X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33942
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Staż od 01.09.2014 r. do 31.05.2017 r.

mgr Kamila MACZAN

1. Imię i nazwisko: Kamila Maczan
2. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014 r.
3. Data zakończenia stażu:31 maja 2017 r.
4. Staż pracy pedagogicznej: 9 lat
5. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
6. Posiadane kwalifikacje:
• mgr edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
• studia podyplomowe na kierunku:
-Logopedia
-Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:
1. Poznanie procedur awansu zawodowego i opracowanie planu rozwoju:
• wstępna analiza własnych umiejętności;
• zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącego oświaty, awansu zawodowego itd.;
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

2. Dokumentowanie zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego:
• założenie teczki „Awans zawodowy”;
• gromadzenie dokumentacji;
• uzyskiwanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji zadań zamieszczonych w planie rozwoju zawodowego.

4. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

§8 ust.2 pkt1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości szkoły

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
-analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego,
-gromadzenie na własny użytek tekstów prawnych dotyczących awansu. IX 2014 r.

cały okres trwania stażu
zbiór dokumentacji

2.Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z dołączonym planem rozwoju zawodowego.
-napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego oraz planu rozwoju zawodowego, określenie zamierzeń i działań.

IX 2014 r.

Poprawnie sformułowany wniosek o wszczęcie procedury awansu
o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.

3. Obserwacja zmian zachodzących w przepisach i dokumentach szkoły.

-zapoznanie się z koncepcją pracy szkoły,
-analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem szkoły,
Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania,
Szkolny Program Wychowawczy, Program Profilaktyki
cały okres trwania stażu
notatki

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, poszerzenie wiedzy
i umiejętności.
-udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:
a)udział w różnego rodzaju formach kształcenia: kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych
związanych z tematyką:
-współpraca z rodzicami uczniów /jak rozmawiać z rodzicem, jak zachęcać rodziców do działania/
-problemy wychowawcze w szkole/jak radzić sobie z agresją, złością u uczniów, trudne zachowania uczniów-jak je rozwiązywać//
-awans zawodowy nauczyciela /prezentacja dorobku zawodowego, przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań na kolejny stopień awansu zawodowego/
-tworzenie programów, innowacji pedagogicznych
zgodnie z harmonogramem CEN

cały okres trwania stażu
Potwierdzenia, zaświadczenia, kserokopie protokołów.

5. Dokumentowanie przebiegu realizacji planu zawodowego
- gromadzenie dokumentacji
- sprawozdanie do Dyrektora Szkoły 2 razy w ciągu roku szkolnego cały okres trwania stażu

6. Gromadzenie literatury fachowej
-samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej,
-korzystanie ze zbiorów bibliotecznych oraz z Internetu
cały okres trwania stażu
Kserokopie artykułów.
Sprawozdania

7. Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych zadań szkoły oraz podejmowanie działań na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły
-organizowanie spotkań, imprez szkolnych wynikających z kalendarza imprez organizowanych w świetlicy szkolnej,
- opieka nad świetlicą szkolną,
-współtworzenie gazetki „Świetlik” w świetlicy szkolnej,
- współorganizowanie Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
-organizacja wycieczek
-organizowanie spotkań z rodzicami uczniów w ramach cyklu „Rodzice jako eksperci”
-zorganizowanie imprezy dla uczniów ze świetlicy z okazji Dnia Dziecka

cały okres trwania stażu

Scenariusze imprez, uroczystości, notatki z wycieczek, gazetka świetlicowa, fotografie

8.Prowadzenie zajęć logopedycznych
-opracowanie planu pracy
IX 2014-VI 2015
dziennik zajęć

§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
-opracowanie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych,
-prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera z uczniami uczestniczącymi w zajęciach logopedycznych
- redagowanie notatek o imprezach, uroczystościach odbywających się w świetlicy szkolnej
cały okres trwania stażu
w trakcie prowadzenia zajęć logopedycznych w roku szkolnym 2014/2015
w razie potrzeb scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, testy
www.mimowa.pl
notatki z prowadzonych zajęć
ćwiczenia wydrukowane dla uczniów

2. Wykorzystanie internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela dyplomowanego
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego,
-konsultowanie się z nauczycielami poprzez fora internetowe,
-śledzenie aktualności na portalach internetowych,
-zgromadzenie niezbędnych dokumentów dotyczących awansu zawodowego cały okres trwania stażu
Spis portali internetowych związanych z tematem.
Dokumentacja związana z awansem na nauczyciela dyplomowanego.

