X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34929
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sylwia Dreja-Mróz nauczyciel języka angielskiego i chemii
Czas rozpoczęcia stażu 1 września 2014
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego na podstawie Rozporządzenia Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004)
8, ust.2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania:
1. Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnego warsztatu pracy
2. Poszerzanie i doskonalenie wiedzy z zakresu języka angielskiego i chemii
3. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołach Przedmiotowych
4. Podejmowanie działań mających na celu indywidualizację procesu nauczania
Formy realizacji:
1. Opracowanie i gromadzenie nowych pomocy dydaktycznych
2. Poszerzanie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania i ich praktyczne wykorzystanie
3. Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych i chemii w celu wzbogacenia warsztatu pracy
4. Lektura czasopism anglojęzycznych i chemicznych
5. Aktywne uczestnictwo w warsztatach i konferencjach metodycznych organizowanych przez różne ośrodki kształcenia nauczycieli oraz wydawnictwa działające na rynku
6. Uczestnictwo w zespołach zadaniowych powoływanych do opracowania różnych dokumentów szkolnych
7. Uczestnictwo w Zespole ds. Projektów
8. Opracowanie narzędzi diagnostycznych
9. Diagnozowanie osiągnięć uczniów
10. Praca z uczniem mającym problemy w nauce, o specjalnych wymaganiach oraz uczniem zdolnym
Terminy:
1. Okres stażu
Dokumentacja:
1. Zestawy ćwiczeń i testów
2. Scenariusze zajęć
3. Skatalogowana baza literatury, czasopism i stron internetowych
4. Certyfikaty, notatki, zaświadczenia
5. Potwierdzenia dyrektora szkoły
6. Dokumentacja szkolna
7. Testy kompetencji, ankiety
8, ust.2, pkt 2
Zadania:
1. Wykorzystanie w pracy internetu
2. Stosowanie techniki komputerowej w pracy dydaktycznej
Formy realizacji:
1. Pozyskiwanie z internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego
2. Doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami
3. Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z nauką języka obcego i chemii
4. Opracowanie dokumentacji, scenariuszy zajęć, kart pracy, ankiet itp. przy użyciu technologii komputerowej
5. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników
6. Prowadzenie dziennika elektronicznego Librus
7. Wykorzystanie sprzętu komputerowego do opracowania pomocy dydaktycznych przydatnych w szkole, oraz zadań dla uczniów
8. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych
Terminy:
1. Okres stażu
Dokumentacja:
1. Notatki, zgromadzone pomoce dydaktyczne
2. Zgromadzone materiały (prezentacje multimedialne, zestawy ćwiczeń, testy), wpisy w dzienniku, scenariusze lekcji
8, ust.2, pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania:
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń metod i form pracy
Formy realizacji:
1. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
2. Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
3. Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych
4. Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół
5. Aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych
6. Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego
Termin:
1. Okres stażu
Dokumentacja:
1. Konspekty, potwierdzenia dyrektora szkoły, poświadczenia konkretnych osób
2. Scenariusze, karty pracy
3. Protokoły z posiedzeń
4. Potwierdzenie publikacji
8, ust.2, pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania:
1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych
Formy realizacji:
1. Opracowanie programu i prowadzenie zajęć fakultatywnych z języka angielskiego
Termin:
1. Okres stażu
Dokumentacja:
1. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
8, ust.2, pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych
Zadania:
1. Uzyskanie tytułu egzaminatora maturalnego z języka angielskiego
Formy realizacji:
1. Uczestniczenie w szkoleniach w OKE w Jaworznie
Terminy:
1. Wg harmonogramu OKE
Dokumentacja:
1. Zaświadczenie
8, ust.2, pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania:
1. Uczestnictwo w organizacji konkursów wewnątrzszkolnych
2. Udział w organizowaniu imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły
3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Formy realizacji:
1. Organizowanie konkursów szkolnych z języka angielskiego i chemii
2. Organizacja Dnia Języków Obcych
3. Pomoc w organizowaniu Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy Obcojęzycznej
4. Współorganizowanie uroczystości i akademii szkolnych
5. Prowadzenie zajęć fakultatywnych z języka angielskiego
Terminy:
1. Okres stażu
Dokumentacja:
1. Dokumentacja szkolna
2. Potwierdzenie dyrektora szkoły
3. Publikacje na stronie internetowej szkoły
4. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

8, ust.2, pkt 4c
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania:
1. Udział w akcjach charytatywnych
2. Współpraca z rodzicami uczniów
3. Współpraca z wydawnictwami
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym
Formy realizacji:
1. Organizacja charytatywnych akcji szkolnych
2. Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie zachowania i postępów w nauce
3. Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprze pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języków obcych i chemii
4. Rozmowy z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych
Terminy:
1. Okres stażu
Dokumentacja:
1. Zaświadczenia
2. Sprawozdania na stronie internetowej szkoły
3. Potwierdzenia dyrektora szkoły
4. Dokumentacja szkolna
8, ust.2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania:
1. Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych
Formy realizacji:
1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
2. Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków
3. Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go
Termin:
1. Okres stażu
Dokumentacja
1. Analiza przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.