X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34677
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
ubiegającego się
o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Stanowisko: Nauczyciel przyrody i chemii
Nazwa szkoły:
Opiekun stażu:
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Niezdowie
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym obserwowane zajęcia.
3. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ AWANSU ZAWODOWEGO

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż:
(§6 ust. 1 pkt. 1, §6 ust. 2 pkt. 1*)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu, który określa zakres obowiązków stażysty, jak i opiekuna stażu.

09. 2016

- Kontrakt zawodowy
- Omówienie zasad współpracy

2. Zapoznanie
z procedurą
osiągania awansu
zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Rozporządzenie MEN
z 1.03.2013 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli – Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r. (Dz.U.2013.393)

09. 2016

- Rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie awansu zawodowego

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
Zredagowanie planu rozwoju zawodowego z pomocą opiekuna stażu oraz przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły

09. 2016
- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

4. Zapoznanie się
z oświatowymi aktami prawnymi.
Analiza dokumentacji:
a) Ustawa o systemie oświaty,
b) Karta Nauczyciela,
c) Rozporządzenia MEN.
10. 2016
- Notatki własne

5. Zapoznanie się
z tygodniowym rozkładem zajęć
w szkole, dyżurami, zasadami współpracy Dyrektora
z pracownikami.

Udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

09. 2016

- Potwierdzenie w protokole

6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.

Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik zajęć).

09. 2016 oraz na bieżąco
w trakcie stażu
- Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej

7. Poznanie dokumentów obowiązujących
w szkole.
Analiza dokumentacji:
a) Statut szkoły,
b) Szkolny program wychowawczy,
c) Przedmiotowe Ocenianie
d) Regulaminów pracy i innych

09. 2016

- Notatki własne
z analizy dokumentacji

8. Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły.

Udział w Radach Pedagogicznych i spotkaniach zespołów nauczycieli.

09. 2016 oraz na bieżąco
w trakcie trwania stażu

- Lista obecności na radach i spotkaniach zespołów

9. Zapoznanie się
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy
w szkole i przepisami przeciwpożarowymi.

Szkolenie BHP zostało przeprowadzone w 2015 roku.

09. 2016

- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

10. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności.

Cały okres trwania stażu

- Wspomniane dokumenty umieszczone
w teczce stażysty

11. Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego – z pomocą opiekuna stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.

Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

06. 2017

- Sprawozdanie
z realizacji stażu

12. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stopień nauczyciela kontraktowego
wraz z dokumentacją.

Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.

06. 2017

- Wniosek
- Dokumentacja
z realizacji planu

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły:
(§6 ust. 1 pkt. 3, §6 ust. 2 pkt. 2*)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Opracowanie
i wdrożenie rozkładów materiałów, planów wynikowych i przedmiotowego oceniania.

Opracowanie i realizowanie rozkładów materiałów i planów wynikowych na rok szkolny 2016/ 2017 oraz opracowanie przedmiotowego oceniania.

09. 2016
oraz na bieżąco
w trakcie trwania stażu
- Rozkłady materiałów
- Plany wynikowe
z przedmiotów przyroda i chemia
- Przedmiotowe ocenianie z przyrody i chemii

2. Aktywizowanie uczniów do zajęć pozalekcyjnych
Opracowanie planu zajęć dodatkowych dla uczniów na rok szkolny 2016/2017.
Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym planem.

09. 2016
oraz na bieżąco
w trakcie trwania stażu

- Plan pracy
- Zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych

3. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.

Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, dostosowanych
do potrzeb i możliwości uczniów.
Gromadzenie dokumentacji.

Cały okres trwania stażu

- Konspekty z zajęć
- Testy i karty pracy uczniów
- Notatki własne

4. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach

Studiowanie literatury metodycznej.
Cały okres trwania stażu

- Konspekty

5. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych
i słabych stron własnej działalności.

Dokumentowanie efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, analiz oraz stosowanych metod aktywizujących.

09. 2016
oraz na bieżąco
w trakcie trwania stażu
- Dokumenty pohospitacyjne
- Arkusze obserwacji lekcji
- Notatki własne, wnioski i refleksje

6. Doskonalenie warsztatu pracy.

Wzbogacanie warsztatu pracy w różne pomoce dydaktyczne.

