X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33857
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Procedura postępowania w przypadku zakłócenia toku lekcji

Procedura postępowania w przypadku zakłócenia toku lekcji.

I. Podstawa prawna :

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn.
zmianami).

II. Definicja :

Wypadek ucznia – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które
nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły:
a) na terenie szkoły;
b) poza terenem szkoły (wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, zawody sportowe,
olimpiady, „zielona szkoła”).

Wypadkiem ucznia nie jest zdarzenie:
a) pozbawione cechy nagłosci,
b) które nie jest wywołane przyczyna zewnetrzna (czynnik wewnętrzny np. choroba),
c) które nie spowodowało urazu lub smierci,
d) wywołane wyłacznie przez samego ucznia (np. samookaleczenie).

III. Cele procedury :
Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników szkoły gwarantujących poszkodowanemu uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.
IV. Zakres :
Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia.
V. Osoby odpowiedzialne :
a) nauczyciele
b) dyrektor
c) pracownicy niepedagogiczni

VI. Postanowienia ogólne :
1. Za bezpieczenstwo uczniów sa odpowiedzialni nauczyciele :
a) w czasie zajec dydaktycznych, wychowawczych czy opiekuńczych pełna odpowiedzialnosc za zdrowie i życie ucznia ponosi nauczyciel prowadzacy zajecia planowane (sprawujacy opieke), również zastepujac nieobecnego nauczyciela.
b) w czasie przerw miedzy lekcjami - nauczyciel dyżurujacy.
c) w czasie zajec zorganizowanych poza szkoła - nauczyciel i ustalony opiekun.

2. Przed rozpoczeciem zajec nauczyciel ma obowiazek sprawdzic czy sprzet sportowy, urzadzenia techniczne, pomoce naukowe oraz inne narzędzia wykorzystywane w czasie zajec, a także pomieszczenia lekcyjne nie stwarzaja zagrożenia bezpieczenstwa dla ucznia. Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia, nauczyciel nie ma prawa z nich korzystac, a o zaistniałym zagrożeniu natychmiast powiadamia dyrektora szkoły.

3. Pełna odpowiedzialnosc za wypadek ucznia znajdujacego sie pod opieka nauczycieli i wychowawców ponosi szkoła, a dokładnie jej dyrektor.

VII. Opis działań :
1.Postępowanie w sytuacji zaistnienia złego samopoczucia ucznia ( ból głowy, ból brzucha nie wywołane przyczyną zewnętrzną ), lub nie wymagającego interwencji lekarza zdarzenia ( powierzchowne otarcia naskórka, stłuczenia w obrębie całego ciała ) :
a) Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do gabinetu pielęgniarki szkolnej celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia takiego do gabinetu pielęgniarki może odprowadzić nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły.
b) W razie nieobecności pielęgniarki ucznia należy odprowadzić do pomieszczenia, w którym znajduje się apteczka pierwszej pomocy ( pokój nauczycielski ) i opatrzeć. Pomocy może udzielić każdy nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły. Osoba udzielajaca pierwszej pomocy ma obowiązek upewnić się, czy uczeń nie jest chory na hemofilię lub cukrzycę bądź inna chorobę mogącą, w połączeniu z urazem, stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia.
c) O zdarzeniu należy poinformować dyrektora szkoły lub jego zastępcę.
d) O zdarzeniu lub zgłoszeniu przez ucznia złego samopoczucia należy niezwłocznie powiadomić rodziców ( prawnych opiekunów ) i ustalić z nimi tok dalszego postępowania ( ewentualną potrzebę wcześniejszego odebrania ucznia ze szkoły przez rodziców ).
e) Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, nauczyciel natychmiast zabezpiecza je, uniemożliwiając ich dalsze użytkowanie.
f) Powyższe zdarzenie nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu powypadkowego.
2. Postępowanie w razie wypadku :
a) Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku ucznia:
- niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy
- nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów;
- niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.

b) Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali.

c) Po udzieleniu pierwszej pomocy o każdym wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel pod
opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego
ucznia.

d) Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę
powiadomienia matki/ojca/opiekuna prawnego ucznia o wypadku.

e) W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy)
nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa Pogotowie Ratunkowe. W przypadku stwierdzenia przez lekarza konieczności przewiezienia do szpitala, przy nieobecności rodziców/ prawnych opiekunów, opiekę nad uczniem przejmuje wychowawca klasy lub wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel.

f) O każdym wypadku dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie specjalistę ds. BHP.

g) O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Szkoły zawiadamia niezwłocznie
prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty.

h) O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

i) Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

j) Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.

k) Dyrektor szkoły powołuje członków zespołu powypadkowego.
W skład zespołu wchodzi specjalista ds. BHP ,społeczny inspektor pracy oraz nauczyciel powołany przez dyrektora szkoły. Przewodniczącym zespołu jest specjalista od spraw BHP .
Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową;
- przesłuchuje poszkodowanego ucznia (w obecności rodzica lub wychowawcy), sporządza protokół przesłuchania;
- przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania ( w obecności rodzica lub wychowawcy);
- jeżeli świadkami są uczniowie – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy, a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia – świadka;
- uzyskuje pisemne zgłoszenie wypadku od nauczyciela, pod opieką którego uczeń przebywał w czasie, gdy zdarzył się wypadek;
- uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku;
- sporządza protokół powypadkowy;
- protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor szkoły;
- w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu;
- członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym;
- przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego;
- z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole;
- protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy
potwierdzają to podpisem w protokole;
- organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na
ich wniosek;
- jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w szkole;
- w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu);
- zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu;
Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
- niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego;
- sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowy, zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.
Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może:
- zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych;
- powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

l) Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków wg wzoru określonego w rozporządzeniu MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach.

m) Dyrektor szkoły omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.