X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35620
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

XXX 2016

Niepubliczne Przedszkole w XXX

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY:
mgr Katarzyna Michalak (zatrudniona na rok)
CZAS TRWANIA STAŻU: 9 miesięcy
ROZPOCZĘCIE STAŻU: 01.09.2016 r.
ZAKOŃCZENIE STAŻU: 31.05.2017 r.

Posiadane wykształcenie:

- studia wyższe magisterskie:
• kierunek: filologia angielska – lingwistyka stosowana,
specjalność: nauczycielsko-tłumaczeniowa,
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
- studia podyplomowe:
• kierunek: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, oddział Siedlce

CEL GŁÓWNY: UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły. Omawianie zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845 ) - dalej zwana ustawą.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. Nr 393) - dalej zwane rozporządzeniem.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:

§ 7 ust. 1. pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Systematyczny udział w pracach Rady Pedagogicznej. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Współpraca z członkami Rady Pedagogicznej.

Współpraca z Radą Rodziców. Wg harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej. Protokoły posiedzeń, plany spotkań.
2. Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych itp. Uczestnictwo w zespole ds. Opracowania Koncepcji Pracy w Niepublicznym Przedszkolu w XXX.

Uczestnictwo w zespole ds. Opracowania Programu Wychowawczego w Niepublicznym Przedszkolu w XXX.

Uczestnictwo w zespole ds. Opracowania Programu Profilaktyki w Niepublicznym Przedszkolu w XXX.

Opracowanie sprawozdań z uroczystości i imprez przedszkolnych.

Przygotowanie wychowanków do udziału w różnych formach aktywności artystycznej.

Sprawowanie opieki nad wychowankami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaprzedszkolnych.

Współpraca podczas organizacji imprez.

Udział w realizacji programów: wychowawczego, profilaktycznego. IX.2016

IX.2016 – VI.2017

IX.2016 – VI.2017

IX.2016 – VI.2017

IX.2016 – VI.2017

IX.2016 – VI.2017
Protokoły posiedzeń zespołów.

Sprawozdania.

Posty na portalu społecznościowym Facebook.

Karty wycieczek i wyjść do wglądu.

Notatki własne.

Notatki własne.
3. Czynny udział w posiedzeniach zespołu WDN. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

Współprowadzenie Rady Szkoleniowej „Zdrowy przedszkolak” IX.2016 – VI.2017

Wg harmonogramu spotkań zespołu WDN.

Referat „Zdrowy przedszkolak”, lista obecności.
4. Opracowanie i realizacja planu uroczystości przedszkolnych w danym roku. Opracowanie harmonogramu imprez przedszkolnych.

Współorganizacja uroczystości w kolejnych latach. IX.2016

Zgodnie z terminarzem uroczystości. Harmonogram.

Scenariusze uroczystości, dokumentacja fotograficzna.
5. Realizacja dodatkowych czynności dla nauczycieli. Rozwijanie kompetencji językowych dzieci: nauka słówek, piosenek, projekcja bajek w języku angielskim.

Prowadzenie zajęć języka angielskiego oraz zajęć dwujęzycznych.

Tworzenie dekoracji. IX.2016 – VI.2017 Scenariusze zajęć i zajęć języka angielskiego.

Scenariusze zajęć.

Dokumentacja fotograficzna.

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Wstępna ocena własnych umiejętności. Analiza wykształcenia, ukończonych kursów, warsztatów, szkoleń. IX.2016 Lista kursów, warsztatów, szkoleń.
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli. Uczestnictwo w radach szkoleniowych i kursach organizowanych w placówce. IX.2016 – VI.2017 Zaświadczenia.
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Udział w warsztatach i kursach organizowanych przez Centrum Doradztwa Nauczycieli. Zgodnie z terminarzem warsztatów/
kursów. Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów i kursów.
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy. Budowanie bazy materiałów dydaktycznych.

Wykorzystywanie w zajęciach z dziećmi zdobytej wiedzy na kursach, szkoleniach, warsztatach. IX.2016 – VI.2017 Karty pracy, czasopisma.
5. Orientacja w nowościach dotyczących wychowania przedszkolnego. Pogłębianie wiedzy poprzez lekturę czasopism dla nauczycieli i przeglądnie stron www poświęconych tematyce pracy z dziećmi. IX.2016 – VI.2017 Notatki własne.
6. Omawianie nowych przepisów prawa oświatowego. Rada Pedagogiczna. Wg potrzeb. Notatki własne.
7. Prezentowanie ciekawych artykułów z czasopism pedagogicznych. Rada szkoleniowa. IX.2016 – VI.2017 Notatki własne. Protokół z posiedzeń RP.

