X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34211
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:

Nazwa i adres szkoły:

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: 26.09.2014r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.

CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
(na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. Dz.U. 2013 poz. 393. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela biologii, chemii, fizyki
i przyrody z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Podniesienie jakości pracy szkoły.

Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez samokształcenie oraz udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r.
§8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI
Aktywny udział w realizacji zadań szkoły:
uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej,
współpraca z gronem pedagogicznym w pracach zespołu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i zespołu wychowawczego, w organizowaniu uroczystości, imprez szkolnych, konkursów oraz w realizowaniu projektów edukacyjnych,
wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, programu profilaktycznego i programu wychowawczego,
opracowanie i realizowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych wychowanków.

Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy:
pozyskiwanie i tworzenie nowych pomocy dydaktycznych,
opracowanie i ewaluacja planów wynikowych, przedmiotowych systemów oceniania z biologii, chemii, fizyki, przyrody,
tworzenie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego,
okresowe diagnozowanie osiągnięć nauczyciela wychowawcy, dokonywanie korekty i modyfikacji metod pracy z uczniami, porównywanie wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań.

Udział w formach doskonalenia zewnętrznego i wewnętrznego:
aktywne uczestnictwo w kursach i szkoleniach w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
udział w konferencjach i szkoleniach zewnętrznych, warsztatach metodycznych dotyczących nauczania biologii, chemii, fizyki, przyrody.

§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI
Wykorzystanie w pracy zawodowej technologii informatycznej:
przesyłanie prac i dokumentów drogą mailową,
udział w życiu portali edukacyjnych,
własne publikacje na stronach internetowych,
przygotowanie planów metodycznych przy użyciu komputera i Internetu,
komputerowe projektowanie oraz drukowanie zaproszeń, dyplomów, wyróżnień.

Opracowanie przy użyciu technik komputerowych prezentacji multimedialnych, narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów; dokumentacji szkolnej, zadań konkursowych.

Prowadzenie i aktywne wykorzystanie dziennika elektronicznego:
elektroniczny kontakt z uczniami oraz ich rodzicami,
przekazywanie uwag i informacji wychowawcom.

Wykorzystanie w czasie zajęć lekcyjnych komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii oraz Internetu.

Współuczestniczenie w tworzeniu strony internetowej szkoły poprzez zamieszczanie na stronie własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno – wychowawczą.

§8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów:
opracowanie i przeprowadzenie wspólnych imprez,
pomoc w realizowaniu projektów edukacyjnych,
ewaluacja Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych,
realizowanie zadań zespołu przedmiotów przyrodniczych.

Prowadzenie w ramach zespołu przedmiotowego lekcji otwartych i koleżeńskich, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych:
opracowanie planu metodycznego zajęć,
przeprowadzenie zajęć,
omówienie, analiza i ewaluacji zajęć.

Przeprowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczyciela:
wybór tematu szkolenia,
przygotowanie prezentacji,
przekazanie wiadomości w ramach tematu szkolenia.

Publikacje własnych materiałów na portalach edukacyjnych:
zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym,
opublikowanie planów metodycznych zajęć.

§8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI
Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu zajęć utrwalających i rozwijających wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych:
określenie programu zajęć,
zorganizowanie grupy uczestników,
przeprowadzenie diagnozy wstępnej,
realizowanie zajęć wg planu,
podsumowanie i ewaluacja zajęć.

Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu zajęć przygotowujących uczniów klas trzecich Gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym do egzaminu gimnazjalnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych:
określenie planu zajęć,
realizacja zajęć,
podsumowanie i ewaluacja zajęć.

Pełnienie funkcji wychowawczych:
opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawczej zgodnego z programem wychowawczym i programem profilaktycznym, podejmowanie działań naprawczych
i korygujących zachowania wychowanków we współpracy z sądem, policją, ośrodkami pomocy społecznej.

§8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI
Organizowanie i współorganizowanie wycieczek dydaktyczno – wychowawczych:

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych na terenie szkoły:
opracowanie zadań konkursowych,
czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
sprawdzanie prac i wyłonienie finalistów.

Poszerzanie świadomości ekologicznej uczniów:
udział w sadzenia drzew z okazji Święta Drzewa,
zbiórka makulatury w ramach akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”.

8 ust. 2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI
Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym:
systematyczne konsultacje i rozmowy,
uczestnictwo w wywiadach środowiskowych z pedagogiem.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną:
realizowanie zaleceń poradni,
kierowanie uczniów na badania we współpracy z pedagogiem szkolnym.

Realizowanie programów prozdrowotnych we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Lwówku Śląskim:
uwzględnienie założeń programu „Trzymaj formę” w projekcie edukacyjnym promującym zdrowy styl życia,
edukacja antynikotynowa poprzez realizowanie programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
pomoc w organizacji imprez szkolnych,
wspólne przygotowywanie ściennych gazetek na temat Sprzątania Świata, Światowego Dnia Bez Tytoniu i Światowego Dnia Ziemi,
współorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy z ekologii i ochrony środowiska.

§8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA I FORMY REALIZACJI
Dokonanie opisu i analizy rozwiązania przypadków dydaktyczno – wychowawczych:
zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu
w szkole,
ustalenie sposobu rozwiązania problemu,
wdrażania oddziaływań,
współpraca z rodzicami oraz wychowawcami grupy,
analiza efektu oddziaływań.

Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie oddziaływań wychowawczych:
aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i resocjalizacji,
aktywna praca nad samokształceniem.

........................................
Podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji

Miejscowość, data Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.