X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35333
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
W OKRESIE STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Małgorzata Lenczewska
Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kownackiej w Łomiankach
Dyrektor szkoły:
Opiekun stażu:
Okres stażu: 01.09.2013 r. - 28.06.2017 r.
Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
Staż pracy: 9 lat

I. WPROWADZENIE
Niniejsze sprawozdanie jest podsumowaniem odbytego przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2013 r. Zgodnie z art. 9d ust. 5 i 5a Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191, ze zm.) w związku z moją nieobecnością w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej ciążą, a następnie z powodu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego mój staż został przedłużony o czas trwania tej nieobecności tj. do 28.06.2017 r.
Zadania, których miałam się podjąć w okresie trwania stażu przedstawiłam dyrekcji w postaci planu rozwoju zawodowego, który został pozytywnie rozpatrzony i zatwierdzony 27.09.2013 r. Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań w sporządzonym przeze mnie planie rozwoju zawodowego.
Praca z dziećmi zawsze była spełnieniem moich zawodowych planów, gdyż daje ogromne spektrum możliwości samorealizacji a przy tym wielką satysfakcję w przekazywaniu wiedzy i umiejętności. Wychowana przez rodziców – nauczycieli wychowania fizycznego, poniekąd od najmłodszych lat wzrastałam w kulturze fizycznej, ze świadomością jak ważna jest aktywność ruchowa, zdrowy styl życia, prawidłowe nawyki żywieniowe a przy tym wszystkim pogoda ducha i radość płynąca z uprawiania sportu. Uznałam, że właśnie w szkole wśród dzieci będę mogła spożytkować swoją energię, wykorzystać zdolności plastyczne i wokalne. Otwartość, kreatywność a także ciężka praca pomogły mi już na studiach wyróżnić się spośród tłumu studentów zdobyciem pierwszego miejsca w konkursie organizowanym przez Katedrę Teorii i Metodyki WF pt: „Mój pomysł na lekcję wychowania fizycznego”.
Już wtedy poszukiwałam własnych rozwiązań, innowacji, chcąc w przyszłości zaszczepić w uczniach ciekawość i miłość do sportu oraz aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. Nadal w swojej pracy z dziećmi staram się szukać metod, które podniosą z ławki nie tylko tego zdolnego ale i tego najsłabszego ucznia. Staram się swoją osobą zainspirować uczniów do rozwoju swoich talentów ale i poszukiwania mocnych stron, wychować ich tak by chęć ruchu była celem samym w sobie a wynik sportowy motywował do dalszej pracy.
W zespole, który tworzymy wraz z nauczycielami wychowania fizycznego, gdzie w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami wzajemnie się uzupełniamy, znalazłam przestrzeń dla swoich pasji - tańca oraz śpiewu, którymi staram się wzbogacać swoją pracę czyniąc ją atrakcyjniejszą dla ucznia i przydatną dla funkcjonowania szkoły.
Praca w szkole, a co się z tym wiąże konieczność nieustannego doskonalenia, nauczyła mnie m. in. jak radzić sobie z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze, pozwoliła zapoznać się ze środowiskiem lokalnym, uaktualnić wiedzę na temat prawa oświatowego, wyjaśniła jak postępować w sytuacjach kryzysowych, z jakimi instytucjami współpracować by jak najlepiej wspierać ucznia w jego rozwoju oraz pomogła mi w wielu innych obszarach, o czym szczegółowo poniżej.
Przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.

II. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PODEJMOWANYCH W TRAKCIE STAŻU

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§ 7 ust.2 pkt 1)

Podejmując decyzję o rozpoczęciu awansu zawodowego zapoznałam się z jego procedurami oraz odświeżyłam swoją wiedzę na temat prawa oświatowego. Dokonałam ponownej analizy następujących dokumentów: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Ustawa- Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku.
Odbyte przed rozpoczęciem stażu warsztaty metodyczne „Jak napisać plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego?” pomogły mi usystematyzować wiedzę i opracować niezbędne dokumenty.
Ubieganie się o awans na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam złożeniem wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z załączonym projektem planu rozwoju zawodowego, który został pozytywnie rozpatrzony i zatwierdzony 27.09.2013 r. To w nim, wraz z przydzielonym mi opiekunem stażu, w osobie pani Magdaleny Niegowskiej zaplanowałam ścieżkę awansu, określiłam cele i formy ich realizacji. Opracowując plan rozwoju brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Ustalone zostały zasady współpracy z opiekunem stażu, w tym zakres moich obowiązków jako nauczyciela wychowania fizycznego oraz członka Rady Pedagogicznej, terminy obserwacji i spotkań. W efekcie nasza współpraca w ciągu całego stażu układała się pomyślnie a ja mogłam uzupełniać swój warsztat pracy oraz korzystać z dorobku doświadczonej nauczycielki. Bardzo cenne okazały się obserwacje lekcji prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjnej. Każdorazowe omawianie prowadzonych przeze mnie zajęć w obecności pani Niegowskiej pozwoliło mi krytycznie spojrzeć na efekty własnej pracy, zauważyć swoje mocne i słabe strony. Niewątpliwie wartość merytoryczną miały również podsumowania prowadzonych przeze mnie lekcji pod okiem dyrektora szkoły. Niosły za sobą propozycje nowych rozwiązań organizacyjnych, doboru metod, doskonalenia pracy wychowawczej.
Praca z dziećmi, które cały czas się rozwijają, idą z duchem czasu wymaga od nas nieustannej pracy nad sobą, zarówno w obszarze doboru metod, form, przyborów, rekwizytów ale i metod wychowawczych. Rolą nauczyciela jest więc ukierunkowywanie rozwoju ucznia, a także czynne wspieranie i wspomaganie. Uczeń natomiast powinien świadomie, aktywnie i twórczo, a przy tym samodzielnie podejmować odpowiednie działania doskonaląc czy ucząc się przez doświadczenie. Przy tym niemniej istotnym jest dbałość o swoje zdrowie, samopoczucie oraz rozwój psychofizyczny. Wielką wartość, obok metod odtwórczych, które w sposób ścisły i zaplanowany uczą konkretnych umiejętności, przebiegu ruchu, techniki dyscyplin sportowych, służą do korygowania wad postawy, dostrzegam w metodach aktywizujących osobowość ucznia oraz twórczych, które wymagają od ćwiczącego częściowej lub pełnej samodzielności w rozwiązywaniu problemu, uczą myślenia, rozwijają inwencję twórczą.
W swojej pracy na co dzień stosowałam następujące metody:
• metoda naśladowcza ścisła
• metoda zadaniowa ścisła
• metoda programowanego uczenia i usprawniania
• metoda zabawowa
Biorąc pod uwagę nieocenione korzyści dla rozwoju osobowości ucznia starałam się stosować w toku lekcji metody, takie jak:
• metoda opowieści ruchowej
• metoda bezpośredniej celowości ruchu (R. Czyżewskiego)
• metoda problemowa
• metoda ruchowej ekspresji twórczej (R. Labana)
W kolejnych latach pracy będę próbowała włączyć w lekcje również metodę C. Orffa, która jest rozwinięciem metody R. Labana i widzę w niej wspaniałe narzędzie podniesienia poziomu umuzykalnienia zarówno na lekcjach wychowania fizycznego ale i zajęciach pozalekcyjnych, które prowadzę.
Mając na względzie, iż praca z dziećmi wymaga różnorodności zmieniałam również formy organizacyjne ćwiczeń, a wśród nich:

