X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33410
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:
- realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu i potrzeb szkoły oraz środowiska lokalnego,
- podnoszenie jakości pracy własnej i szkoły,
- pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, podnoszenie kompetencji, doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Czynności organizacyjne:

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI
1.Wstępna ocena własnych możliwości i
umiejętności jako nauczyciela.
Autorefleksja Teczka osiągnięć zawodowych Wrzesień 2014
2. Poznanie aktów prawnych i procedury nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurą awansu zawodowego. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.
1.09.2014
3. Prowadzenie dokumentacji awansu
zawodowego.
Systematyczne gromadzenie dokumentacji Zgromadzona dokumentacja Okres stażu

4. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu planu rozwoju zawodowego. Pisemne sprawozdanie z przebiegu planu rozwoju zawodowego. Sprawozdanie 31.05.2017
5. Określenie i wytyczenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena, autorefleksja. Wnioski do dalszej pracy
31.05.2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013r.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN REALIZACJI
§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Wybór odpowiedniej tematyki szkoleń Zaświadczenia, potwierdzenia
Okres stażu

2. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
nauczycieli.
Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego doskonalenia zawodowego- radach szkoleniowych, konferencjach, kursach, warsztatach.
Zaświadczenia, potwierdzenia
Okres stażu

3.Pełnienie dodatkowych funkcji i zadań w szkole. Czynny udział w pracach różnorodnych komisji powoływanych w szkole, konkursowych, egzaminacyjnych.
Potwierdzenia, protokoły z konkursów
Okres stażu

4.Organizowanie i sprawowanie opieki nad salą-świetlicą. Opieka nad salą – świetlicą. Dbałość o estetykę pomieszczeń oraz o gazetki, gromadzenie potrzeb-
nych do zajęć pomocy dydaktycznych.
Potwierdzenia Okres stażu

5. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych. Udział w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego, opracowywanie dokumentów wewnątrzszkolnych.
Uczestniczenie w przygotowywaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji dokumentacji szkolnej.
Potwierdzenia, protokoły

Okres stażu

6.Organizowanie konkursów szkolnych. Organizacja różnorodnych
konkursów w świetlicy, np.
▫ Świetlik na medal
▫ Turniej gry w warcaby,
▫ kartka walentynkowa,
kartka wielkanocna, maska karnawałowa
Sprawozdania. Zaplanowane konkursy odbywać się będą cyklicznie – co roku.

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej. Śledzenie aktualności na portalach internetowych, wprowadzanie informacji z realizacji własnych działań zawodowych na stronie internetowej szkoły, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami świetlicy.
Wydruki stron internetowych Okres stażu

2. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Wykorzystanie komputera w procesie dydaktyczno – wychowawczym poprzez :
1. Tworzenie prezentacji komputerowych, dokumentów (np. konspekty),
2.Wykorzystywanie internetu jako źródła informacji na zajęciach świetlicowych.

Tworzone dokumenty np. konspekty, regulaminy, itp.
adresy stron internetowych np. w konspektach Okres stażu

3. Publikacje w internecie Publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego.
Publikacja w internecie programu opiekuńczo – wychowawczego świetlicy szkolnej.
Potwierdzenie publikacji. Okres stażu

4. Wykorzystanie Internetu i technologii komputerowej do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Opracowanie niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracy szkoły.

Teczka –awans zawodowy. Okres stażu

§ 8. ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Prowadzenie otwartych zajęć świetlicowych dla zainteresowanych nauczycieli.
Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć. Scenariusze, sprawozdania. Okres stażu

2. Opracowanie tematyki zajęć opiekuńczych i wychowawczych oraz scenariuszy lub konspektów zajęć, imprez, programów, pomocy dydaktycznych i udostępnianie ich innym nauczycielom.
Ukazanie różnorodnych form zajęć świetlicowych .
Teczka ze scenariuszami. Okres stażu

3.Umieszczenie opracowanych scenariuszy zajęć na edukacyjnych stronach internetowych.

Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.
Opublikowanie na stronie internetowej szkoły/świetlicy lub na stronach portali edukacyjnych artykułów, scenariuszy zajęć, inscenizacji.
Potwierdzenia publikacji Okres stażu

4.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo – wychowawczych.

Aktywna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych:
a) współpraca z pedagogiem i psychologiem,
b) współpraca z wychowawcami klas.
Potwierdzenia Okres stażu

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu opiekuńczo – wychowawczego świetlicy szkolnej.
Realizacja zajęć w świetlicy szkolnej w oparciu o własny program. Program Wrzesień 2014
2. Opracowanie i wdrożenie regulaminów organizowanych konkursów szkolnych.
Przeprowadzenie konkursów wg. opracowanych regulaminów. Regulaminy konkursów Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

1.Organizacja i udział w konkursach. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów świetlicowych:
- kartka Bożonarodzeniowa.
-kartka walentynkowa
Protokoły,
regulaminy
Okres stażu

2.Promowanie talentów plastycznych uczniów klas młodszych. Prowadzenie zajęć plastycznych z uczniami klas młodszych w ramach pracy w świetlicy szkolnej.
Prezentacja prac uczniów na gazetkach ściennych w świetlicy.
Scenariusze zajęć Okres stażu

3.Organizacja oraz udział w akcjach i uroczystościach szkolnych zorganizowanych dla szkoły i środowiska Zorganizowanie „Dnia Ziemi”.
Współorganizacja „Szkolnych dni życzliwości”.
Współorganizacja akcji „Kiermasz ciast”-
zbiórka żywności, słodyczy,karmy.
Aktywny udział w pikniku rodzinnym.
Potwierdzenia Okres stażu

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Komendą Powiatową Policji.
Organizacja spotkań z policjantem.
Przeprowadzenie zajęć na temat zachowania bezpieczeństwa.
Wyświetlanie filmów edukacyjnych.
Potwierdzenia Okres stażu

2.Zapoznanie dzieci z różnorodnymi zawodami poprzez zorganizowanie i opracowanie cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi pt.: „Ciekawe zawody – ciekawi ludzie”.
Spotkania z osobami wykonywającymi różne zawody. Zaproszenie przedstawicieli różnych zawodów. Potwierdzenia Okres stażu

3.Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym Zapoznanie z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
- Zbieranie informacji o uczniach z problemami wychowawczymi i dydaktycznymi.
Potwierdzenia Okres stażu

4.Współpraca z Samorządem Szkolnym. Pomoc w przygotowaniu dekoracji i imprez szkolnych.
Potwierdzenie
opiekuna Okres stażu

5.Współpraca z biblioteka szkolną, gminną. Wystawy prac plastycznych, wzbogacanie zasobów biblioteki poprzez darowizny w formie książek.

Potwierdzenia Okres stażu

6. Aktywna i systematyczna współpraca z organizacjami samorządowymi. Organizowanie imprez, spotkań, udział w konkursach przez nie organizowanych.

Potwierdzenia Okres stażu

7.Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej, higieny osobistej uczniów, zdrowego
stylu życia.
Prowadzenie zajęć profilaktycznych, konsultacje z pielęgniarką.

Potwierdzenia Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt 4f
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1.Sukcesy uczniów w konkursach plastycznych. Przygotowywanie uczniów do konkursów plastycznych.
Nagrody, wyróżnienia, podziękowania Okres stażu

§ 8. ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
1. Poznanie sytuacji rodzinnej dziecka.
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
3. Opis i analiza problemów edukacyjnych i wychowawczych
Wywiady
opis
wnioski
karty obserwacji
Okres stażu

Okres stażu

2.Poznanie warunków środowiskowych i sytuacji rodzinnej uczniów, umiejętność rozpoznawania problemów środowiska dzieci

Wywiad, obserwacja, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami (opiekunami), rozmowy z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym.

Wywiady
opis

Okres stażu

3.Poszerzanie wiedzy i kształtowanie umiejętności rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjno-wychowawczych z pomocą literatury fachowej, współpracy z wychowawcami klas, pedagogiem, psychologiem i rodzicami.

Zeszyt wychowawczy

Okres stażu

Wyżej opracowany plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.