X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35289
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program dodatkowych zajęć języka angielskiego "Culture Stop - spacer szlakiem londyńskich zabytków"

Program dodatkowych zajęć języka angielskiego
"Culture Stop – spacer szlakiem londyńskich zabytków"

Hanna Ewa Sędziak
Natalia Białokozowicz
Spis treści:
1. Ogólna charakterystyka programu.
2. Adresaci programu.
3. Główne założenia programu.
4. Cele szczegółowe.
5. Cele wychowawcze.
6. Formy i metody pracy.
7. Materiały dydaktyczne.
8. Treści nauczania.
9. Procedury osiągania celów.
10. Przewidywane osiągnięcia uczniów.
11. Ewaluacja programu.

1. Ogólna charakterystyka programu:
Program opiera się na podstawie programowej dla szkoły podstawowej klas 4–6 opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym celem koła z języka angielskiego jest zapoznanie uczniów z najciekawszymi atrakcjami Londynu oraz kulturą Anglii z wykorzystaniem metod aktywizujących. Zajęcia w formie wycieczki interaktywnej przybliżą dzieciom miejsca, które są symboliczne dla stolicy i znane na całym świecie. Uczniowie poznają ich historię oraz dowiedzą się o nich najistotniejszych faktów, które wykraczają poza ramowy program nauczania oraz poszerzą ich wiedzę językową i pozwolą rozwijać zainteresowania przy zastosowaniu autentycznych źródeł oraz nowoczesnych technologii.
Uczniowie wzbogacą swoją wiedzę o atrakcjach Londynu wykorzystując nowinki techniczne, takie jak tablica interaktywna, nagrania video, własne materiały autentyczne bądź też wyszukane w zasobach internetowych, co da im możliwość pogłębiania wiedzy w ciekawy i zabawny sposób.
Dodatkowym atutem jest podsumowanie zdobytej wiedzy poprzez wykonanie map myśli przez uczniów po każdej wprowadzonej londyńskiej atrakcji, które mają na celu uporządkowanie poznanych faktów w przejrzysty sposób umożliwiając efektywniejsze zapamiętywanie.
Co więcej, program będzie realizowany z uczniami równoległych klas, a jego uczestnicy przystąpią na ostatnich zajęciach do konkursu językowego, dzięki któremu nie tylko sprawdzą swoją wiedzę, ale też porównają wyniki z rówieśnikami.
Realizację programu zaplanowano na cykl około 30 zajęć dydaktycznych. Zaproponowana forma koła z pewnością wzbogaci ofertę edukacyjną i wychowawczą naszej szkoły, a uczniowie pogłębią świadomość językową oraz rozwiną wrażliwość interkulturową.

2. Adresaci programu:
Koło jest adresowane głównie do uczniów o wysokich kompetencjach językowych mających świadomość potrzeby rozwijania umiejętności i wiedzy kulturowej. W zajęciach będą brać udział uczniowie równoległych klas.

3. Główne założenia programu:
• Zapoznanie uczniów z kulturą krajów anglojęzycznych, a zwłaszcza Anglii.
• Przybliżenie stylu życia Brytyjczyków.
• Rozwijanie w uczniach wrażliwości interkulturowej.
• Pogłębianie świadomości językowej.
• Poznawanie przez uczniów atrakcji Londynu metodami aktywizującymi.
• Kształtowanie poczucia własnej wartości poprzez udział w zabawach językiem obcym.
• Wykształcenie samodzielności ucznia poprzez naukę korzystania ze słowników i materiałów źródłowych.
• Przygotowanie uczniów do korzystania z metod i narzędzi edukacji interaktywnej, zwiększających zaangażowanie i aktywność uczniów.

