X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35490
Przesłano:
Dział: Analiza

Opis i analiza - Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Rozdział III

§ 8 ust. 2 pkt 3

OPIS I ANALIZA

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania realizowane przeze mnie w tym zakresie:

1. Upowszechnianie i promocja własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z uczniem.
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z nauczycielami.
3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

1. Upowszechnianie i promowanie własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z uczniem.

• Moje umiejętności i wiedza, które mogłam przekazać innym, są skutkiem samokształcenia i udziału w warsztatach metodycznych, szkoleniach, konferencjach oraz. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem rozpoczyna się już w momencie wielu rozmów i dyskusji na przerwach, po lekcjach. Najczęściej doradzałam nauczycielom na temat stosowanych przez mnie metod pracy, sposobu oceniania na lekcjach, oceniania oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i organizacyjnych.

• Jednym ze sposobów dzielenia się wiedzą z nauczycielami jest też organizowanie i prowadzenie lekcji koleżeńskich. Niestety, jestem jedyną polonistką w szkole, więc postanowiłam poprowadzić lekcje otwarte w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego, w których uczestniczyli nauczyciel matematyki i dyrektor szkoły. Chętnie dzielę się z innymi nauczycielami doświadczeniem oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na lekcjach wychowawczych.

• Prowadziłam również zajęcia obserwowane przez dyrektora szkoły. W ten sposób mogłam podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nowymi pomysłami. Podczas lekcji stosowałam metody aktywizujące, a także korzystałam z technologii informacyjno-komunikacyjnej, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie uczniów.

• Podczas ewaluacji zewnętrznej w szkole prowadziłam zajęcia w obecności wizytatora do spraw ewaluacji. Lekcja języka polskiego w klasie trzeciej dotyczyła twórczości Tadeusza Różewicza. Została ona oceniona wysoko, jako jedna z lepszych, które były oglądane przez wizytatorów z Lubuskiego Kuratorium Oświaty.

Efekty działań podjętych w zakresie upowszechniania i promowania własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy z uczniem:

Moje metody prowadzenia zajęć mogą stanowić inspirację dla młodszych nauczycieli. Wielokrotnie dzieliłam się doświadczeniami dotyczącymi pracy wychowawczej. Szczególnie, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów uczniowskich bądź też pracy z uczniem trudnym. Przede wszystkim swoimi spostrzeżeniami starałam podzielić się z nauczycielami o krótszym stażu.

Zajęcia otwarte są ciekawą formą samodoskonalenia zawodowego. Rozwijają horyzonty i warsztat pracy nauczycieli. Integrują grono pedagogiczne. Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszym nauczycielem stażystą. Miałam ogromną satysfakcję, gdy podczas obserwowanych zajęć zauważyłam wdrażanie prezentowanych przeze mnie metod czy środków dydaktycznych na jego lekcjach. Radziłam też innym nauczycielom, proponowałam różne metody pracy, w zależności od realizowanych tematów lekcji.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami.

• Służę pomocą i radą również innym młodszym nauczycielom, np. w prowadzeniu dokumentacji szkolnej, rozwiązywaniu problemów z uczniami, a także podczas wykonywania wspólnych zadań, np. aktualizacji dokumentów, prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w naszej szkole. Udostępniam materiały szkoleniowe, scenariusze, ankiety.

• Współpracuję z nauczycielami innych przedmiotów (działania interdyscyplinarne), np. wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych, świątecznych, konkursów i szkoleń itp.

• Dwa razy w roku przeprowadzam analizę wyników próbnego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz opracowuję wnioski do dalszej pracy z uczniami. Wyniki analizy oraz wnioski odczytuję na posiedzeniu rady pedagogicznej, ale także podczas spotkań z rodzicami klas trzecich.

• Przeprowadzam analizę wyników egzaminów maturalnych. Wnioski w formie prezentacji przedstawiam nauczycielom na posiedzeniu rady pedagogicznej w sierpniu.

• Przeprowadzam ewaluacje wewnętrzne w szkole. Również jestem autorem prezentacji projektów oraz wyników ewaluacji, które zostały przedstawione radzie pedagogicznej, a także umieszczone na stronie internetowej szkoły.

• Co roku w kwietniu prowadzę radę szkoleniową z wykorzystaniem prezentacji komputerowej
z zakresu organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Uczestniczą w niej nauczyciele, którzy powołani zostali do Szkolnych Zespołów Egzaminacyjnych egzaminu maturalnego.

