X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35626
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO MARTY WILCZEWSKIEJ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

&7ust.2 pkt.1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji,
Wskazówki, uwagi

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego
dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
(ustawa, rozporządzenia).

IX. 2016
Okres stażu.

Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony do realizacji.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Rozmowa, zawarcie kontraktu w obecności dyrektora, ustalenie zasad współpracy.

IX. 2016

Przejrzyste zasady współpracy, wzajemnej obserwacji zajęć, wniosek, kontrakt.

3. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Współpraca z rodzicami: kontakty indywidualne, zebrania, uroczystości. Udział w procesie wewnątrz- przedszkolnego doskonalenia.

Udział w Radach Pedagogicznych
i szkoleniach.

Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dekoracji.

Przygotowywanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno – wychowawczej uwzględniających wymagania programu wychowania przedszkolnego wg, którego pracuje przedszkole oraz możliwości rozwojowych dzieci i ich zainteresowań

Okres stażu.

Praktyczne,
protokoły z Rady pedagogicznej,
plany miesięczne.

4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz- przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach
Referat do Rady Szkoleniowej

Zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu

Zajęcia prowadzone w obecności dyrektora przedszkola

Zajęcia prowadzone w obecności opiekuna stażu i inne zgodnie z możliwościami i potrzebami

Okres stażu.

Potwierdzenie dyrektora przedszkola,
referat, scenariusze zajęć,
karta samokształcenia.

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Hospitacja wg wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie jej wyników. Udział w zajęciach otwartych organizowanych przez metodyka.

Okres stażu.

Scenariusze, karta samokształcenia,
wnioski z obserwacji i hospitacji.

6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.

Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.

Okres stażu.

Ewaluacja przeprowadzonych zajęć z opiekunem, scenariusze zajęć, karta samokształcenia.

7. Wykorzystywanie innowacyjnych form i metod pracy

Konstruowanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno – wychowawczej, scenariuszy zajęć z wykorzystaniem elementów:
Dziecięcej matematyki wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
Pedagogiki zabawy
Edukacji przez ruch wg D. Dziamskiej
Odimiennej metody nauki czytania wg I. Majchrzak
Metody R. Labana
Zrozum świat przedszkola
Muzykoterapii, relaksacji
Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
MAC

Okres stażu

Plany miesięczne, scenariusze zajęć, wpisy w dzienniku, zdjęcia, prace dzieci.

8. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Wybrane kursy kwalifikacyjne, warsztaty itp.

Okres stażu.

Zaświadczenia, karta samokształcenia.

9. Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem.

Przygotowanie materiałów: do rady szkoleniowej, programu uroczystości przedszkolnych, prowadzenie zajęć koleżeńskich, wymiana doświadczeń z koleżankami.

Okres stażu.

Praktyczne, protokoły, scenariusze,
pomoce dydaktyczne, zdjęcia.

10. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć, przygotowywanie planów miesięcznej pracy dydaktyczno – wychowawczej, wypełnianie arkuszy obserwacji dzieci.

Okres stażu

Dzienniki zajęć, plany miesięczne, arkusze obserwacji.

11. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.

Prowadzenie spisu lektur.

Okres stażu.

Spis lektur, praktyczne.

&7ust.2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji,
Wskazówki, uwagi

1. Obserwacja i analiza możliwości dziecka.

Zbieranie informacji wg kart zgłoszeniowych i informacyjnych dostarczonych przez rodziców oraz na podstawie rozmów i własnych obserwacji.

Prowadzenie kart obserwacji.

Konstruowanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno – wychowawczej i scenariuszy zajęć z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

Okres stażu.

Karty informacyjne, zgłoszeniowe, karty obserwacji.

2. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dzieci.

Konsultacje indywidualne.

Organizowanie uroczystości na terenie przedszkola z udziałem dzieci i ich rodziców.

Włączanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola
- zapraszanie do prezentacji własnego zawodu,
- zapraszanie do czytania dzieciom w przedszkolu, włączenie w kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”

Informowanie o realizowanych zagadnieniach tematycznych poprzez zamieszczenie ich na tablicy informacyjnej w holu przedszkola.

Eksponowanie dziecięcych prac w sali, w holu przedszkola.

Polecanie fachowej literatury.

Okres stażu.

Lista obecności, protokół z zebrań, scenariusze uroczystości, zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia, prace dzieci, ogłoszenia

3. Pełnienie dodatkowych funkcji w placówce, podejmowanie dodatkowych zadań.

Promocja działania przedszkola np. udział w konkursach, organizowanych przez różne instytucje.

Koordynowanie programu - Czytające Przedszkole w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom

Okres stażu.

Zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania. Ogłoszenia na tablicy informacyjnej dla rodziców,

4. Zapoznanie z programem wychowawczym przedszkola i określenie zadań nauczyciela – wychowawcy.

Analiza programu wychowania przedszkolnego w oparciu, o który pracuje przedszkole.

Okres stażu.

Praktyczne.

5. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

Analiza kart informacyjnych dostarczonych przez rodziców; rozmowy indywidualne oraz obserwacja w celu ujednolicenia oddziaływania wychowawczego oraz optymalnego wspierania dziecięcego rozwoju.

Okres stażu.

Karty informacyjne,
praktycznie.

6. Sporządzenie planu spotkań z rodzicami.

Przygotowanie zebrań z rodzicami, spotkania indywidualne, kontakty okolicznościowe.

Okres stażu.

Rozmowy indywidualne, protokół z zebrania.

7. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.

Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną dotyczącą tego zagadnienia,
wymiana doświadczeń.

Okres stażu.

Spis lektur, praktyczne.

8. Współpraca ze środowiskiem.

Uczestniczenie w spacerach i wycieczkach do Biblioteki, Straży Pożarnej i in.
- udział w akcjach charytatywnych, np.: Góra grosza, zbieranie nakrętek i baterii i in.
Koordynowanie akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – Czytające przedszkole zachęcenie rodziców do współpracy.

Okres stażu.

Praktyczne, zapisy w dzienniku, zdjęcia.

9. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela – wychowawcy.
Nawiązanie kontaktów z logopedą, psychologiem, prowadzenie zajęć indywidualnych, zajęć wspomagających z wybranymi dziećmi, współpraca z rodzicami

Okres stażu.

Zapisy w kartach obserwacji dzieci.
10. Rozwijanie dziecięcego liczenia

Wykorzystywanie naturalnych sytuacji przedszkolnych, formułowanie specjalnych zadań i ćwiczeń, organizowanie gier i zabaw ukierunkowanych na kształcenie umiejętności liczenia przedmiotów, dodawania i odejmowania oraz pojęcia liczby w aspekcie kardynalnym i porządkowym:
liczenie przedmiotów po zmianie ich układu,
porównywanie liczebności zbiorów,
znajomość liczb w zakresie 10,
znajomość i stosowanie znaków: „=”, „<”, „ >”,
ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w zakresie 10 i więcej,
rozwiązywanie zadań z treścią poprzez organizowanie sytuacji wymagających liczenia, dodawania lub odejmowania do obrazków, historyjek słownych, zapisanych za pomocą prostych rysunków, liczb, znaków matematycznych i odczytywanie ich

Okres stażu.

Praktyczne; zapisy w dzienniku
zajęć, kartach obserwacji dzieci, plany miesięczne

.

11. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci

Zgodne współdziałąnie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
używanie zwrotów grzecznościowych
uważne słuchanie i bezpośrednie zwracanie się do rozmówcy
rozpoznawanie właściwych form zachowania
kształtowanie postawy szacunku wobec dzieci i dorosłych

Okres stażu.

Praktyczne, zapisy w dzienniku zajęć, karty obserwacji dzieci, plany miesięczne.

&7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji,
Wskazówki, uwagi

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.

