X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34904
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Zuzanna Siwek-Jacoszek
nauczyciel mianowany

Nauczany przedmiot:
język angielski
Data rozpoczęcia stażu:
1.09.2014
Data zakończenia stażu:
31.05.2017

Miejsce zatrudnienia:
III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Ul. Pomorska 150
70-001 Szczecin

Wstęp
Jestem nauczycielem mianowanym od 14 lat pracującym na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. III Liceum Ogólnokształcące jest pierwszą placówką edukacyjną, w której rozpoczęłam pracę nauczycielską po ukończeniu studiów wyższych na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Filologia Angielska. Cieszę się , że to właśnie w tej placówce mogę nieprzerwanie zdobywać wiedzę i doświadczenie w pracy nauczyciela i choć w części przyczyniać się do jej rozwoju.
Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2014 roku. W trakcie trwania stażu zrealizowałam większość zadań postawionych sobie w planie rozwoju jak również zadania niezaplanowane przeze mnie, które zostały mi przydzielone podczas stażu. Wszystkie te działania przyczyniły się znacząco do mojego rozwoju jako nauczyciela i wychowawcy. Sprawozdanie w realizacji planu przedstawiam zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przed nauczycieli.
Organizacja stażu
1.Poznanie procedury awansu zawodowego
We wrześniu 2014 r. zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Przeanalizowałam aktualne przepisy prawa oświatowego, publikacje w Internecie na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Poznaniu i serwisach edukacyjnych oraz branżowych blogach. Pozyskane informacje ułatwiły mi formalną organizację stażu oraz zaplanowanie zadań, które będę realizowała w trakcie trwania stażu.
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
Ponownie przeanalizowałam główne dokumenty szkoły tj. statut, koncepcję pracy szkoły, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyczny szkoły. Dzięki temu mogłam dopasować działania do typu i specyfiki szkoły, tak aby jak najbardziej przyczynić się do podniesienia jakości jej pracy. Biegła znajomość przepisów szkolnego prawa pomogła mi w sprawiedliwym traktowaniu i ocenianiu uczniów, oraz szybkiej i adekwatnej reakcji w sytuacjach spornych czy konfliktowych.
3. Dokumentowanie rozwoju zawodowego.
Przez okres stażu gromadziłam materiały (zaświadczenia i certyfikaty, notatki, scenariusze zajęć, materiały pomocnicze, zdjęcia i materiały filmowe) poświadczające realizację założonych zadań i przedsięwzięć. Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu, które złożyłam u dyrektora szkoły oraz przygotowałam teczkę dokumentującą awans zawodowy.
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły
W trakcie trwania stażu, jak również przed nim, aktywnie uczestniczyłam w pracach Rady Pedagogicznej, brałam udział w pracach zespołów zadaniowych tj.
• zespół przedmiotowy,
• zespół wychowawczy,
• zespół do spraw rekrutacji
• zespół ds. ewaluacji obszaru „Uczniowie są aktywni”
• zespół egzaminacyjny
• zespół do spraw promocji szkoły

Realizacja tych zadań pozwoliła mi na jeszcze dokładniejsze poznanie specyfiki pracy szkoły ponadgimnazjalnej. Mogłam również wpłynąć na proces promocji szkoły w środowisku lokalnym. Pełniłam rolę wychowawcy dwóch klas (2011-2014 oraz od 2016) oraz ściśle współpracowałam z rodzicami dzieci z klas w których byłam wychowawcą oraz tych, które uczyłam języka angielskiego. Praca ta pozwoliła mi na nawiązanie bliskich więzi z wychowankami oraz ich rodzicami. Dzięki temu mogłam szybciej zauważyć i reagować na pojawiające się problemy zarówno dydaktyczne jak i wychowawcze oraz skuteczniej motywować uczniów do nauki j. angielskiego.

(§ 8 ust.2 pkt 1)
TREŚĆ ZADANIA:
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły.

1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły i nauczyciela.
W celu podniesienia jakości swojej pracy oraz pracy szkoły uczestniczyłam w wielu atrakcyjnych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez placówkę w której pracuję oraz podmioty zewnętrzne.
Lata 2013/2014 i 2014/2015 – uczestnictwo w projekcie „Nowoczesny nauczyciel- kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie miasta Szczecin”.

Rok szkolny 2013/2014—5 szkoleń z zakresu motywowania uczniów do nauki:
- Diagnozowanie stylów uczenia się oraz mocnych i słabych stron ucznia.
- Jak motywować uczniów do pracy i nauki?
- Rola rodziców, a motywacja dziecka do nauki.
- Techniki uczenia się.
- Techniki uczenia się, a treści nauczania poszczególnych przedmiotów.
26.08.2013r. — „Matura 2015. Wszystko o zmianie”—2 godz. Oxford University Press
24.01.2014r. — „Text-based teaching of writing for the new matura and beyond” – 2godz. Macmillan Polska
25.01.2014r. — „Make Matura Manageable with the 3 Ms...”—2 godz. Oxford University Press
24.02.2014r. — ”On Screen—Matura Strategies”—2 godz. Express Publishing & Egis
16.05.2014r. — Szkolenie OKE dot. kryteriów oceniania egzaminu maturalnego—5 godz. OKE Poznań

Rok szkolny 2014/2015—5 szkoleń z zakresu tematyki „Nauczyciel 45+”:
- Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.
- Wypalenie zawodowe.
- Jak sobie radzić ze stresem i wypaleniem zawodowym?
- Technologia komunikacyjno-technologiczna w pracy z uczniem. Google w edukacji.
- Prawo autorskie, materiały edukacyjne w sieci.
30.08.2014r. — „To teach or not to teach grammar—no longer a dilemma” –2 godz. Oxford University Press
18.10.2014r. — Szkolenie OKE dot. kryteriów oceniania egzaminu maturalnego w nowej formule—5 godz. OKE Poznań
15.05.2015r. — Szkolenie OKE dot. kryteriów oceniania egzaminu maturalnego—5 godz. OKE Poznań
Rok szkolny 2015/2016
29.08.2015r. — „Podręczniki wieloletnie”—2 godz. Oxford University Press
13.05.2016r. — Szkolenie OKE dot. kryteriów oceniania egzaminu maturalnego—5 godz. OKE Poznań