• frontalna
• grupowa
• stacyjna
• strumieniowa
• ze współćwiczącym

Przygotowując się do lekcji miałam zawsze na celu przygotowanie wychowanka do czynnego i samodzielnego uczestnictwa w procesie szeroko rozumianej kultury fizycznej, do przyszłej nauki, pracy oraz codziennych czynności życiowych. Dokładałam starań aby wyposażyć ucznia w podstawowe dyspozycje instrumentalne, takie jak wiedza sprawność, umiejętności i nawyki oraz kształtować postawy, wartości, przekonania czy motywacje.
Chęć sprostania oczekiwaniom dzieci i rodziców, w dobie Internetu i zdobyczy techniki, jest nie lada wyzwaniem ale i daje wiele możliwości by ucznia zachęcić do dbania o własne ciało i zdrowie. Ważnym punktem jest zatem wybór programu nauczania by pod względem merytorycznym realizował podstawę programową, będąc jednocześnie atrakcyjnym dla ucznia. W zespole, który tworzą nauczyciele wychowania fizycznego pracowaliśmy nad przedmiotowym systemem oceniania, który byłby zgodny z rozporządzeniami MEN i jednocześnie sprawiedliwą oceną wiadomości, umiejętności i wkładu pracy, by motywował, nie zniechęcał. Przekonałam się niejednokrotnie, że ocenianie w wychowaniu fizycznym wymaga dużej rozwagi, wyjątkowej indywidualizacji i wyczucia. Nie zawsze wielki wkład pracy i chęci przynosi bowiem zamierzony efekt i nie zawsze wrodzony talent do sportu idzie w parze z rzetelną pracą na lekcji. Dlatego też sporo wysiłku kosztowało mnie dobieranie różnych metod i narzędzi w procesie oceniania, stosowanie aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem oraz opracowanie pomocy dydaktycznych, tak by wyrównać szanse słabszym i dać pole do popisu zdolniejszym uczniom.
Wiem jak ważna jest autorefleksja i systematyczna ewaluacja własnych działań. Ocena postępu uczniów była dla mnie obrazem mojej pracy a tym samym moją oceną jednocześnie. To właśnie poprzez obserwację uczniów, rozmowy z nimi, z opiekunem stażu, z dyrekcją oraz bardziej doświadczonymi nauczycielami a także ankiety dla uczniów, dokonywałam ewaluacji własnej pracy. Sprawdziany osiągnięć uczniów obrazujące poczyniony przez nich postęp w przeciągu roku szkolnego był dla mnie informacją czy moja praca jest efektywna, ukazywała moje mocne i słabe strony.
Już podczas studiów przekonałam się, że muzyka i wszystko co ma z nią związek jest moim atutem. Bazując na tym obok istniejących już propozycji zajęć z gier zespołowych, gimnastyki i lekkoatletyki mogłam rozszerzyć ofertę zajęć SKS o zajęcia taneczne, które pozwoliły mi stworzyć szkolny zespół taneczny o nazwie „New Step”, który przez lata aktywnie uczestniczy w kulturalnym i sportowym życiu szkoły oraz środowiska lokalnego. Nauczyłam się dzięki temu prowadzić dziennik oraz pisać i wdrażać program zajęć dodatkowych, jednakże to głównie obowiązkowe zajęcia dydaktyczne poszerzyły mi posiadaną wiedzę odnośnie opracowywania scenariuszy lekcji, prowadzenia dokumentacji szkolnej, konstruowania rozkładów materiału oraz wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny. Dodatkowo uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji: posiedzenia Rady Pedagogicznej, spotkania Zespołu Wychowawczego, Dniach Otwartych. Systematycznie wypełniałam obowiązki nauczyciela dyżurującego, sprawując opiekę nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych. Podczas trwania stażu byłam członkiem Komisji Stypendialnej i Zdrowotnej, zespołu odpowiedzialnego za zmianę kryteriów oceny zachowania, zespołu nadzorującego podczas sprawdzianu szóstoklasisty. W ostatnim roku weszłam w skład Komisji ds. Programu Naprawczego, Komitetu Organizacyjnego Dnia Dziecka, pełniłam rolę przewodniczącej zespołu zdrowotnego. Podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej wchodziłam wielokrotnie w skład Komisji Wniosków. Praca w ww. komisjach pozwoliła mi w sposób praktyczny wykorzystać posiadaną wiedzę, uczyła działania w zespole.
Starałam się w miarę możliwości uczestniczyć także w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Wybrałam następujące szkolenia:
• „Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” – Ośrodek Szkoleniowy Arkadia
• „Ewaluacja zewnętrzna w szkole” – Eko – Tur
• „Mam zespół Aspergera” – seminarium stowarzyszenia „Z siedzibą w Warszawie”
• II Największy Ogólnopolski Kongres dla Nauczycieli Wychowania Fizycznego oraz Trenerów Sportowych, który obejmował cykl wykładów:
- Nauczyciel WF w obliczu aktualnych problemów na zajęciach wychowania fizycznego
- Sportowe zajęcia pozalekcyjne w świetle nowych wytycznych MEN
- Lekcje WF po nowemu – rodzaje alternatywnych form wychowania fizycznego
- Wprowadzenie zasad zdrowego trybu życia na zajęciach wychowania fizycznego
• „Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w 8 klasowej szkole podstawowej” – Eko – Tur
• Librus – dziennik elektroniczny – Eko – Tur
• Szkolenie dotyczące procedur przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty
Doskonalenie warsztatu poprzez:
• Udział w treningach Klubu Sportowego Osa Siatkówka Łomianki prowadzonych przez trenerów klubu Sparta Warszawa
• Udział w treningach grupy biegowej „Naprzód Młociny”

