X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33945
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Maciałek
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Miejskie nr 20
z oddziałami integracyjnymi
im „Smoka Felusia”
39-300 Mielec
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Małgorzata Stefaniak
Czas trwania stażu: 01.09.2016 – 31.05.2017

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
(Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówk?

c. samokształcenie.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Włączanie nauki języka angielskiego do wszystkich obszarów edukacyjnych.
9. Zapoznanie dzieci z kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych.
10. Pogłębianie współpracy z rodzicami.
§ 6 ust. 2 pkt 1

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego. - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
tj. Karta Nauczyciela, Ustawa
O Systemie Oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca
2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- gromadzenie informacji
z internetu i prasy poświęconej oświacie.

- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego - krótkie notatki z analizy przepisów
- napisanie planu rozwoju
zawodowego wrzesień 2016

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
- określenie formy współpracy,
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu

- współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej
współpracy-sformułowanie
i podpisanie kontraktu
-ułożenie harmonogramu współpracy przez okres stażu
- potwierdzony przez dyrektora
plan rozwoju zawodowego - zatwierdzony plan rozwoju
zawodowego
- scenariusze, konspekty zajęć
Opiekun stażu wrzesień 2016
i na bieżąco przez okres stażu

Poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji przedszkola
- analiza dokumentacji
przedszkola:
* Statut Przedszkola nr 20
* Roczny plan pracy
dydaktyczno- wychowawczej
* Koncepcja pracy przedszkola
* Zarządzenie dyrektora
w sprawie przyprowadzania
i odprowadzania dzieci
* Program wychowawczy przedszkola
- prowadzenie dzienników
i konspektów

- udział w zebraniach Rad
Pedagogicznych

- sporządzenie dokumentacji
przedszkola
- czynny udział w zebraniach Rady
Pedagogicznej
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- protokół z Rady Pedagogicznej
- zapisy w dzienniku
- konspekty i scenariusze Od września do maja

Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół
-zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce

- poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i innych programów nauczania
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu

opiekun stażu wrzesień 2016
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego
i higienicznego przebywania
w pracy - analiza regulaminu BHP
i p/poż - poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola - zapis w dokumentacji przebiegu stażu

wrzesień 2016

Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej
w przedszkolu dokumentacji

- zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej
- opracowywanie planów miesięcznych
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie konspektów zajęć
- protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej, zebrań
z rodzicami

- prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej
w placówce
- sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, planów miesięcznych, protokołów

Cały okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

- gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego
- zgromadzenie potrzebnej dokumentacji

- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.

Cały okres stażu

Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie
z realizacji planu - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu czerwiec 2016

§ 6 ust. 2 pkt 2

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści
i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej
w Programie Wychowania przedszkolnego i w planie rocznym
- opracowanie w ramach realizacji jednego z założeń rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola czyli wspomaganie rozwoju emocjonalnego
i społecznego dziecka, autorskiego programu dotyczącego adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych.
-opracowanie programu autorskiego wraz z opiekunem stażu, dotyczącego adaptacji dziecka 3 letniego do warunków przedszkolnych
„ W przedszkolu ze smokiem Felusiem jest wesoło” - tworzenie miesięcznych planów dydaktyczno- wychowawczych
- prawidłowe pisanie rocznych planów pracy
- umiejętność tworzenia programów autorskich
-ułatwienie adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych - plany pracy zatwierdzony do realizacji
- program autorski
Opiekun stażu Okres stażu
Od września do czerwca

Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć - przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu - prawidłowe pisanie scenariuszy

- zgromadzone scenariusze
Opiekun stażu Systematycznie przez cały rok

Prowadzenie zajęć z języka angielskiego
- systematyczne prowadzenie zajęć
z języka angielskiego,
-przygotowywanie dzieci do komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim
-włączanie języka angielskiego do codziennych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych
- rozwój mowy i poprawnego posługiwania się językiem obcym poprzez osłuchanie się dzieci z językiem angielskim: piosenki, rymowanki, wierszyki,
- organizowanie zabaw przygotowujących dzieci do posługiwania się językiem angielskim
- zorganizowanie cyklu dodatkowych zajęć dla dzieci z oddziału V, włączanie nauki języka do wszystkich obszarów edukacyjnych, w ramach codziennych zajęć
- systematyczne czytanie dzieciom bajek w języku angielskim
- rozwinięcie zainteresowania językiem angielskim,
- ucząc języka obcego, zapoznanie dzieci z kultur?