Rok szkolny 2016/2017
29.08.2016r. — Środki językowe na maturze—2 godz. Macmillan Polska
09.02.2017r. — Zarządzanie wolontariuszami w szkole—6 godz. Stowarzyszenie POLITES
08-15.05.2017r. — Kurs online "Tydzień z eTwinningiem"—7 dni Narodowa Agencja Programu Erasmus +
18.05.2016r. —Szkolenie OKE dot. kryteriów oceniania egzaminu maturalnego—5 godz. OKE Poznań
Powyższe szkolenia pomogły mi uatrakcyjnić oraz usprawnić proces lekcyjny poprzez stosowanie nowopoznanych metod aktywizujących, programów komputerowych oraz stron internetowych jak również dostosowując zajęcia do różnych stylów uczenia się. Mogłam rozwinąć się jako wychowawca i pedagog poznając tajniki przygotowania ciekawych zebrań, rozpoznawania problemów natury psychologicznej i psychicznej oraz podnieść moje kwalifikacje w dziedzinach pozornie niezwiązanych z zawodem nauczyciela jak np. marketing i promocja.
Ze względu na likwidację gimnazjów w ramach reformy szkolnictwa, zapowiedzianą tuż po rozpoczęciu mojego stażu, nie uzyskałam kwalifikacji egzaminatora na egzaminie gimnazjalnym.
2. Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów
Konsekwentnie, od początku mojej drogi nauczycielskiej, badam postępy swoich uczniów oraz przyrost ich wiedzy zarówno na bieżąco za pomocą testów, sprawdzianów, prac klasowych oraz zadań ustnych i projektów, jak też kompleksowo, przeprowadzając diagnozy wiadomości i umiejętności oraz próbne egzaminy maturalne w formie pisemnej i ustnej. Działania te pokazują aktualny przyrost wiedzy, stopień zaangażowania w proces zdobywania wiedzy, jak również są ważnym czynnikiem motywującym i porządkującym proces uczenia się. Wykazują ponadto braki jakie należy uzupełnić w kolejnych etapach nauki oraz umiejętności, które należy wyćwiczyć.
3.Przygotowanie uczniów do egzaminu dojrzałości z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Przygotowując uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym kładę nacisk na ćwiczenie sprawności produktywnych na zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych. Zwykle najtrudniejszą do opanowania jest sprawność mówienia. Swobodne porozumiewanie się w języku angielskim wymaga czasu, zaangażowania i odpowiedniego środowiska stymulującego komunikację. Z tego względu w 2014 roku napisałam program projakościowy pt. „Rozwiąż język”, który był realizowany w ramach Miejskiego Programu Wspierania Języków Obcych. Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie mogli wyćwiczyć sprawność komunikacji w języku obcym, co pozytywnie wpłynęło na ich wynik na egzaminie ustnym a tym samym na wynik szkoły.
Nieodzownym elementem w przygotowaniach do każdego typu testów i egzaminów jest rozwiązywanie typowych zadań oraz arkuszy zadań na zajęciach oraz przeprowadzanie egzaminów próbnych. Wraz z zespołem nauczycieli językowców przeprowadzamy próbne matury w klasach II i III, zarówno w terminach obejmujących całą szkołę, jak i na zajęciach językowych. Corocznie przeprowadzam również symulację egzaminów ustnych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (kolorowe zestawy egzaminacyjne, pusta sala, czas 15 min, egzaminacyjny arkusz punktacji ) wraz z omówieniem punktacji. Symulacje te odbywają się po lekcjach, lecz cieszą się dużym powodzeniem mimo, że uczniowie nie dostają za nie ocen, a jedynie wynik punktowy. Próbne egzaminy prowadzą do wykształcenia prawidłowych zachowań i skutecznych strategii egzaminacyjnych, co przekłada się na uzyskiwanie lepszych wyników na maturze majowej, oraz na lepszy wynik szkoły w tej sesji.
Analiza wyników jest również ważnym elementem pracy dydaktycznej. Rokrocznie opracowuję raporty po maturach próbnych przeprowadzanych w klasie III oraz raporty po maturach na poziomie podstawowym i rozszerzonym przeprowadzanych przez CKE w maju każdego roku. Analizie poddawane są poszczególne punkty zadań sprawdzających sprawności receptywne i produktywne. Wyniki analiz pozwalają na wskazanie całemu zespołowi nauczycieli j. angielskiego w naszej szkole, które obszary wymagają więcej uwagi i czasu, a które umiejętności należy jedynie „szlifować”. Rezultaty matur majowych pozwalają również odnieść poziom szkoły do poziomu w Szczecinie oraz województwie. Wyniki procentowe pokazują, że dobierane przeze mnie metody pracy i środki dydaktyczne skutkują znacznym przyrostem wiedzy i umiejętności co przekłada się na wysokie wyniki uzyskiwane w maturach majowych.
4. Doskonalenie metod i form pracy
Aby wzbudzić i utrzymać zainteresowanie przedmiotem należy stosować szeroki wachlarz metod i form pracy. Swoją wiedzę poszerzam uczęszczając na szkolenia, chodząc na lekcje otwarte innych nauczycieli jak również przeglądając materiały audiowizualne w Internecie oraz inspirując się działaniami innych nauczycieli. Jestem członkiem wielu grup na facebook’u gdzie nauczyciele z całego świata wymieniają się materiałami dydaktycznymi i doświadczeniami w nauczaniu.
5. Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym
Trzy lata temu została mi powierzona klasa 23, którą dzielę wraz z nauczycielką języka polskiego. Staram się ocieplać jej wizerunek i wykonywać gazetki tematyczne z okazji świąt. Moje klasy wychowawcze prezentują również swoje osiągnięcia i wspólne przedsięwzięcia wieszając dyplomy i zdjęcia. Autoprezentacja osiągnięć jest bardzo ważna w budowaniu pewności siebie, jest to również czynnik integracyjny. Bierzemy również czynny udział w dekorowaniu sali z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nasza sala jest zwykle na czołowych miejscach w konkursie Samorządu Uczniowskiego na najładniej udekorowaną salę. Oprócz budowania świątecznej atmosfery, jest to również moment kiedy cała klasa jednoczy się i pracuje razem.
6. Przygotowywanie uczniów do konkursów
Zarówno w okresie stażu jak i przed nim przygotowywałam uczniów do różnych imprez językowych oraz konkursów, w których nierzadko udawało im się zająć czołowe miejsca.
Konkursy Językowe:
2013r. — Wojewódzki Konkurs Języków Obcych. Organizacja: Uniwersytet Szczeciński (Antonii Gruszka 19 miejsce)
2015r. — Wojewódzki Konkurs Języków Obcych. Organizacja: Uniwersytet Szczeciński (Julia Czurłowska)
Konkursy literackie:
2015r. — „All about...”.Organizacja: Zespół Szkół nr6 w Szczecinie- Martyna Tańska (wyróżnienie w kategorii poezja)
2016r. — „All about...”.Organizacja: Zespół Szkół nr6 w Szczecinie- Julia Chyra (II miejsce w kategorii poezja) oraz Marta Baranowska (wyróżnienie w kategorii proza)
2017r. — „All about...”.Organizacja: Zespół Szkół nr6 w Szczecinie-Julia Mierzejewska (I miejsce w kategorii poezja) Michał Malicki (wyróżnienie w kategorii proza)
Imprezy Językowe:
21.03.2014r. — Everybody Can Sing oraz szkolny konkurs Poliglota-przygotowanie występujących uczniów
24.03.2015r. — Dzień Języków Obcych oraz szkolny konkurs Poliglota-przygotowanie występujących uczniów
21.03.2016r. — Dzień Języków Obcych oraz szkolny konkurs Poliglota-przygotowanie występujących uczniów
7. Organizacja imprez szkolnych
Ważnym elementem życia szkoły są imprezy szkolne zaplanowane w kalendarzu imprez. Pozwalają one wykazać się kreatywnością, zdolnościami manualnymi oraz organizacyjnymi. Sprawdzają i rozwijają umiejętność pracy w grupie jak również kształtują cechy przywódcze. Są również świetnym czynnikiem integrującym klasę. Wraz ze swoimi uczniami byłam zaangażowana w organizację następujących imprez szkolnych:
Pożegnanie klas III (kwiecień 2014)
Zakończenie roku klas III to piękna okazja do podsumowań, podziękowań oraz wzruszeń. Wraz z klasą 2a staraliśmy się, aby w tym dniu to absolwenci naszego liceum byli w centrum uwagi. Z myślą o nich przygotowaliśmy program artystyczny, oraz rozdaliśmy nagrody tym uczniom, którzy najbardziej zapisali się w pamięci nauczycieli. Całość zamknęła wzruszająca prezentacja zawierająca zdjęcia z okresu 3 klas szkoły.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej (październik 2014)
Impreza z okazji Dnia Nauczyciela miała charakter chemiczno-przyrodniczy zgodnie z profilem mojej klasy wychowawczej. Nauczyciele zostali przyrównani do pierwiastków chemicznych, odpowiadającym ich charakterom, a klasa 2a wystawiła skecz pt. „W szkolnej dżungli” parodiujący życie w szkole. Napisany przeze mnie scenariusz do przedstawienia został zainspirowany skeczem polskiego kabaretu Smile.
Dzień Języków Obcych (marzec 2014,2015, 2016)
Wydarzenie językowe w którego skład wchodzi impreza wokalno-teatralna pt. „Everybody San Sing” oraz konkurs Poliglota na najlepszego ucznia pod względem językowym. W czasie tej imprezy uczniowie dobrze się bawiąc, mogą zaprezentować swój talent oraz umiejętności sceniczne, a przy okazji uczą się języka obcego.
Obchody 70-lecia III LO (październik 2016)
Wraz z klasą Ib zorganizowaliśmy loterię fantową podczas której uczestnicy festynu wspierali szkołę kupując losy i wygrywając nagrody. Fundusze na nagrody pozyskaliśmy sami znajdując sponsora. Uczniowie w przebraniach klauna byli również odpowiedzialni za zabawianie młodszych gości festynu. Wykonali także część zdjęć z obchodów.
Pożegnanie klas III (kwiecień 2017)
Kolejny raz mogłam zorganizować imprezę podsumowującą trzyletni okres nauki w liceum. Tym razem, z klasą 2c, przenieśliśmy się do magicznego zamku Trójgwart stylizowanego na Hogwart z serii książek „Harry Potter”. Tym razem moja klasa wymyśliła i wykonała dekoracje oraz rekwizyty, które z pewnością przyczyniły się do niepowtarzalnej atmosfery całej imprezy. Uczniowie mojej klasy brali również udział w prowadzeniu imprezy i w pokazie artystycznym.

