X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35178
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr MONIKA SUCHARSKA
nauczyciel j. angielskiego

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

Powinności nauczyciela w okresie odbywania stażu zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Rodzaj działań i przedsięwzięć
wynikających z wymagań rozporządzenia
Formy realizacji
Termin realizacji

1. § 7.2.1
Umiejętności organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian.
1. Współpraca z opiekunem stażu:
- Zawarcie kontraktu;
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć, analiza;
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności (autorefleksja).

2. Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej:
- Coroczna aktualizacja planu nauczania z angielskiego;
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem;
- Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, testy, pokazy multimedialne, itp;
- Udział w szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych;

3. Publikacje własnych prac:
- Publikacja scenariuszy lekcji;
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

4. Prowadzenie lekcji otwartych z j. angielskiego

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

W ciągu całego stażu
IX 2014
IX 2014
Raz w miesiącu
2 razy w semestrze
2 razy w semestrze

W ciągu całego stażu

W ciągu każdego roku szkolnego

W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu

W ciągu całego stażu

2. § 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Promowanie szkoły poprzez:
- Przygotowanie uczniów do konkursów z j. angielskiego;
- Organizowanie konkursów z j. angielskiego.

2. Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami
w środowisku uczniowskim poprzez obserwację własną, rozmowy
z uczniami i ich opiekunami prawnymi oraz współpracę z
pedagogiem szkolnym. Organizacja zebrań z rodzicami, spotkań
z rodzicami uczniów mających problemy edukacyjne i
wychowawcze, przeprowadzanie rozmów dyscyplinujących.

3. Udział i pomoc w organizacji projektów edukacyjnych.

4. Prowadzenie zajęć z uczniami zdolnymi -przygotowanie do
konkursów j. Angielskiego
5. Prowadzenie zajęć wyrównawczych z j. angielskiego

6. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym
programem wychowawczym i profilaktyki:
- Coroczna ewaluacja planu wychowawczego;
- Organizowanie wycieczek i wyjść poza teren szkoły;

Wg potrzeb

Wg harmonogramu szkoły

W ciągu całego stażu

Co roku
Wg potrzeb

3. § 7.2.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie internetu na lekcjach j. angielskiego.

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.

3. Pisanie konspektów, sprawozdań, prac klasowych, testów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych).
5. Posługiwanie się dziennikiem elektronicznym Librus w zakresie prowadzenia dokumentacji szkolnej (świadectwa, arkusze ocen) i kontaktach z rodzicami, nauczycielami i administracja szkoły.

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Na bieżąco

4. § 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
- Na różnego rodzaju formach doskonalenia;
- Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

2. Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi uczniami i uwzględnienie tych zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym (dostosowanie wymagań do uczniów z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez PPP).

3. Pomoc uczniom w procesie kształtowania charakteru:
- Wspólne ustalenie tematyki lekcji wychowawczych;
- Stosowanie różnych form w pracy wychowawczej z uczniami: rajdy, wycieczki, imprezy klasowe- współpraca ze słupskim klubem PTTK, udział w rajdach pieszych
4. Stosowanie na lekcjach j. angielskiego zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem.
5. Udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego wychowawców.

W ciągu całego stażu

5. § 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w prawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

2. Praca w zespołach powoływanych w szkole:
- Zespół samokształceniowy humanistów;
- Opiekun samorządu uczniowskiego;

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

4. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

5. Współpraca z Radą Rodziców.

6. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:
- Karta nauczyciela;
- Ustawa o systemie Oświaty;
- Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
- w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wg potrzeb

Wg harmonogramu

Wg potrzeb

systematycznie

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
(podpis nauczyciela) (data i podpis dyrekcji)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.