4. Cele szczegółowe:
• Wykształcenie samodzielności poprzez poszukiwanie informacji w materiałach źródłowych,
• Wzbogacanie słownictwa z zakresu wybranych zagadnień,
• Zapoznanie i poszerzenie wiedzy uczniów na temat Londynu i jego atrakcji,
• Doskonalenie umiejętności językowych z zakresu czytania, mówienia, rozumienia ze słuchu oraz pisania.
• Uporządkowanie zdobytej wiedzy w formie mapy myśli.
• Przygotowanie do konkursu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas zajęć.

5. Cele wychowawcze:
• Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.
• Budowanie właściwych postaw wobec uczenia się, branie udziału ucznia w procesie nauczania i uczenia się.
• Rozwijanie pozytywnego stosunku do języka.
• Kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy, dotarcia do odpowiednich materiałów.
• Formowanie odpowiednich postaw moralnych takich jak tolerancja, szacunek dla odmienności kulturowych
• Kształtowanie umiejętności dialogu i słuchania innych.
• Reprezentowanie klasy w konkursie.

6. Formy i metody pracy:
• Praca indywidualna i w grupie.
• Praca z tablicą interaktywną.
• Praca z Internetem.
• Praca z tekstem.
• Pogadanka, dyskusja (metody aktywizujące).
• Mapa myśli.
• Techniki audio – wizualne (nagrania DVD, CD).
• Nauka przez słuchanie piosenek.
• Technika samodzielnego uczenia się (korzystania ze słownika, nauka słownictwa na pamięć).

7. Materiały dydaktyczne:
• Środki audiowizualne (magnetofon, płyty DVD, CD).
• Dostęp do pracowni internetowej.
• Mapy fizyczne, polityczne, konturowe Wielkiej Brytanii.
• Mapa turystyczna Londynu.
• Przewodnik turystyczny po Londynie.
• Słowniki.
• Artykuły i materiały nauczyciela
• Artykuły i zdjęcia z gazet anglojęzycznych, pocztówki.
• Plakaty tematyczne.
• Karty pracy.

8. Treści nauczania:
Treści programowe obejmują poznanie najistotniejszych faktów na temat głównych atrakcji Londynu, takich jak:
1. Houses of Parliament (Big Ben, Victoria Tower, House of Commons, House of Lords)
2. Westminster Abbey (coronations, burials, Abbey Museum)
3. Buckingham Palace (The Royal Family, The Garden, Queen’s Gallery, Changing of the Guard Ceremony)
4. Hyde Park (Marble Arch, Speaker’s Corner, concerts)
5. Oxford Street
6. Madame Tussaud’s
7. St. Paul’s Cathedral (royal weddings and important ceremonies)
8. Tower of London (towers, prison, Crown Jewels)
9. Tower Bridge (London Eye, River Themes)
10. Tate Modern (Shakespeare’s Globe)
11. Trafalgar Square (Nelson’s Column, National Gallery)
12. Piccadilly Circus
13. Westminster Bridge

9. Procedury osiągania celów:
•Wykorzystanie nowoczesnych środków przekazu – komputer, Internet itp.
• Omawianie i analizowanie głównych treści programu pod kątem przydatności językowej.
• Udział w quizach, grach i zabawach.
• Wykonanie map myśli
• Udział w konkursie wiedzy po zakończeniu cyklu zajęć.
• Zapewnienie uczniom przyjaznej i bezpiecznej atmosfery podczas zajęć.

10. Przewidywane osiągnięcia uczniów:
• Rozwijanie zainteresowań językiem obcym i poszerzanie wiedzy językowej.
• Rozwijanie świadomości kulturowej krajów anglojęzycznych.
• Znajomość najistotniejszych miejsc w Londynie.
• Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności językowych w praktyce.
• Wyrobienie szacunku i tolerancji wobec innych kultur.

11. Ewaluacja programu:
• Udział w konkursie wiedzy po zakończonych zajęciach razem z uczniami z równoległej klasy realizującej ten sam cykl zajęć – wyniki.
• Stworzenie mapy myśli.
• Badanie opinii uczestników programu poprzez dyskusje grupowe i indywidualne.
•Ankieta skierowana do uczniów, badająca atrakcyjność i efektywność zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.