X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3502
Przesłano:

Fiszka do projektu współfinansowanego z EFS

ZAGADNIENIA STANOWIĄCE ZAWARTOŚĆ PRACY DYPLOMOWEJ NA KIERUNKU „ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI – SZKOLENIA SŁUŻB ZATRUDNIENIA”

PROBLEM

1. Jaki problem?
Brak kwalifikacji zawodowych pozwalających na rozpoczęcie pracy „nie w zawodzie” przez absolwentów studiów wyższych kierunków humanistycznych i pokrewnych. Wśród absolwentów kierunków humanistycznych notuje się najwyższy odsetek absolwentów zarejestrowanych w urzędach pracy dłużej niż pół roku. Wynika to m.in. z braku podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, marketingu, prawa, ogólnej związanej z komunikacją i negocjacjami, którą studenci innych kierunków nabywają w czasie studiów i obowiązkowych praktyk studenckich;

2. Kogo dotyczy?

Absolwentów studiów wyższych, dziennych, magisterskich kierunków humanistycznych i pokrewnych.
Za kierunki humanistyczne i pokrewne przyjęto:
- filologia polska i inne
- historia
- kulturoznawstwo
- informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
- filozofia
Absolwenci: osoby, które uzyskały tytuł magistra:

3. Na jakim obszarze?
Projekt będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego. Obejmie absolwentów uczelni na terenie województwa lubelskiego, bez względu na ich miejsce zamieszkania.

4. Dlaczego jest ważny (w oparciu o przyczyny i skutki)?
• Wyrównanie szans na rynku pracy absolwentów kierunków humanistycznych z absolwentami kierunków innych, specjalistycznych;
• Zdobycie przez Beneficjentów Ostatecznych Projektu podstawowych kwalifikacji zawodowych, zastępujących staż zawodowy u przedsiębiorcy;
• Rozpoczęcie płatnych staży u przedsiębiorców dla najlepszych Beneficjentów Ostatecznych (wiedza po ukończonym szkoleniu sprawdzana testem) i w związku z tym zwiększenie szans na zatrudnienie tych osób;

CELE

1. Jaki cel ma osiągnąć projekt?
Cel główny: zwiększenie szans znalezienia pracy bezpośrednio po studiach studentów kierunków humanistycznych;

2. Cel ogólny ze wskazaniem długoterminowych efektów, relacja do celów NSRO
• Celem ogólnym jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów kierunków humanistycznych. Długoterminowym efektem projektu będzie wyrównanie szans na znalezienie pracy pomiędzy absolwentami kierunków humanistycznych i innych.
• Celem głównym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest
tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
• Cel główny Projektu pokrywa się z celem głównym NSRO

3. Cele szczegółowe wraz z rezultatami
• cel szczegółowy 1 - podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności pracy w zespole.
Rezultaty:
- zwiększenie poziomu zachowań asertywnych;
- nabycie umiejętności budowania i pracy w zespole z elementami zarządzania zasobami ludzkimi;
- nabycie umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej;
- nabycie umiejętności niezbędnych przy negocjacji z elementami psychologii;
- nabycie umiejętności liderskich w zespole;

• cel szczegółowy 2 - zwiększenie liczby absolwentów kierunków , którzy po studiach rozpoczynają działalność gospodarczą
Rezultaty:
- złożenie deklaracji o podjęciu działalności gospodarczej przez 1/5 Beneficjentów ostatecznych projektu;
- uczestnictwo w 40 godz. szkolenia z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- nabycie wiedzy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
- inkubatory – zakłada się, że 10 osób skorzysta z inkubatorów przedsiębiorczości utworzonych przy uczelniach wyższych na terenie województwa lubelskiego;

• cel szczegółowy 3 - poprawa efektywności wykorzystania narzędzi informatycznych w przyszłej pracy zawodowej.
Rezultaty:
- nabycie wiedzy z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych;
- uczestnictwo w 56 godz. szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych;
- nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych;

• cel szczegółowy 4 - zwiększenie liczby absolwentów kierunków humanistycznych, którzy po studiach rozpoczynają pracę
Rezultaty:
- rozpoczęcie stażu – 10 najlepszych osób (sprawdzona wiedza nabyta na szkoleniu) rozpocznie płatne, półroczne staże;

DZIAŁANIA

1. Do kogo są skierowane
• Działania projektu są skierowane do absolwentów kierunków humanistycznych uczelni wyższych z terenu województwa lubelskiego;
• Beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby niepracujące, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, będące absolwentami kierunków humanistycznych i pokrewnych wymienionych wcześniej;
• Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie głównie grupa osób bezrobotnych w przewidywanym wieku 23-27 lat (osoby w wieku innym niż wskazany również mogą uczestniczyć w projekcie)

2. Jak są związane z celami
• Działania (zespół szkoleń tematycznych) mają za zadanie zwiększenie szans absolwentów kierunków humanistycznych na rynku pracy;
• Pokrywa się to z celem głównym projektu-zwiększenie szans znalezienia pracy bezpośrednio po studiach absolwentów kierunków humanistycznych;

3. wymień przewidywane działania (ze wskazaniem skierowanych bezpośrednio do BO i pośrednio do BO) wraz z krótkim opisem
• przeszkolenie 90 B.O. w 6-ściu grupach 15-st osobowych; szkolenia podzielone na moduły: psychologiczny, działalności gospodarczej, edukacji multimedialnej, rynku pracy;
• Moduł psychologiczny:
- budowanie zespołu;
- asertywność;
- profesjonalna obsługa klientów;
- komunikacja interpersonalna’
- negocjacje;
- tworzenie dokumentów aplikacyjnych;
- zarządzanie zasobami ludzkimi;
● Moduł działalności gospodarczej
- rejestracja działalności gospodarczej;
- księgowość przedsiębiorcy;
- podatki;
- obsługa kasy fiskalnej;
- prawo pracy;
● Moduł edukacji multimedialnej:
- obsługa komputera;
- obsługa oprogramowania office;
- obsługa urządzeń multimedialnych;
- obsługa urządzeń biurowych;
● Moduł rynku pracy:
- formy umowy o pracę;
- zawody przyszłości;
- wymagania pracodawców;
- zasady korzystania z funduszy UE;
Dodatkowo projekt zakłada, że po ukończeniu cyklu szkoleniowego 18 osób zadeklaruje chęć założenia działalności gospodarczej;
Projekt zakłada również podjęcie płatnego stażu (6 m-cy) przez 10 B.O.

● Promocja i rekrutacja Beneficjantów ostatecznych projektu (rekrutacja 90 osób, w grupach 15-sto osobowych);

4. Harmonogram szczegółowy

• Zgodnie z umową z instytucją wdrażającą na podstawie art. 3 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp , w czasie realizacji projektu istnieje obowiązek jej stosowania, jednak zgodne z art. 4 pkt 4 i 8 ustawy projekt będzie wyłączony z jej stosowania
• Harmonogram szczegółowy obejmuje etapy realizacji projektu na przestrzeni 2 lat. Harmonogram obejmuje realizację zadań w etapach:
1. przygotowanie i realizacja administracyjna projektu;
2. promocja projektu;
3. rekrutacja;
4. przygotowanie do przeprowadzenia szkoleń;
5. przeprowadzenie szkoleń;
6. ewaluacja projektu;
7. rozliczenie projektu;
Harmonogram szczegółowy znajduje się w załączniku.

BUDŻET
Kwota projektu: 715 610,00 zł brutto

Szczegółowy budżet w załączniku

STRUKTURA ZARZĄDZANIA
• Szczegółowa struktura zarządzania w załączniku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.