X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33840
Przesłano:
Dział: Języki obce

Sprawozdanie z egzaminu gimnazjalnego - język angielski

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
Rok szkolny 2015/2016
Do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym przystąpiło 14 uczniów klasy III Niepublicznego Gimnazjum w K.

Poziom podstawowy
Na poziomie podstawowym arkusz egzaminacyjny składał się z 11 zadań, sprawdzających następujące obszary egzaminacyjne: rozumienie tekstu słuchanego, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstu pisanego oraz znajomość środków językowych. Arkusz składał się z zadań zamkniętych, typu wielokrotność wyboru, dopasowywanie, prawda/fałsz, ustalanie kolejności. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 40 punktów a czas przeznaczony na wykonanie wszystkich poleceń wynosił 60 minut. Poniższa tabela przedstawia plan testu.

Tabela nr1. Plan testu. Poziom podstawowy.
Obszar wymagań
Liczba punktów za poszczególne obszary
Waga
Numery zadań
I. Rozumienie ze słuchu
12
30%
1,2,3
II. Znajomość funkcji językowych
10
25%
4,5,6
III. Rozumienie tekstów pisanych
12
30%
7,8,9
IV. Znajomość środków językowych
6
15%
10,11

Tabela nr 2. Średnie wyniki uczniów na poziomie podstawowym.
Obszar
Punkty
Średni wynik uczniów w punktach
Rozumienie ze słuchu
(zad. 1-3)
12
8,7(72,5%)
Znajomość funkcji językowych (zad. 4-6)
10
6,7(67%)
Rozumienie tekstu pisanego (zad. 7-9)
12
7,2(60%)
Znajomość środków językowych (zad. 10-11)
6
1,9(13,5%)
Suma
40
24,9pkt (61,2%)

Wynik uzyskany na poziomie podstawowym, tj.24,9, czyli 62,1%, oznacza STANIN 5

Tabela nr 3. Indywidualne wyniki uczniów na poziomie podstawowym.
L.p.
Nazwisko i imię ucznia
Suma punktów
Wynik
w %
1.

14
35%
2.

22
55%
3.

36
90%
4.

17
43%
5.

18
45%
6.

21
53%
7.

17
43%
8.

29
73%
9.

34
85%
10.

35
88%
11.

18
45%
12.

29
73%
13.

37
93%
14.

21
53%
Średni wynik

24,9pkt
62,1%

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki:
1. – 34 pkt (85%)

Uczniowie, którzy uzyskali najniższe wyniki:
1.

Tabela nr 4. Zestawienie wyników klasy na tle innych szkół gminy, powiatu i województwa (poziom podstawowy)

Pkt
%

40
100
Klasa
24,9
62,1
Gmina
25,4
63,6
Powiat
23,0
57,5
Województwo
25,9
64,9

Podsumowanie:
Uczniowie zdający egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym uzyskali średnie wyniki. Analiza wyników egzaminu wskazuje, że najwięcej trudności sprawiły uczniom zadania sprawdzające znajomość środków językowych, natomiast pozostałe obszary plasują się tym samym poziomie. Analiza indywidualnych wyników zdających wskazuje, że 9 uczniów uzyskało poniżej 50% punktów. Zdecydowana większość z nich to uczniowie słabi mający trudności w uczeniu się.

Poziom rozszerzony
Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym zawierał 8 zadań, 5 zamkniętych i 3 otwarte, za rozwiązanie których uczeń mógł uzyskać 40 punktów. Czas przeznaczony na wykonanie wszystkich poleceń wynosił 60 minut. Na egzamin składały się: zadania z zakresu rozumienia ze słuchu ( zad. 1, 2), polecenia dotyczące rozumienia tekstu pisanego (zad. 3-5), zadania wymagające znajomości środków językowych (zad. 6,7) oraz polecenie otwarte, w którym zdający musiał stworzyć własną wypowiedź pisemną, w tym wypadku wiadomość e-mail (zad. 8).
Tabela nr 5. Średnie wyniki uczniów na poziomie rozszerzonym.
Obszar
Punkty
Średni wynik uczniów w punktach
Rozumienie ze słuchu
(zad. 1-2)
10
3,85 ( 38,5%)
Rozumienie tekstu pisanego (zad. 3-5)
10
4,42 (42%)
Znajomość środków językowych (zad.6- 7)
10
0,5 (5%)
Tworzenie wypowiedzi pisemnej (zad. 8)
10
3,5 (35%)
Suma
40
12,4pkt (31,1%)

Tabela nr 6. Indywidualne wyniki uczniów na poziomie rozszerzonym.

L.p.
Nazwisko i imię ucznia
Suma punktów
Wynik
w %
1.

1
3,00%
2.

9
23,00%
3.

20
50,00%
4.

11
28,00%
5.

6
15,00%
6.

10
25,00%
7.

17
43%
8.

15
38%
9.

18
45%
10.

24
60%
11.

6
15%
12.

12
30%
13.

23
58%
14.

4
10%
Średni wynik

12,4pkt
31,1%

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki:

Uczniowie, którzy uzyskali najniższe wyniki:

Tabela nr 7. Zestawienie wyników klasy na tle innych szkół gminy, powiatu i województwa (poziom rozszerzony)

Pkt
%

40
100
Klasa
12,4
31,1
Gmina
17,6
44
Powiat
14,9
37,3
Województwo
18,1
45,2

Podsumowanie:
Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym uczniowie napisali słabo. Zdecydowanie na tle klasy najwyższe noty zdobyli Kamil Rusiecki i Oskar Winiarski czyli uczniowie zdolni, którzy nigdy nie mieli trudności w nauce języków obcych. Najtrudniejsze dla pozostałych zdających okazały się zadania otwarte, sprawdzające znajomość i zastosowanie środków językowych oraz zadanie nr 8 dotyczące napisania własnego tekstu. Analiza wyników wskazuje, że 3 spośród 14 uczniów nie otrzymało żadnych punktów za napisanie wiadomości e - mail. W porównaniu z ubiegłorocznym rocznikiem zdających warto zaznaczyć, że jest poprawa. Podczas poprzedniego egzaminu tylko 6 osób z 16 zdobyło punkty za to zadanie.

Wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym:

Rozwiązywać jak najwięcej zadań typowo egzaminacyjnych podczas zajęć oraz w formie pracy domowej.
Utrwalać poznane słownictwo i doskonalić rozumienie pisanego tekstu
Utrwalać poznane struktury gramatyczne i środki językowe, szczególnie kładąc nacisk na powtarzanie i utrwalanie czasów gramatycznych,
Doskonalić umiejętności tłumaczenia i transformacji zdań
Zorganizować zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce
Ćwiczyć tworzenie samodzielnego tekstu.

Opracowała: Elżbieta Durbas

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.