X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34903
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Emilia Sikora-Felek
NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. DR JANUSZA PETERA
W TOMASZOWIE LUBELSKIM

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2014 r.
PRZEWIDYWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2017 r.
CEL PODSTAWOWY: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Podstawa prawna:
— Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr 260, poz.2593 ze zm.)
— Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr. 214 poz. 1580)
— Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r. nr97, poz.674, z późn. zm. )

Główne cele awansu:
1. 1. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2. 2. Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3. 3. Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywam staż.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

I

§ 7.2 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

Lp. Zadania Sposoby i formy realizacji Dokumentacja pracy nauczyciela Terminy realizacji
1. Współpraca z opiekunem stażu Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem Kontrakt pomiędzy stażystą a opiekunem IX 2014 r.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego IX 2014 r.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu Harmonogram spotkań Na bieżąco
Obserwacje lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu Wnioski z obserwacji W okresie stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Konspekty i scenariusze zajęć W okresie stażu
2. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy Uczestniczenie w lekcjach otwartych i ich prowadzenie, wykorzystywanie zdobytej wiedzy na lekcjach Listy osób uczestniczących w lekcjach otwartych
Konspekty i scenariusze lekcji Na bieżąco
Współpraca z innymi nauczycielami Przygotowywanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych oraz uroczystości szkolnych Zaświadczenia organizatorów
Lista laureatów/ uczniów wyróżnionych
Protokoły
Scenariusze uroczystości szkolnych W okresie stażu
Udział w kursach, konferencjach, dniach otwartych języka angielskiego, warsztatach metodycznych, szkoleniach Rady Pedagogicznej Wykorzystywanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń w pracy, doskonalenie umiejętności dydaktyczno –wychowawczych Zaświadczenie organizatorów szkoleń W okresie stażu
Samokształcenie Studiowanie specjalistycznej literatury, źródeł internetowych i stosowanie zdobytej wiedzy na lekcjach Lista przydatnych źródeł
Konspekty zajęć W okresie stażu
3. Dokonywanie ewaluacji własnych działań i ocenianie ich skuteczności Diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz ich potrzeb edukacyjnych, analiza ich predyspozycji i zainteresowań, współpraca z rodzicami, analiza swoich słabych i mocnych stron Testy diagnozujące
Analizy sprawdzianów
Test „Dobry start”
Test „Po klasie ...”
Test kompetencji szóstoklasisty W okresie stażu
Udział w pracach zespołu dokonującego ewaluacji wewnętrznej szkoły Uczestniczenie w spotkaniach Zaświadczenie Dyrektora szkoły W okresie stażu

II

§ 7.2 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

Lp.
Zadania

Sposoby i formy realizacji
Dokumentacja pracy nauczyciela
Terminy realizacji
1. Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów Organizacja i prowadzenie koła języka angielskiego dla uczniów zdolnych, przygotowanie uczniów do konkursów kuratoryjnych, przedmiotowych, olimpiad, rozwijanie zainteresowań uczniów
Organizacja i prowadzenie zajęć wyrównawczych z uczniem słabym Dzienniki zajęć pozalekcyjnych w okresie stażu
2. Uwzględnianie w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych Współpraca z pedagogiem szkolnym, organizowanie prelekcji podczas lekcji wychowawczej Zapis w dzienniku lekcyjnym
Zaświadczenia pedagoga na bieżąco
Współpraca z instytucjami samorządowymi i innymi podmiotami ( Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, MOPS, Policja, TDK itp.) Udział w akcjach charytatywnych, programach profilaktycznych, spektaklach, organizacja lekcji wychowawczych z funkcjonariuszami Policji, pracownikami PPP Zapisy w dzienniku lekcyjnym na bieżąco
Współpraca ze szkolną higienistką Organizacja pogadanek o tematyce prozdrowotnej Zapis w dzienniku lekcyjnym na bieżąco
Współpraca z rodzicami Zebrania z rodzicami, rozmowy indywidualne Zapis w dzienniku lekcyjnym na bieżąco
Praca w zespole wychowawczym
Współpraca z nauczycielami-wychowawcami Zaświadczenie Dyrektora szkoły na bieżąco
Opieka nad uczniami podczas wyjść, imprez wewnętrznych i zewnętrznych Uczestnictwo w imprezach szkolnych, klasowych, lokalnych, uroczystościach integracyjnych i dyskotekach, organizacja wycieczek Zapisy w dzienniku lekcyjnym, zdjęcia,
Karty wycieczek w okresie stażu

III

§ 7.2 pkt. 3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Lp.
Zadania
Sposoby i formy realizacji
Dokumentacja pracy nauczyciela
Terminy realizacji
1. Wykorzystywanie komputera i Internetu w pracy i w życiu codziennym Wykorzystanie komputera, Internetu i tablicy interaktywnej jako środka dydaktycznego przy prowadzeniu lekcji, rekomendacje stron wspomagających naukę uczniom; wykorzystanie zasobów multimedialnych do pracy na lekcji Adresy stron internetowych
Konspekty i scenariusze lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej cały okres stażu
2. Organizacja warsztatu pracy
Opracowywanie testów, scenariuszy lekcji, pokazów slajdów, prezentacji multimedialnych, kart pracy, dyplomów, analiz sprawdzianów i innych materiałów dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych
Testy
Konspekty lekcji
Pokazy slajdów na bieżąco
3. Wykorzystywanie komputera i Internetu do komunikacji z uczniami, nauczycielami, rodzicami Kontakty z nauczycielami, uczniami, rodzicami drogą mailową, publikacje scenariuszy lekcji, planu rozwoju zawodowego w serwisach internetowych, udział w forach Publikacja w Internecie
w miarę potrzeb
4. Wykorzystanie komputera i Internetu do samokształcenia Udział w webinariach, video szkoleniach, konferencjach i innych formach podnoszenia kwalifikacji Zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia w okresie stażu

IV

§ 7.2 pkt. 4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

Lp.
Zadania
Sposoby i formy realizacji
Dokumentacja pracy nauczyciela
Terminy realizacji
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej, udział w kursach, szkoleniach, warsztatach Lista źródeł literatury
Zaświadczenia w okresie stażu
2. Pedagogizacja rodziców Regularne kontakty z rodzicami, pogadanki, prelekcje Zapisy w dzienniku lekcyjnym na bieżąco
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, nauczycielami wychowawcami Diagnozowanie, rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów, indywidualizacja nauczania Wnioski na bieżąco

V

§ 7.2 pkt. 5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ ODBYWAM STAŻ

Lp.
Zadania
Sposoby i formy realizacji
Dokumentacja pracy nauczyciela
Terminy realizacji
1. Dalsze poznawanie organizacji, zadań
i zasad funkcjonowania szkoły Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
i dokumentacji szkolnej notatki w okresie stażu
2. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego Stosowanie aktów prawa oświatowego w procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do egzaminu kwalifikacyjnego notatki w okresie stażu
3. Udział w konstruowaniu i
modyfikowaniu dokumentów szkolnych Praca przy modyfikacji dokumentów organizujących i regulujących pracę szkoły (statut, WSO, szkolny program wychowawczy i profilaktyczny) notatki w okresie stażu
4. Praca w komisjach egzaminacyjnych Praca w komisjach egzaminacyjnych, konkursowych zaświadczenia w okresie stażu

Wnioski końcowe:
Sporządzony przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego, ze względu na dość długi okres (2 lata 9 miesięcy) oraz wiele zewnętrznych czynników warunkujących przebieg jego realizacji, ma charakter otwarty i może ulec zmianom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.