X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34183
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

A. Cel główny:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
B. Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli , oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrz placówki
b) poza placówką
c) samokształcenie.
7. Poznanie dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy z ich rodzicami.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki
(§ 6 ust. 2 pkt 1)

Lp. Działania
i zadania nauczyciela Formy realizacji Osoby
wspierające Termin realizacji Dokumentacja
1. Zapoznanie się
z przepisami
i procederami związanymi
z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego:
- Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli;
-Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z późn. zm.
- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późn. Zm. Bibliotekarz
Dyrektor
Opiekun stażu Wrzesień Notatki
z analizy przepisów
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. Rozmowa na temat procedur związanych
z awansem zawodowym.
Określenie form współpracy.
Opracowanie kontraktu i planu współpracy; konsultacje, analiza, ewaluacja. Opiekun stażu Wrzesień Kontrakt
Harmonogram spotkań
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego Zredagowanie
i złożenie planu do zatwierdzenia. Opiekun stażu
Dyrektor Wrzesień Plan rozwoju zawodowego
4. Zapoznanie
z zasadami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola Analiza dokumentacji przedszkola:
- Uchwała Rady Ministrów dotycząca zasad organizowania
i funkcjonowania przedszkoli samorządowych;
- Statut Przedszkola;
- Roczny plan pracy przedszkola – koncepcja pracy przedszkola;
- Program wychowawczy przedszkola;
- Program profilaktyczny przedszkola;
- Regulamin Rady Pedagogicznej;
- regulamin Rady rodziców Opiekun stażu
Dyrektor Cały okres trwania stażu Notatki
z analizy dokumentacji
5. Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej
w przedszkolu Rejestrowanie przebiegu pracy w dzienniku zajęć;
Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej;
Dokumentowanie obserwacji dotyczących rozwoju dzieci;
Zapoznanie ze sposobem dokumentowania pracy
i posiedzeń Rady Pedagogicznej;
Udział w Radach Pedagogicznych. Opiekun stażu
Dyrektor
Psycholog
Pedagog

Inni nauczyciele
Cały okres trwania stażu
Wpisy
w dzienniku zajęć;
Plany miesięczne;
Arkusze diagnostyczne;
Materiały szkoleniowe
Notatki własne.
6. Zapoznanie
z przepisami praw dotyczących zasad bezpiecznego
i higienicznego przebywania
i pracy na terenie przedszkola Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa
i higieny
w publicznych
i niepublicznych szkołach
i placówkach;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
28 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków
i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa
i turystki.
Udział w szkoleniu
z zakresu BHP. Instruktor BHP Wrzesień, Październik Notatnik własne
Powielone arkusze procedur
7. Przygotowanie projektu sprawozdania Opis realizacji sporządzonego planu rozwoju Opiekun stażu Czerwiec Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.
(§ 6 ust. 2 pkt 2)
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Osoby
wspierające Termin realizacji Dokumentacja
1. Poznanie sposobów właściwego opracowywania scenariuszy zajęć. Opracowywanie planów tygodniowych
z uwzględnieniem treści
i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej
w Programie Wychowania przedszkolnego i w planie rocznym. Opiekun stażu
Cały okres trwania stażu Plan pracy zatwierdzony do realizacji
2. Obserwowanie zajęć
prowadzonych przez
opiekuna stażu
i innych
nauczycieli. Obserwacja zajęć.
Omawianie obserwowanych zajęć
z prowadzącym. Opiekun stażu
Inni nauczyciele Raz
w miesiącu Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich opinii
i ocen.
3. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie. Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych.
Konsultacja
z opiekunem stażu.
Ocena i analiza słabych
i mocnych stron prowadzonych zajęć.
Propozycja wniosków na przyszłość. Opiekun stażu Raz
w miesiącu Scenariusze zajęć edukacyjnych.
Notatki
i wnioski
z rozmów.
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy Opracowywanie pomocy dydaktycznych
i kart pracy. Zespół nauczycieli przedszkolnych Cały okres trwania stażu Pomoce dydaktyczne

5. Uczestniczenie
w pracach przedszkola związanych
z realizacją jego zadań Akcje
Projekty edukacyjne Wycieczki Wyjścia Opiekun stażu
Inni nauczyciele
Pedagog Cały okres trwania stażu Scenariusze
i wpisy
w dzienniku zajęć
Harmonogram działań
6. Współorganizowanie imprez przedszkolnych
i uroczystości okolicznościowe Imprezy przedszkolne