TREŚĆ ZADANIA:
Rozp. §8 ust 2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz dokumentowanie awansu w formie elektronicznej.
Chcąc być nowoczesnym nauczycielem, bardzo często wykorzystuję nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej oraz komunikacyjnej. Tworzenie sprawdzianów, rozkładów materiału oraz arkuszy pracy przy pomocy komputera przyspiesza i porządkuje moją pracę. Mogę również w łatwy sposób dzielić się nią z innymi nauczycielami zarówno w mojej szkole jak i po za nią. Moje karty pracy znajdują się m.in. na portalach busyteacher.com oraz eslprintables.com, gdzie, aby pobrać arkusz nauczyciel musi najpierw podzielić się swoją pracą. Inni nauczyciele mogą ocenić dany arkusz i zostawić komentarz. Opublikowałam również swój plan rozwoju zawodowego na stronie edux.pl licząc na to, że zainspiruję innych nauczycieli swoimi działaniami.
Używanie nowoczesnych technologii to również czynnik uatrakcyjniający zajęcia tak bardzo „zdigitalizowanej” dzisiejszej młodzieży. Na swoich lekcjach często używam programów to powtórek słownictwa i struktur gramatycznych takich jak quizlet.com lub kahoot.com. Korzystam z Internetu, aby poszukiwać inspiracji do lekcji, poszerzać swoją wiedzę językową oraz kulturową.
2. Tworzenie własnych prezentacji multimedialnych.
Użycie prezentacji podczas zajęć jest z pewnością urozmaiceniem oraz usprawnieniem przebiegu zajęć. Najczęściej korzystam z programu PowerPoint. Prezentacje dają mi możliwość zilustrowania pewnych zagadnień przykładami użycia, ilustracjami, fragmentami filmów, co z pewnością ułatwia zapamiętywanie i buduje skojarzenia. Mogę również przeprowadzać ćwiczenia utrwalające, co ma dodatkowy walor ekologiczny i ekonomiczny, ponieważ nie zużywam nadmiernej ilości papieru.
Narzędzie prezentacji towarzyszy mi od dawna podczas zebrań z rodzicami, gdzie mogę pokazać aktywność klasy podczas roku szkolnego oraz w łatwy i szybki sposób przekazać ważne informacje czy statystyki. Z rozmów z rodzicami wnioskuję, że cenią sobie taki sposób przekazywania informacji jako, że mają pełniejszy obraz życia szkolnego, a zebranie jest bardziej uporządkowane.
3. Lekcje języka angielskiego w pracowni komputerowej
Co najmniej raz w roku organizuję lekcje projektowe w pracowni komputerowej. Celem takich zajęć jest praca z autentycznym językiem na stronach internetowych jak również poszerzanie wiedzy ogólnej uczniów. Najczęściej po takich zajęciach muszą oni zaprezentować rezultaty swojej pracy, przez co rozwijają umiejętność autoprezentacji oraz budują pewność siebie.
20.06.2015r.—Ways to practise English online
Uczniowie szukali najlepszych stron internetowych do nauki angielskiego. Wspólnie stworzyliśmy bazę dobrych adresów www.
17.02.2016r.—Frankenstein in Art
Uczniowie w parach szukali obecności wątków powieści „ Frankenstein” w muzyce, sztuce oraz literaturze a następnie przygotowali prezentację z omówieniem.
28.04.2017r.—Youthful Cities
Uczniowie w parach szukali informacji na temat wylosowanego europejskiego miasta przyjaznego młodym ludziom. W oparciu o znalezione informacje przygotowali prezentację z omówieniem.
4. Lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
Materiał audiowizualny jest nieodzownym elementem w pracy z uczniem na lekcjach języka angielskiego. W swojej pracy wykorzystuję bogate zasoby portali youtube.com oraz vevo.com gdzie znajdują się filmy, do których sama tworzę karty pracy. Są to zwykle materiały autentyczne oraz bieżące, przez co uczniowie uczą się języka w ujęciu naturalnym, oraz nowoczesnym. Pracuję również z programami interaktywnymi, które są dodatkiem do podręczników szkolnych. Materiały w nich zawarte poszerzają treści ujęte w podręczniku o dodatkowe ćwiczenia oraz interaktywne gry a tym samym uatrakcyjniają zajęcia i pomagają w zapamiętywaniu treści.
5. Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej
Na bieżąco opisuję przedsięwzięcia szkolne, które organizuję oraz zamieszczam relacje zdjęciowe na stronie szkoły. Od 2 lat jestem również jednym z administratorów szkolnej strony facebook, gdzie relacjonuję przedsięwzięcia oraz projekty szkolne ilustrując je zdjęciami. Byłam inicjatorem akcji 70 zdjęć na 70-lecie, gdzie niemal codziennie ukazywały się wspominkowe posty ilustrowane archiwalnymi zdjęciami. Akcja ta cieszyła się dużym powodzeniem absolwentów, a nasze archiwa powiększyły się o kolejne cenne fotografie nadesłane przed byłych uczniów i nauczycieli. Działalność ta, nie tylko dokumentuje moje działania oraz przedsięwzięcia innych nauczycieli, ale przede wszystkim przyczynia się do informowania uczniów i ich rodziców, promowania szkoły w środowisku lokalnym i budowania jej pozytywnego wizerunku.
6. Współpraca z rodzicami i uczniami poprzez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową szkoły.
Dziennik librus, strona internetowa szkoły oraz szkolna strona na portalu facebook to narzędzia, które bardzo usprawniają pracę nauczyciela. Dzięki nim mam bieżący kontakt z rodzicami, uczniami i nauczycielami, mogę otrzymywać wiadomości z usprawiedliwieniami nieobecności, zamieszczać ogłoszenia oraz informować grono pedagogiczne o wszelkich pilnych sprawach wychowawczych. Jest to niesamowita oszczędność czasu, jak również narzędzie porządkujące pracę. Wiem, kto przeczytał moją wiadomość, a kogo muszę jeszcze „doinformować”. Wszelkie usprawiedliwienia mam również zarchiwizowane.
7. Udział w projekcie etwinning w ramach programu Erazmus +.
Projekt etwinning daje ogromne możliwości rozwoju ponieważ zakłada podjęcie współpracy nad konkretnym projektem z nauczycielami i uczniami z innych szkół po za granicami kraju oraz wykorzystanie szeregu narzędzi TIK. Wymagają one jednak szeregu szkoleń stacjonarnych jak i szkoleń online oraz poważnego zaangażowania czasowego. Jestem entuzjastką działań w ramach tego programu, jednak nieplanowane zadania w trakcie stażu jak np. udział w wymianie polsko-niemieckiej, opieka nad stażystką czy też opieka nad Samorządem Uczniowskim ograniczyły moje możliwości czasowe. Nie rezygnuję jednak z działań w tym kierunku. W maju 2017 odbyłam tygodniowe szkolenie na platformie moodle, które dało mi podstawową wiedzę na temat projektów oraz motywację do dalszego szkolenia się w tym kierunku. W czerwcu rozpoczynam miesięczny kurs online. Wierzę, że w przyszłym roku szkolnym uda mi się dołączyć do projektu z grupą realizującą program rozszerzony nauki języka angielskiego.
