X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34525
Przesłano:
Dział: Języki obce

Z angielskim do szkoły - program

SPIS TREŚCI

1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 3
1.1. WSTĘP 3
1.2. ADRESACI PROGRAMU ORAZ CZAS JEGO REALIZACJI 3
1.3. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU 4
2. CELE NAUCZANIA 4
2.1. CELE OGÓLNE 4
2.2. CELE SZCZEGÓŁOWE 5
3. TREŚCI NAUCZANIA 5
3.1. SŁOWNICTWO 5
3.2. STRUKTURY GRAMATYCZNE 6
3.3. FUNKCJE KOMUNIKACYJNE 7
4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 8
4.1. METODY NAUCZANIA 8
4.2. TECHNIKI NAUCZANIA 9
4.3. FORMY PRACY 10
4.4. MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE 11
5. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 11
5.1. UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 11
5.2. UMIEJĘTNOŚCI POZAJĘZYKOWE 12
6. OCENIANIE 13
PRZYKŁADOWY ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA 5/6-LETNIEGO 15
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH 19
BIBLIOGRAFIA 21

1. Charakterystyka programu

1.1. Wstęp

Program jest przeznaczony dla dzieci pięcio- i sześcioletnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Jest to program napisany z myślą o całościowym traktowaniu języka angielskiego, jako integralnej części otaczającego dziecko świata. Nauczyciel języka angielskiego, będący jednocześnie wychowawcą grupy ma możliwość wszechstronnego rozwoju umiejętności i sprawności językowych dziecka nie izolując przekazywanych treści od aktualnie realizowanych w ramach programu wychowania przedszkolnego. Program jest oparty na założeniach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

1.2. Adresaci programu oraz czas jego realizacji

Niniejszy program przeznaczony jest do nauczania języka angielskiego w przyszkolnym oddziale przedszkolnym przez dwukierunkowego nauczyciela będącego jednocześnie nauczycielem wychowania przedszkolnego i języka angielskiego. Czas realizacji programu przewidziany jest na codzienny kontakt z językiem angielskim w wymiarze od 5 do 30 minut dziennie. Lekcje języka angielskiego nie są wyizolowanym tworem, lecz stanowią integralną część nauczania i wychowania przedszkolnego. Ponieważ wychowawca grupy będący jednocześnie nauczycielem języka angielskiego doskonale zna dzieci oraz jest mniej ograniczony czasem program ten jest elastyczny, pozwala na optymalne dostosowanie czasu trwania zajęć oraz treści przekazywanych w ich trakcie do potrzeb danego oddziału. Nie musi więc być realizowany w całości, a nauczyciel może przerwać zajęcia jeżeli widzi, że są one mało efektywne i wrócić do nich jeszcze tego samego dnia. Nauczyciel może również celowo podzielić dane zajęcia językowe na dwa krótsze (czasami nawet 5-cio lub 10-ciominutowe) odbywające się tego samego dnia w określonym odstępnie czasu. Nieocenioną pomocą w rozwoju językowym dzieci w wieku przedszkolnym jest wsparcie ich rodziców. Wychowawca mając codzienny kontakt z rodzicem w celu optymalizacji realizacji niniejszego programu może odpowiednio ją ukierunkować. Program zakłada również cykliczne powracanie do elementów już wprowadzonych wykorzystując w tym celu naturalne sytuacje powstałe podczas procesu nauczania i wychowania, takie jak przeliczanie elementów w zbiorach, czy opowiadanie o zmianach zachodzących w przyrodzie podczas określonej pory roku.

1.3. Warunki realizacji programu

Podczas realizacji niniejszego programu zajęcia językowe będą stanowiły integralną część nauczania i wychowania przedszkolnego, będą odbywały się w sali dydaktycznej przypisanej danej grupie, odpowiednio do tego przystosowanej z miejscem do zabaw i gier edukacyjnych i ruchowych oraz miejscem ze stolikami i krzesłami. Podstawowym wyposażeniem sali i nauczyciela powinny być: tablica, odtwarzacz CD/DVD oraz karty obrazkowe. Liczebność grupy podczas zajęć językowych jest równa liczbie dzieci uczęszczających do danego oddziału przedszkolnego.

