X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33722
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program koła języka angielskiego dla uczniów klas V i VI

Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego
w Bojanowie

PROGRAM PRACY SZKOLNEGO KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Opracowała:

Ilona Skrzypczak

Bojanowo, 23.08.2016r.

1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program jest przeznaczony do realizacji w szkole podstawowej na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów klas V -VI pragnących rozwijać i doskonalić swoje zdolności i umiejętności dotyczące znajomości języka angielskiego oraz zainteresowanych kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych. Program ten to również szansa na naukę tolerancji i otwarcia młodych ludzi na świat. Dzięki niemu uczniowie poszerzą swoje horyzonty.

2. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

W zajęciach mogą brać udział dzieci z klas V i VI szkoły podstawowej, które chcą doskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim, rozszerzyć wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa oraz kultury krajów anglojęzycznych. Program zakłada naukę w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ramach zajęć pozalekcyjnych. Uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach jest dobrowolne.

3. METODY PRACY

Na zajęciach dodatkowych realizowane będą następujące metody:

- metoda komunikacyjna – pozwala na przygotowanie uczniów do skutecznej komunikacji w języku obcym,
- metoda audiowizualna – filmy DVD, nagrania CD,
- metoda audiowizualna – prezentacje multimedialne, Internet,
- samodzielne dochodzenie do reguł i ich praktyczne zastosowanie,
- metoda podająca – wykład, objaśnienie, pogadanka,
- praca z komputerem,
- wyszukiwanie informacji w Internecie,
- praca z oryginalnymi materiałami w języku angielskim,
- drama - przygotowanie scenek w języku angielskim.
- metoda projektu
- quizy, gry i zabawy językowe.

4. FORMY PRACY

Zastosowane formy pracy będą dobierane tak, aby pobudzać ciekawość uczniów i ich aktywność.
-praca indywidualna
- praca w parach
- praca w grupach
- praca zbiorowa

5. TECHNIKI PRACY

-pytania i odpowiedzi;
- ćwiczenia typu prawda / fałsz;
- uzupełnianie luk w tekście;
- dopasowywanie tytułów do tekstów;
- test wielokrotnego wyboru;
- układanie i odgrywanie dialogów;
- rozsypanki wyrazowe;
- uzupełnianie zdań wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej;
- uporządkowanie fragmentów tekstów;
- tworzenie map wyrazowych;
- przygotowanie projektu na wybrany temat
- kształcenie poprawnej wymowy poprzez powtarzanie;
- opis ilustracji;
- przygotowanie prezentacji multimedialnej
- przygotowanie i wystawienie scenek w języku angielskim;

6. MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

- słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie,
- słowniki multimedialne angielsko-polskie i polsko-angielskie,
- czasopisma anglojęzyczne,
- lektury w języku angielski z serii Penguin Readers,
- Plansze i plakaty tematyczne,
- flashcards, domino obrazkowe,
- mapy,
- programy komputerowe,
- Sprzęt audio-wizualny, komputery z dostępem do Internetu,
- Scenariusze scenek i przedstawień w języku angielskim.

7. CELE NAUCZANIA

7.1. Cele ogólne

- zapoznanie uczniów z geografią, kulturą i ważniejszymi wydarzeniami historycznymi Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych,
- rozwijanie sprawności mówienia, czytania, pisania oraz rozumienia ze słuchu,
- zwiększenie zasobu słownictwa,
- motywowanie do nauki języka angielskiego,
- rozwijanie umiejętności współpracy z innymi uczniami,
- rozwijanie w uczniach tolerancji, otwartości i ciekawości wobec innych kultur,
- kształtowanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji,
- kształtowanie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy

7.2. Cele szczegółowe

Celem szczegółowym jest:
- dalszy rozwój wymagań ogólnych i integracja sprawności językowych nabytych przez uczniów,
- wykształcenie samodzielności poprzez naukę korzystania ze słowników, poszukiwanie informacji w materiałach źródłowych,
- uczenie samodzielnego rozwiązywania problemów gramatycznych,
- wzbogacanie słownictwa,
- poznawanie elementów kultury wybranych krajów anglojęzycznych,
- poszerzenie wiedzy uczniów na temat kultury, sztuki i obyczajów krajów anglojęzycznych,
- rozwijanie pozytywnych nastawień do języka,
- umiejętność samodzielnej pracy.

UCZEŃ:
-zna fakty historyczne, święta, tradycje i obrzędy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych,
-potrafi komunikować się w języku angielskim,
-zna słownictwo w ramach omawianego tematu,
-tworzy spójne i logiczne wypowiedzi,
-wyraża opinie i poglądy,
-przeprowadza dialogi w języku angielskim,
-stosuje poprawna wymowę i intonację,
-w swoich wypowiedziach stosuje poprawność gramatyczną,
-potrafi wyszukać właściwych informacji.

8. TREŚCI NAUCZANIA

8.1. WIEDZA O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH
- Historia Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych
-Symbole narodowe obu państw
-Stolice oraz ważniejsze miasta
-Zabytki i słynne miejsca
-Święta, tradycje i legendy
-Literatura – znani poeci i pisarze
-Edukacja w obu krajach

8.2. UTRWALENIE WIADOMOŚCI GRAMATYCZNYCH
-Czasy gramatyczne Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple
-Stopniowanie przymiotnikow
-Czasowniki modalne: can, must, could
-Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
-Przyimki czasy i miejsca
Przedimki określone i nieokreslone

8.3. POSZERZANIE SŁOWNICTWA Z ZAKRESU
-Zainteresowania i sposoby spędzania wolnego czasu
-Dom i rodzina
-Choroby i urazy
-Potrawy i sprzęt kuchenny
-Sport i sprzęt sportowy
-Środowisko

8.4. WYKONANIE PRAC TYPU „PROJECT”
-”British & American Holidays”
-”Favourite actor”
-”Environment”
-”The Royal Family”

9. EWALUACJA PROGRAMU

Założeniem ewaluacji jest usprawnienie metod pracy oraz określenie stopnia realizacji przyjętych celów. W ramach ewaluacji uczniowie będą brać udział w konkursach szkolnych oraz imprezach językowych organizowanych na terenie szkoły. Do przeprowadzenia ewaluacji wykorzystane zostaną także testy gramatyczno-leksykalne, testy sprawdzające wiedzę o krajach anglojęzycznych oraz ankieta dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych. Testy zostaną przeprowadzone na wejście i na zakończenie zajęć.
Sugestie i wnioski płynące z ankiet pozwolą modyfikować program i dostosowywać go do potrzeb użytkowników.

10. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

1. Rozwijanie zainteresowań językowych i poszerzanie wiedzy językowej.
2. Dostrzeganie języka angielskiego w życiu codziennym, prasie, mediach.
3. Dostrzeganie możliwości jakie daje znajomość języka angielskiego we współczesnym świecie.
4. Wyrobienie szacunku i tolerancji w odniesieniu do innych kultur i narodowości.
5. Stosowanie zintegrowanej wiedzy jako podstawy do poznawania nowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.