X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33815
Przesłano:
Dział: Języki obce

Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Scenariusz lekcji języka angielskiego

Scenariusz lekcji języka angielskiego

1. Temat: Utrwalenie wiadomości z rozdziałów 5 i 6 –doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Data: 20.04.2016
Czas :45 min
Poziom: beginner
Klasa : IVb
2. Cele lekcji:
Cel główny :
Utrwalenie i powtórzenie słownictwa i gramatyki z rozdziału 5 i 6.
Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
Cele operacyjne :
Po lekcji uczeń:
• zna i nazywa zwierzęta oraz opisujące je przymiotniki
• potrafi poprawnie dopasować przymiotnik do rzeczownika
• uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące czytanego tekstu
• uczeń potrafi dopasować tematy do właściwych akapitów tekstu
• uczeń potrafi wstawić odpowiednie wyrazy w luki
• uczeń potrafi zdecydować, czy zdania dotyczące tekstu są prawdziwe czy fałszywe

3. Metody i formy pracy:
• komunikacyjna
• gramatyczno- tłumaczeniowa
• audiolingwalna
• TPR – Total physical response
• Praca indywidualna na forum grupy - wypowiedzi poszczególnych dzieci
• Praca indywidualna - wykonywanie ćwiczeń
• Praca w grupach, parach - wykonywanie ćwiczeń
• Wykorzystanie multimediów – tablica interaktywna , komputer - ćwiczenia utrwalające wykonywane na tablicy interaktywnej oraz dydaktyczna gra komputerowa

4. Pomoce dydaktyczne i środki techniczne
• Flashcards
• komputer,
• tablica interaktywna
• materiały własne nauczyciela - kserokopie z ćwiczeniami,
• Książka Steps Forward 1

5. Przebieg lekcji
1. Część porządkowo –organizacyjna 2min
• Przywitanie, sprawdzenie obecności
2. Część wstępna - Rozgrzewka językowa (Warm – up) 5min
• Zapisanie tematu lekcji i wyjaśnienie o czym będzie lekcja i jakie są jej cele.
• Nauczyciel pokazuje uczniom flashcards z obrazkami zwierząt, przyczepia je na tablicy pytając uczniów „ What’s this? Uczniowie odpowiadają podając nazwę zwierzęcia.
• Następnie nauczyciel pokazuje uczniom wypisane na kartach przymiotniki , pyta „ Co to jest przymiotnik i co opisuje? „ Nauczyciel prosi uczniów o dopasowanie przymiotnika do konkretnego zwierzęcia. Uczniowie przyczepiają przymiotniki pod odpowiednim zwierzęciem.
3. Część główna - (Presentation) 10min
• Nauczyciel wyświetla na tablicy multimedialnej tekst „My home”, jednocześnie prosząc uczniów o otwarcie podręczników na stronie 88 ćwiczenie 9. Zadaniem uczniów jest przeczytać tekst i podkreślić słowa, których nie znają. Nauczyciel pyta uczniów o czym jest tekst bez uprzedniego tłumaczenia. Uczniowie odpowiadają co zrozumieli – ogólny sens czytanego tekstu. Następnie nauczyciel prosi kolejno uczniów o przeczytanie na głos tekstu. Wypisuje na tablicy nowe słowa, a następnie prosi uczniów o przetłumaczenie tekstu. Na koniec zadaje pytanie „ Kim lub czym jest Peter?” Uczniowie odpowiadają.
4. Ćwiczenia praktyczne (Practice) 17 min

• Uczniowie wykonują ćwiczenie 10 z podręcznika na stronie 88 . Zadaniem uczniów jest dopasować tematy do właściwych akapitów w tekście z ćwiczenia 9. Uczniowie pracują w parach, zadanie wykonują w zeszycie przedmiotowym. Nauczyciel wyświetla tekst na tablicy. Przy tablicy rozmieszczone są na kartach tematy akapitów. Po zakończeniu zadania prosi uczniów o podejście do tablicy i dopasowanie akapitów poprzez przyklejenie karty do właściwego miejsca.
• Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy z zadaniem. Uczniowie mają wstawić w luki brakujące wyrazy z tekstu. Uczniowie z trudnościami mogą korzystać z podpowiedzi - nad tekstem w ramce zostały wypisane wyrazy, których należy użyć. Następnie uczniowie wraz z nauczycielem sprawdzają zadanie. Uczniowie podchodzą do tablicy, na której wyświetlone zostało zadanie i wpisują brakujące wyrazy.

5. Część końcowo- utrwalająca (Consolidation) 8min
• Uczniowie wykonują zadanie z ksiażki – ćwiczenie 11 str 88. Zadaniem uczniów jest zdecydować czy poniższe zdania dotyczące czytanego tekstu są prawdziwe czy fałszywe. Uczniowie czytają zdania i wpisują do zeszytu True (Prawda) lub False (Fałsz). Nauczyciel zaznacza zdania na tablicy.
• Gra dydaktyczna „Animal Maker” – a game. - opcjonalnie
Gra , w interesujący dla uczniów sposób utrwala zarówno znajomość słownictwa, jak i sprawdza spostrzegawczość i koncentrację ucznia. Uczniowie mają za zadanie stworzyć zwierzę - dobrać część ciała do dodanego opisu.
6. Podsumowanie zajęć i pożegnanie uczniów 3min
Nauczyciel podsumowuje lekcję oraz prosi uczniów o samoocenę – jak poradzili sobie na dzisiejszych zajęciach. Każdy uczeń otrzymuje kartkę na której ma zakreślić odpowiednie słowo. Nauczyciel zbiera samoocenę uczniów i zapisuje na tablicy pracę domową. Po zapisaniu przez uczniów pracy domowej nauczyciel żegna się z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.