2. Cele nauczania

2.1. Cele ogólne

Podstawowym założeniem programu jest integracja międzyprzedmiotowa pozwalająca na całościowy rozwój dziecka. Wychowawca grupy będący jednocześnie nauczycielem języka angielskiego ma możliwość organizowania zajęć zintegrowanych wspierających rozwój dziecka zarówno w sferze intelektualnej, jak i wychowawczej podczas których może stworzyć szereg naturalnych sytuacji do wprowadzenia, czy utrwalenia określonych wiadomości, czy umiejętności językowych. Głównym celem niniejszego programu jest wspieranie oraz ukierunkowywanie rozwoju dziecka w oparciu o jego wrodzony potencjał i możliwości. Tak więc zadaniem nauczyciela realizującego program jest uwrażliwienie dziecka na język angielski stwarzając szereg sytuacji pozwalających mu na osłuchanie się z tym językiem. Stworzenie bazy dla jego dalszego rozwoju (w szkole podstawowej) w zakresie komunikacji językowej, a także motywowanie dziecka do nauki języka. Ten niezmiernie ważny aspekt determinuje późniejszy rozwój wewnętrznej motywacji dziecka, jest więc rzeczą istotną aby zajęcia sprawiały dzieciom radość. W wychowaniu przedszkolnym priorytetem jest aspekt wychowawczy, czyli rozwój indywidualny i społeczny dziecka. Zadaniem nauczyciela jest więc kreowanie pozytywnych postaw dzieci, takich jak tolerancja, umiejętność współpracy w grupie, czy zdrowej rywalizacji oraz budowanie własnej tożsamości, czy poczucia własnej wartości.

2.2. Cele szczegółowe

Cele dydaktyczne:
• Zapoznanie z brzmieniem i melodią języka,
• Rozumienie prostych, powtarzających się podczas zajęć poleceń w języku angielskim,
• Rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim,
• Rozpoznawanie poznanych słów, zwrotów, piosenek, rymowanek,
• Rozumienie ogólnego sensu prostych historyjek, dialogów, piosenek, rymowanek,
• Nazywanie wybranych przedmiotów z najbliższego otoczenia dziecka.

Cele wychowawcze:
• Kształtowanie umiejętności społecznych, takich jak współpraca w grupie, przestrzeganie zasad postępowania, czy gry, umiejętność dzielenia się z innymi, czy słuchania wypowiedzi innych,
• Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla innych osób niezależnie od ich wyglądu zewnętrznego, wieku, czy sposobu bycia,
• Rozwijanie poczucia własnej wartości,
• Wdrażanie do higienicznego stylu życia oraz dbałości o własne zdrowie,
• Rozwijanie umiejętności oceny własnego zachowania oraz przewidywania ich konsekwencji.

3. Treści nauczania

3.1. Słownictwo

• liczby 1-20
• liczebniki porządkowe 1-10
• kolory
• zabawki
• zwierzęta
• dom
• rodzina
• owoce
• warzywa
• jedzenie
• kształty
• uczucia i emocje
• ubrania
• części ciała i twarzy
• pory roku
• pogoda
• przedmioty szkolne
• umiejętności ruchowe i umysłowe
• środki transportu
• dni tygodnia

3.2. Struktury gramatyczne

Czasowniki
• to be
• have got
• modalny can / can’t
• tryb rozkazujący
• czas Present Simple i Present Continuous

Rzeczowniki
• nazwy własne
• liczba pojedyncza
• liczba mnoga regularna

Przymiotniki
• kolory
• wiek
• kształt
• wielkość big / small / little
• stany emocjonalne happy / sad
• określenie dzierżawcze my
• określenie stanu pogody windy, sunny, rainy

Liczebniki
• liczebniki główne 1-20
• liczebniki porządkowe 1-10

Przedimek
• nieokreślony a / an
• określony the
• zerowy

Zaimki
• osobowe I, you, she, he, it, they
• wskazujące this / that
• pytające what, who, where

