X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34185
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: mgr Małgorzata Tobolska

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Ewa Manowska

Miejsce stażu: PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „ZIELONA KRAINA”
Ul. Gliwicka 11, 85-378 Bydgoszcz

Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2014r.

Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maj 2017r.

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r., poz. 393).

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli

Forma i spoób realizacji:
• Stosowanie metod twórczych i aktywizujących (np. zabaw badawczych).
• Stosowanie metod doskonalących umiejętności interpersonalne u dzieci:
• praca metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne u dzieci jak również u nauczyciela np. : drama, zabawy z elementami muzykoterapii, bajki terapeutyczne M. Molickiej
• przedstawienie bajek, baśni i opowiadań w formie teatrzyków stoliczkowych.
• prezentacja metod pracy charakterystycznych dla przedszkola (m.in. malowanie mokre w mokrym, filcowanie, szycie, szydełkowanie).

Termin:
Dwa razy w roku

Oczekiwane efekty:
-Poszerzenie zakresu własnych umiejętności dotyczących zastosowania metod twórczych i aktywizujących.
-Poszerzanie warsztatu pracy
-Poznawanie efektów swojej
pracy

2.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

Formy i sposób realizacji
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
• Prezentacja prze opiekuna stażu nowych form pracy z dzieckiem

Termin:
Dwa razy w roku

Efekty:
-Poznanie warsztatu pracy doświadczonego nauczyciela
-Pozyskanie nowych pomysłów i inspiracji dla własnych działań.

3. Analizowanie zajęć obserwowanych i prowadzonych w obecności opiekuna stażu

Formy i sposób realizacji:
• Przygotowywanie scenariuszy zajęć.
• Konsultowanie z opiekunem stażu w celu ustalania wniosków do dalszej pracy.
• Analizowanie literatury fachowej

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
-Analiza mocnych i słabych stron prowadzących do poszerzenia wiedzy metodycznej

4. Organizowanie warsztatu pracy nauczyciela

Formy i sposób realizacji:
• Opracowywanie scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych, takich jak :
- szycie lalek do bajeczek prezentowanych na stoliczku
- filcowanie postaci do stoliczków tematycznych oraz bajek
- rysowanie historyjek obrazkowych oraz kart pracy związanych z tematyką tygodniową
- wykonywanie na szydełku szarf potrzebnych do zajęć dydaktycznych oraz serwetek i dekoracji do sali
- zbieranie materiału przyrodniczego służącego do realizacji zajęć dydaktycznych
- tkanie na krośnie dywaników lub makietki
- modelowanie w wosku lub glinie elementów potrzebnych do realizacji zajęć związanych z aktualną tematyką lub porą roku.
• Kompletowanie książek – pomocy wspierających realizację programu „Zielona Kraina”.
• Szycie i filcowanie laleczek, postaci do teatrzyków.
• Gromadzenie rękodzieła i przedmiotów z tworzyw naturalnych do tworzenia stoliczków tematycznych oraz teatrzyków stoliczkowych.
• Gromadzenie kserokopii ilustracji , obrazków związanych z omawianą tematyką.
• Gromadzenie wytworów rękodzieła regionalnego np. : drewniane łyżki, ptaszki góralskie piszczałki, koraliki drewniane, haft kurpiowski, ręcznie szyte lalki itp.
• Gromadzenie darów natury związane z określoną porą roku.

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
-Wzbogacenie swojego warsztatu pracy technikami zapomnianymi i bardzo starymi
-Tworzenie wyjątkowej atmosfery podczas zajęć takich jak filcowanie, szycie, tkanie

5. Opracowanie i wdrażanie programu własnego

Formy i sposób realizacji:
• opracowanie programu edukacji ekologicznej i przyrodniczej dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Jestem przyjacielem przyrody”.
• wdrażanie programu do realizacji w planach miesięcznych,
• gromadzenie pomocy, materiałów niezbędnych do realizacji programu

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
-Wzbogacenie warsztatu pracy

6.Organizowanie dekoracji przedszkola zgodnie z koncepcją pracy przedszkola

Formy i sposób realizacji
• Dekorowanie holu przedszkola i korytarzy oraz sali z okazji świąt i okolicznościowych imprez, wykorzystywanie naturalnych okazów przyrody.

