X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34088
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program autorski zajęć pozalekcyjnych - tworzenie książeczek polsko - angielskich

Szkoła Podstawowa nr 56 w Gdańsku

Program autorski zajęć pozalekcyjnych

Szkoła Podstawowa nr 56 w Gdańsku

Program autorski zajęć pozalekcyjnych

Tworzymy książeczki polsko – angielskie
Projekt ''Bookemons''

dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej

Program opracowały:
Iwona Włodarska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Weronika Zacharzewska- nauczycielka języka angielskiego
Wstęp........................................2

Koncepcja programu........................................3

Cele ogólne i szczegółowe programu........................................4

Tematyka zajęć........................................5

Metody pracy........................................6

Techniki pracy........................................6

Formy pracy........................................6

Pomoce dydaktyczne........................................6

Ewaluacja........................................7

Bibliografia........................................8

1. Wstęp

Prezentowany program autorski zajęć pozalekcyjnych został przygotowany do realizacji w szkole podstawowej, opiera się na założeniach Nowej Podstawy Programowej, której nadrzędnym celem jest sprzyjanie wszechstronnemu rozwoju osobowości dziecka. Zgodnie z założeniami ww. Podstawy Programowej jednym z priorytetów oprócz zdobywania umiejętności językowych jest kształtowanie postaw ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych osób. Bodźcem do stworzenia niniejszego programu była potrzeba integracji młodszego ucznia ze starszym, wzajemna współpraca, rozbudzania kreatywności i twórczego myślenia oraz pokazanie, że nauka języka angielskiego jest integralną częścią procesu edukacji i tym samym jest żywym narzędziem komunikacji.

2
2. Koncepcja programu

Program jest innowacyjną formą pracy z dziećmi będącymi na różnym etapie rozwoju. Realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych, odbywających się raz w tygodniu przez cały rok szkolny. Adresowany jest do uczniów wykazujących zwiększone zainteresowanie nauką języka zarówno polskiego jak i angielskiego oraz przejawiających zainteresowania plastyczne. Priorytetem programu jest współpraca dzieci w wieku wczesnoszkolnym z dziećmi wchodzącymi w etap adolescencji. W projekcie uczestniczą uczniowie klasy II oraz klasy VI szkoły podstawowej. Zadaniem dzieci klas młodszych jest pisanie opowiadania w języku polskim, wykonywanie ilustracji i budowanie prostych zdań w języku angielskim oraz podpisywanie nimi ilustracji. Starsze dzieci zajmują się tłumaczeniem zdań napisanych przez młodszych kolegów oraz dopisywaniem dalszego ciągu opowiadania w języku angielskim. Dzieci z klasy VI są również ilustratorami książeczek.
Głównym założeniem programu jest rozwijanie wszechstronnego rozwoju dziecka, w szczególności jego twórczego myślenia i kreatywności, umiejętności współpracy, wspólnego dokonywanie wyboru, poczucia sprawstwa i realizacji własnych, nienarzuconych przez dorosłych pomysłów. W trakcie zajęć dzieci wzbogacają słownictwo w języku polskim i angielskim. W pierwszym etapie projektu dzieci tworzą książki w formie papierowej, a następnie wykorzystując technologię informacyjną, zapisują je w formie elektronicznej za pomocą programu ''Story Jumper''.
Kolejnym założeniem programu jest rozwijanie u dzieci umiejętności pracy w zespole, obowiązkowości i wywiązywanie się z powierzonych zadań. Na zajęciach dzieci pracując metodą burzy mózgów, przedstawiają swoje pomysły, wspólnie tworzą projekt, wybierają bohaterów, opracowują ilustracje do napisanych opowiadań oraz wykorzystują narzędzia TIK. Mają również możliwość tworzenia swobodnych tekstów w obu językach, doskonalenia techniki czytania oraz zaprezentowania swojej twórczości w różnych formach min:. dramy czy dzieła plastycznego.
3
3. Cele ogólne i szczegółowe:
Cele ogólne programu zgodne z Podstawą Programową:
Poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; zapewnienie dziecku warunków do rozwijania ekspresji plastycznej, teatralnej i ruchowej, a także działalności twórczej;
Wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności i rozwiązywania problemów;
Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- -komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji.