§ 7 ust. 1. pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt. 2 Karty Nauczyciela - przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Analiza dokumentacji wewnątrzprzedszkolnej. Analiza statutu przedszkola, regulaminów, koncepcji pracy i procedur niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

IX.2016 – VI.2017 Notatki własne.
2. Analiza sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu. Znajomość zadań dyrektora, logopedy, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców. IX.2016 – VI.2017 Notatki własne.
3. Analiza przepisów dotyczących zapewnienia zasad bezpieczeństwa i higieny warunków nauki i pracy. Znajomość wszelkiego rodzaju dokumentów: regulaminów BHP, ustawy o ochronie danych osobowych, procedur przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola itp. IX.2016 – VI.2017 Notatki własne.
4. Realizacja zadań związanych ze stażem i przygotowanie dokumentacji wynikającej z realizacji stażu. Zapoznanie się z publikacjami
związanymi z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego.

Aktualizacja wiedzy na temat prawa oświatowego. Na bieżąco.

Wg planu rozwoju zawodowego. Dokumenty realizacji stażu.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego.

Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym/ strona internetowa MEN.
IX.2016

IX.2016 – VI.2017 Notatki własne.

2.
Systematyczna współpraca z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad współpracy.

Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

Ustalenie hospitacji - zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i/lub innych nauczycieli

Opracowanie sprawozdania.
IX.2016

IX.2016

IX.2016

IX.2016

Raz w miesiącu od IX.2016 – VI.2017

Maj/czerwiec 2019
Kontrakt.

Plan rozwoju zatwierdzony przez opiekuna i dyrektora.

Harmonogram spotkań.

Harmonogram hospitacji.

Notatki własne.

Sprawozdanie.
3. Systematyczne uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli. Udział w różnorodnych formach doskonalenia nauczycieli podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności. IX.2016 – VI.2017 Zaświadczenia.
4.

Tworzenie własnego warsztatu pracy

Tworzenie i gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

IX.2016 – VI.2017

Karty pracy, pomoce dydaktyczne, arkusze obserwacji.
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. Terminowe zapisy w dzienniku.

Założenie i prowadzenie zeszytu współpracy z rodzicami.

Założenie i prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci.

Sporządzenie miesięcznych planów pracy. Na bieżąco.

IX.2016, na bieżąco.

Na bieżąco.

Raz w miesiącu. Dziennik zajęć przedszkolnych.

Zeszyt współpracy z rodzicami.

Arkusz obserwacji dzieci – notatki.

Miesięczne plany pracy.
4. Ocena i analiza własnych działań. Sprawozdania z realizacji planu pracy.

Wypełnianie arkusza samooceny pracy.

Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. 2 razy w roku.

Raz w roku. Sprawozdania.

Arkusz samooceny.

Notatki własne.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców. Opracowanie kwestionariusza osobowego dziecka.

Kontakty z rodzicami/
zebrania/
spotkania indywidualne.

Konsultacje z innymi pracownikami przedszkola IX.2016.

Dwa razy w roku.

Na bieżąco. Kwestionariusz osobowy dziecka.

Zeszyt spotkań z rodzicami.

Notatki własne.
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Obserwacja, rozmowy z rodzicami, analiza kwestionariusza osobowego.

Organizowanie tematycznych zajęć zgodnie z zainteresowaniami dzieci. IX.2016, na bieżąco.

Na bieżąco. Notatki własne.

Notatki własne.
3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami. Nawiązanie współpracy wg potrzeb.

Korzystanie z zaleceń specjalistów.

Korzystanie z wiedzy i doświadczenia specjalistów. Wg potrzeb.

Na bieżąco.

Na bieżąco. Opinia o uczniu.

Opinie i orzeczenia.

Notatki własne.
4. Współpraca z instytucjami wspomagającymi przedszkole. Nawiązanie współpracy z biblioteką, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Urzędem Gminy, instytucjami lokalnymi, Strażą Pożarną.

Organizowanie wycieczek do miejsc użyteczności publicznej Na bieżąco.

Wg harmonogramu. Notatki własne.

Karta wycieczki.
5. Współpraca z innymi nauczycielami.

Nawiązanie współpracy z innymi placówkami przedszkolnymi.

Udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli innych placówek przedszkolnych. IX.2016 – VI.2017

IX.2016 – VI.2017

Notatki własne.

Notatki własne.
6. Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz funkcjonowania placówki. Wyszukiwanie sponsorów.

Udział w kiermaszach. Na bieżąco. Notatki własne.
7. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi. Udział w tematycznych warsztatach.

Wyszukiwanie treści w Internecie.

Studiowanie literatury. Na bieżąco. Zaświadczenia.

Adresy ciekawych stron.

Notatki własne.
8. Praca z dziećmi z trudnościami. Dostosowanie treści do możliwości dziecka. IX.2016 – VI.2017 Karty pracy, scenariusze zajęć.
9. Praca z dziećmi zdolnymi. Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych. IX.2016 – VI.2017 Karty pracy, scenariusze zajęć.
10. Udział z dziećmi w konkursach, festiwalach, przeglądach organizowanych przez inne przedszkola lub instytucje. Przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali. IX.2016 – VI.2017 Zaświadczenia.

