X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34206
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:
Placówka oświatowa:
Data rozpoczęcia stażu:
Data zakończenia stażu:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

§ 7 ust.1 pkt.1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Udział w pracach zespołu ds. integracji.
3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
§ 7 ust.1 pkt.2 pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
1. Doskonalenie wewnątrzszkolne – udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• warsztatach metodycznych;
• kursach
• szkoleniach.
3. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa, śledzenie stron internetowych.
§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż
1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia wewnątrzszkolne);
• Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu;
• Uaktualnianie własnej wiedzy na temat awansu (portale internetowe, literatura fachowa).
2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Ustalenie zasad współpracy -zawarcie kontraktu.
• Poprawne sformuowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego;
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Opracowanie projektu sprawozdania.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć, analiza.
• Wstępna analiza własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
3. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego:
• Gromadzenie zaświadczeń, świadectw, programów, scenariuszy, itp.
4. Planowanie pracy dydaktycznej:
• Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenia z PPP o potrzebie kształcenia specjalnego;
• Opracowanie indywidualnego programu zajęć rewalidacyjnych.
4. Doskonalenie i rozwój zawodowy
• Udział w różnych formach doskonalenia warsztatu i metod pracy pedagogicznej, podnoszenie kompetencji i umiejętności wychowawczych;
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych .
• Przeprowadzenie szkoleń w zespole ds. integracji.
5. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, analiza, porównywanie i ocena skuteczności podejmowanych działań.
• Wstępna diagnoza poznawcza ucznia (analiza dokumentacji medycznej, opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, rozmowy z rodzicami lub opiekunami dziecka);
• Diagnoza pedagogiczna wstępna i końcoworoczna;
• Bieżąca diagnoza postępów uczniów;
• Zestawienie wyników diagnozy, porównanie, ocena i wnioski do dalszej pracy;
• Prowadzenie dziennika zajęć rewalidacyjnych, zapis bieżących obserwacji i analiza postępów.
6. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
• Opracowanie kart pracy na zajęcia lekcyjne i rewalidacyjne.
• Opracowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych.
• Opracowanie arkuszy i testów diagnostycznych.
• Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteczki pedagogicznej.
§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Diagnoza potrzeb uczniów niepełnosprawnych oraz ich sytuacji rodzinnej
• Przeprowadzenie ankiet dla rodziców i wywiadów środowiskowych
• Bieżąca obserwacja uczniów i spotkania z rodzicami
2. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów niepełnosprawnych wynikających ze trudności, warunków i sytuacji środowiskowych.
• Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów, zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą, rehabilitantem i Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną.
3. Wykorzystanie zasobów lokalnych dla potrzeb edukacyjnych i ogólnorozwojowych uczniów niepełnosprawnych
• Aktualizacja i poszerzenie wiedzy na temat lokalnych instytucji i osób pomagających osobom niepełnosprawnym
• Uwzględnienie w programie rewalidacji zajęć pozwalających lepiej poznać uczniom ich środowisko lokalne oraz odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym zamieszkiwanego regionu
• Współorganizacja wycieczek po najbliższej okolicy: wyjście do kina, do urzędu miasta i inne
• Współpraca z MOPS
4. Współorganizacja apeli, uroczystości i imprez
• Współorganizacja apeli i uroczystości okolicznościowych zgodnie z harmonogramem szkoły
• Współorganizacja imprez mających na celu propagowanie tolerancji i poszanowania osób niepełnosprawnych (Tydzień Integracji, udział uczniów niepełnosprawnych w Projekcie Edukacyjnym).
§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie technik komputerowych
• Opracowanie pomocy dydaktycznych, kart pracy i innych materiałów wzbogacających własny warsztat pracy.
• Przygotowanie narzędzi pracy własnej.
• Wykorzystanie odpowiednich komputerowych programów edukacyjnych na zajęciach rewalidacji indywidualnej.
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informatycznej i komunikacyjnej
2. Praktyczne doskonalenie własnych umiejętności posługiwania się komputerem oraz poszukiwanie informacji w sieci internetowej
• Udział w odpowiednich kursach
i szkoleniach
• Poszerzenie i aktualizowanie wiedzy na temat zasobów sieci internetowej możliwych do wykorzystania
w pracy pedagogicznej.

3. Publikacja własnych materiałów
• Publikacja własnych materiałów
w Internecie, czasopismach
• Udostępnienie własnych materiałów i opracowań w szkolnej bibliotece.
§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Bełchatowie (nowości książkowe, czasopisma).
• Aktywna praca nad samokształceniem.
• Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
• Uczestniczenie w wybranych formach rozwoju zawodowego nauczycieli umożliwiających podnoszenie i rozwijanie kompetencji pedagogicznych
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów niepełnosprawnych
• Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu oligofrenopedagogiki, psychologii do diagnozowania poziomu opanowania podstawowych umiejętności szkolnych uczniów
o obniżonym poziomie intelektualnym oraz do opracowania metod, form i programów pracy z tymi uczniami.
• Bieżące rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów niepełnosprawnych
§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
• Analiza ustaw, rozporządzeń, Karty Nauczyciela w zakresie dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli
• Analiza podstawowych aktów prawnych w kontekście funkcjonowania szkoły oraz zadań jakie ma w niej do spełnienia nauczyciel
• Szczegółowa analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących: kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie.
• udzielania pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do PPP.
• Organizowanie pomocy psychologicznej dla uczniów niepełnosprawnych.
• Analiza podstawowych dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
2. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• Udział w radach pedagogicznych
i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.
• Dostosowanie programów nauczania opracowanych dla dzieci o obniżonej normie intelektualnej do obowiązujących przepisów oświatowych.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielenia pomocy
i wspomagania rozwoju o obniżonej sprawności intelektualnej.
• Prawidłowe organizowanie wycieczek i podejmowanie innych działań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.