4. Cele szczegółowe:
uczeń bierze odpowiedzialność za swoje działania
współpracuje zgodnie w grupie podczas wspólnej pracy nad książeczką
wyraża siebie poprzez działalność językową, plastyczną, teatralną i ruchową
tworzy własne opowiadania w języku polskim i angielskim
wzbogaca zasób słownictwa
komunikuje się w języku polskim i angielskim w mowie i piśmie przy realizacji wspólnego projektowania książeczki
wykorzystuje technologię TIK do tworzenia opowiadań i wyszukiwania informacji oraz do tworzenia ilustracji
rozwija kreatywne myślenie, realizuje swoje własne pomysły zainteresowania 4
nabywa umiejętności niezbędne w dalszym procesie kształcenia

5. Tematyka zajęć:
I etap projektu:
1. Integracja dzieci starszych z młodszymi poprzez wspólne gry i zabawy
2. Podział dzieci na grupy według własnego wyboru. Burza mózgów - wybór bohaterów książeczki. Przedstawienie bohaterów w formie plastycznej
3. Zespołowe nadanie tytułu książeczkom, praca nad okładką
4. Pierwsza przygoda bohatera w języku polskim i angielskim, tworzenie ilustracji
5. Kolejne przygody bohaterów poszczególnych książeczek oraz tworzenie ilustracji
6. Zakończenie etapu tworzenia książeczki w formie papierowej, dokonywanie ostatecznych korekt
II etap projektu:
1. Rozpoczęcie drugie etapu projektu. Zapoznanie uczniów z programem Story Jumper – wersja elektroniczna pisania książeczek. Założenie kont elektronicznych na serwisie Story Jumper dla poszczególnych grup.
Realizacja tworzenia okładki w formie elektronicznej
2. Projektowanie poszczególnych przygód w wersji elektronicznej
III etap projektu:
1. Prezentacja książeczek w różnej formie:
a) dramy
b) czytania uczniom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
c) inscenizacji dla rodziców
d) przygotowania ilustracji bohaterów dla młodszych odbiorców
IV etap projektu:
1. ewaluacja

5

6. Metody pracy:

Aktywizująca
Projektowania
Ekspresyjna
Komunikacyjna
wykorzystanie technologii komunikacyjno – informacyjnej

1. Techniki pracy:
Książka
Ilustracja
Przedstawienie
burza mózgów
drama
inscenizacja
zabawy i gry

8. Formy pracy
*praca indywidualna
*praca zespołowa
*praca grupowa

9. Pomoce dydaktyczne:

Tablica interaktywna
Komputery z dostępem do Internetu
Gry planszowe
Słowniki językowe
6
10. Ewaluacja:
Ewaluacja ma na celu podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych. Celem ewaluacji jest również sprawdzenie czy zamierzone cele programu zostały zrealizowane. Ewaluacja będzie dokonywana na bieżąco poprzez obserwację zajęć, rozmowy indywidualne oraz grupowe z uczniami, a także w formie inscenizacji zaprezentowanej dzieciom z oddziałów przedszkolnych, uczniom klas młodszych oraz rodzicom. Program może być modyfikowany i realizowany w kolejnych latach na wiele sposobów, w zależności od potrzeb grupy docelowej i jej inwencji twórczej.

Przykładowe pomysły do dalszej realizacji programu:
tworzenie dalszych przygód bohaterów ( kolejne części książeczek)
tworzenie komiksów
tworzenie wierszy i rymowanek w języku polskim i angielskim.
wykorzystanie książeczek na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej i lekcjach języka angielskiego
zorganizowanie konkursu międzyszkolnego „ Tworzymy książeczkę w języku polsko – angielskim”.
dzielenie się twórczością z innymi placówkami oświatowymi
wzbogacenie biblioteki szkolnej o nowe, własne pozycje dwujęzyczne
zachęcanie dzieci do czytania książeczek zarówno w wersji papierowej i elektronicznej i organizowanie pokazów multimedialnych.