TREŚĆ ZADANIA:
Rozp. §8 ust 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Doskonalenie umiejętności dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami
Aktywnie działam w zespole przedmiotowym:
a) dzieląc się zdobytą wiedzą podczas szkoleń, jak również materiałami pozyskanymi w trakcie takich wydarzeń.
b) wspólnie przygotowując testy sprawdzające, jak również diagnozy i arkusze maturalne do przeprowadzania matur próbnych. Nierzadko wymieniamy się arkuszami w trakcie sprawdzania, co zwiększa autentyczność przeprowadzanego egzaminu i przekłada się na bardziej obiektywną ocenę pracy,
c) sporządzając raporty z diagnozy wstępnej, diagnozy po klasie I, matur próbnych oraz matur majowych i przekazując wnioski do dalszej pracy innym nauczycielom,
d) udostępniając ciekawe materiały do lekcji jak również samodzielnie wykonane karty pracy oraz prezentacje multimedialne,.
e) przeprowadzając lekcję otwartą w dniu 15.01.2015r. dla grona pedagogicznego III LO, której celem było obserwowanie efektywności pracy ucznia. Uczniowie doskonalili sprawności receptywne oraz produktywne, a po każdym zadaniu można było zaobserwować czy efektywnie i w jakim stopniu uczniowie zrealizowali dane zadanie. W trakcie lekcji wykorzystałam również technologie TIK przygotowując prezentację oraz wykorzystując program do powtórek słownictwa kahoot.it.
Współpraca ta jest źródłem inspiracji, czynnikiem motywacyjnym do dalszego rozwoju, a jednocześnie usprawnieniem mojej pracy oraz pracy koleżanek.
2. Współpraca z innymi nauczycielami
Moja współpraca z gronem pedagogicznym odbywa się na różnych polach. M.in.:
a) uczestniczę w lekcjach otwartych odbywających się w naszej szkole, biorę aktywny udział w ich omówieniu,
b) korzystam z materiałów przygotowanych przez nauczycieli mojego zespołu przedmiotowego,
c) aktywnie działam przy organizacji imprez szkolnych (m.in. zakończenie roku szkolnego klas III, obchody Dnia Edukacji Narodowej, Dni Języków Obcych, imprezy szkolne organizowane w ramach SU)
d) promuję aktywność innych nauczycieli umieszczając relacje zdjęciowe oraz opisy wydarzeń w Internecie
e) organizuję wyjścia edukacyjne takie jak wyjazdy na wykłady i warsztaty w ramach Festiwalu Nauki, wyjazdy do teatru w Schwedt.
f) współorganizuję wyjazdy edukacyjno-wychowawcze takie jak np. wyjazd do Berlina, wycieczka do Trójmiasta, wyjazd do zoo w Eberswalde, wyjazd do Przelewic.
g) współpracuję z wychowawcami innych klas przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz formułowaniu wniosków do dalszej pracy.
h) współpracuję z nauczycielami z innych szkół m.in. podczas matur ustnych z języka angielskiego oraz uczestnicząc w pracach zespołu egzaminacyjnego OKE sprawdzającego pisemne arkusze maturalne.
TREŚĆ ZADANIA:
Realizacja zadań z §8 ust 2 pkt 4
1. (§8 ust 2 pkt 4 a)
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
W roku szkolnym 2013/2014 opracowałam program zajęć projakościowy pt. „Rozwiąż język”, mających na celu przygotowanie uczniów klas trzecich do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Był on realizowany w ramach Miejskiego Programu Wspierania Języków Obcych. Zakładał on opanowanie języka angielskiego na poziomie zapewniającym sprawne komunikowanie się w życiu codziennym oraz swobodne wypowiadanie się na tematy złożone jak również wzrost pewności siebie w sytuacji posługiwania się językiem angielskim. Miał on również na celu lepsze przygotowanie do ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Stwarzane sytuacje komunikacyjne oraz materiał ćwiczeniowy (obrazki, filmy, materiał stymulujący) pozwoliły na usprawnienie umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Opracowanie programu pozwoliło mi podnieść własne umiejętności dydaktyczne jak również wpłynąć pozytywnie na wyniki matur. Nadmienię, że wszyscy uczestnicy programu zdali maturę ustną z wyższym wynikiem niż prognozowany na początku programu.
2. (§8 ust 2 pkt 4 b)
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
W roku 2005 uzyskałam kwalifikacje do przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Przez cały okres stażu aktywnie wykonywałam powierzone mi zadania egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.Od 2014 roku, w sesjach wiosennych pełniłam funkcję przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego i byłam odpowiedzialna za zorganizowanie i prawidłowy przebieg jego pracy. Posiadanie kwalifikacji egzaminatora oraz czynny udział w sesjach egzaminacyjnych pozwoliły mi na bardziej wnikliwą analizę procesu dydaktycznego przygotowującego uczniów do egzaminu maturalnego. Po analizie trudności, jakie sprawiły uczniom poszczególne zadania egzaminacyjne, wiem do jakich elementów kształcenia powinnam przywiązywać większą uwagę, co bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia efektywności mojej pracy jako nauczyciela języka angielskiego.
Znajomość kryteriów oceniania i schematów punktowania jest mi niezbędna do sprawdzania i punktowania próbnych pisemnych egzaminów maturalnych z języka angielskiego przeprowadzanych każdego roku w naszej szkole. Ułatwia również układanie i ocenianie sprawdzianów pisemnych, których zadaniem jest przygotowanie uczniów do egzaminu dojrzałości i zapoznanie ich z formą arkusza.
3. (§8 ust 2 pkt 4 c)
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Aby podsycać zainteresowanie młodzieży przedmiotem nie wystarczy jedynie prowadzić ciekawe zajęcia. Powinny być one wzbogacone o inne działania o charakterze dydaktyczno-wychowawczym. Z tego względu staram się poszerzać zakres działań szkoły o następujące aktywności:
Organizacja wyjść na wykłady w ramach Szczecińskiego Festiwalu Nauki.
Co roku nawiązuję kontakt z pracownikami naukowymi US i ZUT, aby uczestniczyć w warsztatach i wykładach organizowanych przed te uczelnie w ramach Szczecińskiego Festiwalu Nauki. Uczniowie mają możliwość poznania ciekawych tematów często wykraczających po za program nauczania w szkole ponadgimnazjalnej oraz skorzystania z bazy naukowej lokalnych uczelni. Ma to nierzadko wpływ na późniejszy wybór studiów.
