X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34386
Przesłano:

PSO z wychowania fizycznego dla szkoły ponadgimnazjalnej

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.
LO HORODŁO.

ZADANIA WSO.
1. Pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia.
2. Ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy.
3. Wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny.
4. Kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu.
5. Nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań.
6. Dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci a nauczycielom infor¬macji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia.
7. Budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb.

WSO OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:
1. Wymagania edukacyjne.
2. Sposoby sprawdzania osiągnięć.
3. Zasady oceny opisowej.
4. Sposoby informowania rodziców.
5. Zasady egzaminu poprawkowego.

WYMAGANIA EDUKACYJNE:
Są to swego rodzaju kryteria określające, jakie są warunki uzyskania przez ucznia określonej oceny z danego przedmiotu. W tym wypadku kryteria te uwzględniają:
• Poziom i zakres wiedzy z kultury fizycznej
• Stopień rozwoju umiejętności ruchowych.
• Przejawianie zachowania, dotyczące w szczególności stosunku ucznia do zadań edukacyjnych.
KRYTERIA OCEN:
" 6 " - ocena celująca:
1. Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.
2. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym, bądź też winnych formach działalności związanych z kulturą fizyczną na terenie szkoły.
3. Reprezentuje szkołę i osiąga wysokie miejsca na zawodach międzyszkolnych.
4. Świadomie i systematycznie stosuje zasady zdrowego stylu życia oraz je promuje.
5. Jest wzorem na zajęciach wychowania fizycznego
" 5 " - ocena bardzo dobra:
1. Uczeń całkowicie opanował materiał programowy.
2. Jest bardzo sprawny fizycznie.
3.Ćwiczenia wykonuje właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie
i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.
4.Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu.
5.Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje duże postępy w osobistym usprawnieniu.
6. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.
7. Bierze aktywny udział w zajęciach SKS i zawodach sportowych.
8. Aktywnie i systematycznie uczestniczy w zajęciach.
9. Potrafi dokonać samooceny różnymi próbami i testami.
10.Zna zasady zdrowego stylu życia i samodzielnie je wdraża, ale nie zawsze systematycznie i konsekwentnie.

" 4 " - ocena dobra:
1. Uczeń w zasadzie opanował materiał programowy.
2. Dysponuje dobrą sprawnością motoryczną.
3. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz
z małymi błędami technicznymi.
4. Posiada wiadomości i potrafi je wykorzystać w praktyce z pomocą nauczyciela.
5. Nie potrzebuje większych bodźców nad osobistym usprawnieniem, wykazuje stale i dość dobre postępy w tym zakresie.
6. Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń.
7. Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, nie jest to jednak działalność systematyczna.
8. Podejmuje próby własnej oceny sprawności i umiejętności.

" 3 " - ocena dostateczna:
1. Uczeń opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami.
2. Dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną.
3. Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z dużymi błędami technicznymi.
4. W jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne brakł, a tych, które posiada nie potrafi wykorzystać w praktyce.
5. Wykazuje małe postępy w usprawnieniu.
6. Uczeń opuszcza zajęcia sporadycznie i nie zawsze w nich uczestniczy.
7. Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych, wykazuje brak zainteresowania nimi.
8. Potrafi dokonać samooceny własnej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych (wybiórczo niektóre próby).

" 2 " - ocena dopuszczająca:
1. Uczeń nie opanował materiału programowego w stopniu dostatecznym i ma duże luki.
2. Jest mało sprawny fizycznie.
3. Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.
4. Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać prostych zadań, wykazuje brak nawyków higienicznych.
5. Nie jest pilny i wykazuje bardzo małe postępy w usprawnieniu fizycznym.
6. Ma niechętny stosunek do ćwiczeń i wychowania fizycznego.
7. Unika udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
8. Uczestniczy w zajęciach niesystematycznie, bywa nieobecny bez usprawiedliwienia.

" 1 " - ocena niedostateczna:
1. Uczeń jest daleki od spełnienia wymagań stawianych przez program.
2. Ma bardzo niską sprawność motoryczną.
3. Wykonuje najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami technicznymi.
4. Charakteryzuje się praktyczną niewiedzą w zakresie kultury fizycznej.
5. Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów
w usprawnianiu.
6. Na zajęciach w-f wykazuje duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego, jego stosunek do przedmiotu jest niechętny.
7. Odmawia udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
8. Swoją postawą negatywnie wpływa na klasę.
9. Nie reaguje na prośby i polecenia nauczyciela.
10.Nie chce wykonywać żadnych ćwiczeń, prób i testów, pomimo prawidłowego rozwoju psychofizycznego i motywacji nauczyciela.

