X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35518
Przesłano:

Gminny konkurs edukacyjny "Polskie parki narodowe"

I. Organizator:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach.

II. Cele konkursu:
1. Szerzenie wśród uczniów wiedzy na temat istniejących w Polsce parków narodowych.
2. Uwrażliwienie uczestników konkursu na potrzebę ochrony przyrody.
3. Rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku do przyrody.
4. Kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł informacji ( lekcje przedmiotowe, książki, czasopisma, programy telewizyjne, Internet).

III. Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych położonych na terenie gminy Sobienie-Jeziory.
2. Uczeń może wziąć udział w jednej kategorii konkursowej.
3. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia wypełnionej karty zgłoszenia ( załącznik I)w sekretariacie szkoły ( lub do nauczyciela plastyki albo nauczyciela przyrody) do 9 lutego 2017 r. wraz z pracą konkursową ( dotyczy pracy plastycznej i prezentacji multimedialnej).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania złożonych prac do wystawy oraz umieszczenia ich zdjęć w Internecie ( strona szkoły), z zachowaniem praw autorskich.
5. Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie te prace, które nie były wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
6. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze laureatów konkursu ( I, II, III miejsce).

IV. Kategorie konkursowe:

1. Kategoria I – praca plastyczna
- praca plastyczna powinna przedstawiać ożywione lub nieożywione elementy przyrody związane z wybranym parkiem narodowym,
- praca płaska, formatu A3 ( kartka techniczna), wykonana dowolną techniką,
- praca powinna być opatrzona opisem ( wzór – załącznik II)

2. Kategoria II – prezentacja multimedialna
- prezentacja ( na nośniku CD) powinna dotyczyć jednego wybranego parku narodowego,
- prezentacja powinna składać się z 20-25 slajdów,
- autor prezentacji może zostać poproszony o przedstawienie przygotowanej przez siebie prezentacji dn. 02.03.2017 r. ( pamiętaj – Twoja prezentacja ma Ci tylko pomóc w przedstawieniu tematu)
3. Kategoria III – konkurs wiedzy – test
- uczestnicy rozwiązują w ciągu 30 minut test składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, uzyskując za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt,
- w przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez kilku uczestników, laureaci zostaną wyłonieni przez ustną dogrywkę,
- termin pisania testu – 02.03.2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Załącznik I

Karta zgłoszenia udziału w konkursie
„Polskie parki narodowe”

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu ........................................

Klasa ........................................

2. Kategoria konkursowa - ........................................

3. Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza uczeń -

........................................

........................................

4. Numer telefonu szkoły - ........................................

Zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka ........................................ w konkursie „ Polskie parki narodowe”.

........................................

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik II

imię i nazwisko Autora pracy
klasa
nazwa szkoły
tytuł pracy
nazwa parku, który przedstawia praca

........................................


KONKURS PRZYRODNICZY

„POZNAJEMY POLSKIE PARKI NARODOWE”

........................................ ......................................
Imię i nazwisko klasa data

Serdecznie witamy Cię w konkursie przyrodniczym. Przed Tobą 20 pytań.
Przeczytaj uważnie pytania i podane odpowiedzi. Wybierz tylko jedną odpowiedź i podkreśl ją.
Powodzenia!

1. W Polsce jest parków narodowych:
a) 22
b)23
c)24
d)33
2. Najstarszym parkiem narodowym jest:
a) Babiogórski PN c) Biebrzański PN
b) Białowieski PN d) Bieszczadzki PN
3. W 2001 r. został utworzony najmniejszy park narodowy. Jest nim:
a) PN Gór Stołowych c) Poleski PN
b) PN Ujście Warty d) PN Bory Tucholskie
4. Minimalna powierzchnia parku narodowego to:
a) 10 ha c) 500 ha
b) 100 ha d) 1000 ha
5. Największym obszarem chronionym w Polsce jest:
a) Bieszczadzki PN c) Biebrzański PN
b) Białowieski PN d) Babiogórski PN
6. Najbardziej na północy Polski leży:
a) Woliński PN c) Wigierski PN
b) Słowiński PN d) Narwiański PN
7. Wigierski Park Narodowy rozciąga się na:
a) północy Polski c) zachodzie Polski
b) północnym zachodzie Polski d) północnym wschodzie
8. Spływy tratwami na Dunajcu to duża atrakcja turystyczna. Odbywają się one w:
a) Tatrzańskim PN c) Poleskim PN
b) Wigierskim PN d) Pienińskim PN
9. Na Nizinie Mazowieckiej leży:
a) Magurski PN c) Kampinoski PN
b) Poleski PN d) Karkonoski PN
10. Najwyższym szczytem leżącym na terenie Gorczańskiego PN jest:
a) Dylewska Góra c) Jaworzyna Kamienicka
b) Rysy d) Trzy Korony
11. Ciekawe formy krasowe takie jak np. Jaskinia Łokietka, Igła Deotymy występują na terenie:
a) Karkonoskiego PN c) Wielkopolskiego PN
b) Roztoczańskiego PN d) Ojcowskiego PN
12. W Tatrzańskim PN możemy spotkać:
a) kozicę, orła, świstaka, niedźwiedzia brunatnego
b) świstaka, łosia, kozicę, jelenia
c) mewę, niedźwiedzia brunatnego, węża Eskulapa, świstaka
d) kozicę, żubra, łosia, jelenia
13. Przy granicy z Republiką Słowacką i Ukrainą leży Bieszczadzki PN. Charakterystyczne cechy Bieszczad to połoniny. Czy połoniny to:
a) ciekawe formy krasowe c) trasy narciarskie
b) łąki górskie d) małe, płytkie jeziora
14. Symbolem Ojcowskiego PN jest zwierzę. Czy jest nim:
a) płaz c) ssak
b) ptak d) owad
15. Na emblemacie Drawieńskiego PN jest:
a) bóbr c) gęś zbożowa
b) wydra d) łoś
16. Ulubionym pokarmem tego zwierzęcia są:
a) ryby c) ziarna zbóż
b) młode gałązki d) myszy i inne gryzonie
17. Dużą osobliwością tego parku są trzy stare dęby, będące pomnikami przyrody: Lech, Czech i Rus. Ten park to:
a) Woliński PN c) Wielkopolski PN
b) Wigierski PN d) NP Ujście Warty
18. Batalion i głuszec to nazwa:
a) dwóch różnych gatunków ptaków c) jednego gatunku ptaka
b) gryzonia i ptaka d) ptaka i rośliny owadożernej
19. Woliński PN obejmuje ochroną przede wszystkim:
a) ruchome wydmy c) wybrzeża klifowe
b) małe jeziora d) tereny bagienne
20. Kampinoski PN specjalizuje się w restytucji. Restytucja to:
a) wprowadzanie do puszczy nowych gatunków zwierząt
b) zalesianie nowych obszarów
c) ponowne wypuszczenie na wolność zwierząt, które żyły niegdyś w puszczy
d) ujednolicenie składu gatunkowego zwierząt i roślin.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.