3.3. Funkcje komunikacyjne

• witanie się, żegnanie, pozdrawianie
• przedstawianie się
• podawanie wieku
• mówienie o swoich umiejętnościach
• mówienie o ilości
• nazywanie ubioru
• określanie kształtu
• mówienie o zabawkach
• wykonywanie i wydawanie prostych poleceń
• nazywanie zwierząt
• mówienie o wielkości i kolorze przedmiotów
• mówienie o pogodzie
• określanie swojego nastroju
• składanie życzeń świątecznych
• określanie posiadania
• liczenie w zakresie 20
• stosowanie liczebników porządkowych w zakresie 10

4. Procedury osiągania celów

4.1. Metody nauczania

Program nie określa jednej, słusznej metody nauczania, lecz proponuje korzystanie z szeregu metod, technik i form pracy oraz dobieranie ich w zależności od potrzeb danej grupy i indywidualnych predyspozycji poszczególnych dzieci. Spośród metod nauczania odpowiednie dla dzieci wieku przedszkolnym są:
• Metoda Reagowania Całym Ciałem - niezwykle ważna metoda w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym, ze względu na to, że nie wymaga od nich komunikacji werbalnej w obcym języku. Polega ona na wykonywaniu poleceń i instrukcji nauczyciela kierowanych do dzieci w języku angielskim, co pozwala na sprawdzenie rozumienia danego zwrotu oraz zaktywizowanie uczniów do działania i wykorzystanie naturalnejw tym wieku potrzeby ruchu. Pozwala ona zmotywować dzieci, szanuje ich prawo do okresu ciszy oraz przygotowuje dzieci do przejścia na kolejne etapy rozwoju językowego.
• Metoda Bezpośrednia – polegająca na redukowaniu do niezbędnego minimum, a nawet całkowite wyeliminowanie języka ojczystego podczas zajęć językowych. Sprzyja ona dalszemu rozwojowi umiejętności komunikacyjnych, ułatwia dalszą naukę języka, jasno pokazuje cel jego nauki.
• Metoda Komunikacyjna – podkreślająca komunikacyjny cel nauki języka obcego. Od samego początku dzieci są motywowane do wymiany informacji. Pomimo okresu ciszy jaki występuje na początku nauki języka przez dzieci w wieku przedszkolnym zadania z lukami informacyjnymi są dla dzieci bardzo atrakcyjne pod warunkiem, że sytuacje komunikacyjne są adekwatne do możliwości intelektualnych i emocjonalnych oraz zainteresowań dziecka.
• Metoda audiolingwalna – polega na poprawnym powtarzaniu słów i zwrotów w języku angielskim za wzorem. Jest to forma drylu, lecz bardzo na tym etapie nauki potrzebna i efektywna. Dzieci powtarzają za nauczycielem, bądź nagraniem. Ich błędy są szybko wychwytywane przez nauczyciela i możliwa jest natychmiastowa ich korekta. Ponieważ dryl sam w sobie może być dla dzieci nużący nauczyciel musi zadbać o urozmaicenie tego typu ćwiczeń.

4.2. Techniki nauczania

O efektywności zastosowanej metody decyduje między innymi dobór odpowiedniej techniki. Nauczyciel znając swoich uczniów powinien zapewnić im różnorodność kierowanych zadań oraz odpowiednio dostosować poziom trudności. Oto niektóre spośród technik nauczania adekwatne dla dzieci w wieku 5 i 6 lat:

Techniki nauczania słuchania
• powtarzanie za wzorem słów, zwrotów oraz zdań
• wykonywanie poleceń nauczyciela
• słuchanie i śpiewanie piosenek lub mówienie rymowanek
• przewidywanie treści historyjek na podstawie, np. ilustracji
• słuchanie historyjek
• odpowiadanie na proste pytania do tekstu
• dobieranie ilustracji do usłyszanego słowa
• układanie obrazków w kolejności wydarzeń

Techniki nauczania mówienia
• śpiewanie piosenek oraz mówienie rymowanek
• odpowiadanie na proste pytania do tekstu, piosenki lub obrazka
• odpowiadanie na pytania (dryl językowy)
• mówienie o sobie - luki informacyjne
• odgrywanie ról