• Aktywnie uczestniczę w pracach Zespołu Wychowawczego, współpracując z nauczycielami. Omawiamy problemy wychowawcze, prowadząc dyskusje, które kończą się wspólnie wyciągniętymi wnioskami.

• Na konkursach spotykam się z innymi nauczycielami, gdzie wymieniałam z nimi poglądy na różne ciekawe tematy, wymieniłam doświadczenia z pracy z uczniami, nauczycielami, współpracy z rodzicami.

• Podczas szkoleń, konferencji, warsztatów metodycznych nawiązuję kontakt z nauczycielami języka polskiego z innych placówek w celu dzielenia się doświadczeniem, a także nowatorskimi pomysłami metodycznymi.

Efekty działań podjętych w zakresie dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami:

Moja praca w zespołach opiera się na doświadczeniach oraz kompetencjach, jakie wynoszę z różnych kursów i seminariów, stwarza ramy do podzielenia się tą wiedzą nabytą poza szkołą i pozwala na jego wykorzystanie dla rozwoju szkoły, w której pracuję.

Efektem wspólnego działania są sprawnie przeprowadzone uroczystości szkolne, podczas których uczniowie naszej szkoły mają okazję wykazać się swoimi talentami i umiejętnościami przed swoimi kolegami. W rezultacie wspólne działania są bardziej owocne i dają lepsze efekty i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Współpraca z nauczycielami stanowi dla mnie wyzwolenie nowych pomysłów, uczenie się od nich, kształtowanie umiejętności interpersonalnych, możliwość realizacji umiejętności organizacyjnych, wprowadzanie nowych metod pracy, a tym samym podniesienie jakości nauczania. Chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami skłoniła mnie do udostępnienia swoich materiałów na edukacyjnych portalach internetowych. Miało to na celu ułatwienie pracy nauczycielom z innych szkół w przygotowywaniu różnego rodzaju dokumentów czy imprez szkolnych.

3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

• Od 2014 r. pełnię funkcję opiekuna stażu: nauczyciela matematyki w I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym – nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w I Społecznej Szkole Podstawowej w Gorzowie Wlkp. –nauczycielki ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego.

Prowadzenie nauczycieli kontraktowych rozpoczęłam od nawiązania współpracy poprzez ustalenie zasad i zadań do wykonania, które zostały ujęte w tzw. kontrakcie. Celem tych działań była stała wymiana opinii i doświadczeń oraz pomoc w napisaniu planu rozwoju zawodowego. Współpraca z nauczycielami stażystami polegała przede wszystkim na:
- Zawarciu kontraktu,
- Prowadzeniu zajęć w obecności młodszego nauczyciela (np. lekcja wychowawcza: Media i my.),
- Obserwowaniu zajęć prowadzonych przez stażystę (np. lekcja wychowawcza: Dulscy są wśród nas? Niemoralni w "Moralności pani Dulskiej".),
- Omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciąganiu konstruktywnych wniosków i korygowaniu błędów,
- Dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowanych metod, tworzenia scenariuszy lekcji, oceniania,
- Rozwiązywaniu problemów wychowawczych, np. utrzymaniu dyscypliny na lekcjach,
- Analizowaniu sposobów dokumentowania działań i osiągnięć,
- Przygotowaniu stażysty do napisania sprawozdania rocznego z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego.

• Nauczyciel matematyki obserwował prowadzone przeze mnie lekcje wychowawcze, ja także hospitowałam jego zajęcia. Zawsze omawiałyśmy obejrzane lekcje, dzieliliśmy się uwagami, co do ich przebiegu. Zadaniem, któremu poświęciliśmy wiele uwagi, to zastosowanie w pracy technologii komputerowej i informacyjnej. Nauczyciel pod moim kierunkiem opracowywał scenariusz lekcji z wykorzystaniem komputera i informacji z Internetu. Nasza współpraca układa się dobrze, stażysta chętnie korzysta z mojej pomocy i doświadczenia.

• Z nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej przygotowałam dwie uroczystości, do których napisałam scenariusz: wigilię szkolną i rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. Współpraca układała się bardzo dobrze, potrafiłyśmy zaangażować uczniów liceum i szkoły podstawowej do uczestniczenia we wspólnym przedsięwzięciu. Obserwowałyśmy wzajemnie swoją pracę z zespołem klasowym. Podopieczna chętnie korzysta z mojej pomocy, a ja chętnie dzielę się z nią moim doświadczeniem.