7

Bibliografia:
Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego

8

Tworzymy książeczki polsko – angielskie
Projekt ''Bookemons''

dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej

Program opracowały:
Iwona Włodarska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Weronika Zacharzewska- nauczycielka języka angielskiego
Wstęp........................................2

Koncepcja programu........................................3

Cele ogólne i szczegółowe programu........................................4

Tematyka zajęć........................................5

Metody pracy........................................6

Techniki pracy........................................6

Formy pracy........................................6

Pomoce dydaktyczne........................................6

Ewaluacja........................................7

Bibliografia........................................8

1. Wstęp

Prezentowany program autorski zajęć pozalekcyjnych został przygotowany do realizacji w szkole podstawowej, opiera się na założeniach Nowej Podstawy Programowej, której nadrzędnym celem jest sprzyjanie wszechstronnemu rozwoju osobowości dziecka. Zgodnie z założeniami ww. Podstawy Programowej jednym z priorytetów oprócz zdobywania umiejętności językowych jest kształtowanie postaw ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych osób. Bodźcem do stworzenia niniejszego programu była potrzeba integracji młodszego ucznia ze starszym, wzajemna współpraca, rozbudzania kreatywności i twórczego myślenia oraz pokazanie, że nauka języka angielskiego jest integralną częścią procesu edukacji i tym samym jest żywym narzędziem komunikacji.

2. Koncepcja programu

Program jest innowacyjną formą pracy z dziećmi będącymi na różnym etapie rozwoju. Realizowany jest w formie zajęć pozalekcyjnych, odbywających się raz w tygodniu przez cały rok szkolny. Adresowany jest do uczniów wykazujących zwiększone zainteresowanie nauką języka zarówno polskiego jak i angielskiego oraz przejawiających zainteresowania plastyczne. Priorytetem programu jest współpraca dzieci w wieku wczesnoszkolnym z dziećmi wchodzącymi w etap adolescencji. W projekcie uczestniczą uczniowie klasy II oraz klasy VI szkoły podstawowej. Zadaniem dzieci klas młodszych jest pisanie opowiadania w języku polskim, wykonywanie ilustracji i budowanie prostych zdań w języku angielskim oraz podpisywanie nimi ilustracji. Starsze dzieci zajmują się tłumaczeniem zdań napisanych przez młodszych kolegów oraz dopisywaniem dalszego ciągu opowiadania w języku angielskim. Dzieci z klasy VI są również ilustratorami książeczek.
Głównym założeniem programu jest rozwijanie wszechstronnego rozwoju dziecka, w szczególności jego twórczego myślenia i kreatywności, umiejętności współpracy, wspólnego dokonywanie wyboru, poczucia sprawstwa i realizacji własnych, nienarzuconych przez dorosłych pomysłów. W trakcie zajęć dzieci wzbogacają słownictwo w języku polskim i angielskim. W pierwszym etapie projektu dzieci tworzą książki w formie papierowej, a następnie wykorzystując technologię informacyjną, zapisują je w formie elektronicznej za pomocą programu ''Story Jumper''.
Kolejnym założeniem programu jest rozwijanie u dzieci umiejętności pracy w zespole, obowiązkowości i wywiązywanie się z powierzonych zadań. Na zajęciach dzieci pracując metodą burzy mózgów, przedstawiają swoje pomysły, wspólnie tworzą projekt, wybierają bohaterów, opracowują ilustracje do napisanych opowiadań oraz wykorzystują narzędzia TIK. Mają również możliwość tworzenia swobodnych tekstów w obu językach, doskonalenia techniki czytania oraz zaprezentowania swojej twórczości w różnych formach min:. dramy czy dzieła plastycznego.
3
3. Cele ogólne i szczegółowe:
Cele ogólne programu zgodne z Podstawą Programową:
Poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; zapewnienie dziecku warunków do rozwijania ekspresji plastycznej, teatralnej i ruchowej, a także działalności twórczej;
Wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności i rozwiązywania problemów;
Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- -komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
Umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji.