Techniki nauczania słownictwa
• prezentowanie nowego słownictwa za pomocą kart obrazkowych lub realiów
• prezentowanie i utrwalanie słownictwa z użyciem piosenek, rymowanek
• prezentowanie i utrwalanie słownictwa poprzez historyjki
• prezentowanie słownictwa na podstawie ilustracji
• powtarzanie za wzorem (nauczyciel, nagranie)
• utrwalanie słownictwa poprzez zabawy z kartami obrazkowymi, materiałami autentycznymi lub realiami

Techniki nauczania wymowy
• powtarzanie za modelem (chóralne, indywidualne)
• mówienie wierszyków i śpiewanie piosenek
• szukanie rymów

Techniki nauczania gramatyki
• prezentowanie na podstawie opowiadań
• na podstawie piosenek i wierszyków
• powtarzanie za wzorem z wymianą informacji

Techniki rozwijające sprawność manualną dzieci
• wycinanie
• rysowanie po śladzie
• kreślenie szlaczków
• odwzorowywanie prostych kształtów
• kończenie rysunków
• kolorowanie
• klejenie z plasteliny
• prace plastyczne

4.3. Formy pracy

Ciekawe dla dzieci zajęcia językowe charakteryzuje nie tylko różnorodność stosowanych metod oraz technik nauczania, ale również różnorodność w zakresie form nauczania. Ponieważ program zakłada integrację języka angielskiego z pozostałymi treściami nauczania nauczyciel planując zajęcia musi spojrzeć holistycznie również na stosowane formy pracy. I tak wyróżniamy:
• pracę z całą grupą
- powtarzanie chóralne, indywidualne w kolejności wskazanej przez nauczyciela
- śpiewanie piosenek
- mówienie rymowanek
- zabawy ruchowe, np. ze śpiewem, z kartami obrazkowymi
- prezentowanie nowego słownictwa
• praca w grupach
- praca nad projektem
- przygotowanie scenek
- gry planszowe
- gry zespołowe
- zabawy z kartami obrazkowymi
- prace plastyczne
- zadania z lukami informacyjnymi
• praca w parach
- praca z dialogami
- przygotowanie krótkich scenek
- luki informacyjne
• praca indywidualna
- uzupełnianie kart pracy
- rysowanie, kolorowanie
- utrwalanie poznanego słownictwa

4.4. Materiały i środki dydaktyczne

Podstawą realizacji programu jest odpowiednio wyposażona sala. w której powinien znajdować się odtwarzacz płyt CD oraz DVD, tablica, miejsce do zabaw ruchowych i do pracy przy stolikach. Oprócz tego dzieci powinny być wyposażone w materiały oraz przybory plastyczne. Nauczyciel powinien posiadać odpowiedni zestaw plansz z ilustracjami oraz kart obrazkowych, materiałów autentycznych oraz realiów. Bazę pracy na zajęciach powinny stanowić odpowiednie płyty CD oraz DVD. Pomocne okażą się również instrumenty perkusyjne, karty pracy, czy kolorowanki. Program może być realizowany przy użyciu szeregu materiałów zgromadzonych przez nauczyciela, takich jak różnego rodzaju podręczniki, karty pracy, czy nagrania lub wybranego przez nauczyciela podręcznika. Dla uczniów w tym wieku nieoceniona okaże się również pacynka.

5. Osiągnięcia uczniów

5.1. Umiejętności językowe

Pod koniec roku szkolnego dziecko powinno znać i stosować:
• liczby w zakresie 1-20
• liczebniki porządkowe 1-10
• nazwy kolorów
• nazwy wybranych zabawek
• nazwy wybranych zwierząt
• nazwy członków rodziny
• nazwy wybranych owoców
• nazwy wybranych warzywa
• nazwy wybranych potraw
• kształty
• nazwy ubrań
• części ciała i twarzy
• pory roku
• nazwy wybranych zjawisk pogodowych
• nazwy kilku przedmiotów szkolnych
• nazwy dni tygodnia

Dziecko powinno również umieć:
• rozumieć i wykonać proste polecenia nauczyciela
• przywitać się i pożegnać
• przedstawić się i powiedzieć ile ma lat
• zadać pytanie How are you? i odpowiedzieć na nie
• powiedzieć o swoich umiejętnościach
• określać ilość (w zakresie 20)
• określać kolor i proste kształty
• określać pogodę
• określać swój nastrój
• składać życzenia świąteczne
• stosować liczebniki porządkowe w zakresie 10