• Stażystka co roku zaprasza mnie do oceniania Szkolnego Konkursu Recytatorskiego uczniów klas szkoły podstawowej. Zawsze uczestniczą ze mną dwie licealistki, które również należą do komisji i wyrażają swoją opinię na temat wystąpień młodszych kolegów i koleżanek. Zwycięzcy reprezentowali I Społeczną Szkołę Podstawową w Lubuskim Konkursie Recytatorskim organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.

Efekty działań podjętych w zakresie pełnienia funkcji opiekuna stażu:

Opieka nad młodymi stażem nauczycielami pozwoliła mi na nieco inne spojrzenie na własną pracę, stała się przyczyną zmian w warsztacie, które przyniosły korzyści zarówno uczniom, jak i szkole. Pozwoliła mi odświeżyć wiedzę z zakresu dydaktyki i zmobilizowała do dalszego rozwoju. Dała możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych z młodymi kolegami. Najważniejsze jest
dla mnie wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli odbywających staż i ułatwienie im uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

Podsumowanie:

Umiejętnie dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, uzyskałam następujące korzyści dla moich uczniów, szkoły i dla mnie:

EFEKTY:

Uczniowie:
1. Biorą aktywny udział w zajęciach otwartych prowadzonych przeze mnie i doceniają moją otwartość
i gotowość do współpracy z innymi nauczycielami.
2. Poprzez stałe doskonalenie zawodowe nauczycieli korzystających z mojego doświadczenia lub prowadzonych przeze mnie szkoleń, mają możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności.
3. Uczestniczą w coraz ciekawszych lekcjach zarówno moich, jak i innych nauczycieli.
4. Pracują nowoczesnymi metodami na zajęciach.
5. Są tolerancyjni, otwarci na kontakty międzyludzkie i chętniej pomagają innym.
6. Uzyskują lepsze wyniki w nauce i zachowaniu.
7. Integrują się poprzez uczestnictwo w imprezach szkolnych przygotowywanych przeze mnie we współpracy z innymi nauczycielami i klasami.

Szkoła:
1. Zajęcia otwarte są ciekawą formą samodoskonalenia zawodowego. Rozwijają horyzonty i warsztat pracy nauczycieli. Integrują grono pedagogiczne.
2. Dzięki szkoleniom WDN wzbogaciłam warsztat pracy nauczycieli, poprawiłam efektywność pracy.
3. Nauczyciele chętnie podejmują się interesujących przedsięwzięć i działań na rzecz szkoły, stosują ciekawe metody pracy na lekcjach.
4. W szkole pracują kreatywni nauczyciele.
5. Kadra pedagogiczna stale doskonali się.
6. Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy podwyższałam jakość funkcjonowania szkoły.
7. Dzięki mojej wymianie doświadczeń z innymi podnosi się poziom nauczania i wychowania w szkole, uczniowie osiągają lepsze wyniki w nauczaniu.
8. Szkoła jest postrzegana jako placówka rozwijająca uzdolnienia i zainteresowania.
9. Szkoła promuje swoją działalność i osiągnięcia uczniów w środowisku lokalnym, podwyższa jakość pracy.

Korzyści osobiste:
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli mobilizowało do samorealizacji
i analizy własnych kompetencji.
2. Podczas dzielenia się własnym warsztatem pracy pogłębiałam wiedzę przedmiotową i doskonaliłam umiejętności metodyczne.
3. Dzięki prowadzonym przez siebie szkoleniom WDN doskonaliłam swoje umiejętności pedagogiczne i wzbogaciłam własny warsztat pracy.
4. Zdobywałam nowe doświadczenia, łatwiej wykonywałam zadania szkolne.
5. Mam większą wiedzę na temat nauczania i wychowania.
6. Pogłębiłam wiedzę na temat aktywnych metod pracy z uczniem.
7. Pełnienie funkcji opiekuna stażu przyniosło mi wiele satysfakcji płynącej z tego, że mogę być dla kogoś autorytetem i przyczyniać się do jego rozwoju.
8. Czerpię większą satysfakcję z pracy zawodowej, dającej mi poczucie bycia ważnym członkiem społeczności szkolnej, mającym dobry wpływ na międzypersonalne relacje i przyczyniającym się
do sukcesów placówki.
9. Nabrałam doświadczenia w sprawnym komunikowaniu się i przekazywaniu informacji.
10. Mam coraz większe umiejętności występowania publicznego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.