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Tworzenie szczególnej atmosfery w przedszkolu zgodnie z przeżywanym świętem lub uroczystością

7. Aktywny udział w posiedzeniach rad pedagogicznych typu szkoleniowego

Formy i sposób realizacji:
• Opracowywanie materiałów, referatów na posiedzenia Rady Pedagogicznej dotyczących działalności: dydaktycznej , wychowawczej, opiekuńczej przedszkola

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń

8. Systematyczny udział w organizowaniu uroczystościach przedszkolnych

Formy i sposób realizacji:
• Przygotowanie harmonogramu uroczystości przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015
• Organizacja i prowadzenie uroczystości takich jak: dożynki, święto lampionów, kiermasze
(bożonarodzeniowy i wielkanocny), Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, powitania wiosny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, wicie wianków, uroczyste zakończenie roku, urodziny obchodzone w grupie przedszkolnej

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Integracja środowiskowa

9. Prowadzenie zajęć koleżeńskich

Formy i sposób realizacji:
• Prezentowanie wystroju wnętrz i zagadnień specyficznych dla naszej placówki
• Upowszechnianie specyficznych technik plastycznych, takich jak: szycie lalek , filcowanie na sucho i mokro, modelowanie w wosku, rysowanie kredkami woskowymi.
• Pokazywanie sposobów przedstawiania bajek stoliczkowych w naszym przedszkolu oraz ekspozycji stoliczków tematycznych charakterystycznych dla danej tematyki czy pory roku.
• Nauka śpiewania rymowanek charakterystycznych dla danej aktywności.
• Prezentowanie pomocy dydaktycznych oraz sposobów ich dobierania tak, by były spójne z koncepcją pracy przedszkola.

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
-Zdobywanie umiejętności przekazywania wiedzy nauczycielom.
-Rozwijanie umiejętności autoprezentacji.

10.Stosowanie aktywnych form współpracy z rodzicami

Formy i sposób realizacji:
• Stosowanie metod aktywizujących podczas zebrań rodzicami oraz zajęć otwartych dla rodziców
• Organizowanie warsztatów dla rodziców przed kiermaszami bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi.
• Organizowanie spotkań integrujących i uroczystości
• Wspólne przygotowanie urodzin swojego dziecka.

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Wzbogacanie warsztatu pracy

11.Udział w przeglądach dla dzieci zdolnych

Formy i sposób realizacji:
• Przygotowywanie dzieci do prezentacji swoich talentów (muzycznych, plastycznych, technicznych, sportowych, itp. )
Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
-Doskonalenie warsztatu pracy
-Promowanie talentów dziecięcych oraz przedszkola

12.Autorefleksja własnej pracy

Formy i sposób realizacji:
• Konsultacje z opiekunem stażu i nauczycielem współpracującym w grupie.
• Opracowanie sprawozdań półrocznych na posiedzenia rady pedagogicznej o charakterze analityczno-prognostycznym.
• Opracowanie arkuszy samooceny pracy nauczyciela.
Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Określenie mocnych słabych stron swojej pracy

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych
uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Obserwacja i analiza potrzeb i możliwości dziecka

Formy i sposób realizacji:
• Opracowanie wyników badania gotowości szkolnej dzieci
5-letnich.
• Zastosowanie metod ewaluacyjnych do zbierania informacji od dzieci.
• Organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci 5-letnich.
• Prowadzenie zeszytu pracy dydaktyczno-wyrównawczej.
• Organizowanie konsultacji z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Nawiązanie współpracy ze specjalistami wychowanków.