Pisanie przy pomocy programu Word scenariuszy zajęć, planów miesięcznych pracy dydaktyczno – wychowawczej, scenariuszy przedstawień dziecięcych, ankiet itp.

Wyszukiwanie w Internecie pomysłów do zajęć.

Aktualizowanie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej, dydaktycznej, dotyczącej prawa oświatowego korzystając ze stron www.

Opracowanie dyplomów okolicznościowych
Wykonanie zaproszeń.

Zamieszczanie własnych scenariuszy na portalu edukacyjnym.

Okres stażu

Plany miesięczne, scenariusze,
potwierdzenie, spis stron internetowych, praktyczne.

Wykorzystywanie w pracy komputera, magnetofonu, DVD, drukarki, skanera itp.

Kontaktowanie się z innymi nauczycielami drogą
e –mailową.

Wyszukiwanie ciekawych pozycji książkowych i zamawianie ich drogą internetową.

2. Wypełnianie zadań wynikających z potrzeb przedszkola, pełnienie dodatkowych funkcji w placówce, podejmowanie dodatkowych zadań.

Zorganizowanie i prowadzenie Pasowania na przedszkolaka
Koordynowanie i uczestniczenie w akcji „Mamo, tato wolę wodę”
Koordynowanie i uczestniczenie w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – Czytające przedszkole, Lider

29.09.2016r

Okres stażu

Praktyczne.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1. Systematyczna aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Udział w wybranych kursach i szkoleniach, wyszukiwanie informacji na stronach internetowych, studiowanie literatury przedmiotu.

Okres stażu.

Zaświadczenia, wykaz lektur,
praktyczne.

2. Poznanie sytuacji rozwojowej i rodzinnej wychowanków

Systematyczne prowadzenie obserwacji dzieci, prowadzenie diagnozy pedagogicznej, analiza kart zgłoszeniowych, kart informacyjnych, rozmowy z dziećmi i rodzicami.

Okres stażu.

Arkusze obserwacji, karty zgłoszeniowe, karty informacyjne,
Praktyczne.

3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno – wychowawczych.

Prowadzenie zajęć zgodnie z podstawą programową, potrzebami i możliwościami dzieci, z uwzględnieniem ich zainteresowań i innowacyjnych metod i form pracy.

Prowadzenie zajęć wspomagających z dziećmi mającymi trudności i zdolnymi.

Konstruowanie planów miesięcznej pracy dydaktyczno – wychowawczej, scenariuszy zajęć i uroczystości uwzględniających potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci.

Systematyczne rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Udzielanie rodzicom informacji na temat możliwości korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Nawiązanie współpracy z psychologiem i logopedą.

Okres stażu

Wpisy do dziennika, scenariusze,
plany miesięczne, praktyczne.

&7 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Sposób dokumentowania

1. Pogłębienie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty.

Analiza najważniejszych aktów prawnych dotyczące oświaty:
Ustawa Karta Nauczyciela
Ustawa o systemie oświaty
Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Rozporządzenie dotyczące programów nauczania
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Konwencja o Prawach Dziecka

Okres stażu.

Praktyczne

2. Wykorzystywanie znajomości przepisów prawa oświatowego w toku codziennych działań dydaktyczno – wychowawczych.

Realizacja pracy dydaktyczno – wychowawczej z zachowaniem założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przepisów BHP.

Prowadzenie, dokumentacji przedszkolnej.

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa.

Okres stażu.

Stosowanie prawa oświatowego w praktyce,
plany miesięczne,
scenariusze, wpisy do dziennika.

3. Pogłębianie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.

Analiza dokumentacji Przedszkola:
- Statut przedszkola,
- Roczny plany pracy
- Plany współpracy ze środowiskiem
- Plany nadzoru pedagogicznego
- Regulaminy przedszkola
- Program wychowania przedszkolnego Zanim będę uczniem, E.Tokarskiej, J. Kopały.

Okres stażu.

Praktyczne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.