Poruszane podczas ww. szkoleń i seminariów zagadnienia są w mojej ocenie bardzo cenne i przydatne w mojej pracy z dziećmi oraz dotykają aktualnych problemów obecnych w oświacie.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7 ust.2 pkt 2)

Żyjemy w czasach wielkiego postępu techniki. Nasze dzieci w sposób bardzo naturalny przyswajają wszelkie nowinki, chłoną wiedzę niezbędną do funkcjonowania w rozwijającym się społeczeństwie. Idąc z duchem czasu, wzrostem poziomu wymagań na rynku pracy ale i by być akceptowanym, popularnym w grupie rówieśniczej łatwo zatracają się w tym wszystkim i gubią zdrowe proporcje. Jako pedagog ale i jako matka zdaję sobie sprawę jak ważna jest rola dorosłych w rozwoju młodego człowieka i mam tu na myśli zarówno rodziców jak i nauczycieli. Rodzina, grupa przyjaciół, klasa, szkoła oraz środowisko lokalne na co dzień kształtują postawy, wyznaczają trendy, często powielają stereotypy, w których dziecko sobie radzi, potrzebuje wsparcia lub nie radzi sobie w ogóle. Praca z dziećmi nauczyła mnie czujności i tego, że każde dziecko jest inne i że wymaga indywidualnego podejścia, choć nie zawsze jest to łatwe. Mimo iż uczniowie naszej szkoły bardzo lubią lekcje wychowania fizycznego, ćwiczą chętnie zarówno na zajęciach planowych jak i pozalekcyjnych zdarza się, że to właśnie specyfika nauczanego przeze mnie przedmiotu generuje konflikty, uwypukla różnice, wręcz marginalizuje uczniów słabszych. Bardzo dużą pracę wykonałam aby, mając to na względzie, docenić każdy podjęty wysiłek, nagradzać postawy koleżeńskie, uczyć tolerancji i zrozumienia, by klasa była wspierającym się zespołem. Niedopuszczalna była przemoc psychiczna i fizyczna a każde jej przejawy były zauważane, omawiane oraz skutkowały wyciągnięciem z nich konsekwencji. W tym celu stworzony został przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego „Kodeks bezpiecznego postępowania na lekcji wf-u”, który został omówiony z każdą klasą oraz imiennie podpisany przez jej członków.
Otyłość, różnice w statusie materialnym, odmienne pochodzenie, różny poziom sprawności fizycznej lub zwyczajne chuligaństwo było często podejmowanym przeze mnie tematem indywidualnych rozmów z uczniami, z klasą, z rodzicami podczas Dni Otwartych szkoły lub konsultacji, z wychowawcami, innymi pracownikami takimi jak nauczyciele przedmiotów, Pedagog, Psycholog czy Dyrekcja. Dużą wiedzę na temat dzieci, relacji między nimi dawała mi obserwacja ich na przerwach, na lekcjach, zajęciach dodatkowych. Obracając się w obszarze wychowania fizycznego zauważyłam jak poziom sprawności fizycznej, jak na przykład radzenie sobie z piłką nożną, przynależność do klubów u chłopców czy też piękny taniec, sukcesy w grach