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH W-F.
1. Uczniowie są zapoznawani z kryteriami oceniania na początku roku szkolnego.
2. Ocenianie uczniów jest systematyczne.
3. Uczeń powinien być oceniany przynajmniej pięć razy w semestrze.
4. Na prośbę ucznia każda ocena może być umotywowana.
5. Przy pracy grupowej wszyscy członkowie zespołu otrzymują taką samą ocenę.
6. Ocenie podlegają również prace wykonane na rzecz budowy, naprawy bazy sportowej oraz umiejętności organizacji i sędziowania imprez.
7. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej ( śródrocznej i końcoworocznej) oceniany jest tak¬że indywidualny wysiłek wkładany przez ucznia w opanowanie przedmiotu.

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ.
1. Sprawność psychomotoryczna
a) określana jest na podstawie różnych testów i prób sprawności fizycznej,
b) w LO Horodło podstawowym testem sprawdzającym jest test Chromińskiego,
c) do określania poziomu sprawności fizycznej mogą być używane inne testy, takie jak :
- indeks sprawności fizycznej Krzysztofa Zuchowy,
- test sprawności fizycznej Ludwika Denisiuka,
- Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej,
- test sprawności fizycznej dzieci i młodzieży MYCA.

2.Umiejętności ruchowe
a) określane są za pomocą osiągnięć uczniów w opanowaniu czynności ruchowych,
b) zawierają wszystkie działy programowe i uwzględniają zakres kompetencji jakie uczeń winien osiągnąć po odpowiednim etapie kształcenia,
c) są podawane uczniom i ich rodzicom w celu zapoznania się z nimi.
3. Wiadomości
a) ocena wiadomości jest ściśle związana z tym co przekazał uczniom nauczyciel w czasie jednostki lekcyjnej,
b) podawane są w taki sposób aby były krótkie i łatwo przyswajalne,
c) oceny wiadomości dokonuje nauczyciel na podstawie informacji jaką uzyska od ucznia w czasie lekcji,
d) wiadomości obejmują znajomość przepisów, zasady BHP, elementy edukacji zdrowotnej, zainteresowania sportowe.

4.Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych
Uczestnictwo w zajęciach jest ważnym elementem w realizacji procesu wychowania fizycznego. Dopuszczalny jest jednak pewien procent nieobecności (usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej), spowodowanej sytuacją losową.
5.Przygotowanie do zajęć
Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane posiadanie przez ucznia dowolnego pod względem koloru, lecz zmienionego i czystego stroju sportowego. Należy zwrócić szczególną uwagę nie na jednolitość strojów, lecz na higienę i przeznaczenie stroju tylko do ćwiczeń fizycznych. Za każdy przypadek braku stroju, braku odpowiedniego obuwia lub niewłaściwej higieny stroju nauczyciel stawia znak (-). Dwukrotne nieprzygotowanie się do zajęć skutkuje cząstkową oceną niedostateczną.

6.Udział w zajęciach nadobowiązkowych
Przez zajęcia nadobowiązkowe rozumie się:
- reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych,
- reprezentowanie klasy podczas rozgrywek międzyklasowych,
- udział w treningach klubowych,
- systematyczny udział w zajęciach SKS-u.

ZASADY OCENY OPISOWEJ.
1. Stosowanie tego elementu może wystąpić w sytuacji, gdy uczeń ma duże trudności w opanowaniu przedmiotu. Zawierać on będzie różnorodne propozycje pokonywania trudności i ograniczeń.

2. W innych przypadkach ocena opisowa nie jest przewidziana, ze względu na to, że każdy uczeń charakteryzuje się innymi uzdolnieniami i możliwościami w opanowaniu przedmiotu.

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW.
1. Kontakt bezpośredni nauczyciela z rodzicem:
- zebranie ogólnoszkolne,
- zebranie klasowe,
- indywidualna rozmowa z inicjatywy nauczyciela,
- indywidualna rozmowa z inicjatywy rodzica.

2. Kontakt pośredni:
- rozmowa telefoniczna,
- korespondencja listowna,
- tablice rekordów i wyników sportowych,
- informacja przez wychowawcę,
- dyplomy i nagrody.

ZASADY ORGANIZOWANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO.
1. Uczeń ma prawo do składania egzaminu poprawkowego ( sprawdzającego ) jeżeli wystawiona ocena jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.
2. Prawo do egzaminu poprawkowego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne końcoworoczne .
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie ćwiczeń praktycznych z uwzględnieniem działu wiadomości. Zakres materiału wymagany na egzaminie winien zawierać zrealizowane treści programowe w danej klasie z uwzględnieniem kryteriów i wymagań na daną ocenę, którą uczeń chce uzyskać . Zestaw ćwiczeń praktycznych w połączeniu z wiadomościami opracowuje nauczyciel uczący ucznia.
4. Pozostałe zasady przeprowadzania egzaminu , tj. termin składania podań , skład komisji, sporządzanie protokołu zawiera i normuje Statut Szkoły.

Opracowała: mgr Aneta Brzyska.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.