11. Pedagogizacja rodziców. Wygłaszanie referatów dla rodziców na tematy wynikające z bieżących potrzeb.

Prezentacja ciekawego artykułu na profilu Przedszkola na Facebooku.

Spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin w celu wzbogacenia wiedzy na temat rozwoju i zdrowia dzieci. Dwa razy w roku.

Dwa razy w roku.

Na bieżąco. Artykuły, referaty.

Wydruk ze strony internetowej.

Notatki własne.
12. Współpraca z rodzicami w celu podnoszenia poziomu wychowania. Włączanie rodziców do terapeutycznej pomocy dzieciom.

Pedagogizacja rodziców w celu ujednolicenia wychowania dziecka w domu i w przedszkolu.

Systematyczne prowadzenie tablicy dla rodziców.

Systematyczne informowanie o postępach dziecka w nauce i zachowaniu.

Prowadzenie zajęć otwartych. Na bieżąco.

Raz w roku. Zeszyt rozmów indywidualnych, notatki własne, lista obecności.

Scenariusz dnia otwartego.
13. Wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dzieci. Informowanie rodziców o możliwościach korzystania z usług poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Kierowanie przedszkolaków do poradni za zgodą rodziców.

Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych. W zależności od potrzeb. Notatki własne.

14. Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola. Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola- pomoc w zorganizowaniu różnego rodzaju uroczystości i imprez. W ciągu roku przedszkolnego. Notatki własne.

15. Udział członków rodziny w uroczystościach przedszkolnych. Współudział rodziców we wszelkiego rodzaju uroczystościach organizowanych w placówce.

W ciągu roku przedszkolnego.
Notatki własne.

16. Spotkania indywidualne. Przekazywanie informacji dotyczących obserwacji dzieci (arkusze obserwacji dziecka). W zależności od potrzeb. Zeszyt indywidualnych rozmów. Arkusze obserwacji dziecka.

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo- dydaktycznej nauczyciela. Wykorzystanie TI do opracowania dokumentacji nauczycielskiej.

Wykorzystanie TI do opracowania materiałów i pomocy dydaktycznych.

Korzystanie z Internetu do doskonalenia pracy własnej.

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami i przekazywanie informacji drogą mailową. IX.2016 – VI.2017

IX.2016 – VI.2017

IX.2016 – VI.2017

IX.2016 – VI.2017 Miesięczne plany pracy, kwestionariusze, zaproszenia, gazetki itp.

Kolorowanki, referaty, karty pracy, historyjki obrazkowe.

Notatki własne, adresy stron.

Wydruki przykładowych maili.

2. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w awansie zawodowym. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

Dokumentowanie przebiegu stażu.

Na bieżąco. Notatki własne.

Plan rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Administrowanie profilu Niepublicznego Przedszkola w XXX na portalu społecznościowym Facebook Dokumentowanie imprez, obróbka zdjęć.

Opracowywanie artykułów.

Zamieszczanie ogłoszeń.

Tworzenie wydarzeń i zapraszanie rodziców do udziału.

Tworzenie prezentacji multimedialnych. IX.2016 – VI.2017 Wydruki ze strony internetowej portalu.
4. Publikacje w Internecie. Umieszczanie publikacji dotyczących pracy zawodowej.

Publikacja planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym edux.pl.

Zamieszczanie materiałów dydaktycznych na portalu Facebook. IX.2016 – VI.2017 Wydruki ze stron internetowych portali.

Profil Niepublicznego Przedszkola w XXX na portalu Facebook.
§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Integrowanie grupy. Gry i zabawy integrujące grupę. IX.2016 Scenariusze zajęć.
Wykorzystanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami. Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych.

Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców. IX.2016 – VI.2017

Raz w roku przedszkolnym. Arkusze obserwacji dzieci.
Wpisy w dzienniku.

Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców.
Lista obecności.
2. Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną. IX.2016 – VI.2017 Scenariusze zajęć.
3. Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami. Zamieszczanie artykułów z zakresu wychowania na profilu przedszkola na portalu społecznościowym Facebook. Trzy artykuły w okresie stażu. Wydruk zamieszczonych publikacji.

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Analiza przepisów prawa oświatowego Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela
• Rozporządzenia MEN, w tym dotyczące procedury uzyskiwania awansu zawodowego
• Ustawa o systemie oświaty
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Dokładna analiza dokumentów przedszkola: statutu, koncepcji pracy, planu pracy, programu wychowawczego, regulaminów. Na bieżąco. Notatki własne.
2. Analiza przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej. Analiza Ustawy o pomocy społecznej. X.2016. Notatki własne.
3. Przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka. Opracowanie Kodeksu Praw i Obowiązków Przedszkolaków.
XI.2016. Kodeks Praw i Obowiązków Przedszkolaków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.