5.2. Umiejętności pozajęzykowe

Uczeń:
• reaguje na prośby i polecenia nauczyciela
• skupia uwagę przez dłuży okres czasu
• zgodnie współpracuje z rówieśnikami
• potrafi pracować zarówno w grupach, jak i w parach
• wyraża swoje opinie i wysłuchuje opinii innych

6. Ocenianie

Jedną z podstawowych ról nauczyciela jest ocenianie. Ponieważ podstawowymi celami dydaktycznymi programu są:
• integracja międzyprzedmiotowa
• motywowanie dziecka do nauki języka
• uwrażliwienie dziecka na język angielski
• stworzenie bazy dla jego dalszego rozwoju (w szkole podstawowej) w zakresie komunikacji językowej oraz
• rozwój indywidualny i społeczny dziecka
nauczyciel oceniając ucznia musi pamiętać o tworzeniu pozytywnych doświadczeń. Tak więc podczas zajęć powinien na bieżąco obserwować dzieci, ich postępy zarówno językowe, jak i w rozwoju indywidualnym i społecznym, a przede wszystkim wysiłek i pracę dziecka włożoną w osiąganie określonych celów. Zadaniem nauczyciela jest podkreślanie nawet najmniejszego sukcesu dziecka, chwalenie i motywowanie do działania, tak aby do pierwszej klasy wyruszyło z bagażem pozytywnych doświadczeń. Ustna ocena kierowana do dziecka powinna budować chęć dalszego rozwoju.

Jednocześnie nauczyciel powinien dokonywać systematycznej obserwacji dotyczącej postępów dziecka. Do tego celu nauczyciel wychowania przedszkolnego wykorzystuje arkusz obserwacji dziecka. Ponieważ z założenia niniejszego programu nauczycielem języka angielskiego w danej grupie jest jej wychowawca, proponowanym rozwiązaniem jest wzbogacenie wykorzystywanego przez niego arkusza obserwacji o poniższe punkty:
1. Dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach języka angielskiego.
2. Dziecko zna:
• liczby w zakresie 1-20
• liczebniki porządkowe 1-10
• nazwy kolorów
• nazwy wybranych zabawek
• nazwy wybranych zwierząt
• nazwy członków rodziny
• nazwy wybranych owoców
• nazwy wybranych warzywa
• nazwy wybranych potraw
• kształty
• nazwy ubrań
• części ciała i twarzy
• pory roku
• nazwy wybranych zjawisk pogodowych
• nazwy kilku przedmiotów szkolnych
• nazwy dni tygodnia
w języku angielskim.

3. Dziecko umie:
• wykonać proste polecenia nauczyciela
• przywitać się i pożegnać
• przedstawić się i powiedzieć ile ma lat
• zadać pytanie How are you? i odpowiedzieć na nie
• powiedzieć o swoich umiejętnościach
• określać ilość (w zakresie 20)
• określać kolor i proste kształty
• określać pogodę
• określać swój nastrój
• składać życzenia świąteczne
• stosować liczebniki porządkowe w zakresie 10
w języku angielskim.

Wyżej wymienione, proponowane punkty nie dotyczą aspektu wychowawczego programu, gdyż ten jest już ujęty w arkuszu obserwacji dziecka wypełnianym przez wychowawcę grupy.

Podczas spotkań z rodzicami opiekunowie dzieci mają wgląd do arkuszy obserwacji, natomiast na zakończenie roku otrzymują diagnozę dojrzałości szkolnej dziecka oraz ocenę opisową postępów dziecka podczas zajęć języka angielskiego. Arkusz obserwacji dziecka stanowi podstawę do napisania obydwu tych dokumentów.

Przykładowy arkusz obserwacji dziecka 5/6-letniego

Imię i nazwisko dziecka:........................................