zespołowych u dziewcząt rzutuje na relacje towarzyskie i decyduje czy ktoś jest popularny czy nie. Moje własne obserwacje oraz wymiana doświadczeń z pielęgniarką szkolną nasunęły mi wniosek, że dzieci są dzisiaj bardzo delikatne, nie nauczone zabawy, niezahartowane i byle wysiłek kończy się kontuzją lub chorobą. Chcąc wyrównać szanse dzieciom słabszym fizycznie a także w celu zaszczepienia od najmłodszych lat zamiłowania do sportu poprzez zabawę, stymulowania pracy zmysłów, kształtowania koordynacji, intuicyjne poszukiwanie rozwiązań a co najważniejsze, bo od tego wszystko się zaczyna, dać szanse dzieciom i ich rodzicom na spędzenie ze sobą czasu podjęłam się prowadzenia zajęć dla 3 – 6 latków w klubie Osa Łomianki – Zabawy Sportowe dla Dzieci, gdzie realizuję swój autorski projekt dla dzieci z Łomianek i okolic. Pomysły na scenariusze tych zajęć, pewne ich elementy oraz dekoracje i pomoce, które sama tworzę przenoszę do pracy w szkole, na lekcje oraz imprezy szkolne. Chcąc promować zdrowy styl życia już od najmłodszych lat wraz z klubem zorganizowaliśmy stoisko zabaw sportowych podczas gminnego Dnia Dziecka na stadionie KS Łomianki. Wierzę, że ta zabawa w sport przyniesie wiele dobrego i zaowocuje w przyszłości.
Na temat wyżej wspomnianych zagadnień jak i o zdrowym odżywianiu, higienie i dbałości o własne ciało, dyscyplinach sportowych, relacjach z imprez i zawodów, znanych sportowcach, tworzyłam gazetki ścienne, by w kolorowej formie i w przystępny sposób trafiały do uczniów.
Systematycznie przez cały okres stażu brałam udział w przygotowywaniu uczniów do zawodów zarówno szkolnych jak i na szczeblu wyższym. Rywalizowali oni w gminnych, powiatowych, międzypowiatowych biegach przełajowych, gminnych oraz powiatowych zawodach mini piłki siatkowej, powiatowych zawodach mini piłki ręcznej.
W okresie swojej pracy zawodowej byłam organizatorem lub współorganizatorem imprez sportowych oraz rekreacyjnych na szczeblu szkolnym oraz gminnym. Należą co nich:
• Coroczna impreza sportowo-rekreacyjna „Mikołajki na sportowo” dla klas 0-III
• Coroczny Turniej Noworoczny dla klas IV-VI
• Coroczna impreza sportowo – rekreacyjna „Dzień Dziecka na sportowo” dla klas IV-VI
• Coroczny Turniej Halowej Piłki Nożnej dla dziewcząt klas IV-VI
• Coroczna akcja „Polska Biega” dla uczniów klas 0-VI
• Coroczne Gminne Biegi Przełajowe w Dziekanowie Leśnym dla uczniów klas IV-VI
• Szkolny Turnieju Tańca z okazji Dnia Matki
• Warsztaty Fair Play dla klas IV- VI
• Część artystyczna podczas obchodów Dnia Dziecka dla kl. 0 – VI z własnym występem wokalnym
• Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców
• Turnieju Dwójek Siatkarskich klas V-VI
• Bieg Pamięci Narodowej - pomoc w organizacji

