X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35211
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

mgr Anna Bloch Osiek, 1 września 2014
nauczyciel mianowany języka angielskiego
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Osieku

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Miejsce realizacji stażu: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Osieku
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2017
Podstawa prawna opracowania planu:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
poz. 393)

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Analiza procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji:
Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego.
Analiza potrzeb szkoły.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

2. Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
Formy realizacji:
Uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły (konferencje, warsztaty metodyczne iup.).
Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji.

3. Analizowanie wyników egzaminu.
Formy realizacji:
Praca w Zespole Językowym. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy

4. Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej.
Formy realizacji:
Poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania; organizacja lekcji z ich wykorzystaniem.
Wdrożenie nauczania kształtującego, ze szczególnym uwzględnieniem podania nacobezu do lekcji oraz celów lekcji.

5. Sprawowanie opieki nad pracownią języka angielskiego. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy własnej.

Formy realizacji:
Dbałość o estetykę oraz wyposażenie sali językowej.
Wspólpraca z uczniami w związku z opieką nad klasą (prace porządkowe, estetyczny wygląd gazetki);
Opracowanie i gromadzenie nowych pomocy dydaktycznych.

6. Integracja zespołu klasowego.
Formy realizacji:
Organizowanie imprez klasowych: Rajd Gimnazjalisty (dla pierwszoklasistów), Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Wigilia klasowa, Mikołajki, wycieczki szkolne, ognisko;

7. Organizowanie konkursów szkolnych; przygotowanie uczniów do konkursów.
Formy realizacji:
Zorganizowanie i przeprowadzenie róznego rodzaju konkursów, m.in. Dni Języków Obcych, wielkanocny lub bożonarodzeniowy konkurs słownictwa świątecznego itp.- opracowanie regulaminów, dostarczenie materiałów potrzebnych do konkursów, nadzór przebiegu, wykonanie dyplomów.
Indywidualna praca z uczniami.
Wymiana doświadczeń uczestników konkursu i nauczycieli.

8. Rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.
Formy realizacji:
Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami; pogadanki w czasie lekcji wychowawczych.
Współpraca z rodzicami i specjalistami;.
Pedagogizacja rodziców.

9. Zdiagnozowanie i śledzenie na bieżąco sytuacji rodzinnej uczniów.
Formy realizacji:
Systematyczny kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów - zebrania z rodzicami, konsultacje, kontakt telefoniczny i listowny.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie w pracy technologii informacyjnej.
Formy realizacji:
Korzystanie na co dzień z dziennika elektronicznego.
Opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego.
Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania dokumentacji, pomocy
dydaktycznych, sprawdzianów, scenariuszy, dyplomów, gazetek.
Wykorzystanie programów komputerowych do wypisywania świadectw i ocen śródrocznych, druków na zebrania z rodzicami.

2. Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej.
Formy realizacji:
Zdobywanie materiałów dydaktycznych poprzez Internet;
Wyszukiwanie w Internecie ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego;
Korzystanie ze stron MEN, OKE, kuratorium;

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli
kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Formy realizacji:
Prowadzenie zajęć otwartych, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontaktowych odbywających staż na kolejny stopień doskonalenia zawodowego;
Publikacja swojego planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania za okres stażu w Internecie.

2. Uczestnictwo w zespole języków obcych w placówce.
Formy realizacji:
Dzielenie się własnym doświadczeniem i wiedzą z nauczycielami języków obcych poprzez aktywny udział w zespole;
Opracowanie planu pracy zespołu języków obcych;
Przeprowadzenie i sprawdzenie próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz opracowywanie wniosków do dalszej pracy;
Omówienie zewnętrznych wyników egzaminów gimnazjalnych;
Prowadzenie dokumentacji;
Przedstawianie sprawozdań i wniosków na Radzie Pedagogicznej.

3. Wykorzystywanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej.
Formy realizacji:
Kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.
Opracowywanie scenariuszy, uroczystości szkolnych i konkursów.
Bieżąca wymiana uwag na temat postępów w nauce moich wychowanków.

§ 8 ust.2 pkt.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Program działań edukacyjnych i wychowawczych
Formy realizacji:
Wdrożenie Programu zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z części językowej;
Wdrażanie metod aktywizujących pracę na lekcjach języka angielskiego zmierzających do uzyskania dobrych wyników na egzaminie gimnazjalnym.
Motywowanie uczniów do efektywnej pracy.

§ 8 ust.2 pkt.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów.
Formy realizacji:
Współorganizacja konkursów odbywających się na terenie szkoły.
Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych.

2. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Formy realizacji:
Prowadzenie kółka języka angielskiego, kółka wyrównawczego oraz kólka przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego.
Indywidualne konsultacje dla uczniów słabych;
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych.

3. Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego.
Formy realizacji:
Współorganizacja imprez szkolnych i środowiskowych
Organizacja wyjazdów do teatru na spektakle w języku angielskim dla chętnych uczniów.
Wyjazdy do kina, teatru itp. dla uczniów klasy, której jestem wychowawcą.
Stworzenie wraz z grupą zainteresowanych uczniów gazetki szkolnej.

4. Opieka nad grupami projektowymi.
Formy realizacji:
Nadzór nad uczniami biorącymi udział w projektach edukacyjnych w gimnazjum.

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Formy realizacji:
Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wynikających z diagnozy o niedoborach rozwojowych uczniów.
Kierowanie wniosków o badanie do poradni.

2. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Formy realizacji:
Monitorowanie bieżących problemów.

3. Współpraca z biblioteką szkolną.
Formy realizacji:
Udział uczniów w lekcjach bibliotecznych; Zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki.

§ 8 ust.2 pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;

1. Osiągnięcie przez uczniów dobrych wyników w różnego rodzaju konkursach
Formy realizacji:
Przygotowanie uczniów do konkursów

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami.
Formy realizacji:
Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego.
Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu.
Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i wychowawcą, w celu ustalenia form pomocy uczniom
Opis i analiza problemów dydaktycznych lub wychowawczych.

Zatwierdzam do realizacji Opracowała: mgr Anna Bloch

........................................ ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.