Termin:
-I i II semestr każdego roku
-W okresie całego stażu

Efekty:
-Znajomość warunków życia, tradycji i zwyczajów rodzin dzieci (uwzględnienie ich w działalności nauczyciela)
-Zintegrowanie środowiska rodzinnego z przedszkolem

2.Udział w akcjach charytatywnych

Formy i sposób realizacji:
• Współudział w organizacji charytatywnego festynu z okazji „Dnia Rodziny”
• Współorganizowanie pomocy dla ubogich rodzin z Ośrodka Pomocy Społecznej i innych potrzebujących osób oraz instytucji.

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Zebranie środków finansowych podczas akcji charytatywnych

3.Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Formy i sposób realizacji:
• Współpraca z różnymi instytucjami:
- Szkołą Podstawową nr 35 w Bydgoszczy
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy
- Policją
- Strażą pożarną
- Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bydgoszczy
- Biblioteką miejską
- schroniskiem dla zwierząt
- Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy
- Nadleśnictwem
- Oczyszczalnią Ścieków
- Filharmonią Pomorską
- Teatrem Polskim
- Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Integrowanie przedszkola ze środowiskiem lokalnym

4.Udział w akcji „ Rok 2014 rokiem czytelnictwa”

Formy i sposób realizacji:
• Zorganizowanie aktywnego udziału rodziców w czytaniu bajek ze swojego dzieciństwa
• Czytanie przez rodziców bajki na uroczystości urodzinowej własnego dziecka wspieranie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Promowanie literatury pięknej, integracja ze środowiskiem

5. Podejmowanie profilaktyki pro – zdrowotnej:

Formy i sposób realizacji:
• Monitorowanie na bieżąco czystości dzieci.
• Informowanie o zagrożeniach (jeśli zaistnieje taka potrzeba)
• Realizacja programu profilaktycznego przedszkola pt. „Żyj zdrowo i bezpiecznie”
• Udział w akcjach pro zdrowotnych takich jak:
„Światowy dzień mycia rąk”, Akademia Aquafresh”, „Akademia zdrowego przedszkolaka”.

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów pojawiających się często w skupiskach ludzkich pasożytów, drobnoustrojów czy wirusów

6.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, studentami

Formy i sposób realizacji:
• Organizowanie zajęć koleżeńskich
• Dzielenie się doświadczeniem ze stażystami (studentami),
• Prezentowanie zajęć, pomocy dydaktycznych oraz sposobów ich dobierania tak, by były spójne z koncepcją pracy przedszkola

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem

7. Organizowanie zajęć o charakterze ekologicznym-udział w akcjach ekologicznych

Formy i sposób realizacji:
• Udział w akcji „Sprzątanie świata”
• Udział w akcji „Kubusiowi przyjaciele natury”
• Udział w zbiórce surowców wtórnych
• Współudział w organizowaniu wyjazdów do firmy „Remondis”
• Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Promocja zachowań proekologicznych

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno - wychowawczej

Formy i sposób realizacji:
• Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• Regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania
• Korzystanie z internetowych edukacyjnych newsletter’ów np.:
www.literka.pl, www.profesor.pl , www.gwo.pl , www.men.gov.pl,
www.edukacja.edux.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl,
www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl,
• Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla pedagogów.
• Pozyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego.
• Poznawanie przepisów prawa oświatowego i ich aktualizacji.
• Aktualizacja strony internetowej

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
-Podniesienie skuteczności poziomu kształcenia poprzez
szybszy dostęp do informacji
-Śledzenie nowości i nowinek na różnych stronach internetowych

2.Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej

Formy i sposób realizacji:
• Samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych.
• Pisanie sprawozdań, planów pracy itp.
• Przygotowywanie dla uczniów dyplomów za udział w konkursach.
• Tworzenie i zastosowanie prezentacji multimedialnych (Power Point)
• Tworzenie elementów dekoracyjnych na gazetkę dla rodziców, zaproszeń
i dyplomów na różne uroczystości, podziękowań itp.

