X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34611
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Nauczyciel : mgr inż. Artur Godyń
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu
Wymiar stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014 r.
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.

Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są
z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z środowiskiem lokalnym.

Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
1. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
5. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
6. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
7. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności. - Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach).
- Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, m. in. „IT w Edukacji, Interkl@sa, Edukacja, Głos Nauczycielski.”
- Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
- Udział w popularyzacji platform edukacyjnych m. in „Edusience”
- Udział w szkoleniu i uzyskanie uprawnień egzaminatora przedmiotów zawodowych Na bieżąco

Cały staż

Cały staż

Cały okres upowszechniania

Po uzyskaniu uprawneiń
- Dokumentacja
z posiedzeń rad pedagogicznych
- Potwierdzenia udziałów w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach.

- Dokument potwierdzający uprawnienia
2. Doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej. - Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania.
- Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analiza własnej pracy.
- Stosowanie w pracy nowoczesnych metod
i form pracy celem uatrakcyjnienia zajęć.
- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
- Poszukiwanie nowatorskich metod rozwiązywania problemów.
- Analiza wyników sprawdzianów, wyników egzaminów, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
- Diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów, opracowywanie planów i organizacja zajęć Na bieżąco - notatki
- scenariusze
3. Konstruowanie programów naprawczych. - Analiza wyników sprawdzianów, wyników egzaminów, wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Na bieżąco - ankiety, arkusze ewaluacyjne
4.
Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym i słabym. - Diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów, opracowywanie planów i organizacja zajęć
z uczniem słabym i zdolnym. Na bieżąco
5. Przygotowanie uczniów i udział w różnych konkursach i olimpiadach. - Praca z uczniem w formie zajęć dodatkowych. Na bieżąco - plany zajęć dodatkowych
6. Rozwijanie i doskonalenie swego warsztatu pracy. - Tworzenie pracowni przedmiotowej
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych,
w tym także przy współudziale uczniów. (plansze, gabloty do nauczania przedmiotów zawodowych takich jak systemy operacyjne i sieci komputerowe).
- Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych. Kontynuowanie współpracy z Wydawnictwem Helion i WSiP celem pozyskania bezpłatnych materiałów dydaktycznych oraz bezpłatnych podręczników dla szkoły. Cały staż

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
- Tworzenie materiałów dydaktycznych
z wykorzystaniem komputera
- Tworzenie materiałów dydaktycznych
z wykorzystaniem platformy edukacyjne „EDUSCIENCE”
- Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych.
- Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
- Prowadzenie dokumentacji własnej
i szkolnej w formie elektronicznej. Cały staż
- materiały dydaktyczne
- scenariusze lekcji
- prezentacje multimedialne
2.
Umieszczanie materiałów na stronach internetowych. - Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz innych opracowanych materiałów na stronie internetowej.
- Umieszczanie informacji i opieka nad szkolnym Fan Page „https://www.facebook.com/pages/Zespół-Szkół-nr-2-im-Jana-Długosza-w-Wieluniu/” Na bieżąco
-
3. Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych. - Prowadzenie lekcji i zajęć pozalekcyjnych
z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego
i programów edukacyjnych. Na bieżąco
-
4. Opracowywanie prezentacji multimedialnych jako forma pracy z uczniem zdolnym - Opracowywanie prezentacji na zajęciach
z uczniem zdolnym.
- Przygotowanie filmów i etiud filmowych na zajęciach koła. Na bieżąco
-

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem - Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.
- Prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich w szczególności dla nauczycieli stażystów
i kontraktowych, rodziców.
- Zorganizowanie spotkań z innymi nauczycielami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń. Cały staż
. - Materiały dydaktyczne
- Dokumentacja szkolna
2.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu
- Pomoc w przygotowywaniu dokumentacji nauczyciela, wspieranie w pracy podczas trwania stażu, udzielanie rad, wskazówek. Podczas trwania stażu
3.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. - Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów, szkoleń. Podczas trwania stażu
4. Opracowanie materiałów dydaktycznych w postaci skryptu pt. „ Systemy operacyjne w Zawodzie Technik Informatyk”. - Przedłożenie opracowanych materiałów
w postaci segregatora do biblioteki szkolnej.

§ 8 ust. 2 pkt.4 a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub
innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu szkolnego koła filmowego. - Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych. Podczas trwania stażu - Program szkolnego koła filmowego.
2. Opracowanie i wdrożenie programu powiatowej olimpiady informatycznej. - Opracowanie i przeprowadzenie olimpiady informatycznej wg. opracowanego programu. - Program olimpiady informatycznej.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Promowanie szkoły w środowisku. - Udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły,
- Popularyzacja platformy edukacyjnej „EDUSCIENCE”.
- Udział uczniów szkoły w festiwalach filmowych.
- Prowadzenie Fan Page Szkolnego
https://www.facebook.com/pages/Zespół-Szkół-nr-2-im-Jana-Długosza-w-Wieluniu/
- Prowadzenie szkolnej strony internetowej
www.dlugosz.wielun.pl
- Udział w przygotowaniu promocji szkoły „Targi Edukacyjne”. Cały staż - Dokumentacja szkolna
- Plany zajęć
- Regulamin konkursu
2. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów.(koła zainteresowań) - Plan prowadzenia zajęć.
3. Organizowanie i prowadzenie powiatowej olimpiady informatycznej. - Opracowanie regulaminu konkursu, organizacja i przeprowadzenie.
4 Organizacja i prowadzenie szkolnego turnieju gier komputerowych - Opracowanie regulaminu konkursu, organizacja i przeprowadzenie.
5. Praca w zespole przedmiotowym- ewaluacja wewnętrzna. - Opracowywanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości pracy, wyciąganie wniosków do dalszej pracy. - ankiety, arkusze ewaluacyjne

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z innymi placówkami oświatowymi - Współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Wieluniu.
- Współpraca z II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu
- Współpraca z szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu Wieluńskiego
- Współpraca z Starostwem Powiatowym
w Wieluniu
- Pomoc w organizowaniu imprez, uroczystości, zlotów, warsztatów. Cały staż - Dokumentacja szkolna
- Scenariusze imprez
- Zarejestrowane materiały filmowe
2.
Współpraca z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Gromadzicach - Pomoc w organizacji imprez dla wychowanków.
3. Współpraca z wydawnictwami szkolnymi. - Organizowanie na terenie szkoły warsztatów metodycznych pozyskiwanie darmowych podręczników.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych. - Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych
- Ustalenie metod pracy z młodzieżą
i oddziaływań wychowawczych.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi wychowawcami, rodzicami.
- Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Cały staż - Dokumentacja szkolna
- Dokumentacja pedagoga szkolnego

Opracował:........................................

Zatwierdzam do realizacji:........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.