Organizacja wyjazdów na sztuki anglojęzyczne do teatru w Schwedt.
Od 4 lat nasi uczniowie biorą udział w wyjazdach do teatru w Schwedt na sztuki wystawiane w języku angielskim przez amerykańską grupę TNT American Theatre Group. Aktorzy biorą na warsztat znane dzieła literatury angielskiej i amerykańskiej, a więc jest to okazja do poszerzenia wiedzy o elementy kultury. Kontakt z żywym słowem jest niezapomnianym przeżyciem, uczniowie mogą zweryfikować swój poziom języka oraz doświadczyć innego podejścia do realizacji przedstawienia teatralnego niż w Polsce.
Organizacja Dni Języków Obcych
Od 10 lat, w naszej szkole współorganizuję Dni Języków Obcych, imprezę językową organizowana przez zespół nauczycieli języków obcych, w ramach której młodzież bierze udział w szeregu działań. Główne aktywności odbywające się w tym czasie to „Everybody Can Sing”— koncert muzyczno-rozrywkowy, podczas którego uczniowie śpiewają znane przeboje angielsko i niemiecko-języczne oraz przedstawiają skecze i prezentacje w tych językach. Organizowany jest również szkolny konkurs „Poliglota” w którym wyłaniany jest uczeń najlepiej władający językiem angielskim i niemieckim. Impreza ta z pewnością wpływa na zainteresowanie młodzieży językami obcymi, daje im możliwość wykazania się w inny sposób niż tylko na lekcjach przez co wzmacnia ich poczucie własnej wartości. Osoby biorące udział jako publiczność mają możliwość obcowania z żywym językiem, przez co również ćwiczą sprawności receptywne.
Organizacja wycieczek szkolnych
Co roku biorę udział, jak również organizuję wyjazdy o charakterze dydaktycznym wychowawczych oraz integracyjnym.
10.09-13.09.2013r.—wycieczka do Trójmiasta
Klasa 2c oraz 2a pojechały na wycieczkę do Trójmiasta, którą organizowałam wraz z wychowawcą klasy 2a. Program wycieczki obfitował zarówno w zajęcia typowo integracyjne, jak i edukacyjne warsztaty m.in. w centrum Hewelianum oraz Akwarium w Gdyni. Uczniowie poznali również historię najważniejszych miejsc w Gdańsku (Stare Miasto, Oliwa, Westerplatte) oraz regionu Kaszub (CER Szymbark). Wycieczka przyczyniła się do integracji klasy, a mnie pozwoliła bliżej poznać wychowanków. Zdobyte informacje mogłam później wykorzystać w swojej pracy wychowawczej. Wycieczkę organizowałyśmy we własnym zakresie co obniżyło koszty i pozwoliło na uczestnictwo mniej zamożnych uczniów.
27.05.2014r. —wyjazd do zoo w Eberswalde (Niemcy).
Zorganizowałam wyjazd klasy 2c, której byłam wychowawcą, do zoo w Eberswalde, gdzie klasa wzięła udział w lekcji biologii na terenie zoo jak również zwiedziła wystawę dotyczącą wykorzystania energii odnawialnych i zobaczyła podnośnię statków w Nidefienow.
03.10-10.10.2015r. —uczestnictwo w wymianie ze szkołą niemiecką w Itzehoe.
Wraz z nauczycielką języka niemieckiego oraz grupą polskich uczniów przebywaliśmy u rodzin niemieckich w Itzehoe, gdzie uczniowie mogli ćwiczyć język niemiecki, a nierzadko również język angielski zapoznać się z kulturą i historią Niemiec podczas zwiedzania Hamburga czy Lubeki oraz zacieśnić więzi z przyjmującymi ich kolegami ich rodzinami. Szczególnie ciekawy był czas spędzony w niemieckiej szkole i możliwość porównania dwóch systemów edukacyjnych.
11.09.2016r. —wyjazd integracyjny do Niechorza
Tradycyjnie już klasy pierwsze wyjeżdżają na 2-dniowy wyjazd integracyjny w drugim tygodniu września. Podczas takiego pobytu uczniowie poznają swoich kolegów z klasy oraz wychowawców uczestnicząc w wielu integracyjnych działaniach takich jak warsztaty z pedagogiem szkolnym, zajęcia z wychowawcą oraz zajęcia sportowe i zabawy na plaży. Podczas pobytu nad morzem starałam się porozmawiać z każdym uczniem z mojej klasy, jak również zaobserwować typy osobowości uczniów i tworzące się relacje między klasowe. Kolejny już raz uczniowie wzięli udział w stworzonej przeze mnie grze „Gra o Statut” , gdzie w dwuosobowych drużynach odpowiadali na najważniejsze pytania dotyczące szkolnego prawa. Gra ta pozwoliła w formie zabawy zapoznać się z najważniejszymi paragrafami w statucie szkolnym. Podczas wyjazdu wybraliśmy również samorząd klasowy.
Opieka nad Samorządem Uczniowskim
Przez dwa lata stażu, wraz nauczycielką języka angielskiego, sprawowałam opiekę nad Samorządem Uczniowskim. Pod naszą opieką uczniowie zorganizowali:
a) Otrzęsiny klas pierwszych ( Wrzesień 2015 i 2016 roku)
Impreza mająca na celu „przywitanie” uczniów klas I oraz przyjęcie ich do grona uczniów III Liceum po wykonaniu serii zadań. Impreza ma na celu integrację środowiska uczniowskiego poprzez zabawę i międzyklasową rywalizację.
b) Andrzejki (Listopad 2015 i 2016 roku)
Impreza szkolna będąca połączeniem tradycyjnego wróżenia andrzejkowego oraz akcji charytatywnej, podczas której pieniądze są zbierane na szczytne cele. Podczas tego dnia uczniowie poznają tradycję andrzejkową oraz wspierają potrzebujących.
c) Szkolne „Mikołajki” (6 grudnia 2015 i 2016 roku)
Miły akcent w dniu 6 grudnia, gdzie grupa w składzie Mikołaj i dwie Śnieżynki umilają dzień rozdając cukierki uczniom i nauczycielom.
d) Góra grosza (Grudzień 2015 roku)
Akcja charytatywna polegająca na zbieraniu monet o niskim nominale, z której dochód przekazywany jest na pomoc dzieciom z domu dziecka.
e) Paczka dla Bohatera (grudzień 2015 i 2016 roku)
Zbiórka żywności niepsującej się dla osób starszych, które zasłużyły się w walce o wolność Polski.
f) Konkurs Bożonarodzeniowy na najładniej udekorowaną klasę. (grudzień 2015 i 2016 roku)
Konkurs podczas którego klasy dekorują swoje klasy oraz rywalizują o miano najlepszego w świątecznym strojeniu.
g) Dzień Karnawałowy (luty 2016 i 2017 roku)
Dzień, w którym uczniowie żegnają karnawał muzyką na przerwach oraz przebraniami, zwykle tematycznymi.
h) Szkolne Walentynki (luty 2016 i 2017 roku)
Dzień, w którym szkoła „tonie” w serduszkach, a uczniowie i nauczyciele mogą wysłać sobie nawzajem miłe słowa w formie walentynkowej przesyłki.
i) Dni Otwarte (2016 i 2017 rok)
Uczniowie w ramach działań SU są zaangażowani w oprowadzanie gimnazjalistów po szkole i informowanie ich o ofercie naszego Liceum.
j) Targach Edukacyjnych w Szczecińskim Technoparku (Kwiecień 2016 roku)
Uczennice działające w SU promowały szkołę dyżurując przy stanowisku promocyjnym, rozdając ulotki oraz opowiadając o ofercie placówki.