3. Zachęcanie uczniów do rozwijania zainteresowań i pasji poprzez korzystanie z technologii komputerowej
- wskazywanie pomocy uczniom w poszukiwaniu interesujących stron internetowych dot. zainteresowań uczniów, zabaw logopedycznych
w razie potrzeb,
podczas zajęć logopedycznych, zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej
Wykaz stron www.
Wydruk ze strony internetowej

§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami
-współpraca z innymi nauczycielami,
-opublikowanie na portalu internetowym planu rozwoju zawodowego cały okres trwania stażu
Notatki ze spotkań z nauczycielami.
Wykaz stron www.
Scenariusze zajęć

2.Pomoc nauczycielom stażystom w prowadzeniu dokumentacji -dzielenie się zdobytą wiedzą, związaną z awansem zawodowym
-wspomaganie w budowaniu i doskonaleniu własnego warsztat pracy cały okres trwania stażu
Notatki ze spotkań z innymi nauczycielami

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
-prowadzenie zajęć tematycznych dla nauczycieli
-prowadzenie zajęć otwartych w ramach ZNU
-opracowanie scenariuszy zajęć
I II semestr 2014/2015 2015/2016/2017
Scenariusze zajęć
Zaproszenia
Notatka z przeprowadzonych zajęć

4.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- Jak radzić sobie ze złością i z agresją dzieci?
-Współpraca z rodzicami dziecka z zaburzeniami zachowania
- „I śmiech niekiedy może być nauką”. Gry i zabawy wspierające kształtowanie postaw społecznych.
- Jak stworzyć program, innowację pedagogiczną? -dzielenie się zdobytą wiedzą na szkoleniach i warsztatach z innymi nauczycielami / udostępnianie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom/ cały okres trwania stażu
Scenariusze i notatki

§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu innowacji pedagogicznej plastyczno-technicznej
-prowadzenie zajęć plastyczno-technicznych w oparciu o opracowany program

rok szkolny 2015/2016 2016/2017

2. Opracowanie wraz z innymi nauczycielami świetlicy planu dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczego świetlicy szkolnej i wdrożenie do realizacji
Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z przygotowanym planem
cały okres trwania stażu
Opracowany program
Sprawozdania z realizacji programu.

§8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Przygotowywanie galerii plastyczno-technicznych
-przeprowadzenie zajęć plastyczno-technicznych
-zorganizowanie galerii prac dziecięcych
I i II semestr
2014/2015
Scenariusz zajęć
Fotografie galerii dziecięcej

2. Przygotowanie międzyszkolnego konkursu literackiego „ Cztery pory roku” dla uczniów klas I-IV
-opracowanie regulaminu konkursu
-przeprowadzenie konkursu
-opublikowanie nagrodzonych wierszy w szkolnej gazetce „ Głos Osiemnastki” i w gazetce świetlicowej „ Świetlik”
II semestr 2014/2015
Regulamin konkursu
Twórczość dzieci
Dyplomy

3. Przygotowanie szkolnego konkursu plastycznego „ Ilustracja do wiersza” dla klas I-III
-opracowanie regulaminu konkursu
-przeprowadzenie konkursu
-opublikowanie nagrodzonych prac w szkolnej gazetce „Głos Osiemnastki” i w gazetce świetlicowej „ Świetlik”
II semestr 2014/2015
Regulamin konkursu
Prace dzieci
Dyplomy

4. Współprowadzenie kroniki świetlicy szkolnej
-opisywanie wydarzeń
-ilustracje, zdjęcia.
cały okres trwania stażu
Kronika świetlicy szkolnej

§8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym
-zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej
-praca z uczniami potrzebującymi pomocy w czasie zajęć świetlicowych
cały okres trwania stażu
Notatki ze spotkań

2. Udział w akcjach charytatywnych
-wspieranie potrzebujących w Domu Samotnej Matki, dzieci przebywających na oddziale koszalińskiego szpitala, dzieci z ubogich rodzin
-wspieranie innych akcji charytatywnych /m.in. zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt ze schroniska/
Cały okres trwania stażu
Sprawozdania

3. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczą Organizowanie wycieczek do wybranych instytucji:
-lekcje bibliotecznych dla dzieci z klas I-III w Filii Biblioteki Publicznej
-spotkania w Komendzie Policji, Straży Granicznej
-wyjścia na pocztę, do muzeum.
cały okres trwania stażu
Notatki z przeprowadzonych spotkań, wyjść, lekcji

§8 ust.2 pkt 4f
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Przygotowanie uczniów do konkursów
-zapoznanie dzieci z regulaminem poszczególnych konkursów
-indywidualna lub grupowa praca z uczniem
cały okres trwania stażu
Zgłoszenia udziału
Wyniki konkursu

§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli świetlicy
- kontakty z rodzicami, opiekunami i wychowawcami uczniów /zebrania, rozmowy indywidualne/
- rozwiązywanie problemów wychowawczych
- obserwacja uczniów
na bieżąco
Dokumentacja z przebiegu spotkań, karty obserwacji uczniów

2. Pomoc „uczniom słabszym” w nauce- wspieranie i niesienie pomocy uczniom słabszym podczas odrabiania prac domowych w świetlicy szkolnej
według potrzeb
Scenariusze zajęć

Opracowała: Kamila Maczan 03.09.2014 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.