X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34932
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Katarzyny Kobryń

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
w Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
1. Dane personalne:
a. Imię i nazwisko nauczyciela: Katarzyna Kobryń
b. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 7, 58-200 Dzierżoniów
c. Dyrektor placówki oświatowej: Wioletta Uchman-Chrząszcz
d. Pełniona funkcja: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy
e. Okres kontynuacji stażu: 01.09.2015r. – 31.05.2017r.
f. Posiadane kwalifikacje:
-Studia magisterskie na kierunku pedagogika, w zakresie terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną na Uniwersytecie Opolskim
-Studia podyplomowe: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości
-Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu
-Studia podyplomowe: Logopedia ogólna na Uniwersytecie Wrocławskim
2. Cel: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.

3. Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami).

I. UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 1).

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1.
Analiza organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp.
IX/X 2015r.
Notatki
2.
Udział w różnych formach pracy szkoły

Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z innymi nauczycielami i dyrektorem
Aktywna współpraca w zespołach powoływanych w szkole. Udział w tworzeniu Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły na lata 2015-2020

Wg harmonogramu

Wg planu pracy szkoły
Protokoły posiedzeń RP

Potwierdzenia, notatki
3.
Współpraca z rodzicami i radą rodziców

Organizowanie spotkań z rodzicami
Udział w konsultacjach indywidualnych

Wg harmonogramu
W okresie stażu
Wpisy w e-dzienniku, plany spotkań z rodzicami
4.
Współpraca z psychologiem, neurologopedą oraz pedagogiem szkolnym
Rozmowy, konsultacje wg bieżących potrzeb uczniów
Cały okres stażu
Wpisy do zeszytów korespodnencyjnych, w e-dzienniku

II. POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 2).

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1.
Współpraca z opiekunem stażu
Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Konsultacje.

Wg harmonog. obserwacji
Wg harmonog. obserwacji
Wg harmonog. konsultacji
Karty obserwacji zajęć, scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć, karty obserwacji
Notatki
2.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.

Udział w lekcjach oraz zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
Przeprowadzenie w ramach WDN szkolenia dla innych nauczycieli na temat pedagogiki zabawy „KLANZA”

Prowadzenie otwartej lekcji dla innych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

W okresie stażu
28.10.2015,
25.11.2015,
28.04.2016,
19.05.2016

W okresie stażu

marzec 2016

W okresie stażu

Zaświadczenia, protokoły szkoleń RP
Zaświadczenie

Notatki

Scenariusz lekcji

III. POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZACYCH SYSTEMU OŚWIATY, Z UWGLEDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ OBDYWA STAŻ
(§ 7, ust. 1, pkt. 3).

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1.
Wnikliwa analiza prawa oświatowego

Analiza dokumentów (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych)
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych.

W okresie stażu
Potwierdzenia, notatki

IV. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1).

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)
Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i organizacją szkoły (Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy).
Opracowanie nowego planu rozwoju zawodowego z powodu kontynuacji stażu w innej placówce
Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

IX 2015r.

IX 2015r.

IX 2015r.

VI 2016r.
VI 2017r.

Przedłożenie wniosku o kontynuację stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Notatki

Plan rozwoju zawodowego

Dokumentacja

2.
Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek.
Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.

W okresie stażu

VI 2017r.

VI 2017r.
Wpisy w dokumentacji stażu

Sprawozdanie z realizacji stażu

Wniosek wraz z dokumentacją formalną
3.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, ustalenie zasad współpracy, zawarcie pisemnego kontraktu.
IX 2015r.
Kontrakt

4.
Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy
Opracowanie rozkładu materiału na cały rok szkolny

Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.

Wdrażanie aktywizujących metod nauczania.

Wykonywanie pomocy dydaktycznych (gazetki, prezentacje multimedialne, testy).
Organizowanie konkursów, udział w różnych akcjach ogólnopolskich „Cała Polska Czyta Dzieciom”, programach edukacyjnych „Zdrowe – nietrudne”- propagowanie zdrowego odżywiania

Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dziennik lekcyjny.

IX 2015r.,

W okresie stażu

W okresie stażu

Plany wynikowe

Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne,

Scenariusze zajęć
Testy, prace klasowe
Pomoce dydaktyczne

Sprawozdania, scenariusze

Dziennik
5.
Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych (np. dzień chłopca, festyn integracyjny we wrześniu 2015-stanowisko malowania twarzy, mikołajki, kiermasz, karnawał, dzień patrona szkoły, festyn wiosenny, dzień matki itp
Prowadzenie gazetki klasowej
Prowadzenie zabaw na sali gimnastycznej „Ortografia na wesoło” w czasie Tygodnia Świadomości Dysleksji

Wg harmonogramu

W okresie stażu
Październik 2015
Scenariusze imprez, uroczystości

Strona internetowa szkoły

V. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2).
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1.
Obserwacja i analiza możliwości uczniów
Zbieranie informacji na temat uczniów.

Opieka nad uczniami z problemami w nauce- prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjno oraz wyrównawczych

IX 2015r.,

W okresie stażu

.
Notatki, Plan pracy wychowawcy

Dzienniki zajęć wyrównawczych,

2.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów
Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.

Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami.
.

Wg harmonog. spotkań

W okresie stażu

Wpisy w dziennikach, plany spotkań z rodzicami

Wpisy w dziennikach
Notatki
3.
Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.

Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących konkretnych uczniów
Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę

W okresie stażu

Wg harmonog. akcji

Sprawdziany, karty pracy, dzienniki zajęć wyrównawczych

Protokoły, zaświadczenia

4
Przekazywanie dziedzictwa kulturowego

Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach szkolnych
Współorganizacja i organizacja wycieczek oraz wyjść kulturalnych

Wg harmonog.
Sprawozdanie, scenariusze przedstawień
Karty wycieczek, sprawozdania

VI. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3).
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1.
Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji.
Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
Korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl; www.publikacje.edu.pl; www.edux.pl; www.interklasa.pl; www.scholaris.pl; www.interklasa.pl; www.wsip.com.pl;
W okresie stażu

W okresie stażu
Wydruki, notatki

2.
Publikacje w Internecie.
Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, uroczystości itp.
W okresie stażu
Strona internetowa
3.
Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy.

Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych – prezentacji multimedialnych, scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.

Dokumentowanie przebiegu stażu.

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu
Strona internetowa

Zaproszenia, dyplomy, podziękowania itp.
Materiały i pomoce dydaktyczne
Scenariusze zajęć

Potwierdzenie dyrektora szkoły

VII. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4).

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Udział w kursach i szkoleniach (np. praca z uczniem zdolnym, działania wspierające uczniów)
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).

W okresie stażu
Zaświadczenia.
Notatki, potwierdzenia opiekuna.

2.
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, obserwację.

Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Opracowamie i wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się w sali, a także podczas wycieczek (sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych).
IX 2015r.
IX 2016r.

Wg potrzeb

okres stażu
Notatki

Zapis w dokumentacji przebiegu stażu, teczka wychowawcy
Tekst kontraktu, z karty wycieczek, karty obserwacji uczniów.
VIII. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt. 5).
Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Wyniki potwierdzające zaplanowane efekty
1.
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

Udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne.

Wg harmonogramu

Protokoły

2.
Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności.

Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
Analiza przepisów prawa oświatowego
W okresie stażu
Notatki

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany

........................................
mgr Katarzyna Kobryń

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.