X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34715
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014
Data zakończenia stażu: 31.05.2017

§ 8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

I. Poznanie procedury awansu zawodowego pozwalającego ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego – ustawy, rozporządzenia, publikacje w prasie fachowej.
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

II.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
1. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli, mającym na celu podniesienie jakości pracy własnej i szkoły. Udział w szkoleniowych radach pedagog., kursach, konferencjach i warsztatach metod.
2. Samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism.
3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.
4. Konsultacje z doradcą metodycznym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora przedszkola. Analiza własnych osiągnięć.

III. Działania mające na celu podniesienie poziomu nauczania.

1. Opracowanie pomocy dydaktycznych na potrzeby planowanych zajęć.

IV. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
1. Prowadzenie zajęć wyrównawczych
2. Stały kontakt z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
3. Współpraca z wychowawcami. Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce oraz zachowania uczniów.
4. Współpraca z rodzicami.

V. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola
1. Analiza dokumentacji, statutu, zestawów programów nauczania dla przedszkoli, planu pracy przedszkola.

VI. Podjęcie kursu z zakresu języka angielskiego
1. Udział w kursie językowym Okres trwania stażu

§8 ust.2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

I. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego/wniosku
2. Opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, pomocy dydaktycznych
3. Projektowanie dyplomów/podziękowań/zaproszeń
4. Wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych
5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
6. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego
7. Obróbka cyfrowa zdjęć grupowych

II. Korzystanie z zasobów informacyjnych i możliwości komunikacyjnych Internetu
1. Korzystanie z informacji dostępnych w Internecie w celu poszerzania swojej wiedzy/przygotowania zajęć
2. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami – fora internetowe
3. Publikacje własnych artykułów, scenariuszy zajęć

III. Prowadzenie przedszkolnej strony internetowej
1. Umieszczanie informacji o grupie na stronie www
2. Umieszczanie aktualnych informacji nt działalności przedszkola

§8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

I. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej
1. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
2. Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą i umiejętnościami nabytymi w czasie trwania kursów i warsztatów
3. Prowadzenie rad szkoleniowych

II. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
1. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli – w szczególności kontraktowych
2. Wspólne organizowanie imprez/uroczystości przedszkolnych z nauczycielami kontraktowymi
3. Udostępnianie własnych scenariuszy oraz pomocy dydaktycznych
4. Współpraca z nauczycielami z zaprzyjaźnionych przedszkoli – zaproszenie na cykl teatrzyków

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

I. Opracowanie i wdrożenie programu własnego „Zdrowe przedszkolaki” 1. Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści
2. Opracowanie programu – przedstawienie go RP, zatwierdzenie
3. Realizowanie programu wg ustalonego planu pracy

II. Propagowanie akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
1. Wdrożenie programu związanego z czytaniem dzieciom.
2. Współpraca z Biblioteką Miejską celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych
3. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach kampanii CPCD
4. Włączenie rodziców i pracowników p-la do współpracy – głośne czytanie dzieciom w ramach „Czytających czwartków”.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

I. Organizacja imprez i konkursów miejskich, lokalnych oraz na terenie przedszkola
1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci
2. Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości według kalendarza zawartego w planie rocznym

II. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów. Udział dzieci w ogólnopolskich akcjach promujących działania wychowanków przedszkola
1. Wspieranie dzieci

III. Udział w akcjach charytatywnych
1. Zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach

IV. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców
1. Prowadzenie zajęć otwartych
2. Zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej przedszkola
3. Systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty
4. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów

V. Udział w formach doskonalenia zawodowego poszerzającego zakres działań dydaktycznych
1. Udział w szkoleniach. Wykorzystanie zdobytych umiejętności do nowych rozwiązań metodycznych

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

I. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
1. Nawiązanie współpr ze specjalistami z poradni
2. Korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno-wychowawczych

II. Współpraca z Komendą Policji
1. Udział w spotkaniach z policjantem z Posterunku Policji w Bytomiu celem zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach

III. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 45 oraz pobliskimi przedszkolami
1. Wystawienie cyklu teatrzyków dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia itp.

IV. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
1. Organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych

V. Współpraca z rodzicami dzieci. Zachęcanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolnym
1. Harmonogram współpracy z rodzicami

VI. Współpraca z wydawnictwem WSiP i MAC
1. Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

I.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
1. Studiowanie literatury fachowej z zakresu pedagogiki i profilaktyki
2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków za pomocą rozmów z uczniem, jego prawnymi opiekunami
3. Kontakt z rodzicami w celu wspólnego rozwiązywania zaistniałych problemów

II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
1. Dokonanie szczegółowej analizy dwóch przypadków problemów edukacyjnych i wychowawczych:
• ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
• systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
• podsumowanie i wnioski

III. Poszerzanie wiedzy z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Podjęcie studiów podyplomowych na kierunku – terapia pedagogiczna
1. Rozpoczęcie studiów podyplomowych
X.2014-II.2016

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.