X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3500
Przesłano:

Analiza potrzeb szkoleniowych

Spis treści
1. Wstęp
2. Opis organizacji.
2.1 Cele i misja działań
2.2 Obszar działań i miejsce na lokalnym i regionalnym rynku
3. Charakterystyka struktury organizacyjnej
4. Ankieta badania potrzeb szkoleniowych
5. Opis i interpretacja wyników
6. Podsumowanie

1. Wstęp

Szkolenia są najefektywniejszą metodą podnoszenia kwalifikacji pracowników, która prowadzi do sprawnej realizacji celów przedsiębiorstwa. Pozwala ona na poznanie nowego obszaru wiedzy i umiejętności pracowników oraz uczy ich praktycznego wykorzystania w miejscu pracy. Przede wszystkim jest to metoda warsztatowa, która daje możliwość praktycznego zdobywania wiedzy już na zajęciach.

2. Opis organizacji.
„X” to związek 50-ciu stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Organizacja prowadzi działania mające na celu przede wszystkim integrację środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych, wspieranie i promowanie ich dążeń, reprezentowanie ich interesów wobec władz państwowych i samorządowych. Jednym z zadań organizacji jest współpraca z administracją publiczną, samorządami lokalnymi, instytucjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Jest to organizacja pożytku publicznego.
W ramach realizowanych programów z funduszy Unii Europejskiej są prowadzone działania w zakresie :
aktywizacji zawodowej
podnoszenia kwalifikacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych
poradnictwo prawne
konferencje
seminaria
2.1 Cele i misja działań

* integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych
* promowanie działalności organizacji zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych
* wspieranie ruchu samopomocowego
* upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami samopomocowymi, krajowymi i zagranicznymi
* reprezentowanie interesów organizacji osób niepełnosprawnych wobec władz państwowych i samorządowych
* podejmowanie innych działań wspierających niepaństwowe organizacje samopomocowe
Organizacja „X” stara się rozeznać rzeczywiste potrzeby, problemy i oczekiwania środowiska osób niepełnosprawnych podczas cyklicznych spotkań członków i przedstawiać je wraz z propozycjami rozwiązań w trakcie spotkań z przedstawicielami władz samorządowych, państwowych, Sejmu i Senatu.

2.2 Obszar działań i miejsce na lokalnym i regionalnym rynku.

Obszar działań obejmuje środowisko osób niepełnosprawnych. Organizacja koordynuje działania Wojewódzkiej Sieci Informacyjno- Doradczej dla osób niepełnosprawnych. Prowadzi Centrum Informacyjno- Szkoleniowe, Biuro Aktywizacji Zawodowej osób niepełnosprawnych, Biura Karier dla osób niepełnosprawnych, Agencję Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Zawodowego. „X” działa na terenie województwa lubelskiego.

3. Charakterystyka struktury organizacyjnej

Zarząd:
Prezes- koordynuje działaniami całego zespołu, odpowiedzialny za finansowanie, podpisywanie umów
Wice Prezes- udział w podejmowaniu decyzji, zastępstwo w razie nieobecności prezesa, pozostałe działania określone w statucie
Sekretarz- funkcja określona w statucie
Skarbnik
Pięciu członków zarządu- funkcja decyzyjna

Pracownicy:
Koordynatorzy projektów- koordynowanie działań projektowych
Poszczególni specjaliści- zadania określone w realizowanym projekcie
Wolontariusze- zadania określone w projekcie
„X” jest organizacją o charakterze projektowym z tego też względu poszczególne obowiązki często są powierzane różnym osobom. W organizacji tego typu pracownicy mają możliwość większej swobody w działaniu i innowacji. Członkowie zespołu występują w kilku projektach na raz.
Zasoby wykorzystywane są do równoległych projektów natomiast kierownicy mają szersze uprawnienia i dużą niezależność.

4. Ankieta badania potrzeb szkoleniowych

Ankieta
Celem niniejszego badania jest zebranie materiałów do analizy potrzeb szkoleniowych pracowników „X” i lepszego dostosowywania oferty szkoleń do zainteresowań i zapotrzebowania poszczególnych grup osób. Niniejsza ankieta jest anonimowa. Proszę zaznaczyć odpowiedź krzyżykiem lub wpisać odpowiedź w odpowiednie miejsce w arkuszu.
1. Jaką formę zdobywania nowej wiedzy lubi Pan/Pani najbardziej?
□ wykłady
□ warsztaty
□ samodzielną pracę
□ dyskusję/wymianę poglądów
□ inne (jakie?) ........................................

2. Ilu dniowe sesje szkoleniowe jest Pan/Pani w stanie pogodzić z pracą zawodową?
□ jednodniowe
□ dwudniowe
□ trzydniowe
□ trwające więcej dni (ile?) ........................................