k) Tydzień Czytania (Czerwiec 2016 roku)
Akcja mająca na celu propagowanie czytelnictwa, podczas której uczniowie udekorowali szkołę fragmentami ulubionych książek oraz wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Odbył się również konkurs czytelniczy, oraz heppening czytelniczy zakończony wspólnym zdjęciem.
l) Promocja szkoły (2017 rok)
Połączone siły grupy działające w ramach programu „Lider Zachodniopomorski” oraz SU zorganizowały akcję rozdawania kwiatów na pierwszy dzień wiosny nazwaną „Akcja Żonkil”. Inicjatywa ta miała na celu zaproszenie gimnazjalistów z klas III na Dzień Otwarty.
Działalność Samorządu Uczniowskiego ma ogromne znaczenie. Uczniowie integrowali się, uwrażliwiali się na potrzeby innych, poznawali polską tradycje i historię, uczyli się odpowiedzialności oraz ćwiczyli się w organizacji imprez.
4. (§8 ust 2 pkt 4 e)
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.

Trzykrotnie pełniłam obowiązki nauczyciela wychowawcy podczas pracy w III LO. Jako nauczyciel-wychowawca dbałam o integrację zespołu klasowego jeżdżąc na wyjazdy integracyjne, wycieczki szkolne oraz organizując imprezy klasowe i szkolne . Stale współpracuję z pedagogiem szkolnym konsultując się w sytuacjach problematycznych. Poznaję sytuację rodzinną oraz materialną uczniów podczas rozmów indywidualnych, godzin wychowawczych oraz poprzez anonimowe ankiety. Systematycznie monitoruję postępy w nauce oraz frekwencję, a w razie problemów, reaguję. Właściwe relacje nawiązuję również z rodzicami uczniów poprzez spotkania na zebraniach szkolnych jak i rozmowy indywidualne i ankiety. Wszystkie te działania pozwalają mi zorientować się, kto potrzebuje pomocy, i jaki rodzaj pomocy jest potrzebny. Dzięki moim działaniom uczniowie mają poczucie wsparcia oraz wiedzą, że mają się do kogo zwrócić w razie potrzeby. Z pewnością wpływa to korzystnie na ich podejście do obowiązku szkolnego oraz wzmacnia pozytywny odbiór szkoły.