W swojej pracy oprócz dostrzegania potrzeb uczniów wymagających pomocy starałam się dawać możliwość rozwoju uczniom zdolnym. Uczniowie Ci często w sposób naturalny stają się liderami w zespole. Wykorzystując zdobyte przez lata pracy doświadczenie pedagogiczne, pracę wychowawczą, również jako wychowawcy klasy, za jeden z celów stawiałam sobie wykorzystanie potencjału tych uczniów uważając jednocześnie by nie zaczęli czuć się lepsi od reszty, zarozumiali. Celowo stwarzałam sytuacje, w której uczeń
zdolny mógł być pomocny słabszemu, by czuł swój wkład i satysfakcję z takiej postawy. Dawało to obopólną korzyść i poprawiało relacje panujące w klasie. By dać możliwość rozwoju, zgodnie z zasadą indywidualizacji w procesie nauczania stawiałam uczniom wyróżniającym się dodatkowe zadania, zwiększałam ich poziom trudności, typowałam do zawodów międzyszkolnych. Uczniów chętnych do podjęcia dodatkowej aktywności, która zawsze była kluczowa w moim ocenianiu i zawsze nagradzana, kierowałam na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz pozaszkolne. Przykładem tego typu działalności było zorganizowanie wspólnego wyjścia i aktywnego udziału w treningu Klubu Osa Siatkówka Łomianki do Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, gdzie pod okiem trenerów na co dzień pracujących w Klubie Sparta Warszawa mogli spróbować swoich możliwości. W efekcie wielu uczniów naszej szkoły trenuje we wspomnianym klubie, a jedna z absolwentek będąca moją uczennicą awansowała do klubu Sparta Warszawa. Tego rodzaju aktywność, jaki i udział w różnego rodzaju zawodach rozszerzyła moją praktykę w sprawowaniu opieki podczas imprez, wycieczek oraz zawodów sportowych.
W poprzednim punkcie sprawozdania wspomniałam, że w swojej pracy pozalekcyjnej skupiłam się na działalności artystycznej. Prowadzone przez mnie zajęcia pozalekcyjne mają charakter zajęć tanecznych a praca podczas nich wykonana wykorzystywana jest podczas imprez sportowych i kulturalnych w naszej szkole. W celu stworzenia moim uczniom możliwości sprawdzenia się w tej dziedzinie zorganizowałam pierwszy Szkolny Turniej Tańca z okazji Dnia Matki. Zaproszeni rodzice mogli podziwiać talenty swoich dzieci a tym samym uczestniczyć w życiu szkoły. Uważam to za wielką wartość, gdyż wielokrotnie okazało się, że absolwentki naszej szkoły, wchodzące kiedyś w skład stworzonego przeze mnie zespołu „New Step” a tańczące teraz w różnych tanecznych formacjach, pod moim okiem stawiały pierwsze taneczne kroki. Tego typu przedsięwzięcia dają mi możliwość realizowania się także plastycznie, poprzez tworzenie dekoracji, gdyż uważam, że kolorowy świat sportu kusi skuteczniej małych sportowców. W przeciągu stażu w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadziłam także zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci pozostających w świetlicy szkolnej dzięki czemu mogłam zapoznać się także ze specyfiką zajęć opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez szkołę oraz wzbogacając ofertę zajęć.
Wszelkie działania podejmowane przez zespół zdrowotny realizowaliśmy w ramach programu „Trzymaj formę” a wiele z nich składało się na stworzony w ostatnim roku mojego stażu przez nasz zespół „Programu Fair – Play”. Program ten rozpoczynał się i kończył warsztatami fair – play i wymagał od uczniów w przeciągu trwania roku szkolnego zaangażowania w różne formy realizacji zadań jak np. tworzenie plakatów, haseł, gazetek ściennych, projektu odznaki fair – play, uczestnictwa w spotkaniach ze znanymi sportowcami i podejmowania wielu innych czynności, które miały na celu przybliżyć dzieciom idee fair – play i zachęcić do stosowania jej na boisku i w życiu codziennym.