3. W jakim stopniu chciałby/łaby Pan/Pani uczestniczyć w następujących typach szkoleń, pogłębiających ogólne kompetencje?
1- bardzo chciałabym
2- raczej chciałabym
3- raczej nie
4- zdecydowanie nie
Rodzaj szkolenia
1 szkolenia językowe
2 profesjonalna obsługa oprogramowania komputerowego
3 zarządzanie motywacją w organizacji
4 trudny klient- sposoby radzenia sobie
5 mechanizm wypalenia zawodowego
6 zarządzanie stresem
7 praca z osobą niepełnosprawną
8 zarządzanie zasobami ludzkimi
9 kierowanie zespołem
10 asertywność w komunikacji
11 rekrutacja i selekcja pracowników
12 zarządzanie czasem
13 szkolenie trenerskie
14 zarządzanie projektami
j15 ak założyć fundację i stowarzyszenie
księgowość w stowarzyszeniach
inne (jakie?)........................................
4. W jakich typach szkoleń Pan/ Pani uczestniczył/a?
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................
5. Co najbardziej podoba się Panu/Pani w szkoleniach?
........................................
........................................
6. Co Pan/ Pani zmieniłby/aby w strukturze szkoleń, w których brał/a Pan/Pani udział?
........................................
........................................
7. Wolę gdy szkolenie prowadzi:
a) kobieta
b) mężczyzna
c) nie ma dla mnie znaczenia
8. Lepiej się czuję gdy szkolenie prowadzi:
a) jeden trener
b) dwóch trenerów
c) inne, ilu?
d) nie ma to dla mnie znaczenia
9. Czy lubisz gdy w trakcie szkoleń trener stosuje ćwiczenia o charakterze rozrywkowym?
a) tak
b) nie
10. Wolę uczestniczyć w szkoleniach odbywających się:
a) w miejscu pracy
b) poza miejscem pracy
11. Ilu osobowe grupy Pan(i) preferuje na szkoleniu?
...... osoba/ osób
12. Wolę brać udział w szkoleniach:
a) z noclegiem, poza miejscem zamieszkania i pracy
b) z powrotem do miejsca zamieszkania, po szkoleniu

5. Opis i interpretacja wyników
W badaniu wzięło udział 10 osób („X”). Badanie zostało przeprowadzone 16.02.2009r. w siedzibie biura organizacji.
1. Jaką formę zdobywania nowej wiedzy lubi Pan/Pani najbardziej?

Zdecydowana większość badanych wybrała dyskusję jako preferowaną formę zdobywania wiedzy, tuż za nią są warsztaty natomiast najmniejszym zainteresowaniem cieszy się wykład.
2. Ilu dniowe sesje szkoleniowe jest Pan/Pani w stanie pogodzić z pracą zawodową?

Większość uczestników zdecydowanie woli szkolenia trzydniowe.
3. W jakim stopniu chciałby/łaby Pan/Pani uczestniczyć w następujących typach szkoleń, pogłębiających ogólne kompetencje?

Uczestnicy wyodrębnili rodzaje szkoleń, w których najchętniej wzięliby udział, są nimi:
- szkolenia językowe, sposoby radzenia sobie z trudnym klientem, praca z osobą niepełnosprawną, trening asertywności oraz szkolenie trenerskie. Na uwagę zasługuję również szkolenie z zarządzania czasem.
4. W jakich typach szkoleń Pan/ Pani uczestniczył/a?
Pracownicy najczęściej uczestniczyli w szkoleniach z:
- budowania projektów partnerskich,
- ekonomii społecznej,
- instrumentów rynku pracy,
- księgowości i rozliczania projektów,
5. Co najbardziej podoba się Panu/Pani w szkoleniach?
Uczestnikom w szkoleniach najbardziej podoba się atmosfera zaufania i swobody w wyrażaniu swoich pomysłów oraz swobodny rodzaj prowadzenia zajęć, w odróżnieniu od zajęć prowadzonych standardowo w szkołach.
6. Co Pan/ Pani zmieniłby/aby w strukturze szkoleń, w których brał/a Pan/Pani udział?
Najczęstsze odpowiedzi dotyczyły:
- warunków lokalowych i wyżywienia,
- kompetencji trenera,
- predyspozycji osobowościowych trenera,
- nie doskonałości w organizacji szkolenia.
7. Wolę gdy szkolenie prowadzi:

Z badania wynika, iż płeć nie jest zmienną wpływającą na preferencje szkoleniowe.
8. Lepiej się czuję gdy szkolenie prowadzi:


Również ilość trenerów prowadzących szkolenie nie ma wpływu na samopoczucie uczestników szkolenia.

9. Czy lubisz gdy w trakcie szkoleń trener stosuje ćwiczenia o charakterze rozrywkowym?

Uczestnicy prawie jednogłośnie preferują szkolenia, które zawierają elementy rozrywki tzw. Ice- breaker.
10. Wolę uczestniczyć w szkoleniach odbywających się:

Zdecydowanie uczestnicy preferują szkolenia poza miejscem pracy.
11. Ilu osobowe grupy Pan(i) preferuje na szkoleniu?
Uczestnicy w większości preferują grupy szkoleniowe gromadzące od 8 do 15 osób.

12. Wolę brać udział w szkoleniach:

Również bardziej preferowane są szkolenia z zarezerwowanym noclegiem.

6. Podsumowanie.

Z badania wynika, iż najbardziej preferowaną formą zdobywania wiedzy jest warsztat i dyskusja, przy czym uczestnicy wolą zdobywać wiedzę na trzydniowych szkoleniach poza miejscem pracy wraz z noclegiem. Płeć i ilość trenerów nie ma znaczenia dla uczestników. Natomiast ma znaczenie sposób prowadzenie zajęć, otóż uczestnicy preferują szkolenia z wykorzystaniem zabaw dodających energii. Uczestnicy najchętniej wzięliby udział w szkoleniu językowym, szkoleniu dotyczącym sposobów radzenia sobie z trudnym klientem, pracy z osobą niepełnosprawną, asertywność w komunikacji oraz szkolenie trenerskie. Uczestnikom w szkoleniach najbardziej podoba się atmosfera zaufania i swobody w wyrażaniu swoich pomysłów oraz swobodny rodzaj prowadzenia zajęć, w odróżnieniu od zajęć prowadzonych standardowo w szkołach. Najczęstszymi błędami jakie zauważyli badani w strukturze szkoleń były: warunki lokalowe i wyżywienie, kompetencje trenera, predyspozycje osobowościowe trenera, niedoskonałości w organizacji szkolenia.

Opracowała
Agnieszka Wróblewska
Psycholog, trener szkoleń
Kontakt: 0509-680-603

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.