X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34965
Przesłano:

Dawne zawody: snycerstwo, wikliniarstwo - plecionkarstwo, mleczarstwo-serowarstwo, hafciarstwo, pszczelarstwo. Scenariusz lekcji regionalnej

Temat 2. Dawne zawody: snycerstwo, wikliniarstwo - plecionkarstwo, mleczarstwo-serowarstwo, hafciarstwo, pszczelarstwo. 45/90 minut

Materiały źródłowe dla prowadzącego :
www. dawnezawody.waw.pl
wizyta w Żuławskim Parku Historycznym - strych
http://rzemiosla.mistrzwitold.com.pl
http://prezi.com/gvjcrk4oknv_/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share prezentacja rzemiosła
http://www.timjohnsonartist.com/basketmaking/rush-and-grass-basketry-course-sre-skogen-norway-2012/ plecionkarstwo
http://www.fabartdiy.com/diy-woven-rug-with-cardboard-and-fork/ - plecionkarstwo
http://tipsaholic.com/introduction-basic-woodworking-tools-infographic/ snycerstwo narzędzia
karta pracy, gra, quiz
Prezentacja z ilustracjami oraz kary pracy do zabawy w rozpoznawanie narzędzi potrzebnych do wykonania określonej pracy w załączniku pt.: Dawne zawody.
Lekcję można przeprowadzić w muzeum, na strychu. W tym miejscu uczniowie będą mieli szansę na dotknięcie i zapoznanie się z eksponatem. Załącznik pt.: Dawne zawody
Jeśli nie mamy możliwości przeprowadzenia zajęć na terenie muzeum proponuję zebranie prostych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, w celu zabawy - co można z tego zrobić. Uczniowie na początku burzą muzgów starają się wymyśleć jak najwięcej sposobów wykorzystania kłosa zboża,mleka czy drewna, po czym nauczyciel sugeruje inne zastosowania. Załacznik pt.: Dawne zawody ( prezetacja w dwóch formatach)
Podobne zadanie można przeprowadzić wykorzystując proste narzędzia gospodarskie dostępne jeszcze w niektórych gospodarstwach wiejskich.
Na zajęciach dobrze jest pokazać uczniom jak ważna jest współpraca pomiędzy rzemieślnikami we wspólnym tworzeniu jednego produktu np. budowa domu.
Można zaproponować uczniom zabawę w wymianę doświadczeń. Uczniowie w grupach przygotowują informacje o konkretnym dawnym zawodzie następnie starają się wykonać postawione przez nauczyciela zadanie wymieniając się między sobą. Np.: Zbuduj dom na terenie podmokłym, upiecz chleb, zawieź koniem mleko do mleczarni. Takie proste czynności, a każda grupa będzie musiała wykonać konkretny element zadania - gra opisowa lub pokazowa.
Dla klas najmłodszych po przeprowadzeniu pogadanki o dawnych zawodach, kolorowanki o pszczelarstwie, lub wykonanie plecinego dywanika według insturkcji podanej materiałach źródłowych. Kolorowanka w załączniku pt.: Dawne zawody
Ewentualnie karty i prezentację można wykorzystać do lekcji o poszczególnych lub tylko wybranym zawodzie.

Cele:
zapoznanie uczniów z dawnymi zawodami wykonywanymi na ziemiach polskich

nabycie przez uczniów umiejętności powiązania zawodu rzemieślnika z wytworem jego pracy
zdobycie umiejętności rozpoznawania narzędzi związanych wykonywaniem dawnych zawodów

Zwracać będę uwagę na:
Będziesz umiał nazwać narzędzia używane dawniej i poznasz ich zastosowanie.
Umiesz połaczyć narzędzie z określonym zawodem i produktem.

Podstawa programowa przedszkole i szkoła podstawowa:
budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
szkoła podstawowa:
przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;
zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;
sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.
rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;
kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;
poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; zapewnienie dziecku warunków do rozwijania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.