i tradycjami krajów anglojęzycznych
-potwierdzenie dyrektora,
-sprawozdania z zajęć
- opracowanie nauczania języka angielskiego programu „Odkrywam język angielski”
-opracowanie programu dodatkowych zajęć
z języka angielskiego
-program autorski : „Zabawa z językiem angielskim” dla oddziału V- ewaluacja programu w formie konkursu piosenki angielskiej

- zdjęcia, publikacje,
-dyplomy
Dyrektor przedszkola, opiekun stażu

Kwiecień 2017 na bieżąco przez okres stażu

Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego

- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.:
w kursach, warsztatach, szkoleniach - zdobycie nowych doświadczeń
i pomysłów
- poszerzenie własnego warsztatu pracy
- zaświadczenia
o ukończonych kursach, warsztatach, szkoleniach Okres stażu

Współpraca
z logoped?

- rozmowa z logopedą w przedszkolu - pomoc dzieciom
w korygowaniu wad wymowy
- potwierdzenie logopedy
-zapisy ćwiczeń logopedycznych
w dzienniku zajęć
Na bieżąco cały rok

Wykorzystanie
w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie
z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci.
- przygotowywanie materiałów na spotkania
z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych.
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
- opracowywanie dokumentacji związanych
z własnym stażem.
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail, który pomaga

w szybkim przekazywaniu informacji i korespondencji z innymi nauczycielami
- korzystanie ze strony internetowej przedszkola, przesyłanie materiałów
- poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
- sumienne przygotowywanie
i opracowywanie swoich artykułów,
- ułatwienie pracy,
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich
pomocy dydaktycznych.
- publikacje w Internecie
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne Publikacje na stronach internetowych,
-wydruk
z intrernetu Cały rok

Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
- czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych - pogłębianie wiedzy
- zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych - recenzje przeczytanych książek, artykułów Cały rok

Uczestnictwo
w wewnątrz-
przedszkolnych formach doskonalenia - hospitowanie zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych
- dzielenie się z nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach
- wzbogacanie własnych pomysłów i warsztatu pracy - zeszyt hospitacji
- referat Okres stażu
Dzielenie się posiadaną wiedz?

z innymi nauczycielamI - publikacja plany rozwoju zawodowego w Internecie
- umiejętność dzielenia się
z innymi - portale internetowe
- plan dostępny
w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI

Współpraca z rodzicami - rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami
- umieszczanie w internecie na stronie przedszkola materiałów pomocniczych dla rodziców w tym dotyczących nauki języka angielskiego
- poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
- ofiarowanie pomocy ze strony rodziców
- zeszyt nauczyciela grupy Od września do maja

Pogłębianie wiedzy
i umiejętności
w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci

- stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne
z dzieckiem
- współpraca z rodzin?

- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka

- prowadzony arkusz obserwacji dziecka
- zaświadczenia
o ukończonych kursach - notatki
- arkusze obserwacji
- zaświadczenia Okres stażu
Pomoc w organizacji i udział
w uroczystościach,
wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych
- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych
w przedszkolu
-udział w wycieczkach przedszkolnych
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów
i występów
-przygotowanie dzieci do zaprezentowania poznanych piosenek angielskich, wierszy i rymowanek
- zorganizowanie konkursu piosenki angielskiej - zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi nauczycielami, - potwierdzenie nauczyciela współpracującego
- zdjęcia
- prasa, media
- dyplomy
- sprawozdania Okres stażu

Kwiecień 2017

§ 6 ust. 2 pkt 4

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora

- przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć
w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omówienie zajęć - zrealizowanie zamierzonych celów
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form - scenariusze zajęć

Opiekun stażu
Dyrektor przedszkola Przez cały rok

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli

- obecność i obserwacja zajęć
- omówienie zajęcia

- zdobycie większego doświadczenia
w prawidłowym prowadzeniu zajęć

- notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji
Opiekun stażu
Okres stażu

........................................ .....................................
(podpis dyrektora) ( podpis stażysty)

.....................................
Mielec, (data) ( podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.