4. Cele szczegółowe:
uczeń bierze odpowiedzialność za swoje działania
współpracuje zgodnie w grupie podczas wspólnej pracy nad książeczką
wyraża siebie poprzez działalność językową, plastyczną, teatralną i ruchową
tworzy własne opowiadania w języku polskim i angielskim
wzbogaca zasób słownictwa
komunikuje się w języku polskim i angielskim w mowie i piśmie przy realizacji wspólnego projektowania książeczki
wykorzystuje technologię TIK do tworzenia opowiadań i wyszukiwania informacji oraz do tworzenia ilustracji
rozwija kreatywne myślenie, realizuje swoje własne pomysły zainteresowania 4
nabywa umiejętności niezbędne w dalszym procesie kształcenia

5. Tematyka zajęć:
I etap projektu:
1. Integracja dzieci starszych z młodszymi poprzez wspólne gry i zabawy
2. Podział dzieci na grupy według własnego wyboru. Burza mózgów - wybór bohaterów książeczki. Przedstawienie bohaterów w formie plastycznej
3. Zespołowe nadanie tytułu książeczkom, praca nad okładką
4. Pierwsza przygoda bohatera w języku polskim i angielskim, tworzenie ilustracji
5. Kolejne przygody bohaterów poszczególnych książeczek oraz tworzenie ilustracji
6. Zakończenie etapu tworzenia książeczki w formie papierowej, dokonywanie ostatecznych korekt
II etap projektu:
1. Rozpoczęcie drugie etapu projektu. Zapoznanie uczniów z programem Story Jumper – wersja elektroniczna pisania książeczek. Założenie kont elektronicznych na serwisie Story Jumper dla poszczególnych grup.
Realizacja tworzenia okładki w formie elektronicznej
2. Projektowanie poszczególnych przygód w wersji elektronicznej
III etap projektu:
1. Prezentacja książeczek w różnej formie:
a) dramy
b) czytania uczniom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
c) inscenizacji dla rodziców
d) przygotowania ilustracji bohaterów dla młodszych odbiorców
IV etap projektu:
1. ewaluacja

5

6. Metody pracy:

Aktywizująca
Projektowania
Ekspresyjna
Komunikacyjna
wykorzystanie technologii komunikacyjno – informacyjnej

1. Techniki pracy:
Książka
Ilustracja
Przedstawienie
burza mózgów
drama
inscenizacja
zabawy i gry

8. Formy pracy
*praca indywidualna
*praca zespołowa
*praca grupowa

9. Pomoce dydaktyczne:

Tablica interaktywna
Komputery z dostępem do Internetu
Gry planszowe
Słowniki językowe
6
10. Ewaluacja:
Ewaluacja ma na celu podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych. Celem ewaluacji jest również sprawdzenie czy zamierzone cele programu zostały zrealizowane. Ewaluacja będzie dokonywana na bieżąco poprzez obserwację zajęć, rozmowy indywidualne oraz grupowe z uczniami, a także w formie inscenizacji zaprezentowanej dzieciom z oddziałów przedszkolnych, uczniom klas młodszych oraz rodzicom. Program może być modyfikowany i realizowany w kolejnych latach na wiele sposobów, w zależności od potrzeb grupy docelowej i jej inwencji twórczej.

Przykładowe pomysły do dalszej realizacji programu:
tworzenie dalszych przygód bohaterów ( kolejne części książeczek)
tworzenie komiksów
tworzenie wierszy i rymowanek w języku polskim i angielskim.
wykorzystanie książeczek na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej i lekcjach języka angielskiego
zorganizowanie konkursu międzyszkolnego „ Tworzymy książeczkę w języku polsko – angielskim”.
dzielenie się twórczością z innymi placówkami oświatowymi
wzbogacenie biblioteki szkolnej o nowe, własne pozycje dwujęzyczne
zachęcanie dzieci do czytania książeczek zarówno w wersji papierowej i elektronicznej i organizowanie pokazów multimedialnych.

7

Bibliografia:
Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego

8

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.