X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34321
Przesłano:
Dział: Logopedia

Plan terapii logopedycznej

1. Prace organizacyjne: przygotowanie gabinetu do podjęcia terapii logopedycznej, zebranie pomocy dydaktycznych.

2. Diagnoza logopedyczna- kwalifikowanie dzieci do zajęć logopedycznych, zapoznanie się z orzeczeniami psych- pedagogicznymi , konsultacje z wychowawcą i psychologiem, założenie dokumentacji.

3. Ćwiczenia logopedyczne.
• Oddechowe: wyrabianie oddechu dla mowy, ćw. oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćw. emisyjne, ćw. ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.
• Głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćw. umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.
• Słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćw. poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych.
• Artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej.
• Leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, przeczytanego tekstu, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne, ćw. w czytaniu i pisaniu.

4. Współpraca z wychowawcą grupy, rodzicami, psychologiem, pedagogiem. Instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach.

PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

CEL NADRZĘDNY: Kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności
komunikowania się z otoczeniem.
Stymulacja rozwoju językowego uczniów z uwzględnieniem
wszystkich aspektów mowy (wymowa, słownictwo, strona
gramatyczna i stylistyczna).

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Kształcenie i rozwijanie umiejętności odbioru i rozumienia nadawanych informacji:
- rozumienie gestu, dotyku, mimiki, znaczenia wprowadzanych symboli (piktogramów, zdjęć),
- reagowanie na własne imię i nazwisko,
- słuchanie i adekwatne reagowanie na proste polecenia,
- rozpoznawanie nazw czynności, przedmiotów w najbliższym otoczeniu,
- słuchanie krótkich wierszy, rymowanek, opowiadań nadawanych przez nauczyciela.

2. Kształcenie umiejętności komunikowania się z wykorzystaniem alternatywnych
sposobów komunikacji (piktogramy, zdjęcia) w przypadku uczniów nie posługujących
się mową werbalną.

3. Kształcenie i rozwijanie umiejętności przekazywania informacji drogą werbalną:
- nauka naśladowania układu ust podczas artykulacji samogłosek,
- naśladowanie artykulacji „widocznych” spółgłosek, łatwych pod względem wymowy, tworzenie prostych sylab, niosących określone znaczenie: am, da – da, ma – ma, ta – ta, ba – ba, daj, la – la, e – e itp.
- ćwiczenia ortofoniczne – naśladowanie odgłosów zwierząt, przyrody,
- nazywanie członków rodziny, ich imion, nauka wymawiania swojego imienia, imion dzieci z klasy, uczących nauczycieli.

4. Rozszerzanie biernego i czynnego słownictwa uczniów poprzez:
- nazywanie przedmiotów w najbliższym otoczeniu i ich desygnatów na obrazie,
- nazywanie czynności i stanów w naturalnych sytuacjach i przedstawionych na obrazie,
- tworzenie słownika na użytek dziecka, pomocnego w procesie komunikowania się,
- wprowadzanie nowych słów z zakresu różnych kategorii,
- formułowanie prostych zdań, pytań,
- kształcenie umiejętności tworzenia krótkich i dłuższych wypowiedzi na podstawie przeżyć, obserwacji, ilustracji,
- nauka prostych piosenek, rymowanek, wierszy.
5. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy:
- masaż twarzy i narządów mowy (policzków, warg i języka),
- wspomagane ćwiczenia artykulacyjne,
- nauka samodzielnego wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych (usprawnianie warg, języka, żuchwy).

6. Ćwiczenia oddechowe i głosowe:
- nauka oddychania przez nos (wykształcenie nawyku zamykania ust, trening mięśnia okrężnego warg, kontrola ślinotoku),
- wydłużanie fazy wydechu,
- nauka oddychania torem brzuszno – przeponowym,
- ćwiczenia fonacyjne.

7. Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej wymowy głosek:
- w izolacji,
- w sylabach,
- w wyrazach (w nagłosie, w śródgłosie i wygłosie wyrazu, w grupach spółgłoskowych),
- w wyrażeniach dwuwyrazowych,
- w zdaniach.

8. Nauka krótkich wierszyków, piosenek, opowiadanie ilustracji w celu utrwalania
prawidłowej artykulacji głosek w mowie potocznej.

9. Utrwalanie poznanych głosek w piśmie i podczas czytania.

10. Usprawnianie myślenia słowno – pojęciowego i przyczynowo – skutkowego
(odgadywanie i wymyślanie zagadek, opisywanie przedmiotu lub postaci, układanie i
opowiadanie historyjek obrazkowych).

11. Utrwalenie rozumienia i właściwego stosowania przyimków i wyrażeń przyimkowych.

12. Doskonalenie wypowiedzi pod kątem stosowania poprawnych konstrukcji
gramatycznych, fleksyjnych, wzbogacanie słownictwa o różne części mowy
(przymiotniki, przysłówki, spójniki).
- ćwiczenia w tworzeniu liczby mnogiej rzeczowników,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się w czasie teraźniejszym, przyszłym i przeszłym,
- stosowanie prawidłowej odmiany czasowników przez osoby,
- stosowanie prawidłowej odmiany rzeczowników i przymiotników przez przypadki i rodzaje.

13. Ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej, pamięci słuchowej (nie u wszystkich dzieci):
- różnicowanie głosek opozycyjnych (szumiące – ciszące – syczące; dźwięczne – bezdźwięczne, twarde – miękkie),
- kształcenie reakcji słuchowej na określoną głoskę,
- wdrażanie do autokontroli podczas mówienia.

14. Eliminowanie naleciałości gwarowych i nieprawidłowych nawyków.

15. Usprawnianie funkcji związanych z kształtowaniem i rozwijaniem mowy (ćwiczenia
koncentracji uwagi, spostrzegawczości, koordynacji ruchowo – słuchowej, orientacji w
schemacie własnego ciała, usprawnianie małej motoryki i grafomotoryki).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.