X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35035
Przesłano:

Plan pracy koła małego czytelnika

PLAN PRACY
„KOŁA MAŁEGO CZYTELNIKA „
W INTERNACIE
ZESPOŁU PLACÓWEK W ŁUKOWIE

Zainteresowania czytelnicze dzieci w wieku szkolnym są dość wszechstronne, otwarte i podatne na inspiracje otoczenia. Dlatego też należy proponować dzieciom takie książki, które nie tylko rozbudzają ich zainteresowania, ale również kształcą wyobraźnię i umiejętność myślenia, wzbogacają społeczne doświadczenia oraz ułatwiają opanowanie podstawowych narzędzi międzyludzkiego kontaktu, jakim są język, pojęcia społeczne, normy i zasady współżycia.

Zajęcia „Koła małego czytelnika” organizuje: Marcin Mazur, będą odbywały się raz na dwa tygodnie i będą trwały jedną godzinę.

CELE OGÓLNE:

- wywołanie przyjemnych skojarzeń związanych z procesem czytania,

- zaspokojenie potrzeb: akceptacji, bycia zauważonym; doznanie przeżycia sukcesu i podniesienie własnej wartości,

- przygotowanie uczniów do roli czytelnika,

- budzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

- bogacenie słownictwa dziecka,

- kształtowanie umiejętności wyrażania myśli w formie zdania,

- wiązanie treści lektury z formami ekspresji / plastyczną, ruchową, muzyczną/,

- doskonalenie umiejętności rozmowy o własnych uczuciach, wewnętrznych przeżyciach, stanach lękowych, kłopotach,

- kształcenie wrażliwości uczniów,

- eliminowanie negatywnych zachowań (poniżanie innych, kłamstwa, kradzież),

- rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywania nowych rzeczy.

CELE OPERACYJNE:

- wie, jaką rolę w życiu człowieka odgrywa książka,

- określa nastrój utworu,

- prowadzi „Zeszyt lektur”; zapisuje metryczkę książki,

- wyodrębnia zdarzenia w tekście,

- analizuje i ocenia postępowanie bohaterów,

- słucha ze zrozumieniem tekstu czytanego przez nauczyciela,

- rozwiązuje rebusy, krzyżówki tematycznie związane z bohaterami utworów literackich,

- zna tytuły i autorów książek, kojarzy nazwisko autora z tytułem i treścią lektury,

- rozpoznaje postacie z bajek,

- wypowiada się na temat ulubionych książek, recytuje wiersze,

- odróżnia prawdę i fikcję w literaturze,

- potrafi korzystać z biblioteki, szanuje książkę,

- czyta wybrane utwory z zachowaniem odpowiedniej dykcji, intonacji i interpunkcji,

- czyta z podziałem na role z zachowaniem intonacji, tempa i pauz.

METODY SŁOWNE:

- słuchanie czytanych tekstów literackich,

- swobodna rozmowa, dialog,

- opowiadanie treści utworów,

METODY AKTYWIZUJĄCE:

- dyskusja twórcza,

- gry i zabawy integracyjne,

- „burza mózgów”.

FORMY:

- zabawy naśladowcze,

- zabawy tematyczne,

- inscenizowanie ruchem treści czytanych utworów.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- fragmenty tekstów literackich,

- płyty CD z nagraniami,

- rekwizyty do zabaw, inscenizacji,

TEKSTY LITERACKIE:

Właściwy dobór lektur odpowiednich dla czytelnika nie jest rzeczą prostą. Czytana dziecku książka nie może być przypadkowa, lecz dostosowana do jego zainteresowań i możliwości odbiorczych, powinna budzić jego zainteresowanie, uczyć oraz pełnić funkcję wychowawczą, a często terapeutyczną. Wybrałem następujące pozycje:

- J. Brzechwa, wybrane wiersze,

- J. Tuwim, wybrane wiersze,

- bajki terapeutyczne,

- bajki relaksacyjne,

- bajki psychoedukacyjne,

- czasopisma młodzieżowe, itp.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI:

- zna treść czytanej lektury, opowiadania, wiersza,

- wyodrębnia postaci i zdarzenia,

- rozpoznaje stany emocjonalne bohaterów i wyraża je mimiką,

- bogaci czynny słownik,

- ocenia postaci i wydarzenia,

- potrafi ustalić kolejność zdarzeń,

- wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach; świadomie stosuje trafne określenia,

- ilustruje i wyraża ruchem i mimiką sytuacje uwzględniające nastrój, inspirowane przez przeżycia,

- wypowiada się na temat czytanego tekstu, nawiązuje do własnych przeżyć i doświadczeń,

- wyraża sąd o postaciach i zdarzeniach,

- rozwija mowę stosując właściwą intonację w wypowiedzi,

- odtwarza według własnego pomysłu treść utworu,

- wypowiada się na temat czytanego tekstu, trafnie ocenia postaci i zdarzenia,

- rozwija wyobraźnię twórczą,

- wskazuje charakterystyczne cechy bohaterów,

- stosuje w mowie elementy techniki języka mówionego: pauzy, tempo, siła głosu, odpowiednia intonacja,

- rozumie zasadę: „tylko ludzie uczciwi i dobrzy są szczęśliwi”,

- układa opowiadania twórcze związane z treścią utworu.

- swobodnie wypowiada się na temat utworu, jego treści, nastroju, przesłania moralnego,

- ocenia wybraną postać,

- w sposób kreatywny wyraża swoje wyobrażenia i uczucia,

- twórczo dyskutuje na temat określonego wydarzenia,

- rozumie zasadę- „najpierw dokładnie poznaj osobę, a potem dopiero ją oceniaj”,

- ćwiczy koncentrację uwagi i kulturę mówienia,

- współpracuje z grupą,

- przyswaja nowe słownictwo,

- jest otwarty wobec odmiennych opinii, asertywnie wyraża uczucia,

- utożsamia przeżycia bohatera z własnymi doświadczeniami, wyciąga wnioski,

- rozumie i wyjaśnia zasadę „staramy się być tolerancyjnymi dla słabości innych”,

- wygłasza z odpowiednią intonacją fragmenty utworu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.