X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34322
Przesłano:

Program edukacji ekologicznej w szkole podstawowej

Program edukacyjny oparty na wykorzystaniu pracowni przyrodniczej” Z ekologią za pan brat”
Program” koła przyrodniczo – ekologicznego „Z przyrodą za pan brat” został napisany zgodnie z podstawą programową przyrody
(ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 maja 2014 r.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztalcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól), zgodnie z Ustawą z dn. 27.04.2001 roku z późniejszymi zmianami –Prawo ochrony środowiska oraz programem nauczania przyrody w klasach 4-6 w szkole podstawowej.

Impulsem do napisania tego programu było duże, zainteresowanie uczniów klas IV-VI problemem związanym z ekologią .Problem ekologii i ochrony środowiska jest bardzo rozpowszechniony na całym świecie. Rozwój cywilizacji, a co za tym idzie techniki i przemysłu przyczynia się do coraz większego zanieczyszczenia naszego środowiska i nieprzemyślanego wykorzystywania surowców naturalnych.
Edukacja ekologiczna pozwala uczniowi zrozumieć wiele zależności zachodzących w środowisku a nawet w nas samych. Pozwala zrozumieć zależność człowieka od środowiska naturalnego i miejsce człowieka w środowisku. W trakcie realizacji tego programu uczniowie będą dogłębnie poznawać nie tylko zagadnienia i problemy ochrony środowiska. Zajęcia terenowe z kartą pracy ucznia, wycieczki, zabawy edukacyjne oraz zajęcia ćwiczeniowo – obserwacyjne pozwolą rozwijać spostrzegawczość, wrażliwość, umiejętność dokonywania obserwacji, poznanie praw i zjawisk przyrodniczych.
Program edukacyjny opracowany został przede wszystkim dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej w Rąbieniu. Jednak podczas akcji związanych z edukacją globalną, Dniem Niezapominajki, Dniem Międzykuturowości również dzieci klas I-III będą w nim uczestniczyc.
Program „Z ekologią za pan brat” będzie realizowany na zajęciach koła ekologicznego, lekcjach przyrody, godzinach wychowawczych, happeningach. Ujęto w nim zarówno treści podstawy programowej z przyrody jak i treści wykraczające. Program umożliwi uczniom zdobycie umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie oraz ich praktyczne zastosowanie w codziennych sytuacjach. Realizacja tematyki zajęć przeprowadzona będzie z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu audiowizualnego oraz różnorodnych ciekawych pomocy dydaktycznych, co z pewnością uatrakcyjni proces kształcenia i wpłynie na jakość przyswajanej wiedzy. Zajęcia edukacji ekologicznej będą przebiegać w pracowni oraz w terenie.
Zajęcia z edukacji ekologicznej będą odbywać się raz w tygodniu po jednej godzinie dydaktycznej.
Cele programu edukacyjnego opartego na pracowni:
• zaciekawienie światem przyrody,
• rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska,
• budzenie szacunku do przyrody, świadomości ekologicznej,
• dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku i wyciągania odpowiednich wniosków,
• dostrzeganie zależności między człowiekiem a środowiskiem,
• wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko,
• podejmowanie świadomych działań na rzecz ochrony środowiska,
• rozbudzanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych,
• poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
• pogłębienie wiedzy o własnym regionie a w szczególności o zasobach przyrody,
• wyrabianie nawyków segregacji śmieci, oszczędzania energii, wody itp.,
• kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz pracy samodzielnej,
• korzystanie z różnych źródeł informacji oraz różnorodnych pomocy dydaktycznych,
• przeprowadzenie prostych badań oceny stanu środowiska najbliższej okolicy,
• wyciąganie prawidłowych wniosków na podstawie danych z obserwacji,
• aktywizacja uczniów poprzez udział w konkursach, akcjach ekologicznych,
• wyrabianie cech charakteru takich jak: systematyczność, dokładność, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność.
Procedury osiągania celów programu edukacyjnego opartego na pracowni:
metody pracy:
• preferowanymi metodami pracy na zajęciach będą:
• dyskusje dydaktyczne
• burza mózgów
• metoda grup eksperckich
• metoda SOFT
• drzewko decyzyjne
• mapa mentalna
• inscenizacja
• obserwacje kierowane i spontaniczne,
• gromadzenie informacji z różnych źródeł,
• analizowanie map przewodników, atlasów, fotografii,
• doświadczenia i eksperymenty,
• zabawy i gry dydaktyczne, przygotowywanie prezentacji multimedialnych, plakatów, ulotek, port folio, albumów, notatek na gazetki ścienne,
• rozwiązywanie kart pracy
• pogadanki,
• prace plastyczne, fotograficzne,
• metody audiowizualne,
• zajęcia w terenie: badanie stanu czystości wód, gleby i powietrza, oznaczanie pospolitych gatunków organizmów, wycieczka do lasu,
• przygotowanie i udział w konkursach, turniejach, uroczystościach, wycieczkach,
• spotkania z ciekawymi ludźmi: leśnikiem,
• udział w akcjach o zakresie ogólnopolskim : Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Ogólnopolski Tydzień Edukacji Globalnej.
formy pracy:
• praca indywidualna,
• praca zespołowa.
Obszary ewaluacji osiągnięć uczniów określane na podstawie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu pracowni:
• obserwacja pracy uczniów podczas zajęć,
• przygotowanie, przeprowadzenie doświadczeń, dokumentacja pracy ucznia, analiza wyników obserwacji, wyciąganie wniosków,
• umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej,
• wykonanie ulotek, plakatów, prezentacji multimedialnych,
• umiejętność zaprezentowania wyników swojej pracy na forum,
• wyniki korków plastikowych, baterii,
• udział i stopień zaangażowania uczniów w konkursach i akcjach ekologicznych,
• umiejętność rozpoznawania pospolitych gatunków organizmów oraz gatunków chronionych prawnie,
• wychodzenie z inicjatywą działaniana rzecz ochrony środowiska.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.