L.p. Obszary/ umijętności I obserwacja II obserwacja uwagi
UMIJĘTNOŚCI SPOLECZNE
1. Rozumie polecenia wydawane przez innych.
2. Używa zwrotów grzecznościowych.
3. Przestrzega reguł panujących w grupie.
4. Radzi sobie w różnych sytuacjach.
5. Zna swój adres.
6. Ma szacunek dla innych
CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWE, NAWYKI HIGIENICZNE
1. Potrafi dbać o swoją higienę.
2. Kulturalnie spożywa posiłki.
3. Samodzielnie ubiera się i rozbiera.
4. Utrzymuje porządek w otoczeniu.
5. Samodzielnie korzysta z toalety.
6. Dba o swoje rzeczy osobiste.
ROZWIJANIE MOWY
1. Mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym.
2. Mówi poprawnie pod względem gramatycznym.
3. Mówi płynnie.
4. Dostosowuje ton głosu do sytuacji.
5. Potrafi uważnie słuchać.
6. Formułuje długie wypowiedzi.
7. Mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
ROZWIJANIE CZYNNOŚCI INTELEKTUALNYCH
1. Potrafi wnioskować.
2. Dokonuje klasyfikacji.
3. Układa historyjkę obrazkową.
4. Przewiduje zakończenie historyjki obrazkowej.
5. Porównuje obrazki.
6. Rozumie treść wysłuchanego utworu.
7. Powtarza z pamięci tekst.
ZDROWIE I SPRAWNOŚĆ RUCHOWA
1. Prawidłowo wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
2. Dba o swoje zdrowie – ubieranie się stosownie do pogody.
3. Rozumie zasady zdrowego żywienia.
4. Uczestniczy w zabawach i zajęciach ruchowych.

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO
1. Wie, jak zachować się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu.
2. Potrafi prosić o pomoc.
3. Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach.
4. Zna różne zagrożenia, potrafi ich unikać.
5. Potrafi bezpiecznie organizować sobie wolny czas.
6. Wie, jakie zabawy są bezpieczne.
AKTYWNOŚĆ ARTYSTYCZNA
1. Potrafi śpiewać piosenki.
2. Dostrzega zmiany dynamiki muzyki.
3. Dostrzega zmiany tempa muzyki.
4. Dostrzega zmiany wysokości dźwięków.
5. Potrafi swobodnie tworzyć muzykę.
6. Potrafi słuchać muzyki poważnej.
7. Wie, jak należy zachować się w kinie, teatrze.
8. Odgrywa różne role.
9. Przejawia zainteresowanie zabytkami.
10. Potrafi swobodnie stosować różne techniki plastyczne.
ROZWÓJ UMYYSŁOWY/ ZABAWY KONSTRUKCYJNE/ TECHNIKA
1. Potrafi budować z klocków.
2. Odczuwa radość z wykonanej pracy.
3. Interesuje się urządzeniami technicznymi.
ROZUMIENIE ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH
1. Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pór roku
2. Rozumie informacje pogodowe.
POSZANOWANIE ROŚLIN I ZWIERZĄT
1. Wymienia różne rośliny.
2. Wymienia różne zwierzęta.
3. Wie, jakie warunki są potrzebne do wzrostu roślin.
4. Wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt.
5. Wymienia zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w czterech porach roku.
EDUKACJA MATEMATYCZNA
1. Potrafi liczyć.
2. Potrafi dodawać i odejmować.
3. Ustala równoliczność zbiorów.
4. Posługuje się liczebnikami porządkowymi.
5. Rozróżnia stronę lewą i prawą.
6. Posługuje się określeniami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni.
7. Wie, na czym polega pomiar długości. Potrafi liczyć.
8. Zna pory roku.
9. Zna dni tygodnia.
10. Zna nazwy miesięcy.
GOTOWOŚĆ DO CZYTANIA I PISANIA
1. Opowiada ze szczegółami obrazek.
2. Potrafi prawidłowo trzymać kredkę, mazak.
3. Potrafi wycinać.
4. Interesuje się czytaniem i pisaniem.
5. Słucha uważnie opowiadań.
6. Interesuje się książkami.
7. Układa krótkie zdania.
8. Dzieli zdania na wyrazy.
9. Dzieli wyrazy na sylaby.
10. Wyodrębnia głoski.
11. Rozumie sens symboli.
GOTOWOŚĆ DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
1. Chętnie uczestniczy w zajęciach językowych.
2. Potrafi liczyć w zakresie 20.
3. Zna liczebniki porządkowe 1-10 i potrafi je zastosować.
4. Zna nazwy podstawowych kolorów.
5. Zna nazwy wybranych zabawek.
6. Zna nazwy wybranych zwierząt.
7. Zna nazwy członków rodziny.
8. Zna nazwy wybranych potraw, warzyw i owoców.
9. Potrafi określić podstawowe kształty.
10. Zna nazwy wybranych ubrań.
11. Zna podstawowe części ciała i twarzy.
12. Zna nazwy pór roku.
13. Potrafi określać pogodę (nazwy podstawowych zjawisk pogodowych).
14. Zna nazwy kilku przedmiotów szkolnych (zeszyt, piórnik, itp.)
15. Zna nazwy dni tygodnia.
16. Potrafi wykonać proste polecenia nauczyciela wydawane w języku angielskim.
17. Umie przywitać się i pożegnać.
18. Umie przedstawić się i powiedzieć ile ma lat.
19. Potrafi zadać pytanie How are you? i odpowiedzieć na nie.
20. Umie określać swój nastrój (happy – sad).
21. Potrafi złożyć życzenia świąteczne.
EDUKACJA RODZINNA, OBYWATELSKA, PATRIOTYCZNA
1. Wymienia imiona i nazwiska bliskich osób.
2. Wie, gdzie pracują jego rodzice.
3. Zna nazwę swojej miejscowości.
4. Wie jakiej jest narodowości.
5. Zna symbole narodowe i hymn narodowy.
6. Zna miasta w Polsce, stolice Polski.
7. Wie, że Polska należy do UE.
8. Zna swoje prawa.