Cały okres trwania stażu

- Pomoce dydaktyczne

7. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
Współpraca z nauczycielami Dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
Cały okres trwania stażu

- Kontakty z uczniami, rodzicami, nauczycielami

8.Uczestnictwo
w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.

Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia nauczycieli: warsztaty, kursy doskonalące
oraz kwalifikacyjne
Ukończenie studiów podyplomowych
Cały okres trwania stażu

- Zaświadczenia potwierdzające udział
w różnych formach doskonalenia
- Potwierdzenie udziału
w szkoleniowych radach pedagogicznych przez opiekuna stażu

9. Pomoc w nauce
i wyrównywaniu braków szkolnych.
Praca na lekcji z dziećmi słabszymi.
Organizowanie konkursów, gier i zabaw edukacyjnych międzyklasowych i klasowych

Cały okres trwania stażu

- Karty pracy

10. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Wykorzystanie nowych technologii do pracy z uczniem.

Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie technologii komputerowej podczas przygotowania zajęć oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów.
Cały okres trwania stażu

- Teczka stażysty
- Płyta z zapisem elektronicznym
- Scenariusze zajęć, karty pracy, sprawdziany
- Zapisy w dziennikach

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów:
(§6 ust. 2 pkt. 3*)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Nawiązanie współpracy
z wychowawcami
i nauczycielami.

Rozmowy z wychowawcami i nauczycielami.
Prowadzenie lekcji wychowawczych

Cały okres trwania stażu

- Stosowne wpisy
w dzienniku
- Konspekty zajęć
- Rozmowy z innymi wychowawcami

2. Nawiązanie kontaktu z rodzicami uczniów
Nawiązanie współpracy w celu poszerzenia wiedzy o uczniach.
Udzielanie wsparcia dla rodziców w razie konieczności.

Cały okres trwania stażu
- Stosowne wpisy w dzienniku

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie spraw wychowawczych

Kontakty z pedagogiem szkolnym.
Pomoc uczniom z trudnościami w zachowaniu i nauce.
Cały okres trwania stażu
- Potwierdzenie współpracy

4. Zapoznanie się
z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoły

Analiza Programu Wychowawczego i Profilaktycznego.

09. 2016

- Notatki własne

5. Realizowanie zadań wychowawczych
w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktycznym

Realizacja zadań Programu Wychowawczego i Profilaktycznego.
Współpraca z nauczycielami będącymi wychowawcami.

09. 2016 oraz cały okres trwania stażu

- Zapis w dziennikach

6. Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym
Udział w organizowaniu imprez i uroczystości na terenie szkoły.
Współorganizowanie konkursów.
09. 2016 oraz cały okres trwania stażu

- Notatki własne
- Arkusze wykorzystane do przeprowadzenia konkursów

7. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych pozaszkolnych zajęciach naukowych

Organizowanie wyjazdów na warsztaty.
Cały okres trwania stażu
- Karty wycieczek
- Plany wycieczek

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć:
(§6 ust.2 pkt.4*)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Ustalenie
z opiekunem terminów obserwacji zajęć.

Stworzenie harmonogramu
z terminami zajęć.

09. 2016 oraz cały okres trwania stażu

- Scenariusze, konspekty zajęć
- Potwierdzenie opiekuna stażu

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
lub innego nauczyciela.

Obserwacja zajęć.

Cały okres trwania stażu, według ustalonych terminów

- Arkusze obserwacji lekcji
- Notatki własne, spostrzeżenia

3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt).
Konsultacja i analiza.
Cały okres trwania stażu, według ustalonych terminów

- Konspekty z zajęć
- Wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość

4. Prowadzenie zajęć
w obecności Dyrekcji.

Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt).
Konsultacja, analiza.

Dwa razy w czasie trwania stażu
- Arkusze obserwacji lekcji
- Własne wnioski
i refleksje
- Opinia obserwatora

5. Analiza i samoocena swoich zachowań.

Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów z opiekunem
Cały okres trwania stażu
- Wprowadzenie udoskonaleń
w prowadzeniu zajęć

6. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

Samoocena.

06. 2017

- Teczka stażysty
- Sprawozdanie
z okresu stażu

*Podstawa prawna:
1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.03.2013 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli – Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.( Dz.U.2013.393)

Opracowała
M. G.

........................................
Nauczyciel stażysta

........................................
Opiekun stażu

Zatwierdzam do realizacji

........................................
podpis i pieczęć Dyrektora szkoły

..........., dnia ....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.