X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34594
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej,
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.

2. Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
Analiza dokumentów (statut szkoły, WSO, plan wychowawczy).

3. Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły.

Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje).

Warsztaty szkoleniowe z gier zespołowych.

Opracowanie programu własnego i opinii o programie.

Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.

Stosowanie aktywizujących metod nauczania.

Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.

4.Promocja szkoły.

Zapraszanie przedstawicieli władz na organizowane przez szkołę imprezy o charakterze sportowym.

5.Udział drużyny chłopców w międzyszkolnej lidze piłki nożnej.
Prowadzenie drużyny w rozgrywkach, nabór zawodników.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.

Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej i diagnostycznej uczniów w formie elektronicznej.

Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowywania tabel i wyników osiągnięć sportowych uczniów.

Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp. na zawody sportowe.

Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera.

2.Wykorzystanie internetu.

Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).

Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielami informatyki.

Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz publikowanie innych opracowanych materiałów na stronach internetowych.

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Prowadzenie zajęć otwartych z wychowania fizycznego dla nauczycieli.

Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół.

Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie i wdrożenie własnego programu.

Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu wychowania fizycznego.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizacja wycieczek i imprez szkolnych

Współorganizacja i organizacja wycieczek szkolnych
w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.

2. Organizacja konkursów i turniejów sportowych: szkolnych i międzyszkolnych.

Organizacja zawodów klasowych, międzyklasowych,

3.Aktywne i bezpieczne
spędzanie czasu
wolnego przez uczniów.

Prowadzenie zajęć sportowych
w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych piłka nożna chłopców.

4.obserwowanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów.

Rozmowy z rodzicami bądź prawnymi opiekunami.

Organizowanie pomocy.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca ze strukturami samorządowymi.

Zapraszanie przedstawicieli władz na organizowane przez szkołę imprezy o charakterze sportowym.

2.Organizowanie zawodów sportowych we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym.

Przygotowanie uczniów do udziału
w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, oraz
angażowanie ich do pomocy przy organizacji tych zawodów.

3.Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym.

4. Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę.

Współorganizowanie akcji „Wózki za nakrętki”

5. Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i instytucjami.

Współpraca z podmiotami gospodarczymi w celu pozyskania środków finansowych na organizowanie imprez nie tylko o charakterze sportowym.

6.Współpraca z doradcą metodycznym.

uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez MODM.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego;
- zdiagnozowanie wybranych problemów
- ustalenie i wdrożenie środków
zaradczych,
- wyciągnięcie wniosków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.