Opiekun stażu
Inni nauczyciele Cały okres trwania stażu Zdjęcia
z uroczystości
Wpisy w kronice przedszkola
Dyplomy
7. Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.:
w kursach, warsztatach, szkoleniach
Studiowanie publikacji pedagogicznych. Inni nauczyciele
Bibliotekarz
Specjaliści prowadzący kursy Cały okres trwania stażu zaświadczenia
o ukończonych kursach
spis przestudiowanej literatury
8. Wykorzystywanie
w pracy pedagogicznej technologii komputerowej
i informatycznej Tworzenie
i opracowywanie dokumentacji, wykorzystując
nowoczesne programy komputerowe:
-plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci.
-przygotowywanie materiałów na spotkania
z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez

okolicznościo-
wych
-obserwowanie zajęć z użyciem tablicy interaktywnej Inni nauczyciele Cały okres trwania stażu Scenariusze zajęć;
Pomoce dydaktyczne;
Karty pracy dla dzieci;
Ogłoszenia;
Dokumentacja związana ze stażem
9. Dzielenie się posiadaną wiedzą
z innymi nauczycielami Publikacja plany rozwoju zawodowego
w Internecie Inni nauczyciele Cały okres trwania stażu Portale internetowe
Plan dostępny
w dokumentacji przedszkola

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§ 6 ust. 2 pkt 3)
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Osoby wspomagające Termin realizacji Dokumentacja
1. Poznawanie sposobów gromadzenia informacji
o środowisku dzieci Zapoznanie
z formami współpracy
z rodzicami poprzez:
-zebrania
z rodzicami
-rozmowy indywidualne
z rodzicami
- informowanie na bieżąco
o postępach
i zachowaniu dziecka
- spotkania
z rodzicami na uroczystościach przedszkolnych
-przeprowadzanie ankiet wśród rodziców Psycholog
Pedagog
Opiekun stażu Cały okres trwania stażu Plany
i protokoły
z zebrań
Zeszyt indywidualnych rozmów
z rodzicami
Scenariusze uroczystości

2. Obserwacja i analiza możliwości rozwojowych dzieci i przekazywanie informacji o ich postępach Stała obserwacja dziecka;
Rozmowy indywidualne
z dzieckiem;
Współpraca
z rodziną. Psycholog
Pedagog
Opiekun stażu Cały okres trwania stażu Arkusze obserwacji
3. Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków Udział w warsztatach, szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka;
Studiowanie literatury fachowej Bibliotekarz
Osoby prowadzące kursy
Cały okres trwania stażu Zaświadczenia
4. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci Włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu
Udział w wycieczkach przedszkolnych Opiekun stażu
Inni nauczyciele Cały okres trwania stażu Zdjęcia z wycieczek i uroczystości.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§ 6 ust. 2 pkt 4)
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Osoby wspomagające Termin realizacji Dokumentacja
1. Nabywanie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć Obserwacja zajęć
Rozmowa po obserwacji zajęć Opiekun stażu Cały okres trwania stażu Scenariusze zajęć obserwowanych
Protokoły po obserwacyjne wraz z wnioskami
2. Nabywanie umiejętności omawiania prowadzonych zajęć Przygotowanie scenariuszy zajęć
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora
i opiekuna stażu
Omówienie zajęcia Opiekun stażu Cały okres trwania stażu Scenariusze zajęć
3. Ocena własnych
umiejętności, analiza
mocnych i słabych
stron własnej
działalności. Działanie autorefleksje,
uwzględnienie opinii
opiekuna stażu
w sposobie
prowadzenia zajęć oraz pracy
z uczniem, określanie
i realizacja wniosków
z bieżących działań. Opiekun stażu Cały okres trwania stażu Autorefleksja,
wprowadzenie
niezbędnych
modyfikacji
w prowadzeniu zajęć
4. Określenie dalszej drogi rozwoju Samoocena, analiza
własnych notatek. Dyrektor
Opiekun stażu Maj Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego,- wnioski do dalszej pracy
Teczka stażysty

Podstawy prawne :
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( DZ.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn.zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013., poz.393)

........................................
(podpis stażysty)

........................................
(podpis opiekuna stażu)

Czemierniki, dn................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.