przedstawienie kilku przypadków problemów wychowawczych. Konsultacje, rozmowy i współpraca z wychowawcą i innymi nauczycielami. Okres stażu. Notatki, zaświadczenia.
2. Opis, analiza i przedstawienie kilku przypadków problemów edukacyjnych. Konsultacje, rozmowy i współpraca z wychowawcą i innymi nauczycielami. Okres stażu Notatki, zaświadczenia.

Zatwierdzam do realizacji podpis nauczyciela, data

........................................ ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.