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Urozmaicanie własnego warsztatu pracy.

3.Gromadzenie i wykorzystanie wideoteki przedszkolnej na zajęciach.

Formy i sposób realizacji:
• Systematyczne gromadzenie płyt CD i DVD wykorzystywanych do prowadzenia zajęć

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Wykorzystanie komputera oraz urządzeń multimedialnych w zajęciach edukacyjnych

4.Publikacje w Internecie.

• Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego” i innych materiałów dydaktycznych,
(scenariusza zajęć i uroczystości przedszkolnej)

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Promocja przedszkola

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Formy i sposób realizacji:
• Udział w wewnątrz-przedszkolnych formach szkolenia zawodowego:
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych zgodnie z rocznym planem pracy
• Udział w zewnątrz-przedszkolnych formach szkolenia zawodowego:
- Udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych: „III stopniowy kurs terapii behawioralnej dzieci z autyzmem”, „Język angielski z elementami metodyki nauczania”, szkolenia i kursy dotyczące edukacji muzycznej
• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:
- Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
- Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
-Wzbogacenie wiedzy.
-Wykorzystanie zdobytych wiadomości w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.Aktywna realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczych np. wdrażanie programu wychowawczego i profilaktyka zdrowia
Formy i sposób realizacji:
• Wspomaganie dzieci w nabywaniu wiedzy oraz nowych umiejętności.
• Pogłębianie wiedzy psychologiczno- pedagogicznej.
• Realizowanie programu wychowawczego oraz profilaktycznego.
• Aktywne uczestnictwo w akcjach proekologicznych.
• Udział w imprezach przedszkolnych , wycieczkach oraz organizacja imprez integracyjnych i środowiskowych
• Pełnienie dyżuru – konsultacje dla chętnych rodziców.

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Wzbogacenie i potwierdzenie posiadanej wiedzy

3.Podejmowanie działań promocyjnych przedszkola

Formy i sposób realizacji:
• Promowanie przedszkola na portalach społecznościowych
• Aktualizacja strony internetowej

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Promocja placówki w mediach i wśród rodziców

4.Prowadzenie warsztatów plastycznych dla rodziców

Formy i sposób realizacji:
• Prowadzenie warsztatów nt: „Kolorowe cuda z filcu”
• Prowadzenie warsztatów dla rodziców „Decoupage”
• Prowadzenie warsztatów „Zrób to razem z dzieckiem”

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Wypracowanie niezbędnych wewnętrznych dokumentów regulujących pracę przedszkola

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż

1.Orientacja w przepisach oświatowych dotyczących funkcjonowania placówki przedszkolnej, działalności nauczyciela przedszkola

Formy i sposób realizacji:
• Analiza najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004 roku Nr 25, poz. 220)
- Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 roku Nr 6 poz. 69)
- Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. z 1991 roku Nr 120 poz. 526 i 527)
• Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, Internet)

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Znajomość przepisów

2.Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela

Formy i sposób realizacji:
• Analiza dokumentacji przedszkola:
- Statutu Przedszkola Niepublicznego „Zielona Kraina”.
- Regulaminu przedszkola.
- Regulaminu Rady Pedagogicznej.
- Procedury bezpieczeństwa rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
- Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola.
- Rocznego planu pracy przedszkola.
- Księgi ewidencji dzieci.

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Znajomość dokumentów i przepisów regulujących pracę przedszkola

3.Organizacja warunków działalności i pobytu dzieci w przedszkolu zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Formy i sposób realizacji:
• Realizacja wymagań podstawy programowej w czasie pobytu dziecka w przedszkolu

Termin:
Cały okres stażu

Efekty:
Optymalizacja wykorzystania czasu pobytu dziecka na różne formy aktywności dziecięcej

........................................
Opracowała:

Plan rozwoju zawodowego zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji,

Zatwierdzam do realizacji

........................................Podpis i pieczęć
Dyrektora Przedszkola

........................................
Miejscowość, data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.