Uwagi:
........................................
........................................
........................................

Legenda: P – potrafi, N – nie potrafi, ZN – z pomocą nauczyciela

Przykładowy scenariusz zajęć zintegrowanych

SCENARIUSZ DZIEWIĄTY

II MINĘŁY WAKACJE

Temat : Zwierzęta bliskie i dalekie.

Cele:
• Wprowadzenie słownictwa: animals, listen, lion, elephant, giraffe, zebra
• Utrwalenie słownictwa wprowadzonego na wcześniejszych zajęciach: jump, say hallo, sit down, stand up, walk, yes, no
• Reagowanie ciałem na język angielski w odpowiedni, ustalony wcześniej sposób

Przebieg zajęć:
1. Zwierzęta egzotyczne – oglądanie albumów, encyklopedii. Zdobywanie informacji na temat wyglądu, środowiska i zwyczajów zwierząt egzotycznych. Czytanie przez chętne dzieci podpisów do obrazków.
2. Zwierzęta bliskie i dalekie - zabawa dydaktyczna. Rozpoznawanie zwierząt na obrazkach. Opowiadanie o zwierzętach, ich zwyczajach, sposobie odżywiania się, miejscu, w którym mieszkają. Przypomnienie głosów, jakie wydają.
3. Podział zwierząt na bliskie – żyjące w Polsce, i egzotyczne – żyjące w dalekich krajach. Wskazywanie zwierząt, których nazwy nauczyciel wypowiada sylabami. Podział obrazków na dwie grupy: zwierzęta, których nazwa zaczyna się głoską k; zwierzęta, których nazwa zaczyna się inną głoską.
4. Listen to the animals – nauczyciel wybiera czwórkę chętnych dzieci. Wręcza im sylwety zwierząt (lwa, słonia, żyrafy i zebry) wycięte ze sztywnego papieru i umieszczone na patykach. Każde z dzieci otrzymuje 1 sylwetę. Nauczyciel pyta dzieci o to jakie odgłosy wydają te konkretne zwierzęta. Dzieci naśladują wybrane zwierzęta, a następnie nauczyciel pokazuje swoje ucho i mówi listen (powtarza czynność jeszcze raz, tak aby wszystkie dzieci zamilkły i posłuchały). Nauczyciel mówi Liesten to the animals i wskazuje dzieci – zwierzęta, jednocześnie włącza odpowiednie nagranie. Kiedy w piosence wymieniane jest jedno z czterech zwierząt wchodzi ono (dziecko – zwierzę lion, elephant, giraffe, zebra ) do środka koła i porusza się w nim dopóki nie zostanie wymienione inne zwierzę i go nie zastąpi. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie jednocześnie ucząc dzieci pokazywania gestu słuchania w momencie, kiedy w piosence pojawia się fragment: Listen to the animals.
5. Animals- każde z dzieci otrzymuje rysunek 1 z czterech zwierząt z ćwiczenia poprzedniego. Zabawa powtarza się, jednak tym razem do koła wchodzą wszystkie dzieci, które posiadają rysunek danego zwierzęcia.
6. Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel mówi, np. lion – jump. Dzieci które mają rysunek lwa wstają i podskakują. Nauczyciel używa tylko nazw 4 wprowadzonych podczas lekcji zwierząt oraz poleceń poznanych na wcześniejszych zajęciach (jump, say hallo, sit down, stand up, walk, yes – dzieci kiwają głową pionowo i no – dzieci poruszają głową poziomo)