Opieka nad praktykantką
W kwietniu 2014 roku sprawowałam opiekę nad praktykantką, studentką II roku studiów magisterskich filologii angielskiej uniwersytetu w Szczecinie, która zgłosiła się do naszej szkoły z prośbą o umożliwienie jej odbycia praktyki.
Organizacja praktyki studenckiej obejmowała cztery tygodnie zajęć, w sumie 60 godzin. W ich trakcie zapoznałam studentkę z dokumentami szkoły tj. Statutem III LO, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Przedmiotowym Systemem Oceniania oraz Programem Wychowawczym.
W pierwszym tygodniu praktyk praktykantka obserwowała prowadzone przeze mnie lekcje pogłębiając w ten sposób znajomość metod i form nauczania w zakresie języka angielskiego. W następnych tygodniach sama prowadziła zajęcia ujęte podstawą programową. Przygotowywała konspekty oraz dodatkowe materiały do zastosowania podczas lekcji pod moim kierunkiem. W czasie praktyk studentka poznała również charakter pracy wychowawczej, pracę biblioteki oraz pracę na zajęciach poza lekcyjnych. Opieka nad praktykantką dała mi możliwość doskonalenia własnych metod pracy, poznania mocnych i słabych stron prowadzonych przeze mnie zajęć, podnoszenia jakości pracy szkoły. Przyczyniła się również do kształcenia nowych kadr nauczycielskich.

