X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3378
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami art. 55 oraz ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami oraz Statutu Szkoły z dnia 1 września 1999 r. §4 ust. 5 wprowadza się niniejszy regulamin uchwalany przez uczniów we wrześniu
2008 r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu, którzy uzyskali status ucznia w/w szkoły zgodnie z procedurą określoną w §35 Statusu Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Nowym Tomyślu.
Wszyscy uczniowie mają prawo tworzyć organy wewnętrzne tego samorządu i wpływać na ich kształt osobowy z zachowaniem demokratycznych procedur decyzyjnych.

ROZDZIAŁ II
Nazwa organów Samorządu Uczniowskiego

Organami wewnętrznymi Samorządu Uczniowskiego są:
- Rady Klasowe Samorządu Uczniowskiego;
- Rada Szkolna Samorządu Uczniowskiego.

Zarówno Rady Klasowe, jak i Rada Szkolna podlegają bezpośrednio zgromadzeniu wszystkich uczniów szkoły jako samorządowi uczniowskiemu. Wspólnie oba organy zwoływane są, gdy sytuacja tego wymaga, natomiast Rada Szkolna spotyka się raz w miesiącu.

ROZDZIAŁ III
Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego

Radę Klasową wybierają (z zachowaniem demokratycznych procedur wyborczych) uczniowie konkretnego oddziału szkolnego.
Radę Szkolną kreować można w dwojaki sposób:
- w sposób pośredni- polegający na wybraniu Rady Szkolnej spośród wybranych uprzednio członków Rad Klasowych;
- w sposób bezpośredni- polegający na organizacji wyborów.

Obszarem zainteresowania Samorządu i jego organów jest uczeń, jego szkoła i związane z nią problemy, w szczególności zagadnienia dotyczące realizacji praw uczniowskich zapisanych w § 36 ust. 2 Statutu Szkoły, także bezpieczeństwa w szkole oraz:
- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi wymaganiami;
- prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
- prawo do redagowania i wydawania własnej gazety szkolnej;
- prawo do organizacji radia uczniowskiego;
- prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowo- rekreacyjnej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z wychowawcą klasy, rodzicami i Dyrektorem Szkoły;
- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

Rada Szkolna, w drodze comiesięcznego losowania, ustala Dzień Bez Pytania.
Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych Samorząd ustala Dni Apelowe.
Ponadto Rada Szkolna Samorządu Uczniowskiego organizuje lub włącza się w akcje charytatywne.

Na początku czerwca każdego roku, Rada Szkolna po wcześniejszym spotkaniu z Radami Klasowymi SU przedstawia sprawozdanie ze swej działalności a także ustala plan pracy na kolejny rok szkolny.

Rady Klasowe i Rada Szkolna współdziałają i współpracują z wychowawcami klas, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w zakresie sumiennej realizacji obowiązków zapisanych w §36 ust. 3 Statutu Szkoły.

Wybory do Rady Szkolnej SU odbywać się będą zgodnie z ordynacją wyborczą do samorządu terytorialnego.
Z uwagi na naturalny ruch uczniów, aby uniknąć ubytków kadrowych w organach samorządu corocznie organizowane będą wybory uzupełniające.

Komisja wyborcza składać się będzie z: Dyrektora Szkoły, opiekuna SU, jego obecnego przewodniczącego i zastępcy. W wyborach do Rady Szkolnej mogą brać udział uczniowie klas 2- 5.

Każdy kandydat miesiąc przed terminem wyborów może rozpocząć kampanię wyborczą. Polegać ona powinna na przedstawieniu całej społeczności szkolnej swojego programu wyborczego w formie plakatów, ulotek oraz krótkich ogłoszeń w gazetce szkolnej lub przez szkolny radiowęzeł.
Datę wyborów do Rady Szkolnej ustala opiekun SU.

Ustala się, że głosowanie podczas wyborów jest tajne. Do Rady Szkolnej kwalifikuje się siedem osób o najwyższej liczbie zdobytych głosów.

ROZDZIAŁ IV
Wewnętrzna struktura Samorządu Uczniowskiego.

Rada Szkolna wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, redaktora gazetki. Tworzą oni kierownictwo organu. Dwie osoby funkcjonują jako członkowie Rady Szkolnej.

ROZDZIAŁ V
Ramowy plan działania organów Samorządu Uczniowskiego

Uprawnieniem Rady Klasowej Samorządu jest przedstawianie nauczycielom, wychowawcy klasy, Klasowej Radzie Rodziców wniosków, uwag i opinii we wszystkich sprawach klasy i uczniów tej klasy.

Uprawnieniem Rady Szkolnej jest przedstawianie Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków, opinii i postulatów we wszystkich sprawach szkoły.

ROZDZIAŁ VI
Zasady opracowania opinii o pracy nauczyciela, jeśli o taką opinię zwróci się Dyrektor Szkoły
(na podstawie art. 6a Karty Nauczyciela)

Ustala się, że na prośbę Dyrektora Szkoły Samorząd zbiera informacje o pracy danego nauczyciela i przedstawia je w formie pisemnej.

ROZDZIAŁ VII
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Samorządu

Samorząd Uczniowski posiada depozyt bankowy, na który składane są środki finansowe uzyskane podczas różnych akcji. Samorząd może dzięki nim organizować imprezy ogólnoszkolne lub (po głosowaniu) przekazać część na działalność charytatywną.

ROZDZIAŁ VIII
Sposób dokumentowania działalności organów samorządu

Rada Szkolna sporządza sprawozdania, które publikowane są w gazecie szkolnej, ponadto składane są one w teczce z dokumentami Samorządu. Prowadzona jest również kronika Samorządu Szkolnego, gdzie zapisuje się dokonania Samorządu.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe.

Regulamin został przedstawiony Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców.

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.