X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34319
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - nauczyciel języka angielskiego

Kierunki rozwoju wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r.

& 8, ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania i formy realizacji

1. Poznanie procedur awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego.
(Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r., strony internetowe dla nauczycieli)
Termin realizacji: IX 2014
Sposób dokumentowania
Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju zawodowego

2. Współpraca z dyrektorem szkoły - podejmowanie zadań poleconych przez dyrektora szkoły.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Potwierdzenie dyrektora

3. Organizowanie własnego warsztatu pracy:
a) przygotowanie i aktualizacja gazetek w sali i na korytarzu;
b) wykonywanie pomocy dydaktycznych zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi;
c) opracowanie scenariuszy i materiałów do zajęć;
d) uczestniczenie w formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły (konferencje, szkolenia, studia podyplomowe).
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Zdjęcia,scenariusze,zaświadczenia

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z jej podstawową funkcją i z wynikających z niej zadań, w tym:
a) uczestniczenie w Radach Pedagogicznych;
b) udział w posiedzeniach komisji przedmiotów humanistycznych;
c) opieka nad Samorządem Uczniowskim.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Protokoły,potwierdzenie dyrektora,
sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego.

5. Organizowanie uroczystości szkolnych z okazji Dnia Chłopaka, Dnia Wiosny. Pomoc w organizacji uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Scenariusze uroczystości, zdjęcia

6. Organizowanie oraz pomoc w organizacji konkursów z języka angielskiego. Opracowanie regulaminu konkursów.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Potwierdzenia współorganizatorów,sprawozdania

7. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania
scenariusze zajęć

8. Prowadzenie dodatkowych zajęć
a) dla maturzystów;
b) wyrównawcze (w miarę potrzeb).
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Dzienniki zajęć dodatkowych

9. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego z języka angielskiego i prowadzenie zajęć na jego podstawie.
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania
Program, sprawozdanie

10. Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego (organizacja wyjazdów do kina, teatru, współpraca z rodzicami, wywiadówki)

Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Potwierdzenie dyrektora

& 8, ust. 2, pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Systematyczne doskonalenie umiejętności obsługi komputera:
a) opracowywanie na komputerze dokumentów, scenariuszy zajęć, sprawozdań, itp.;
b) wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera (testy, sprawdziany, karty pracy);
c) korzystanie z tablicy interaktywnej podczas zajęć.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania
dokumentacja

2. Wykorzystanie Internetu do pozyskiwania informacji wspierających działalność dydaktyczno – wychowawczą:
a) wykorzystanie platform internetowych do nauki języka angielskiego na zajęciach;
b) lektura czasopism oraz artykułów otrzymywanych drogą elektroniczną;
c) pozyskiwanie filmów oraz materiałów edukacyjnych wykorzystywanych podczas lekcji języka angielskiego oraz zajęć z wychowawcą;
d) korzystanie ze stron internetowych dla nauczycieli oraz MEN;
e) opublikowanie planu rozwoju oraz scenariuszy lekcji na portalu dla nauczycieli.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Scenariusze zajęć,notatki

& 8, ust. 2, pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć
w szczególności dla nauczycieli stażystów
i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych, zwłaszcza nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych.

2. Przygotowanie i wygłoszenie referatów na posiedzeniach komisji przedmiotów humanistycznych

3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów w ramach komisji przedmiotów humanistycznych; pomoc w organizacji uroczystości, wspólne opracowywanie scenariuszy.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Scenariusze zajęć,referaty,potwierdzenie dyrektora/
współorganizatorów

&8, ust. 2, pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego z języka angielskiego.
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania
Program, dziennik zajęć

&8, ust. 2, pkt 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji
kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw
podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum
Edukacji Artystycznej.
1. Udział w szkoleniu na egzaminatora do egzaminów maturalnych (jeśli będzie taka możliwość)
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania
Decyzja o wpisie do ewidencji egzaminatorów OKE

&8, ust. 2, pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Pedagogizacja rodziców podczas zebrań (referaty, pogadanki).

2. Praca w Samorządzie Uczniowskim i realizacja planu tej organizacji (m. in. przygotowanie/udział
w uroczystościach szkolnych
i lokalnych).

3. Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie i realizację wyjazdów do kina i teatru.

4. Przygotowanie uczniów do konkursów. Spotkania z uczniami. Zapewnienie materiałów dydaktycznych.
Termin realizacji: cały okres stażu
Sposób dokumentowania
Referaty, notatki w dzienniku,sprawozdania z realizacji planu S.U.,potwierdzenia dyrektora, dzienniki zajęć dodatkowych

&8, ust. 2, pkt 4 d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli
języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym.
1. Ukończenie kursu języka hiszpańskiego/włoskiego na poziomie zaawansowanym
Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania
Zaświadczenie o ukończeniu kursu

&8, ust. 2, pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych. Współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, dyrekcją szkoły, nauczycielami. Ustalenie metod pracy z dziećmi
i oddziaływań wychowawczych

Termin realizacji: okres stażu
Sposób dokumentowania
Opis i analiza przypadków

Joanna Prasowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.