Organizowanie pomocy materialnej przy zakupie przy zakupie podręczników dla potrzebujących.
Współpracując z wydawnictwami Nowa Era, Macmillan, Express Publishing oraz Pearson pozyskiwałam bezpłatne egzemplarze podręczników oraz zeszytów ćwiczeń i przekazywałam je osobom, których nie było stać na ich zakup. Ponieważ podręczniki do języków obcych należą do najdroższych na rynku, rokrocznie udostępniam mój rabat w księgarniach językowych, aby w choć niewielkim stopniu ulżyć wydatkom szkolnym rodziców naszych uczniów.

TREŚĆ ZADANIA:
Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Rozp. §8 ust 2 pkt 5
Współpraca z pedagogiem szkolnym
Jako wychowawca klas, ale również nauczyciel przedmiotu, jestem w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym. Konsultuję z nim problemy uczniów oraz zgłaszam wszelkie niepokojące zachowania. Nierzadko wspólnie podejmujemy działania zmierzające do mediacji, załagodzenia konfliktów, poprawy frekwencji czy też wyników w nauce. Kierujemy również rodziców oraz uczniów do odpowiednich instytucji, takich jak np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w przypadkach, które wymagają takich działań (opinie psychologiczno-pedagogiczne, nauczanie indywidualne). Działania te powodują, że uczniowie jak i rodzice są wspierani przed szkołę, a przez to darzą szkołę większym zaufaniem. Mogą także szybciej przezwyciężyć trudności, co przekłada się na poprawę samopoczucia i nierzadko osiąganie lepszych wyników edukacyjnych.
Współpraca z rodzicami
Ścisła współpraca z rodzicami to podstawa w pracy z uczniem, zarówno wychowankiem w klasie jak i uczniem w grupie językowej. Często problemy wychowawcze oraz dydaktyczne mają źródło w rodzinnym domu. Dlatego staram się nawiązać jak najbliższy kontakt z rodzicami swoich uczniów, aby mieć pełen obraz sytuacji. Po za spotkaniami na zebraniach szkolnych, jestem w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami uczniów, jak również spotykam się z niektórymi indywidualnie. Wielokrotnie, na prośbę rodziców, pisałam opinie o uczniach dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Dzięki tym działaniom rodzice chętnie angażują się w szkolne akcje piekąc ciasta, pomagając przy organizacji studniówek czy też zasilając konto Rady Rodziców.
Obserwacja wychowanków
W mojej pracy wychowawczej wiem, że szybkie działanie jest podstawą sukcesu wychowawczego. Dlatego na bieżąco monitoruję frekwencję oraz konsekwentnie rozliczam uczniów z nieobecności. Śledzę również postępy w nauce i przeprowadzam rozmowy indywidualne z osobami zagrożonymi porażką edukacyjną. W razie potrzeby organizuję spotkania z rodzicami lub pedagogiem, jeśli problem jest bardziej złożony. Współpracuję również z innymi wychowawcami oraz nauczycielami przedmiotowymi i zasięgam informacji o zachowaniu i postępach uczniów.
W trakcie trwania stażu dwa przypadki uczniów szczególnie zapisały się w mojej pamięci i z tego względu postanowiłam dokonać ich analizy.
Pierwszy przypadek to uczennica o egzotycznych korzeniach, pochodząca z rodziny mieszanej kulturowo i religijnie. W gimnazjum była z tego powodu prześladowana i wykluczona, a rodzice bali się podobnej sytuacji w nowej szkole.
Drugi przypadek to uczennica u której zdiagnozowano głęboką dysleksję i dysgrafię. Uczennica wykazywała dużą niechęć do uczenia się języków, w szczególności do pisania prac stylistycznych, co groziło nieuzyskaniem promocji do następnej klasy. Dokonałam opisu i analizy tych przypadków edukacyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.