X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33485
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: Joanna Ziemiańczyk
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce pracy: Przedszkole nr 4 im.Cz.Janczarskiego w Lipnie
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2015
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2018

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. – analiza przepisów prawa oświatowego;-opracowanie planu rozwoju zawodowego;
– dokumentowanie realizacji planu rozwoju;
– pisanie sprawozdań z realizacji planu 2 razy w roku. – plan rozwoju zawodowego;- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. Wrzesień 2015

Okres stażu
2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola. – udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego , adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola;(kursy doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie);-
– systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi.
-wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy. – potwierdzenie przez dyrektora uczestnictwa w warsztatach lub zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Okres stażu

2015/2016

okres stażu
3. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola. – planowanie pracy rady przedszkola – propozycje narad szkoleniowych, tematów do planu rocznego;- praca w zespołach powołanych do tego celu;
– opracowanie rocznego planu opiekuńczo, wychowawczo, dydaktycznego;
– opracowanie ankiety dla rodziców – opracowane dokumenty;

– plan roczny rok szkolny 2015/2016;

– ankieta Okres stażu

Czerwiec 2016
Wrzesień 2015
4. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami. – opracowanie planu współpracy z rodzicami;-prowadzenie rozmów indywidualnych;
– organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego
– plan współpracy z rodzicami;
– harmonogram rozmów;
– scenariusze uroczystości.
Okres stażu

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Poszerzenie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej. – ukończenie kursów doskonalących;- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy. – zaświadczenie o ukończeniu kursów. 2015/2016
2. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. – opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy i pomocy dydaktycznych;- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;
– przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego;
– wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych.
– przykładowe materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć, scenariusze imprez. Okres stażu
3. Korzystanie z internetu. -wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy z dzieckiem;- śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie;
– zamieszczanie informacji o grupie na stronie internetowej przedszkola.
– przykłady materiałów z internetu;- dokumentacja stażu. okres stażu

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami – prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli;- udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości – konspekty zajęć, scenariusze, przykładowe materiały Okres stażu
2.

Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych – aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń;- prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego (tematy szkoleń według harmonogramu na dany rok szkolny). – potwierdzenie dyrektora

– opracowane materiały Okres stażu
3. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje. – opublikowanie na stronach internetowych:
• Planu rozwoju;
• Karty obserwacji dziecka;
• Przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy uroczystości.
• Programu autorskiego nauczanie języka angielskiego w przedszkolu; – teksty publikacji- adresy strony internetowej 2015r.
2016r
Okres stażu

2016r.

4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć nauczanie języka angielskiego. – opracowanie programu;- przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go;
– realizacja programu według ustalonego planu pracy.
– tekst programu;- konspekty zajęć;

– ewaluacja.

2015-2018

4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych .

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki. – ukończenie kursu w zakresie poszukiwania źródeł pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rzecz edukacji;
- organizowanie kiermaszu świątecznego;
– współpraca z rodzicami;
– potwierdzenie dyrektora 2015/2016

2x w roku
Okres stażu
2. Prowadzenie kółka plastycznego. – ukończenie kursów doskonalących w zakresie edukacji plastycznej;- prowadzenie zajęć z dziećmi;
– przygotowywanie i organizowanie występów artystycznych z okazji różnych uroczystości przedszkolnych. – zaświadczenia z kursów;- przykładowe konspekty zajęć;
– zdjęcia
Okres stażu
3. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców. – prowadzenie zajęć otwartych;- zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej przedszkola.
– udzielanie pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych (gromadzenie przepisów prawnych; współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
– systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty. – konspekty zajęć;- tekst artykułów;

– przepisy prawne Okres stażu
4. Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola – przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym. – opracowane scenariusze, regulaminy;- zdjęcia Okres stażu
5. Udział w akcjach charytatywnych. – zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach. – potwierdzenie dyrektora Okres stażu

4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami .

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. – nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni;- korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych. – potwierdzenie dyrektora Okres stażu
2. Współpraca ze Szkolnictwem Wyższym. – pełnienie roli opiekuna praktyk studenckich ( prowadzenie zajęć dla studentów, pomoc w przygotowywaniu zajęć i przeprowadzeniu ich przez studentów). – zaświadczenia;- umowa o praktykach. Okres stażu
3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. – organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych;- współorganizowanie festynu;
– zorganizowanie występów artystycznych – współpraca z innymi placówkami).
– regulaminy;- karty wycieczek;
– scenariusze imprez;
Okres stażu
2015/2016

Wg kalendarza
4. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” -pełnienie roli lidera;- kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
Zachęcanie rodziców, nauczycieli do głośnego czytania. – lista przeprowadzonych akcji; Od 2015 r.

5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej „Indywidualizacja pracy z dzieckiem czyli droga od diagnozowania do planowania dziennego” – zapoznanie się z podstawa prawną i literaturą fachową;- opracowanie założeń innowacji i przedstawienie ich radzie pedagogicznej;
– realizacja założeń innowacji.
– dokument opisujący innowację;- dokumentacja dotycząca realizacji założeń 0d 2015r.
2. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych planów pracy dla dzieci – dokonanie diagnozy funkcjonalnej dziecka;- opracowanie programu dla konkretnego dziecka. – opracowany program;- przykładowe plany pracy indywidualnej. okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.