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej
(§ 7 ust.2 pkt 3)

Technologia informacyjna i komunikacyjna od wielu lat przyczyniają się do poprawy jakości życia, zarówno prywatnego jak i zawodowego. Naturalnym stało się poszerzanie swojej wiedzy poprzez publikacje i kursy internetowe, poszukiwanie inspiracji i gotowych rozwiązań w szybki i prosty sposób oraz dzielenie się efektami własnej pracy poprzez udostępnianie jej w sieci. Ja również wykorzystuję technologię komputerową dla zwiększenia efektywności pracy oraz jej estetyki. Internet traktuję jako źródło nowinek ze świata sportu, praktycznych informacji dotyczących awansu zawodowego a komputer jako narzędzie do tworzenia dokumentów oraz pomocy dydaktycznych takich jak:
• rozkłady materiału
• tabele osiągnięć uczniów
• podania, wnioski
• scenariusze lekcji
• harmonogramy imprez sportowych
• sprawozdania z pracy zespołu i zajęć pozalekcyjnych
• dyplomy, zaproszenia
• dekoracje
• zgody na udział w zawodach, turniejach
Cała dokumentacja stażu a więc także plan rozwoju zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie to wynik pracy przy użyciu komputera. Niektóre zaplanowane zadania mogłam zrealizować jedynie za pomocą Internetu. Mowa tu o publikacji planu rozwoju zawodowego, scenariuszy lekcji oraz niniejszego sprawozdania na portalu www.publikacje.edux.pl, stworzeniu strony internetowej szkolnego zespołu „New step” o adresie https://tilmayup.wixsite.com/new step, publikowanie artykułów o tematyce sportowej na stronę szkoły. Za pomocą stron internetowych, takich jak np. www.edu.pl, www.men.pl, www.wychowaniefizyczne.pl, www.kuratorium.waw.pl poszerzałam swoją wiedzę z zakresu oświaty i wychowania fizycznego. Prowadząc na Facebooku stronę zajęć dla 3 - 4 latków korzystam m.in. z aplikacji Magisto, przy pomocy której tworzę filmiki relacjonujące przebieg zajęć. W ostatnim czasie przeniosłam tą metodę dokumentowania swojej pracy na grunt szkolny. Proponując uczniom wykonywanie prac dodatkowych zachęcam do korzystania z takich źródeł jak Internet, jednak sygnalizuję przy tym niebezpieczeństwa, jakie ze sobą niesie. Niekiedy wskazuję też ciekawe strony internetowe, które mogą okazać się przydatne w poszerzaniu wiedzy wychowanków.
Jednak praca w szkole to głównie kontakt z ludźmi. Należy cały czas pracować nad sobą gdyż to właśnie otwartość i chęć współpracy z uczniem, rodzicem, dbanie o przepływ informacji nauczyciel – uczeń – rodzic warunkuje sukces. Podstawowy sposób komunikowania się to oczywiście bezpośrednia rozmowa z uczniem a także jego rodzicem. Wpisy w dzienniczkach ucznia w postaci uwag, pochwał, informacji o ocenach cząstkowych, wezwań na indywidualne rozmowy na temat zachowania podczas konsultacji nauczycielskich lub Dnia Otwartego to również nieodzowne elementy pracy nauczyciela. Zdarzają się również rozmowy telefoniczne, wezwania listowne, mediacje w towarzystwie pedagoga szkolnego. W przekazie informacji pomocne jest również zamieszczanie w gablotach w otoczeniu sali gimnastycznej informacji na temat kryteriów oceniania, przepisów bhp, osiągnięć uczniów, procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i podobnej tematyce. Z tym wszystkim miałam styczność i było częścią mojej praktyki zawodowej.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§ 7 ust.2 pkt 4)

Posiadane umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki poszerzałam w formie wymienianych już wcześniej różnych form doskonalenia zawodowego oraz w ramach samokształcenia. Aktualizowałam swoją wiedzę, poznając literaturę fachową oraz czasopisma o tematyce sportowej. Należą do nich m.in.:

• Nauczycielem być”, E. Góralczyk, Fraszka Edukacyjna, CMPPP, Warszawa 2009 r.
• „Wychowawca – przywódca. Nie ma trudnych dzieci, są tylko niewłaściwi opiekunowie”, M. Skarbecka, HELION, Gliwice 2011 r.
• Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej”, K.E. Dambach, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003 r.
• „Umowa z klasą”, Góralczyk, Fraszka Edukacyjna, CMPPP, Warszawa 2009 r.
• „Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji”, Z. Palak, UMCS, Lublin 2008 r.
• „Wokół autyzmu”, H. Olechowicz, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2004 r.

Czasopisma:
• „Magazyn trenera”
• „Lider”
• „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”.
W celu ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pracy gromadzę podręczniki o tematyce gier zespołowych, gimnastyki oraz gimnastyki korekcyjnej, lekkoatletyki, fitness, gier i zabaw ruchowych, korzystam z zasobów biblioteki oraz Internetu. Obserwuję pracę innych nauczycieli wychowania fizycznego jak i również gimnastyki korekcyjnej, pozostaję w stałym kontakcie z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, w nagłych sytuacjach staram się inicjować kontakt osobisty z rodzicem.
Na bieżąco zapoznaję się z opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej i stosuję się do zaleceń w nich zawartych. W procesie kształcenia uwzględniam możliwości i potrzeby dziecka związane z daną dysfunkcją, jeżeli jest to konieczne modyfikuję dane zadania tak, aby uczeń w efekcie końcowym był w stanie je wykonać.
Zapoznałam uczniów z testami sprawności fizycznej, takimi jak Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory, Europejski Test Sprawności Fizycznej EUROFIT oraz Testem Coopera. W celu zrozumienia przez nich ich specyfiki wykonałam z dziećmi wybrane próby, część zmodyfikowałam by mogli zmierzyć się z samooceną lecz nigdy nie stanowiły one dla mnie narzędzia oceny .

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 7 ust.2 pkt 5)

Z początkiem stażu przypomniałam sobie procedury awansu zawodowego, systematycznie studiowałam przepisy oświatowe, takie jak:
• Karta Nauczyciela
• Ustawa o Systemie Oświaty
• Rozporządzenia MEN.
Przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku korzystałam ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi.
Zapoznałam się i stosuję następujące wewnątrzszkolne dokumenty:
• Statut Szkoły z załącznikami (regulaminy i kompetencje Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego)
• Program Wychowawczy Szkoły
• Wewnątrzszkolny System Oceniania Uczniów.
W trakcie odbywania stażu współpracowałam z pedagogami szkolnymi. Dzięki ich pomocy zapoznałam się z możliwymi metodami współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia ewentualną demoralizacją. Poznałam także procedury dotyczące pomocy społecznej oraz psychologicznej dla potrzebujących uczniów.
Starałam się nie zapominać nigdy o rodzicach moich uczniów. Dokładałam starań by byli częścią procesu nauczania, czuli się potrzebni i w pełni odpowiedzialni za swoje dzieci. Zachęcałam do wspierania ich talentów, chciałam być pomocna w przypadku problemów wychowawczych, być partnerem do rozmowy a nie poprzestać na ocenie.

III. PODSUMOWANIE OKRESU STAŻU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ŁOMIANKACH

Okres stażu był dla mnie czasem wytężonej pracy, której efekty opisane w niniejszym sprawozdaniu dają mi powody do satysfakcji. Wiem, że włożony w realizację zadań wysiłek zaowocował podniesieniem poziomu mojej pracy, co niesie korzyść dla moich podopiecznych oraz szkoły jako placówki oświatowej. Jako osoba ambitna i otwarta będę nadal się doskonalić i podnosić sobie poprzeczkę. To, że uczniowie chętnie uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego odbieram jako sukces całego zespołu i cieszę się, że swoim wkładem pracy mogę mieć wpływ na kształtowanie młodego pokolenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.