X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34727
Przesłano:
Dział: Języki obce

Giving directions. Pytanie o drogę - scenariusz lekcji otwartej

Scenariusz lekcji języka angielskiego
Klasa:Vb
Data: 31.03.2017 r.
Autor: Emilia Sikora - Felek
Temat: Giving directions. Pytanie o drogę.

1. Uwagi wstępne
Materiał leksykalny do przyswojenia na lekcji to zwroty używane do pytania o drogę i udzielania wskazówek : go straight on, go past, turn left, turn right, on the left, on the right.
Materiał gramatyczny to zdania pytające w czasie Present Simple używane do pytania o drogę.

2. Cele lekcji

Cele ogólne:
• Zapoznanie z formami pytań i zwrotami używanymi przy pytaniu o drogę i udzielaniu wskazówek.
• Kształcenie umiejętności poprawnego pytania o drogę i udzielania wskazówek.
• Kształcenie umiejętności poprawnego komunikowania się w języku angielskim.

Cele szczegółowe:

• Uczeń potrafi zapytać o drogę i udzielić wskazówek;
• Poznaje i utrwala zwroty wskazujące drogę, poprawnie je wymawia i zapisuje;
• Słucha i czyta tekst ze zrozumieniem i na jego podstawie wskazuje miejsce docelowe;

Cele wychowawcze:

• Tworzenie pozytywnej postawy wobec uczenia się języka obcego;
• Rozwijanie świadomości językowej i interkulturowej uczniów oraz uwrażliwienie ich na jej różnorodność;
• Rozwijanie strategii samodzielnego uczenia się (wykonywanie ćwiczeń);
• Wdrażanie do współpracy z kolegami (praca w parach, grupach).

3. Metody, techniki i formy pracy

Metody i techniki:
• komunikacyjna;
• audiowizualna;
• audiolingwalna;
• ‘guessing game’

Formy:
• Praca z całą klasą –lockstep
• Wypowiedzi chórem;
• Wypowiedzi indywidualne uczniów na forum klasy - turn taking;
• Praca indywidualna - wykonywanie ćwiczeń;
•Praca w parach;
• Praca w grupach.

4. Pomoce dydaktyczne
• Podręcznik i zeszyt ćwiczeń ‘Discover English 1’;
• Tablica interaktywna i ćwiczenia interaktywne przygotowane przez nauczyciela.
• Karty pracy przygotowane przez nauczyciela (ćwiczenia dla uczniów pracujących szybciej, karty samooceny ucznia, praca domowa dla chętnych).

5. Przebieg lekcji
Czynności nauczyciela
Czynności ucznia
Część organizacyjno- porządkowa

Powitanie, sprawdzenie obecności, czynności organizacyjne. Uczniowie przygotowują się do lekcji.
Wprowadzenie

Nauczyciel prosi uczniów o otworzenie podręczników na stronie 65. Nauczyciel odnosi się do poznanej uprzednio historyjki obrazkowej naprowadzając uczniów na temat i cele dzisiejszej lekcji, następnie prosi o otworzenie zeszytów i zapisanie tematu lekcji. Uczniowie patrzą na ilustrację w podręczniku i próbują przewidzieć temat dzisiejszej lekcji, następnie zapisują go w zeszytach przedmiotowych.
Prezentacja

•Nauczyciel dokonuje prezentacji nowego materiału leksykalnego. (formy zdań pytających stosowanych przy pytaniu o drogę).
•Następnie nauczyciel zwraca uwagę na zwroty odpowiednie do udzielania wskazówek. Prosi uczniów o wykonanie zadania 1 str 65 w podręczniku.
•Nauczyciel prosi o zwrócenie uwagi na słownictwo prezentowane na tablicy. Prosi o połączenie obrazków i słów z ich odpowiednikami w języku angielskim. •Uczniowie zapisują pytania w zeszycie.

•Uczniowie łączą obrazki ze słowami pracując samodzielnie, następnie sprawdzają poprawność wykonania zadania, powtarzają nowopoznane słowa.
•Uczniowie utrwalają nowopoznany materiał leksykalny łącząc obrazki i słowa z ich obcojęzycznymi odpowiednikami na tablicy.

Ćwiczenia

•Nauczyciel zwraca uwagę na ćwiczenie 6 str 65 w podręczniku i wyjaśnia uczniom, że korzystając z mapy i usłyszanych wskazówek ich zadaniem jest dotrzeć do dwóch nieoznaczonych miejsc na mapie miasta. •Uczniowie słuchają nagrania, oznaczają brakujące miejsca na mapie miasta. Następnie sprawdzają poprawność wykonania zadania na tablicy.
Nauczyciel prosi o wykonanie zadania z tablicy w parach. Uczniowie pracując w parach uzupełniają tekst brakującymi zwrotami i wskazują drogę.

Utrwalenie nowego materiału

Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy, wyjaśnia uczniom zasady ‘guessing game’, ilustrując je przykładami na tablicy i obrazkiem.

Nauczyciel prosi o wykonanie quizu podsumowującego materiał prezentowany na lekcji (opcjonalnie). Uczniowie pracują w grupach. Udzielają wskazówek jak dojść do odpowiedniego miejsca oznaczonego na mapie. Zadaniem grupy przeciwnej jest dotarcie i odgadnięcie miejsca docelowego.
Podsumowanie

Nauczyciel przypomina jakie nowe wiadomości zdobyli dziś uczniowie ponownie odwołując się do celów lekcji, następnie dokonuje ewaluacji zajęć, nagradza aktywnych uczniów. Uczniowie wskazują na to, czego nauczyli się na dzisiejszej lekcji.
Praca domowa

Nauczyciel zapisuje i objaśnia wykonanie zadania domowego, w tym zadania dla chętnych. Słuchają wyjaśnień nauczyciela, zapisują zadanie domowe
Nauczyciel prosi o wypełnienie karty samooceny.
Uczniowie uzupełniają kartę samooceny, określając poziom umiejętności zdobytych podczas lekcji.
Nauczyciel żegna klasę. Pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.