7. Wycinanie rysunków nowo poznanych słów w języku angielskim i wklejanie ich do zeszytu-słowniczka. Wykonanie szlaczka pod rysunkami.
8. Zwierzęta – ćwiczenie graficzne w kartach. Nazywanie rysunków. Globalne czytanie wyrazów: koza, ptak, pingwin, motyl, małpa, krokodyl. Łączenie linią tych rysunków, których nazwy zaczynają się taką samą głoską. Kolorowanie rysunków z prawej strony kartki.
9. Pingwin – zabawa ze śpiewem. Dzieci ustawione w 4,5 rzędach trzymają dłonie na biodrach kolegi przed sobą i śpiewają piosenkę O jak przyjemnie i jak wesoło... wykonując odpowiednie ruchy.
10. Zoo – praca z obrazkiem. Opowiadanie co dzieje się na obrazku. Zachęcanie do wypowiedzi i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami i wrażeniami. Omawianie znaczenia drogowskazów i tablic informacyjnych znajdujących się w ogrodzie zoologicznym.
11. Zwierzęta w zoo – praca plastyczna. Lepienie z plasteliny połączone z wykonaniem makiety. Lepienie dowolnie wybranych zwierząt. Z kolorowego kartonu, pudełek kartonowych (przy użyciu nożyczek, kleju, flamastrów, kredek) wykonanie makiety zoo. Umieszczenie wykonanych zwierząt na makiecie. Wprowadzenie wyrazy zoo do globalnego czytania.
12. Niedźwiedź w klatce – zabawa z elementem czworakowania. Dzieci podzielone na dwie grupy. Jedna wiąże koło tworząc klatkę dla niedźwiedzi. Pozostałe dzieci – niedźwiedzie, wchodzą do klatki. Chodząc na czworakach próbują się z niej wydostać. Przy każdej zmianie można liczyć ile niedźwiedzi wydostało się z klatki, a ile w niej zostało.
13. Wyrazy i głoski – ćwiczenia słuchowe w kartach. Globalne czytanie wyrazów: but, ser, por. Wskazywanie obrazków, których nazwy nauczyciel wypowiada głoskami. Następnie dzieci wypowiadają głoskami nazwy obrazków. Cytują podpisy. Łączenie linią małych rysunków z dużymi. Kolorowanie ich. Rysowanie pod dużymi obrazkami tylu kółek, ile słychać głosek w wyrazie.

Bibliografia

Bogucka, M., Łoś, D. 2008. Języka angielski w wychowaniu przedszkolnym Warszawa: Pearson Longman.
Dembo, M. H. 1997. Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP.
Dereń, A. , Grondas, M., Sielatycki, M., Społowicz, G. Wasiak-Kowalsk, E. (red.) 1999 Integracja międzyprzedmiotowa. Warszawa: CODN.
Graddol, D. 2006. Dlaczego język angielski jako globalny może oznaczać koniec języka angielskiego jako obcego? British Councinl.
Kłębowska, M. 2007. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących. Grupy przedszkolne. Warszawa: Express Publishing.
Komorowska, H. 1999. O programach prawie wszystko. Warszawa: WSiP.
Komorowska, H. 2001. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
Zarańska, J., Appel, M. 2002. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla przedszkoli. Warszawa: MACMILLAN POLSKA.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.